Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 562/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Kỳ Anh do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 562/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 28/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 562/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN KỲ ANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị đnh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyn mục đích sử dụng đất trong năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 4007/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Kỳ Anh;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh tại Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 13/02/2017; của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 419/TTr-STMMT ngày 23/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Kỳ Anh (kèm Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/25.000), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích kế hoạch năm 2017 (ha)

Tỷ lệ (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp

NNP

58,694.23

77.26

1.1

Đất trồng lúa, trong đó:

LUA

6,938.96

9.13

 

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

6,108.99

8.04

12

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

3,885.58

5.11

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

7,668.49

10.09

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

11,813.51

15.55

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

3,942.15

5.19

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

23,417.51

30.83

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

481.46

0.63

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

547.60

0.72

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

10,369.21

13.65

2.1

Đất quốc phòng

CQP

270.75

0.36

2.2

Đất an ninh

CAN

1.69

0.00

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

2.00

0.00

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

21.10

0.03

2.7

Đất cơ sở SX phi nông nghiệp

SKC

117.66

0.15

2.8

Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản

SKS

56.09

0.07

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

5,422.37

7.14

2.10

Đất có di tích Ich sử - văn hóa

DDT

1.32

0.00

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

53.86

0.07

2.13

Đất tại nông thôn

ONT

982.22

1.29

2.14

Đất ở tại đô th

ODT

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25.15

0.03

2.16

Đất XD trụ sở của TC sự nghiệp

DTS

5.15

0.01

2.17

Đất cơ sở tôn giáo

TON

5.25

0.01

2.18

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

566.92

0.75

2.19

Đất SX VLXD, làm đồ gốm

SKX

101.01

0.13

2.20

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

28.75

0.04

2.21

Đất khu vui chơi, GT công cộng

DKV

1.80

0.00

2.22

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

23.52

0.03

2.23

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

732.51

0.96

2.24

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

1,948.89

2.57

2.25

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1.10

0.00

3

Đất chưa sử dụng

CSD

6,901.88

9.09

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2017

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất Nông nghiệp

NNP

983.99

1.1

Đất trồng lúa

LUA

118.33

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LUC

111.04

 

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

7.29

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

63.68

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

85.65

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

761.33

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.07

2.1

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

0.22

2.2

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0.92

2.3

Đất ở nông thôn

ONT

2.08

2.4

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

DSH

0.22

2.5

Đất sông suối

SON

0.63

2.6

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

1.00

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp chuyn sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

650.33

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

65.47

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

54.87

 

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK/PNN

8.60

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

285.28

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

93.88

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

16.56

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

75.70

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

18.20

1.7

Đất làm muối

LMU/PNN

0.50

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

267.80

 

Trong đó:

 

 

2.1

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR

267.80

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyn sang đất

PKO/OCT

0.92

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp

NNP

15.00

1.1

Đất nông nghiệp khác

NKH

15.00

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

13.72

2.1

Đất quốc phòng

CQP

1.80

2.2

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

1.59

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.07

2.4

Đất bãi thi, xử lý chất thải

DRA

1.20

2.5

Đất ở tại nông thôn

ONT

3.04

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

1.50

2.7

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0.02

2.8

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

2.50

(Chi tiết thể hiện ở các Biểu 01, 02, 03, 04 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:

1. Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh có trách nhiệm:

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Kỳ Anh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch y ban nhân dân huyện Kỳ Anh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- TT Tnh y, HĐND tỉnh (đ b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện Kỳ Anh;
- Phó VP/UB phụ trách NN;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NL2.
Gi: + VB giấy: Như nơi nhận và TP không nhận VB ĐT;
+ Điện tử: Các thành phần khác.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

BIỂU 01.

DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM 2017 CỦA HUYỆN KỲ ANH
(Kèm theo Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Kỳ Bắc

Xã Kỳ Châu

Xã Kỳ Đồng

Xã Kỳ Giang

Xã Kỳ Hải

Xã Kỳ Hợp

Xã Kỳ Khang

Xã Kỳ Lạc

Xã Kỳ Lâm

Xã Kỳ Phong

Xã Kỳ Phú

Xã Kỳ Sơn

Xã Kỳ Tân

Kỳ Tây

Xã Kỳ Thọ

Xã Kỳ Thượng

Xã Kỳ Tiến

Xã Kỳ Trung

Xã Kỳ Văn

Xã Kỳ Xuân

Xã Kỳ  Thư

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+
…+(21)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

1

Đất nông nghiệp

NNP

38,692,73

1.662,57

113,90

968,80

1.386,60

530,20

2.106,92

1.850,22

9.620,34

2.762,33

2.031,72

956,06

7.714.63

2.983,32

5.357,72

1.303,43

9.763,98

1.006,12

2.562,40

1.974,56

1.673,71

303,20

1.1

Đất trồng lúa

LUA

6.977,46

310,40

82,33

412,18

616,91

247,81

97,69

719,78

72,14

127,02

584,83

569,92

153,07

289,39

212,38

559,67

209,58

658,85

69,76

467,68

293,78

132,09

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

6.107,49

227,37

82,53

408,14

616,91

208,98

39,25

686,84

35,04

124,98

584,83

369,41

153,07

226,40

96,56

370,93

185,46

655,24

69,76

467,68

122,49

181,57

 

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

829,96

89,02

-

4,04

-

38,83

58,44

32.94

37,11

2,05

-

0,50

-

62,99

115,81

188,69

24,13

3,61

-

-

171,29

0,51

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

3.885,58

66,30

10,05

91,44

79,06

62,37

293,36

51,12

500,96

220,55

86,59

44,13

426,69

362,04

489,91

46,55

525,44

48,32

83,71

278,50

94,20

24,29

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

7.668.49

153,74

20,38

211,04

185,32

54,82

330,62

177,16

1.175,47

638,10

538,92

123,73

894,34

308,11

656,07

150,85

962,73

165,43

443,70

197,66

247,59

32,71

1.4

Đt rừng phòng hộ

RPH

11.813,51

293,10

-

-

-

2,14

-

103,80

2.487,02

320,98

227,81

102,68

2.761,22

134,76

1.141,04

17,82

3.050,03

-

573,53

-

286,88

10,72

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

3.942,15

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.942,15

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

23.417,51

829,14

-

246,89

498,29

11,50

1.248,58

757,25

5.369,71

1.323,42

584,59

102,12

3.478,62

1.885,45

2.689,46

338,01

1.073,00

168,41

1.373,82

1.008,93

430,32

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

481,46

1,61

0,94

3,46

1,24

147,70

0,81

34,12

0,03

0,35

2,53

9,70

0,68

1,15

4,95

190,52

2,05

3,00

0,50

21,79

0,94

53,39

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

547,60

8,29

-

3,79

5,78

3,86

135,86

7,00

15,00

131,91

6,46

3,79

-

2,46

163,91

-

-

22,11

17,38

-

20,00

-

2

Đất phi nông nghip

PNN

10.370,71

228,95

79,34

388,66

367,36

209,51

177,95

496,65

370,36

355,90

821,91

315,48

307,58

502,39

1.202,18

386,61

2.716,92

283,46

326,92

366,52

313,26

152,80

2.1

Đất quốc phòng

CQP

270,75

-

-

1,74

-

-

3,00

1,80

-

-

 

-

-

-

226,53

-

-

-

-

-

37,68

-

2.2

Đất an ninh

CAN

1,69

-

-

1,57

-

-

-

-

-

0,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xut

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

2,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

21,10

0,99

2,11

5,00

0,07

1,10

-

0,09

-

0,57

-

0,50

-

0,60

-

-

0,82

0,54

0,32

0,90

7,29

0,20

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

119,16

0,07

1,50

0,21

0,36

1,38

-

2,65

-

0,58

18,23

-

70,71

12,16

-

6,46

0,23

0,17

1,55

1,05

1,01

0,84

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

56,09

-

-

-

-

-

-

56,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp

DHT

5.422,37

102,25

32,78

232,90

231,64

131,42

93,00

229,87

182,20

275,70

244,48

149,60

85,15

173,42

141,01

226,16

2.025,94

190,21

232,87

209,09

138,23

93,83

2.10

Đt di tích lịch sử - văn hoá

DDT

1,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,32

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

53,86

0,19

-

-

-

-

-

-

19,41

-

-

-

-

28,74

1,19

-

-

2,85

1,48

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

982,22

29,61

31,96

44,78

55,25

31,02

21,57

103,98

20,40

39,79

49,16

75,15

59,33

61,35

41,27

29,00

48,64

40,25

18,20

70,28

65,60

35,57

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,15

0,47

0,39

9,93

0,68

0,39

1,40

0,78

0,67

0,67

1,02

0,51

0,80

0,73

0,77

0,54

0,21

0,64

2,88

0,91

0,52

0,24

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

5,15

-

-

-

-

-

-

-

-

0,32

-

-

3,44

1,21

-

-

0,18

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

5,25

0,87

0,99

-

-

-

-

2,52

0,59

-

-

-

0,28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

566,92

12,27

0,22

47,52

25,69

12,22

15,44

42,25

2,89

35,73

75,18

74,47

24,58

28,49

6,11

33,74

34,44

17,19

9,85

40,53

20,85

7,26

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

101,01

6,99

-

-

4,97

-

-

-

-

-

2,00

-

-

67,69

-

1,50

-

12,61

-

-

5,25

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

28,75

0,47

1,03

1,17

1,39

1,21

1,47

2,22

2,03

1,64

1,80

1,11

1,51

1,10

1,25

1,27

1,17

2,52

0,98

1,37

1,64

0,38

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng

DKV

1,80

0,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,20

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

23,52

2,43

2,51

0,67

0,06

0,93

0,25

3,76

1,20

0,62

2,01

2,83

0,26

0,47

0,12

1,04

0,40

0,80

0,22

1,62

0,58

0,74

2.24

Đt sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

732,51

1,36

5,48

32,47

10,76

28,95

36,97

31,83

140,98

-

-

5,53

61,31

20,63

97,28

47,48

97,72

-

42,02

40,79

-

10,95

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

1.948,89

70,37

0,36

10,70

16,51

0,88

4,83

18,80

-

0,16

425,93

5,78

0,22

105,79

685,44

27,50

507,18

14,59

16,54

-

34,52

2,7 9

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,10

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

6.901,88

102,94

4,96

36,11

45,47

13,32

247,75

320,51

845,03

513,96

152,35

275,72

1.054,06

644,89

1.241,24

31,99

224,10

353,82

422,70

92,90

241,92

31,14

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Đất khu kinh tế*

KKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Đất đô thị*

KDT

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

BIỂU 02.

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN KỲ ANH
(Kèm theo Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Kỳ Bắc

Xã Kỳ Châu

Xã Kỳ Đồng

Xã Kỳ Giang

Xã Kỳ Hải

Xã Kỳ Hợp

Xã Kỳ Khang

Xã Kỳ Lạc

Xã Kỳ Lâm

Xã Kỳ Phong

Xã Kỳ Phú

Xã Kỳ Sơn

Xã Kỳ Tân

Kỳ Tây

Xã Kỳ Thọ

Xã Kỳ Thượng

Xã Kỳ Tiến

Xã Kỳ Trung

Xã Kỳ Văn

Xã Kỳ Xuân

Xã Kỳ  Thư

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+
…+(21)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

1

Đất nông nghiệp

NNP

118,33

5,18

12,05

62,32

12,86

0,16

0,20

0,82

0,50

-

0,78

4,20

-

4,40

0,20

0,40

-

11,46

-

0,90

1,20

0,70

1.1

Đất trồng lúa

LUA

111,04

2,48

12,05

62,32

12,86

-

-

082

-

-

0,78

4,20

-

4,20

-

-

-

8,65

-

0,90

1,20

0,58

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

7,29

2,70

-

-

-

0,16

0,20

-

0,50

-

-

-

-

0,20

0,20

0,40

-

2,81

-

-

-

0,12

 

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

63,68

2,00

2,83

4,37

1,90

1,61

3,68

0,94

0,06

1,49

3,32

0,35

0,70

2,10

2,77

-

3,11

1,01

0,52

9,70

20,78

0,44

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

85,65

0,05

0,22

4,90

-

-

-

7,00

0,09

6,85

-

0,76

-

0,06

-

-

65,00

0,40

0,20

-

0,12

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Đt rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

716,33

-

-

-

-

-

52,08

-

5,55

123,63

2,00

-

-

-

-

15,30

509,56

-

1,50

-

6,71

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

5,07

-

-

3,18

-

-

-

0,22

-

0,44

0,20

-

-

-

1,03

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghip

PNN

5,07

-

-

3,13

-

-

-

0,22

-

0,44

0,20

-

-

-

1,03

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xut

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,22

-

-

-

-

-

-

0,22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

0,92

-

-

0,50

-

-

-

-

-

0,22

0,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp

DHT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đt di tích lịch sử - văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2,08

-

-

2,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,03

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

0,22

-

-

-

-

-

-

-

-

0,22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí cộng đồng

DKV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,63

-

-

0,63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.24

Đt sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

-

-

-

-

-

-

-

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

28,72

-

-

0,35

1,50

0,14

1,80

1,59

16,17

-

-

0,99

0,30

0,10

-

0,60

2,50

1,22

-

0,40

1,00

0,06

 

BIỂU 03.

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN KỲ ANH
(Kèm theo Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Kỳ Bắc

Xã Kỳ Châu

Xã Kỳ Đồng

Xã Kỳ Giang

Xã Kỳ Hải

Xã Kỳ Hợp

Xã Kỳ Khang

Xã Kỳ Lạc

Xã Kỳ Lâm

Xã Kỳ Phong

Xã Kỳ Phú

Xã Kỳ Sơn

Xã Kỳ Tân

Kỳ Tây

Xã Kỳ Thọ

Xã Kỳ Thượng

Xã Kỳ Tiến

Xã Kỳ Trung

Xã Kỳ Văn

Xã Kỳ Xuân

Xã Kỳ Thư

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+
…+(21)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

651,83

4,73

15,10

71,59

10,10

1,77

3,96

1,76

6,20

3,47

3,10

5,31

0,70

6,56

2,97

1,90

496,67

2,87

2,22

0,90

8,81

1,14

1.1

Đất trng lúa

LUA/PNN

102,67

2,68

12,05

62,32

9,70

0,16

0,20

0,82

0,50

-

0,78

4,20

 

4,40

0,20

0,40

-

1,46

-

0,90

1,20

0,70

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

100,18

2,48

12,05

62,32

9,70

-

-

0,82

-

-

0,78

4,20

-

4,20

-

-

-

0,95

-

0,90

1,20

0,53

 

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK/PNN

2,49

0,20

-

-

-

0,16

0,20

-

0,50

-

-

-

-

0,20

0,20

0,40

-

0,51

-

-

-

0,12

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

28,48

2,00

2,83

4,37

0,40

1,61

3,68

0,94

0,06

0,49

0,32

0,35

0,70

2,10

2,77

-

3,11

1,01

0,52

-

0,78

0,44

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN/PNN

72,15

0,05

0,22

4,90

-

-

-

-

0,09

0,35

-

0,76

-

0,06

-

-

65,00

0,40

0,20

-

0,12

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

448,53

-

-

-

-

-

0,08

-

5,55

2,63

2,00

-

-

-

-

1,50

428,56

-

1,50

-

6,71

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu SD đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

267,80

-

-

-

-

-

51,00

-

-

121,00

-

-

-

-

-

13,80

81,00

-

-

-

-

-

 

Trong đó:

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sn

LUA/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất trng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

267,80

-

-

-

-

-

52,00

-

-

121,00

-

-

-

-

-

13,80

81,00

-

-

-

-

-

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,92

-

-

0,50

-

-

-

0,22

-

-

0,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

BIỂU 04.

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2017 CỦA HUYỆN KỲ ANH
(Kèm theo Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Kỳ Bắc

Xã Kỳ Châu

Xã Kỳ Đồng

Xã Kỳ Giang

Xã Kỳ Hải

Xã Kỳ Hợp

Xã Kỳ Khang

Xã Kỳ Lạc

Xã Kỳ Lâm

Xã Kỳ Phong

Xã Kỳ Phú

Xã Kỳ Sơn

Xã Kỳ Tân

Kỳ Tây

Xã Kỳ Thọ

Xã Kỳ Thượng

Xã Kỳ Tiến

Xã Kỳ Trung

Xã Kỳ Văn

Xã Kỳ Xuân

Xã Kỳ Thư

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+
…+(21)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

1

Đất nông nghiệp

NNP

347,16

2,50

-

-

4,66

-

52,00

7,00

15,00

128,50

3,