Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 661/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Sìn Hồ Nậm Nhùn Lai Châu 2016

Số hiệu: 661/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành: 08/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 661/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 8 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN SÌN HỒ VÀ HUYỆN NẬM NHÙN, TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,

Xét đề nghị của: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 406/TTr-STNMT ngày 25/5/2016; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ tại Tờ trình số 423/TTr-UBND ngày 17/5/2016; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn tại Tờ trình số 513/TTr-UBND ngày 18/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sìn Hồ và huyện Nậm Nhùn 01 dự án công trình năng lượng (Tên dự án: Đoạn ĐDK 110 kV từ G19 ĐDK 110 kV thủy điện Lai Châu - thủy điện Nậm Na 3), diện tích là 15.110,1 m2, cụ thể như sau:

1. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sìn Hồ diện tích 9.003,5 m2, gồm: Đất nương rẫy hàng năm khác 2.242,4 m2, đất trồng cây lâu năm 6.761,1 m2 vào mục đích đất công trình năng lượng, trong đó:

a) Tại xã Chăn Nưa: Diện tích 6.987,5 m2 , gồm: Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 226,4 m2, đất trồng cây lâu năm 6.761,1 m2;

b) Tại xã Xà Dề Phìn: Diện tích 2.016,0 m2 đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác.

2. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Nậm Nhùn diện tích 6.106,5 m2 gồm: Đất nương rẫy hàng năm khác 4.459,7 m2, đất rừng phòng hộ 226,5 m2, đất đồi núi chưa sử dụng 1.348,0 m2 và đất sông suối 72,3 m2 vào mục đích công trình năng lượng, trong đó:

a) Tại xã Lê Lợi: Diện tích 2.937,5 m2 đất nương rẫy hàng năm khác;

b) Tại xã Pú Đao: Diện tích 1.821,0 m2, gồm: Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 1.522,2 ha, đất rừng phòng hộ 226,5 m2, đất sông suối 72,3 m2;

c) Tại xã Nậm Pì: Diện tích 1.821,0 m2 đất đồi núi chưa sử dụng.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân các huyện: Sìn Hồ, Nậm Nhùn có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt bổ sung theo đúng quy định của Luật Đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

3. Tổ chức thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Sìn Hồ, Nậm Nhùn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh uỷ (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trọng Quảng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 661/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất ngày 08/06/2016 của huyện Sìn Hồ và huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.105

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255