Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 611/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 28/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 611/2006/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở;

Theo đề nghị của Liên Sở: Tài chính- Xây dựng tại Tờ trình liên Sở số 446/TTLS/TC-XD ngày 12/10 /2005 về giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này quy định giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Tỉnh để làm cơ sở ký hợp đồng thuê nhà và thu tiền thuê nhà hàng tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 522/QĐ-UBT ngày 23/04/1993 của UBND Tỉnh về giá cho thuê nhà ở thuộc diện nhà nhà nước quản lý tại Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Chủ tịch UBND các Huyện,Thành phố, Thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Các thành viên UBND Tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Đoàn Đại biểu QHội Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Đài phát thanh-truyền hình;
- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Các Huyện, Thị, TP;
- Lưu: VT-TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

QUY ĐỊNH

GIÁ CHO THUÊ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 611/2006/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phân cấp nhà

Việc phân cấp nhà để xác định giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Tỉnh thực hiện theo Quyết định số 6866/2003/QĐ-UB ngày 21/7/2003 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu v/v ban hành Quy định về giá nhà, vật kiến trúc áp dụng khi bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Điều 2. Phân cấp đô thị

Việc phân cấp đô thị để xác định giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Tỉnh thực hiện theo Quyết định của UBND Tỉnh về ban hành bảng giá đất hành năm trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 3. Phân loại khu vực

- Khu vực Trung tâm: Bao gồm các Phường thuộc Thành phố Vũng Tàu và các Phường thuộc Thị xã Bà Rịa.

- Khu vực cận trung tâm: Bao gồm các Thị trấn của các Huyện trừ Huyện Côn Đảo.

- Khu vực ven nội: Bao gồm xã Long Sơn thuộc Thành phố Vũng Tàu, huyện Côn Đảo và các xã của các Huyện, Thị xã còn lại.

Điều 4. Phân loại điều kiện giao thông

- Xe ô tô đến tận ngôi nhà: Các căn nhà nằm trên tuyến đường hoặc hẻm có chiều rộng từ 4m trở lên.

- Xe thô sơ đến tận nhà ngôi nhà: Các căn nhà nằm trên tuyến đường hoặc hẻm có chiều rộng dưới 4m.

Chương II

BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ

Điều 5. Bảng giá chuẩn

ĐVT: đồng/1m2 sử dụng/tháng

STT

Loại nhà

Đơn vị tính

Trung tâm

Cận trung tâm

Ven nội

 

 

 

Xe ô tô đến tận ngôi nhà

Xe thô sơ đến tận ngôi nhà

Xe ô tô đến tận ngôi nhà

Xe thô sơ đến tận ngôi nhà

Xe ô tô đến tận ngôi nhà

Xe thô sơ đến tận ngôi nhà

1

Nhà tạm

đ/m2

1.500

1.300

1.400

1.200

1.300

1.100

2

Nhà cấp 4

đ/m2

3.000

2..600

2.800

2.400

2.600

2.200

3

Nhà cấp 3

đ/m2

 

 

 

 

 

 

 

Tầng 1

 

4.100

3.500

3.800

3.200

3.500

2.900

 

Tầng 2

 

3.500

3.000

3.200

2.700

3.000

2.400

4

Nhà cấp 2

đ/m2

 

 

 

 

 

 

 

Tầng 1

 

4.800

4.100

4.500

3.800

4.100

3.500

 

Tầng 2

 

4.100

3.500

3.800

3.100

3.500

2.800

 

Tầng 3

 

4.000

3.300

3.600

3.000

3.300

2.600

 

Tầng 4

 

3.600

3.000

3.300

2.600

3.000

2.300

 

Tầng 5

 

3.300

2.600

3.000

2.300

2.600

2.000

5

Nhà cấp 1

đ/m2

 

 

 

 

 

 

 

Tầng 1

 

5.200

4.500

4.900

4.100

4.500

3.800

 

Tầng 2

 

4.500

3.800

4.100

3.400

3.800

3.100

 

Tầng 3

 

4.300

3.600

4.000

3.200

3.600

2.900

 

Tầng 4

 

4.000

3.200

3.600

2.900

3.200

2.500

 

Tầng 5

 

3.600

2.900

3.200

2.500

2.900

2.200

 

Tầng 6 trở lên

 

3.200

2.500

2.900

2.200

2.500

1.800

6

Biệt thự hạng 1

đ/m2

 

 

 

 

 

 

 

Tầng 1

 

7.100

6.100

6.600

5.600

6.100

5.100

 

Tâng 2

 

6.100

5.100

5.600

4.700

5.100

4.200

7

Biệt thự hạng 2

đ/m2

 

 

 

 

 

 

 

Tầng 1

 

8.000

6.900

7.400

6.300

6.900

5.800

 

Tầng 2

 

6.900

5.800

6.300

5.200

5.800

4.700

8

Biệt thự hạng 3

đ/m2

 

 

 

 

 

 

 

Tâng 1

 

9.900

8.500

9.200

7.800

8.500

7.100

 

Tầng 2

 

8.500

7.100

7.800

6.500

7.100

5.800

9

Biệt thự hạng 4

đ/m2

 

 

 

 

 

 

 

Tầng 1

 

11.300

9.800

10.500

9.000

9.800

8.200

 

Tầng 2

 

9.800

8.200

9.000

7.400

8.200

6.600

Điền 6. Hệ số K điều chỉnh giá chuẩn

Hệ số K là hệ số điều chỉnh giá cho thuê nhà theo từng loại đô thị và mục đích sử dụng của các loại nhà. Hệ số điều chỉnh giá chuẩn bao gồm:

a) Hệ số cấp đô thị

Cấp đô thị

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Hệ số K

1.1

1.0

0.9

0.85

b) Hệ số mục đích sử dụng

Mục đích sử dụng

Nhà ở

Trụ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp.

Nhà khách, nhà nghỉ

Nhà kinh doanh

Hệ số K

1.0

1.0

1.2

1.5

Điều 7. Giá cho thuê nhà hàng tháng được xác định theo bảng giá chuẩn nêu tại Điều 5 nhân với hệ số K điều chỉnh giá chuẩn tại Điều 6.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Giá cho thuê nhà áp dụng cho tất cả các căn nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 9. Xí nghiệp Quản lý và Kinh doanh nhà thực hiện việc ký lại hợp đồng cho thuê nhà và thu tiền cho thuê nhà hàng tháng nộp vào Kho bạc nhà nước Tình theo đúng quy định hiện hành.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc UBND Huyện, Thị xã, Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phản ảnh, đề xuất ý kiến để Sở Tài chính, Sở Xây dựng nghiên cứu hướng dẫn hoặc trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 611/2006/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 quy định về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


326

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!