Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5108/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất huyện Quốc Oai Hà Nội

Số hiệu: 5108/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 31/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5108/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN QUỐC OAI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hi đất năm 2017; dự án chuyn mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 7212/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Quốc Oai;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5815/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 20 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1/ Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Quốc Oai là: 17 dự án; diện tích là: 86,39 ha (Phụ lục 01 kèm theo).

2/ Đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Quốc Oai là: 04 dự án, Tổng diện tích là: 1,54 ha (Phụ lục 02 kèm theo).

Lý do: chưa có khả năng bố trí vốn, không có khả năng thực hiện năm 2017.

3/ Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017, cụ thể:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

15.112,82

1

Đất nông nghiệp

NNP

9.775,60

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5.253,98

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

5.203,30

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

699,82

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.666,07

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

356,60

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

755,80

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

535,00

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

511,94

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.248,15

2.1

Đất quốc phòng

CQP

322,81

2.2

Đất an ninh

CAN

0,63

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

254,11

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

8,76

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

51,87

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

99,60

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

91,22

2.8

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.147,20

2.9

Đất có di tích lịch s- văn hóa

DDT

18,67

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

8,26

2.11

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.757,40

2.12

Đất tại đô thị

ODT

119,40

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

18,79

2.14

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

8,79

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

TON

21,30

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

122,84

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

138,84

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

17,60

2.19

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

23,87

2.20

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

31,06

2.21

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

230,20

2.22

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

59,30

2.23

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

2,80

3

Đất chưa sử dụng

CSD

85,96

4/ Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 7212/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Ph
m Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

PHỤ LỤC 01:

DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN QUỐC OAI
(kèm theo Quyết định số 5108/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND Thành phố)

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh xã

1

Đầu tư xây dựng ĐT 421B (đoạn Thạch Thán - Xuân Mai (Km5+196- Km17) và tuyến nhánh Km10+921-km12+945

DGT

BQLDAĐTXD huyện

9,7

6,9

9,7

Thạch Thán, Ngọc Mỹ, Cấn Hữu, Đông Yên, Nghĩa Hương và thị trấn Xuân Mai

Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh Hà Tây V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dường tỉnh 421B (ĐT81 cũ), đoạn Thạch Thán đến Xuân Mai (Km5+196 đến Km17)

(có trong Nghị quyết 03)

2

Hồ chứa nước Đồng Bồ, xã Đông Xuân, Quốc Oai

DTL

BQLDAĐTXD huyện

3,40

0,40

3,40

Xã Đông Xuân

Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 V/v phê duyệt dự án đầu tư Hồ chứa nước Đồng Bồ

(có trong Nghị quyết 03)

3

Trạm Bơm tiêu Đông - Yên

DTL

BQLDAĐTXD huyện

2,50

1,40

2,50

Xã Đông Yên

Quyết định số 395/QĐ-KH&ĐT ngày 29/7/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt dự án và Quyết định số 79/QĐ-KH&ĐT ngày 04/5/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư

(có trong Nghị quyết 03)

4

Trường THCS Thạch Thán

DGD

BQLDAĐTXD huyện

1,80

1,80

1,80

Xã Thạch Thán

QĐ số 7153/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND TP V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án;

(có trong Nghị quyết 03)

5

Trường THCS Thị trấn Quốc Oai

DGD

BQLDAĐTXD huyện

0,40

 

0,40

Thị trấn Quốc Oai

QĐ số 7639/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

(có trong Nghquyết 03)

6

Trường THCS Cộng Hòa

DGD

BQLDAĐTXD huyện

0,40

 

0,40

Xã Cộng Hòa

QĐ số 7638/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

(có trong Nghị quyết 03)

7

Tu bổ, tôn tạo Lăng mộ lưỡng quốc trạng nguyên Nguyễn Trực xã Hòa Thạch

DCC

BQLDAĐTXD huyện

0,150

 

0,150

xã Hòa Thạch

QĐ số 7633a/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật

(có trong Nghị quyết 03)

8

Trường tiểu học Đông Yên (điểm trường Trại cầu)

DGD

BQLDAĐTXD huyện

0,900

 

0,900

Xã Đông Yên

QĐ số 7690/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND huyện V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

(có trong Nghị quyết 03)

9

Trường mầm non Đồng Quang (điểm trường Đồng Lư)

DGD

BQLDAĐTXD huyện

0,600

 

0,600

Xã Đồng Quang

QĐ số 7632/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

(có trong Nghị quyết 03)

10

Khớp nối hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Bắc - Nam khu đô thị Quốc Oai với khu đấu giá QSD đất ĐG 02

BGT

BQLDAĐTXD huyện

1,9

 

1,9

Thị trấn Quốc Oai

QĐ số 1474/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt chủ trương đầu tư

(có trong Nghị quyết 03)

11

đường Bắc Nam đô thị Quốc Oai (đoạn chồng lấn với cụm công nghiệp và công ty CP CEO)

BGT

BQLDAĐTXD huyện

0,95

 

0,95

xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai và xã Phùng xá huyện Thạch Thất

Biên bản khôi phục mốc giới ngày 08/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Thông báo số 205/TB-VP ngày 14/9/2016 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; Công văn s5488/UBND-ĐT ngày 22/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội

(có trong Nghị quyết 03)

12

Khu nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao

 

Công ty cổ phần đầu tư hải Phát

29,71

 

 

xã Đồng Quang

Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

13

Khu nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao

 

Công ty CP ĐTKD&PTH TKCN Phúc Hà

30,77

 

 

xã Đồng Quang

Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

14

Kinh tế trang trại nông nghiệp

NHK

Lê Xuân Thắng

1,9

 

 

Phú Cát

Thông báo số 62/TB-UBND ngày 03/5/2013 của UBND huyện Quốc Oai về việc Đồng ý chủ trương triển khai một số dự án đầu tư hộ gia đình trên địa bàn

 

15

Đầu tư xây dựng Kinh tế trang trại xã Phú Cát

NHK

Trịnh Văn Vát

1,2

 

 

Phú Cát

Quyết định số 9743/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 ngày 23/12/2011 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án đầu tư xây dựng kinh tế trang trại tại thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai của ông Trịnh Văn Vát

 

16

Giao đất ở cho hộ gia đình cá nhân để thực hiện GPMB dự án trường Tiểu học Sài Sơn A

ONT

Hộ gia đình, cá nhân

0,014

 

 

Sài Sơn

Quyết định 2381/QĐ-UBND ngày 06/7/2017; Quyết định số 5240/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 về việc Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB việc giao đất đối hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án Xây dựng Trường Tiểu học Sài Sơn A, huyện Quốc Oai, Hà Nội

 

17

Cấp nước sạch xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai lấy từ nguồn Sông Đà

DTL

Công ty cổ phn sản xuất và thương mại Ngọc Hải

0,1

 

 

Thạch Thán

Quyết định chủ trương đầu tư số 2520/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND TP

 

Tổng

 

 

86,39

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 02:

DỰ ÁN LOẠI RA KHỎI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN QUỐC OAI
(kèm theo Quyết định số 5108/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND Thành phố)

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh xã

1

Trường Mầm Non xã Tuyết Nghĩa

DGD

UBND huyện

0,5

0,5

0,5

Tuyết Nghĩa

Quyết định 2657/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện v/v phê duyệt BC KTKT; QĐ 2246/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND huyện phê duyệt BC đề xuất chủ trương đầu tư

 

2

Trường Tiểu học Tân Hòa

DGD

UBND huyện

0,9

 

0,9

Tân Hòa

Văn bản 94/HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND huyện vv phê duyệt đầu tư

 

3

Khu nhà Chè (Trục đường xã)

ONT

UBND huyện

0,05

 

0,05

Phú Cát

QĐ 1541/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai vv giao đại diện thực hiện nhiệm vụ đầu tư

 

4

Khu Quang Hương 2

ONT

UBND huyện

0,09

 

0,09

Phú Cát

Văn bản 43/QLĐT-QHXD ngày 06/4/2016 của phòng quản lý đô thị vv thông tin quy hoạch khu đấu giá xã Thạch Thán, Tuyết Nghĩa, Phú Cát

 

Tổng

 

 

1,54

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5108/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất ngày 31/07/2017 huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.306

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105