Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 68/2004/QĐ-UB sửa đổi quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà đất theo Quyết định 80/2001/QĐ-TTg kèm theo Quyết định 19/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 68/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 25/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY TRÌNH CHU CHUYỂN XỬ LÝ HỒ SƠ NHÀ ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2001/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2003/QĐ-UB NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 111/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ;
Căn cứ Thông tư số 83/2001/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 111/2001/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban chỉ đạo xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 56/2001/QĐ-UB ngày 22 tháng 5 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo 80 (Giám đốc Sở Tài chính) tại văn bản số 1161/TC-CS ngày 11 tháng 3 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà, đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau :

1. Tại bước 2 điểm 1 : Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo 80 có văn bản kèm bản đồ hiện trạng vị trí nhà, đất gửi Sở Quy hoạch-Kiến trúc (trước đây là Văn phòng Kiến trúc sư trưởng) để Sở có ý kiến bằng văn bản về quy hoạch và hướng xử lý. Thời gian 05 ngày làm việc”.

Nay sửa đổi lại là :

Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo 80 có văn bản kèm bản đồ hiện trạng vị trí nhà, đất gởi Sở Quy hoạch-Kiến trúc để Sở có ý kiến bằng văn bản về quy hoạch và hướng xử lý. Thời gian 07 ngày làm việc.

2. Tại bước 3 điểm 1 : “ Tổ chuyên viên tập hợp toàn bộ hồ sơ (bản photo) gửi Sở Địa chính-Nhà đất để Sở có ý kiến bằng văn bản về phương án xử lý nhà, đất của từng cơ quan, đơn vị (văn bản phải nêu rõ chính kiến của Sở về phương án xử lý) gửi về Ban chỉ đạo 80. Thời gian 05 ngày làm việc”.

Nay sửa đổi bổ sung lại là :

Tổ chuyên viên tập hợp toàn bộ hồ sơ (bản photo) gửi Sở Xây dựng để Sở có ý kiến bằng văn bản về phương án xử lý nhà và đất khuôn viên kèm theo của từng cơ quan, đơn vị (văn bản phải nêu rõ chính kiến của Sở về phương án xử lý) gửi về Ban chỉ đạo 80. Thời gian 07 ngày làm việc.

Trường hợp nếu là đất trống hoặc là đất xây dựng công trình công nghiệp (không có nhà), Tổ chuyên viên gửi hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở có ý kiến bằng văn bản về phương án xử lý lô đất trống hoặc đất xây dựng công trình công nghiệp của từng cơ quan, đơn vị gửi về Ban chỉ đạo 80. Thời gian 07 ngày làm việc.

3. Tại bước 4 điểm 1 : “... Thời gian tối thiểu (nếu không có vướng mắc) để hoàn tất một hồ sơ có kiến nghị bán, hoán đổi, chuyển công năng thành nhà ở qua các bước nêu trên từ 3 đến 4 tuần lễ làm việc...”

Nay sửa đổi lại là :

Thời gian tối thiểu (nếu không có vướng mắc) để hoàn tất một hồ sơ có kiến nghị bán, hoán đổi, chuyển công năng thành nhà ở qua các bước nêu trên tối đa 05 tuần lễ làm việc.

4. Tại mục 7 điểm 2 : “ Văn bản của Sở Địa chính – Nhà đất cho ý kiến về phương án xử lý nhà, đất của từng cơ quan, đơn vị”.

Nay sửa đổi bổ sung lại là :

Văn bản của Sở Xây dựng cho ý kiến về phương án xử lý nhà và đất khuôn viên kèm theo của từng cơ quan, đơn vị ; hoặc văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về phương án xử lý lô đất trống hoặc đất xây dựng công trình công nghiệp của từng cơ quan, đơn vÞ.

Điều 2. Các nội dung khác của quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà, đất theo Quyết định 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố giữ nguyên không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Trưởng đoàn đo đạc bản bồ, Ban chỉ đạo 80 và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo 80 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Bộ Tài chính
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, ĐT
- Lưu (TM-HL )

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 68/2004/QĐ-UB sửa đổi quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà đất theo Quyết định 80/2001/QĐ-TTg kèm theo Quyết định 19/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.554
DMCA.com Protection Status