Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

Số hiệu: 65/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 24/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/QĐ-UBND

Bc Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở NĂM 2020 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 154/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức htrợ xây dựng nhà ở đi với người có công với cách mạng và hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Kết luận số 12-KL/TU ngày 04/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở đi với người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bc Ninh năm 2020-2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” (Có nội dung Đề án kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND t
nh;
-
UBMTTQ và các đoàn thể tnh (phối hợp);
- Báo Bắc Ninh, Đài PTTH t
nh, Cổng TTĐT tnh;
- VP
UBND tnh: LĐVP, XDCB, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX(NTT)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ T
CH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn

 

ĐỀ ÁN

HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở NĂM 2020 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định s
65/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Ủy ban nhân dân tnh Bắc Ninh)

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Đẩy mnh cuộc vận động “Toàn dân tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa” nhằm huy động mọi nguồn lực từ cộng đồng cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách có mức sống cao hơn trung bình của tỉnh, tính từ khi tái lập tỉnh đến nay, bên cnh các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa từ các nguồn vốn xã hội hóa, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 118/TTg ngày 27/02/1996, số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/2/2000, số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007, và gần đây nhất là Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013.

Tính riêng từ năm 2013 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện hoàn thành 2 giai đoạn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (giai đoạn 1 theo Quyết định s22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tưng Chính phủ; giai đoạn 2 theo chương trình riêng của tnh) với tổng số hộ được hỗ trợ là 4.346 hộ (2.840 hộ xây mới; 1.506 hộ sửa chữa); tổng kinh phí đã hoàn thành giải ngân là 202,836 tỷ đồng (kinh phí trung ương là: 74.480 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 128.356 tỷ đng).

Theo số liệu báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 125.413 người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của Ủy ban thường vụ Quốc hội, tuy nhiên do việc huy động các nguồn lực hỗ trợ có giới hạn, nên còn nhiều nhà ở của người có công với cách mạng đã xuống cấp nhưng không có khả năng cải tạo, xây mới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XX về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng, việc lập đề án hỗ trợ hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là cần thiết và cấp bách.

II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu

Tập trung phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng nhà ở dột nát, hư hỏng nặng cho 684 người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh, xong trong Quý IV năm 2021; đảm bảo sau khi hỗ trợ các hộ xây dựng được nhà ở an toàn, góp phần cải thiện cuộc sống ổn định, bền vững.

2. Nguyên tắc hỗ trợ

- Bảo đảm công bằng, công khai và minh bạch đến từng hộ gia đình trên cơ sở pháp luật và chính sách của Nhà nước, đồng thời phù hợp với phong tục tập quán của địa phương và điều kiện thực tiễn, gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện, kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm. Thực hiện hỗ trợ theo nguyên tắc: hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh; cộng đồng giúp đỡ; hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở.

- Tổ chức tốt việc rà soát đảm bảo đúng đối tượng, sự công bằng và giữ được sự đoàn kết trong từng địa bàn dân cư. Thực hiện ưu tiên theo thứ tự hộ khó khăn hơn làm trước.

3. Đối tượng được hỗ trợ

Đi tượng được hỗ trợ nhà ở phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1) Là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý tại thời điểm Quyết định s22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.

2) Đang sinh sng và có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành) tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong các điều kiện sau:

a) Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới.

b) Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà.

4. Yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở sau khi hỗ trợ

- Đối với trường hợp nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thì nhà ở mới phải bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có diện tích sử dụng tối thiểu là 30m2 (nếu là những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn 30m2 nhưng không thấp hơn 24m2), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên.

- Đối với trường hợp nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng (khung - tường cứng, mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên, nhưng không yêu cầu phải đúng tiêu chuẩn về diện tích sử dụng quy định ở trên.

5. Mức hỗ trợ và nguồn vốn hỗ trợ

Hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 154/2015/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh:

- Hỗ trợ xây mới là 72 triệu đồng/nhà.

- Hỗ trợ sửa chữa là 36 triệu đồng/nhà.

Ngoài nguồn vốn trên có thể huy động thêm vốn từ cộng đồng, dòng họ và đóng góp của hộ gia đình được hỗ trợ nhằm nâng cao hơn về diện tích, chất lượng và tiện nghi nhà ở của người có công với cách mạng.

6. Số lượng và nhu cầu vốn hỗ trợ

6.1. Tổng số hộ cần được hỗ trợ là: 684 hộ, trong đó:

+ 476 hộ xây mới.

+ 208 hộ sửa chữa.

(Danh sách và đi tượng hỗ trợ cụ thể do UBND các huyện, thị xã, thành phchịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp, phê duyệt).

6.2. Nhu cầu vốn: Vốn từ ngân sách nhà nước: 41,76 tỷ đồng, trong đó:

- Hỗ trợ xây dựng mới: 34,272 tỷ đồng (476 hộ);

- Hỗ trợ cải tạo nhà ở: 7,488 tỷ đồng (208 hộ);

Toàn bộ phần vốn trên được giải ngân trong năm 2021.

Bảng tổng hợp số lượng và nhu cầu vốn hỗ trợ người có công vi cách mạng về nhà ở

TT

Địa phương

Tổng hp

Xây mới

Sửa chữa

Số lượng (hộ)

Kinh phí (triệu đồng)

Số lưng (hộ)

Kinh phí (triệu đồng)

Số lượng (hộ)

Kinh phí (triệu đồng)

1

TP Bắc Ninh

15

684

4

288

11

396

2

TX Từ Sơn

7

324

2

144

5

180

3

Huyện Tiên Du

48

2.988

35

2.520

13

468

4

Huyện Yên Phong

62

3.744

42

3.024

20

720

5

Huyện Quế Võ

74

4.608

54

3.888

20

720

6

Huyện Thuận Thành

85

5.652

72

5.184

13

468

7

Huyện Gia Bình

167

10.548

126

9.072

41

1.476

8

Huyện Lương Tài

226

13.212

141

10.152

85

3.060

 

Cộng

684

41.760

476

34.272

208

7.488

7. Phân loại theo đối tượng ưu tiên:

- Hộ gia đình người có công với cách mạng mà nhà ở có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng.

- Hộ gia đình mà người có công với cách mạng cao tuổi.

- Hộ gia đình người có công với cách mạng là dân tộc thiểu s.

- Hộ gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn.

- Hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.

8. Tiến độ thực hiện:

Đán được thực hiện trong năm 2021.

9. Quy trình và phương thức thực hiện

9.1. Yêu cầu kỹ thuật và chất lượng

- Kết cấu: Đối với trường hợp nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thì nhà ở mới phải bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng); đối với trường hp nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng (khung - tường cứng, mái cứng).

- Nhà ở của các hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ phải bảo đảm vệ sinh môi trường, bao che kín đáo, tránh được tác động xấu của khí hậu, thời tiết. Phù hp với hoàn cảnh cụ thể của từng hộ.

9.2. Yêu cầu về tổ chức xây dựng nhà ở

- Các hộ gia đình sau khi nhận được tạm ứng kinh phí hỗ trợ nhà ở theo quy định thì tự tổ chức xây dựng nhà ở. Trường hp hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, khuyết tật... ), không có khả năng tự xây dựng nhà ở thì UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình này.

- UBND cấp xã có trách nhiệm theo dõi, giám sát và giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở; vận động các tổ chức, đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở, tận dụng cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình về nhân công, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ... để giảm giá thành xây dựng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng

- Là cơ quan thường trực, chủ trì việc thực hiện đề án.

- Chủ trì tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện Đề án; tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo các quy định của pháp luật.

- Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng tháng, quý và năm hoặc đột xuất gửi Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan.

2. SLao động- Thương binh và Xã hội

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thẩm định, phê duyệt danh sách người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện theo quy định.

- Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ nhà ở.

- Chủ trì tổng hợp báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan theo yêu cầu.

3. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh bố trí vốn ngân sách thực hiện hỗ trợ theo đề án được duyệt. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra trong quá trình thực hiện đề án và công tác báo cáo giải ngân theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, thông tin thường xuyên về kết quả thực hiện Đán theo Quyết định phê duyệt.

5. Các Sở, ngành liên quan: theo chức năng, nhiệm vụ, có kế hoạch phối hợp thực hiện theo nhiệm vụ Đ án.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph

- Chịu trách nhiệm về việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt danh sách các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định. Tổ chức kiểm tra, rà soát, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện đề án đảm bảo theo đúng quy định.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng cấp huyện để tổ chức thực hiện đề án. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện đề án trên địa bàn; cân đối ngân sách được cấp để hỗ trợ và tổ chức vận động nguồn lực khác (nếu có) thực hiện đạt theo đề án được phê duyệt.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng (trước ngày 20 hàng tháng), quý (ngày 20 tháng cuối của quý), về tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân vốn, gửi về Sở Xây dựng để tổng hp báo cáo UBND tỉnh.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ nhà ở theo các quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn:

+ Niêm yết công khai danh sách và mức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được phê duyệt tại trụ sở của UBND cấp xã.

+ Tổ chức việc lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng.

+ Chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn; tổ chức vận động nguồn lực thực hiện kế hoạch đạt mục tiêu đề ra.

+ Chỉ đạo, giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ về nhà ở đúng mục đích, đảm bảo chất lượng nhà ở xây dựng mới hoặc sửa chữa theo quy định.

+ Tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện kết quả thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn (gồm số hộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà ở đã được xây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình, số tiền huy động được từ các nguồn khác, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện trên địa bàn).

- Chỉ đạo các thôn, làng, khu phố: tổ chức phổ biến đến từng hộ dân cư trên địa bàn các chủ trương, chính sách về hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công; tổ chức bình xét, lập danh sách và kế hoạch tổ chức thực hiện, báo cáo UBND cấp xã để tổng hợp lập phương án chung của xã.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.635

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190