Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Tổ công tác thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất; sắp xếp lại, xử lý và kê khai, đăng ký nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 551/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 19/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 19 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ VÀ KÊ KHAI, ĐĂNG KÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006;
Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước và Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006;
Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007;
Căn cứ Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 15/11/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vị quản lý của UBND tỉnh Quảng Nam;
Theo các Công văn số: 3862/UBND-KTTH ngày 11/12/2006, số 2254/UBND-KTTH ngày 01/8/2007, số 2708/UBND-KTTH ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 58/TTr-STC ngày 31/01/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất; sắp xếp lại, xử lý và kê khai, đăng ký nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi là Tổ công tác), thành phần như sau:

1. Ông: Ngô Bốn - Phó Giám đốc Sở Tài chính: Tổ trưởng;

2. Ông: Phạm Phú Châu - Phó phòng QL Giá- Công sản, Sở Tài chính: Tổ phó Thường trực;

3. Ông: Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường: Tổ phó;

4. Ông: Vũ Văn Hoà - Phó Văn phòng Sở Xây dựng: Tổ phó;

5. Các tổ viên gồm:

- Ông: Đặng Ngọc Quân - Trưởng phòng QL Giá - Công sản, Sở Tài chính;

- Bà: Trần Thị kim Phương - Phó phòng QL Giá - Công sản, Sở Tài chính;

- Ông: Phan Văn Lễ - CV phòng QL Giá - Công sản, Sở Tài chính;

- Ông: Lê Phước Thái Bình - CV phòng QL Giá - Công sản, Sở Tài chính;

- Ông: Lê Minh Phúc - CV phòng QL Giá - Công sản, Sở Tài chính.

- Bà: Nguyễn Thị Lễ - CV phòng QL Giá - Công sản, Sở Tài chính;

- Bà: Trịnh Thị Thanh Hải - Chuyên viên Phòng Đất đai, Sở TN & MT;

- Ông: Dương Bảo Quốc - Chuyên viên Phòng Đất đai, Sở TN & MT;

- Ông: Phan Hoài Nam - Chuyên viên Văn phòng Sở Kế hoạch & Đầu tư;

- Ông: Trần Công Lành - Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm lập kế hoạch, thông báo lịch làm việc cụ thể để kiểm tra thực tế việc xác định giá trị quyền sử dụng đất; sắp xếp lại, xử lý và kê khai, đăng ký nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên quan đến các nội dung trên đảm bảo đúng qui định.

Tổ trưởng chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ của các thành viên và điều hành công việc của tổ. Tổ công tác được sử dụng con dấu của Sở Tài chính Quảng Nam để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc xác định giá trị quyền sử dụng đất; sắp xếp lại, xử lý và kê khai, đăng ký nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước để tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Kinh phí hoạt động của Tổ công tác do ngân sách tỉnh cấp.

Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 của UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- CPVP;
- Lưu VT, KTN, TH, NC, KTTH.
(D:\Lanh\Nam 2008\Quyet dinh\Tlap To Cong tac xac dịnh gia tri Q SDD - Sap xep- xư ly nha- dat va ke khai dang ky nha dat thuoc SHNN tren dia ban tinh.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Tổ công tác thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất; sắp xếp lại, xử lý và kê khai, đăng ký nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.693
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202