Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 51/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 01/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2014/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ QUAN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI; CƠ CHẾ PHỐI HỢP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Lut T chc Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Lut Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Ngh định s 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 ca Chính ph quy định chi tiết thi hành mt số điều ca Luật Đất đai năm 2013;

Theo đ ngh ca Giám đốc S Tài nguyên và Môi trưng ti T trình s885/TTr-STNMT ngày 22 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2013 quy định về cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Bãi bỏ các văn bản do UBND tỉnh ban hành trái với quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưng, Giám đc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghip và Phát trin nông thôn, Giám đc Sở Tài Chính, Giám đc Sở Tư pháp, Cc trưng Cc Thuế Bình Thun; Th trưng các sở, ban, ngành; Ch tch y ban nhân dân các huyn, thành ph, th xã; Ch tch y ban nhân dân các xã, phưng, th trn và các tổ chc, đơn vị, nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhn:
- BTài nguyên và Môi trưng;
- Cục Kiểm tra văn bản (B Tư pháp);
- Tng trc Tnh ủy;
- Tng trc HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
-y ban Mặt trận T quốc Việt Nam tỉnh;
- NĐiều 3;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thun;
- Báo Bình Thun;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, ĐTQH, KTN, NCPC(H…b).

TM.Y BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

QUY ĐỊNH

VỀ CƠ QUAN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI; CƠ CHẾ PHỐI HỢP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định s51 /2014/-UBND ngày 01 tháng 12 m 2014 ca y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điu chỉnh và đi tưng áp dụng

1. Phạm vi điu chnh:

Quy định này quy định quan tiếp nhn, gii quyết th tc hành chính v đất đai; cơ chế phi hp và thi gian các bước thc hin th tc hành chính v đất đai quy đnh ti Điu 69 và các điều ca Mc 3 Chương VII Nghị định s 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 ca Chính ph quy định chi tiết mt số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP);

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng; cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan;

c) Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực đất đai;

d) Người sdng đt, ch s hu nhà ở, tài sản khác gn lin với đt và các tổ chc, nhân có liên quan.

Điều 2. Quy đnh v nơi np h sơ và tr kết qu; thi gian hẹn và tr kết qu; thành phn h sơ và biểu mu thực hiện th tục hành chính v đt đai; thu hi giấy tờ bn gc khi trao Giy chng nhn; sao y bn chính Giy chng nhn

1. quan tiếp nhận h sơ và trả kết qu giải quyết th tc đăng ký đt đai, tài sản khác gn liền vi đt; cp, cp đổi, cp li Giấy chứng nhn quyền s dụng đt, quyền s hu nhà và tài sn khác gắn liền với đt (sau đây gi tt là Giy chng nhận):

a) Bộ phn Tiếp nhn và tr kết qu ca Sở Tài nguyên và Môi trưng tiếp nhận h sơ và trả kết qu đi với t chc, s n giáo, ngưi Việt Nam định nước ngoài thc hin d án đu tư, t chc nước ngoài, nhân nưc ngoài, doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài (sau đây gi tt là t chc, người Việt Nam định cư ở nưc ngi);

b) B phận Tiếp nhn và trả kết qu ca y ban nhân dân các huyn, th xã, thành ph (sau đây gi tt là Bphận Tiếp nhn và tr kết quả cp huyn) tiếp nhn h sơ và trả kết qu đi vi h gia đình, nhân, cộng đng dân cư, người Vit Nam định cư nước ngoài đưc shu nhà gn lin vi quyền s dụng đất tại Vit Nam (sau đây gi tt là h gia đình, nhân, cng đồng dân cư).

c) H gia đình, nhân, cng đồng dân cư thc hiện các th tc quy định ti Điều 3, Điều 4, Điều 10 Quy đnh này thì np h sơ ti Bộ phn Tiếp nhận và tr kết qu ca y ban nhân dân cấp xã nơi có đt (sau đây gi tt là B phn Tiếp nhn và tr kết qu cp xã); thc hin các th tc quy đnh ti điểm a Khon 3 Điu 12, Điều 13, Điều 14 Quy định này thì np h sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và tr kết qu cp huyn.

Các th tc còn li (trừ các trưng hợp thuc D án tổng th), h gia đình, nhân, cng đng dân cư có nhu cu np h ti y ban nhân dân cp thì Bộ phn Tiếp nhn và trả kết qu cấp xã nơi có đt tiếp nhận h sơ và trả kết qu theo quy định y.

2. Việc trả kết qugiải quyết thủ tục hành chính đưc thc hin như sau:

a) Kết qu giải quyết th tc hành chính phải trả cho ngưi sdng đt, ch shu tài sn gn lin với đất trong thời hn kng quá 03 ngày làm việc k t ngày kết qu gii quyết và được quy đnh c thể tại từng điu ca Quy đnh y, trừ trưng hp quy đnh ti đim b Khon y;

b) Trưng hp phải thc hin nghĩa v tài chính liên quan đến th tc hành chính thì việc trao Giấy chứng nhận được thc hiện sau khi người sử dng đt, ch shu tài sn gắn lin vi đt np chứng t hoàn thành nghĩa v tài chính theo quy định; trưng hp thuê đt trả tin hàng năm thì trả kết quả sau khi người sử dụng đất đã ký hợp đồng thuê đất; trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì trả kết quả sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định được miễn nghĩa vụ tài chính;

c) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì trong thời hạn không quá 03 ngày làm vic, quan nhn h sơ trách nhiệm trả li h sơ và thông báo rõ lý do kng đ điu kin giải quyết.

3. Thành phn, s lưng h sơ, thi gian giải quyết, thời gian hn trả kết qu.

a) Thành phn, s lưng h sơ:

T chc, cơ stôn giáo, ngưi Vit Nam định nước ngoài thc hin dán đu tư, t chc nước ngoài, nhân nước ngoài, doanh nghip vn đu tư nước ngoài; h gia đình, cá nhân, cng đồng dân (sau đây gi chung là ngưi s dụng đt) nộp mt (01) b h sơ tại B phận Tiếp nhn và trả kết qu theo quy định ti Khon 1 Điu này; thành phn h sơ, biểu mẫu theo quy định ti Thông tư s24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 và Thông tư s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 ca Bộ Tài nguyên Môi trưng.

b) Thi gian hẹn trả kết qu:

Là tng thi gian đgii quyết thtc hành chính vđt đai tại các cơ quan, đơn v (theo thi gian gii quyết quy định ti các điều ca Quy định này) và thi gian thc hin luân chuyển h sơ, kết qugii quyết gia các quan hành chính. Thi gian thc hin luân chuyển h sơ, kết qu gii quyết được quy đnh như sau:

- Gia y ban nhân dân cấp xã và y ban nhân dân cp huyn: Không quá 01 ngày làm việc; đi với các xã, phưng, th trn ch y ban nhân dân cp huyện trên 10 km thì không quá 02 ngày làm việc;

- Gia cp huyện và các sở, ngành cấp tnh: Không quá 03 ngày làm việc. Riêng gia y ban nhân dân huyện Phú Quý với các sở, ngành cp tnh: Không quá 06 ngày làm việc;

- Gia các sở, ngành cấp tnh: Không quá 01 ngày làm việc;

- Gia Bộ phn Tiếp nhn và trả kết qu cấp huyện với các b phn chuyên môn cấp huyn: Không quá 1/2 ngày (trừ th tục hành chính quy đnh gii quyết ngay trong ngày).

c) Thi gian quy đnh tại các điu ca Quy định này được tính k t ngày nhn được h sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn ngay cho người nộp hồ sơ để bổ sung hoàn chỉnh; trường hợp hồ sơ đã chuyển đến cơ quan chuyên môn mới phát hiện hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, cơ quan chuyên môn xử lý hồ sơ có trách nhiệm phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phải thông báo và hưng dn bng văn bn cho ngưi np h sơ b sung, hoàn chỉnh h sơ theo quy định.

d) Đối với các xã miền i, hi đo, vùng sâu, ng xa, vùng điu kiện kinh tế - xã hi khó khăn trên đa bàn tnh (có ph lc danh sách kèm theo) thì thi gian thc hiện đi vi từng loi th tc quy định ti các Điu ca quy định này được tăng thêm như sau:

- Tăng 08 ngày làm vic đối với th tục đăng ký đt đai, tài sản gắn liền vi đt, cp Giấy chứng nhận quyền s dụng đt, quyền s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt ln đu và đăng ký bổ sung đi với tài sn gn lin vi đt quy đnh ti Điều 3 và Điều 4 ca quy đnh này. Cụ th: tăng thêm 04 ngày làm việc cho UBND cấp xã và 04 ngày làm việc cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đt cp huyn.

- Tăng 04 ngày làm vic đi vi th tc còn li (trừ các th tc quy định tại Điều 13, Điu 14 Quy định này). Cụ thể: tăng thêm 02 ngày làm việc cho UBND cấp xã và 02 ngày làm việc cho Văn png Đăng ký quyền sử dng đt.

đ) Các thời gian sau đây kng tính vào thời gian gii quyết th tc hành chính vđất đai ca cơ quan nhà nước có thẩm quyn:

- Thi gian 03 ngày làm việc k t ngày nhận được đ h sơ hp lệ, y ban nhân dân cp xã thông báo cho Văn phòng Đăng ký quyền sdng đất cp huyện đthc hin trích đo đa chính tha đất hoc kiểm tra bản trích đo đa chính tha đt do ngưi s dụng đt nộp (nếu có);

- Thời gian 03 ngày làm việc k t ngày nhận đ h sơ hợp lệ, y ban nhân dân cấp xã chuyển h sơ đến B phn Tiếp nhn và tr kết qu cấp huyện đi vi các trưng hp đăng ký biến đng đt đai, tài sn gn liền với đt; cấp đi, cp li Giy chứng nhận mà ngưi sdng đất np h sơ ti B phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã;

- Thời gian 15 ngày Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thời gian các cơ quan chức năng xác định nghĩa vụ tài chính; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định;

- Thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;

- Thi gian 03 ngày làm vic, Văn phòng Đăng ký quyền sử dng đt thc hin trích lc bản đ đa chính; thời gian 10 ngày làm việc (đi vi tha đất có diện tích từ 05 ha tr xuống) hoc 15 ngày làm việc (đi với tha đất có diện tích ln hơn 05 ha) Văn png Đăng ký quyền s dụng đất thc hiện trích đo đa cnh tha đt hoặc kiểm tra bn trích đo đa chính tha đất do ngưi s dụng đt nộp (nếu có);

- Thi gian 03 ngày cơ quan chuyên môn x lý h sơ tng báo và hưng dn ngưi np h sơ b sung, hoàn chỉnh h sơ theo quy đnh và thời gian ngưi sdụng đất b sung h sơ (nếu có).

4. Sao y bản chính Giấy chứng nhn:

Trưc khi trao Giy chng nhn cho ngưi sdụng đt, Văn phòng Đăng ký quyn s dụng đt có trách nhim sao y bn chính (đóng du ca Văn phòng Đăng quyn s dụng đt) và thc hin lưu gi bn sao Giy chng nhn đã cấp.

5. Thu hi giấy tờ bn gc khi trao Giấy chứng nhn cho ngưi s dụng đt:

Bộ phận Tiếp nhn và trả kết qu ca STài nguyên và Môi trưng; B phn Tiếp nhận và trả kết qu cp huyện và cấp xã trưc khi trao Giấy chng nhận cho ngưi được cp Giấy chứng nhn phi thu hi giấy t bn gốc ca ngưi được cp giấy và chuyển cho Văn png Đăng ký quyền s dụng đt trc thuc S Tài nguyên và Môi trưng (nếu là Bộ phn Tiếp nhn và trả kết qu ca S Tài nguyên và Môi trưng) hoặc Văn phòng Đăng ký quyền s dụng đất cp huyện (nếu Bộ phn Tiếp nhận hồ sơ cấp huyện và cấp xã) để lưu giữ.

6. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận kết quả thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Chương II

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Điều 3. Thi gian thực hin thủ tục đăng ký đt đai, tài sản gn liền vi đt, cp Giấy chứng nhn quyền s dụng đt, quyền s hữu nhà và tài sn khác gn lin với đt lần đu cho h gia đình, cá nhân, cộng đng dân quy đnh ti Điều 70 Ngh đnh s 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Thời gian gii quyết là 30 ngày làm việc, c thnhư sau:

1. Người s dng đất np h sơ ti B phn Tiếp nhn trả kết qucấp xã:

a) Trong thi hn không quá 05 ngày làm vic kể từ ngày nhận được h sơ hp lệ, y ban nhân dân cấp xã tch nhim kiểm tra h sơ và thc hin các công việc theo quy định ti đim a, Khoản 2, Điều 70 Ngh định s 43/2014/-CP;

b) Trưng hp chưa bản đ đa chính, trong thi hạn không quá 03 ngày làm việc k t ngày nhn được h sơ hp lệ, y ban nhân dân cấp xã trách nhim tng báo cho Văn phòng Đăng ký quyền s dng đt cp huyện đ thc hiện trích đo đa cnh tha đt hoặc kiểm tra bản trích đo đa chính tha đất do người s dụng đất np (nếu có);

c) Kể từ ngày nhn được tng báo ca y ban nhân dân cp xã, trong thời hạn kng quá 10 ngày làm việc (đối vi tha đất có din tích t 05 ha trở xuống) hoặc 15 ngày làm việc (đối với tha đt có din tích lớn hơn 05 ha), Văn png Đăng ký quyền s dụng đt cp huyện thc hiện trích đo địa chính tha đất hoặc kiểm tra bn trích đo địa chính tha đất do ngưi s dng đất np (nếu có), gi kết qu cho y ban nhân dân cp xã để thc hin các công vic tiếp theo ti đim a Khoản này;

d) y ban nhân dân cấp xã có tch nhiệm niêm yết công khai kết qu kiểm tra h sơ, xác nhn hin trng, tình trng tranh chp, ngun gc và thi điểm sdụng đt tại trụ s y ban nhân dân cấp xã và khu dân nơi đt, tài sn gn liền với đất trong thi hạn 15 ngày theo quy định tại điểm c Khoản 2, Điều 70 Ngh đnh số 43/2014/NĐ-CP;

đ) Trong thi hn không quá 03 ngày làm việc k t ngày hết thời hạn công khai, y ban nhân dân cp xã xem xét giải quyết các ý kiến phn ánh v ni dung công khai và gi h sơ đến Bộ phận Tiếp nhn trả kết quả cp huyn;

Thời gian thực hiện các công việc tại UBND cấp xã kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đến ngày gửi hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và tr kết qu cp huyn hoc n png Đăng quyn s dng đất cp huyện (không nh thi gian nêu tại các đim b, c và d khon này) là không quá 08 ngày m vic.

2. Thi gian thc hin các công vic ca Văn phòng Đăng ký quyền s dụng đất cấp huyn:

a) Trưng hp đăng ký đt đai, tài sn gn liền vi đt:

Trong thi hn không quá 10 ngày làm việc (không tính thi gian ly ý kiến ca quan qun lý nhà nưc đi vi i sn gắn liền vi đt), Văn png Đăng quyền s dng đt cp huyện thc hin các công việc quy định tại điểm c, d, đ và e Khon 3, Điều 70 Ngh định s 43/2014/NĐ-CP;

b) Trưng hợp đ ngh cp Giấy chứng nhn:

Trong thời hn không quá 03 ngày làm vic, Văn png Đăng ký quyền sdụng đt cp huyện thc hin gi s liu đa chính đến quan thuế đxác đnh và tng báo thu nga v tài chính; chuẩn bị h sơ đ Phòng Tài nguyên và Môi trưng trình UBND cp huyện ký cp Giấy chứng nhận theo quy định ti điểm g Khon 3, Điều 70 Nghị định s 43/2014/NĐ-CP.

3. Trong thi hn không quá 03 ngày làm vic, Png Tài nguyên và Môi trưng cp huyện kim tra h sơ, thc hin các công vic quy định tại Khon 4, Điu 70 Nghị định s 43/2014/NĐ-CP.

4. Trong thời hn không quá 03 ngày làm vic, y ban nhân dân cp huyện ký Giấy chng nhn, chuyển h sơ và Giấy chứng nhn đã ký đến Văn phòng Đăng quyền sử dụng đt cp huyn.

5. Trong thời hn không quá 01 ngày làm vic, Văn png Đăng ký quyền sdụng đt cấp huyện cập nht b sung kết qu cp Giấy chng nhn vào hồ sơ đa chính, s d liệu đất đai và chuyển Giấy chứng nhn đến B phận Tiếp nhn và trkết quả cp huyn.

6. Trong thi hn không quá 01 ngày làm vic, B phn Tiếp nhận và trả kết qu cp huyện trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện hoặc gửi Giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp giấy đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã.

7. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã trao Giấy chứng nhận cho người được cấp Giấy chứng nhận.

8. Trưng hp ngưi s dụng đất đã đăng ký đt đai theo quy định ca pháp lut mà nay có nhu cầu cp Giấy chứng nhn quyền sdng đt, quyền s hu nhà và tài sản khác gắn liền với đất thì np đơn đ ngh cp Giấy chứng nhn ti B phn Tiếp nhận và trả kết quả cp xã hoặc B phận Tiếp nhn và trả kết quả cp huyn.

UBND cấp xã trách nhiệm chuyển đơn đ ngh cấp Giấy chứng nhận đến Bộ phn Tiếp nhn và trả kết qu cp huyện (đi vi trưng hp np đơn tại xã). Bộ phận Tiếp nhn và tr kết qu cp huyện chuyển đơn đ ngh cấp Giấy chng nhn đến Văn phòng Đăng ký quyền s dụng đất cấp huyện (đối vi trưng hợp nộp đơn tại huyện hoặc t ngày nhn đơn do UBND cấp xã chuyển đến); thời gian luân chuyển theo quy định tại điểm b, d, Khoản 3 Điu 2 ca Quy định y.

Thời gian Văn phòng Đăng ký quyền s dụng đt, Phòng Tài nguyên và Môi trưng, UBND cấp huyn, UBND cấp xã, Bộ phn Tiếp nhn và trả kết qu cp huyn, cấp xã thc hiện các công việc quy định tại điểm b Khon 2 và Khoản 4, 5, 6, 7 Điu này là 12 ngày làm vic.

Điều 4. Thời gian thực hiện th tục đăng ký bổ sung đi với tài sn gn liền vi đt, cp Giấy chứng nhn quyền s dụng đt, quyền s hữu nhà và tài sản khác gn liền với đt cho h gia đình, nhân, cng đng dân quy đnh ti Điều 70 Ngh đnh s 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Thời gian gii quyết là 20 ngày làm việc, c thnhư sau:

1. Người s dng đất np h sơ ti B phn Tiếp nhn trả kết qucấp xã:

a) Trong thi hn không quá 04 ngày làm vic kể từ ngày nhận được h sơ hp lệ, y ban nhân dân cấp xã trách nhim thc hiện các công việc quy định ti điểm a, Khon 2 Điều 70 Ngh đnh s 43/2014/NĐ-CP;

b) y ban nhân dân cấp xã trách nhiệm niêm yết công khai kết qu kiểm tra h sơ ti tr s y ban nhân dân cp xã và khu dân nơi có tài sn gn liền với đt trong thi hạn 15 ngày theo quy định tại điểm c, Khoản 2 Điều 70 Ngh định s43/2014/NĐ-CP;

c) Trong thời hn không quá 03 ngày làm việc k tngày hết thi hn công khai, y ban nhân dân cp xã xem xét giải quyết các ý kiến phn ánh v ni dung công khai và gi h sơ đến Bộ phận Tiếp nhn trả kết quả cp huyn.

Thi gian thực hin các công việc ti UBND cp xã k t ngày nhận h sơ hp l đến ngày gi h sơ đến B phn Tiếp nhận tr kết qu cp huyn hoc n png Đăng quyn s dng đt cp huyện (không tính thời gian nêu tại điểm b Khoản này) là không quá 07 ngày làm việc.

2. Trong thi hạn không quá 05 ngày làm vic (không nh thi gian ly ý kiến ca quan qun lý nhà nưc đi vi i sn gắn liền vi đt), Văn png Đăng quyền s dng đt cp huyện thc hiện các công việc quy định ti điểm c, d, đ, e và g, Khoản 3 Điu 70 Nghị đnh s 43/2014/NĐ-CP;

3. Trong thi hn không quá 03 ngày làm vic, Png Tài nguyên và Môi trưng cp huyện kim tra h sơ, thc hin các công việc quy định ti Khoản 4 Điu 70 Nghị định s 43/2014/NĐ-CP;

4. Trong thời hn không quá 02 ngày làm vic, y ban nhân dân cp huyện ký Giấy chng nhn, chuyển h sơ và Giấy chứng nhn đã ký đến Văn phòng Đăng quyền sử dụng đt cp huyn;

5. Trong thời hn không quá 01 ngày làm vic, Văn png Đăng ký quyền sdụng đt cấp huyện chỉnh lý h sơ đa chính, sd liu đt đai và chuyển Giấy chứng nhn đến B phn Tiếp nhn trả kết quả cp huyn;

6. Trong thi hn không quá 01 ngày làm vic, B phn Tiếp nhận và trả kết qu cp huyện trao Giấy chứng nhn cho ngưi được cp giấy đối với trưng hp np h sơ tại B phn Tiếp nhn và tr kết qu ca cp huyện hoặc gi Giấy chứng nhận cho y ban nhân dân cp xã đ trao cho ni được cp giấy đi vi tng hp np h sơ tại B phận Tiếp nhận và trả kết quả ca cp xã;

7. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc k t ngày nhn được Giấy chứng nhn đã ký,y ban nhân dân cp xã trao Giấy chứng nhận cho ngưi đưc cp Giấy chứng nhn.

Điều 5. Thi gian thực hin thủ tục đăng ký đt đai, tài sản gn liền vi đt, cp Giấy chứng nhn quyền s dụng đt, quyền s hữu nhà và tài sn khác gn liền với đt ln đu cho tổ chức, s tôn giáo, ngưi Việt Nam đnh cư nước ngoài thực hiện dự án đu tư, t chức nước ngi, cá nhân c ngi, doanh nghiệp vn đu nước ngoài quy đnh ti Điều 70 Ngh đnh s43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 ca Chính phủ

Thời gian gii quyết là 30 ngày làm việc, c thnhư sau:

1. Ngay trong ngày nhận h sơ hp lệ, B phn Tiếp nhn và trả kết qu ca Sở Tài nguyên và Môi trưng chuyển hsơ đến Văn phòng Đăng ký quyền s dụng đất tỉnh.

2. Thi gian thc hin các công vic ca Văn phòng Đăng ký quyền s dụng đất tỉnh:

Đi vi trưng hợp phải thc hin trích đo đa chính tha đt hoặc kiểm tra bn trích đo đa chính tha đt do ngưi s dụng đt np (nếu có), Văn png Đăng ký quyền sử dụng đt tỉnh thc hiện trong thi hn không quá 15 ngày làm việc.

a) Trưng hp đăng ký đt đai, tài sn gn liền vi đt:

Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc (kng nh thi gian thực hiện trích đo địa chính tha đất hoc kiểm tra bn tch đo đa chính thửa đt do ngưi sử dụng đt np (nếu có) thi gian ly ý kiến ca quan qun lý nhà nưc đi vi tài sản gắn lin vi đt), Văn phòng Đăng ký quyền s dng đất tnh thc hiện các công vic quy định ti điểm c, d, đ và e, Khoản 3 Điu 70 Ngh định s 43/2014/NĐ- CP;

b) Trưng hợp đ ngh cp Giấy chứng nhn:

Trong thời hn không quá 05 ngày làm vic, Văn png Đăng ký quyền sdụng đt tnh thc hiện theo quy đnh ti điểm g, Khoản 3 Điều 70 Nghị định s43/2014/NĐ-CP, chuyển h sơ đến Chi cc Quản lý đt đai.

3. Trong thời hn không quá 05 ngày làm vic, Chi cc Quản lý đt đai kiểm tra h sơ, thc hiện các công việc quy định tại Khoản 4 Điều 70 Ngh đnh s43/2014/NĐ-CP, chuyển h sơ đến Sở Tài nguyên Môi trưng.

4. Trong thời hn không quá 03 ngày làm vic, Sở Tài nguyên và Môi trưng ký Giấy chứng nhn, chuyển h sơ và Giy chng nhn đã ký đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đt tnh.

5. Trong thời hn không quá 01 ngày làm vic, Văn png Đăng ký quyền sdụng đt tỉnh cập nht bsung kết quả cấp Giấy chng nhn vào h sơ đa cnh, cơ s d liu đt đai và chuyển Giấy chng nhn đến Bộ phận Tiếp nhn và trả kết quả ca Sở Tài nguyên Môi trưng.

6. Trong thi hn không quá 01 ngày làm vic, B phn Tiếp nhận và trả kết quả ca STài nguyên Môi trưng trao Giấy chng nhn cho ni s dụng đt.

7. Trưng hp ngưi s dụng đất đã đăng ký đt đai theo quy định ca pháp lut mà nay nhu cầu cp Giấy chứng nhận thì np đơn đ ngh cấp Giấy chng nhận tại B phn Tiếp nhn trả kết qu ca Sở Tài nguyên Môi trưng.

Ngay trong ngày làm việc, Bộ phận Tiếp nhn và tr kết qu ca Sở Tài nguyên và Môi trưng chuyển đơn đ ngh cp Giấy chứng nhận đến Văn png Đăng ký quyền sử dng đt tnh.

Thời gian Văn phòng Đăng ký quyền s dng đất tnh, Chi cc Qun lý đt đai, S Tài nguyên và Môi trưng thc hiện các công việc quy định ti điểm b Khon 2 và Khon 3, 4, 5, 6 Điều này là 15 ngày làm vic.

Điều 6. Thời gian thực hiện th tục đăng ký bổ sung đi với tài sn gn liền vi đt, cp Giấy chứng nhn quyền s dụng đt, quyền s hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đt cho tổ chức, cơ s tôn go, người Việt Nam đnh ở nước ngoài thực hiện dự án đu tư, tổ chức nước ngi, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp vn đu nước ngoài quy đnh ti Điều 70 Ngh đnh s43/2014/-CP ngày 15/5/2014 ca Chính phủ

Thời gian gii quyết là 20 ngày làm việc, c thnhư sau:

1. Ngay trong ngày nhận h sơ hp lệ, B phn Tiếp nhn và trả kết qu ca Sở Tài nguyên và Môi trưng chuyển hsơ đến Văn phòng Đăng ký quyền s dụng đất tnh.

2. Trong thi hạn không quá 10 ngày làm việc (không nh thi gian ly ý kiến ca quan qun lý nhà nưc đi vi i sn gắn liền vi đt), Văn png Đăng quyền s dụng đt tnh thc hiện các công việc quy định ti điểm c, d, đ, e và g, Khon 3 Điều 70 Ngh định s 43/2014/NĐ-CP.

4. Trong thời hn không quá 05 ngày làm vic, Chi cc Quản lý đt đai kiểm tra h sơ, thc hiện các công việc quy định tại Khoản 4 Điều 70 Ngh đnh s43/2014/NĐ-CP;

5. Trong thời hn không quá 03 ngày làm vic, Sở Tài nguyên và Môi trưng chuyển h sơ và Giy chng nhn đã ký đến Văn png Đăng ký quyền s dụng đất tnh;

6. Trong thời hn không quá 01 ngày làm vic, Văn png Đăng ký quyền sdụng đất tỉnh chỉnh lý h sơ đa chính, s d liệu đt đai và chuyển Giấy chng nhận đến Bộ phận Tiếp nhn và trả kết quả ca Sở i nguyên Môi trưng;

7. Trong thi hn không quá 01 ngày làm vic, B phn Tiếp nhận và trả kết qu Sở Tài nguyên và Môi trưng trao Giấy chng nhn cho người đưc cp Giấy chứng nhn.

Điều 7. Thi gian thực hin thủ tục đăng ký, cp Giấy chng nhn quyền s dụng đất, quyền sở hu nhà và tài sn khác gn liền vi đt cho ngưi nhn chuyển nhưng quyền s dụng đt, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà quy đnh ti Điu 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

1. Ch đu tư d án phát trin nhà nộp 01 bh sơ ti Bộ phận Tiếp nhận và trả kết qu ca Sở Tài nguyên Môi trưng theo quy đnh tại Khon 1 Điều 72 Nghđịnh s 43/2014/NĐ-CP;

Thời gian giải quyết ca Sở Tài nguyên và Môi trưng là 30 ngày làm việc theo quy đnh tại Khoản 2 Điều 72 Nghị định s 43/2014/NĐ-CP, cụ thnhư sau:

a) Ngay trong ngày nhn đ h hợp lệ, Bộ phn Tiếp nhận và trả kết quca Sở Tài nguyên và Môi trưng chuyển hồ sơ đến Chi cc Qun lý đất đai thuc S Tài nguyên Môi trưng;

b) Trong thi hn 27 ngày làm việc, Chi cục Quản lý đt đai tch nhiệm kiểm tra hin trng s dng đt, nhà và công trình đã xây dng và điều kin chuyển nhưng quyền s dụng đt, bán nhà ca ch đu tư d án theo quy định tại Điu 194 Luật Đất đai năm 2013, Điều 41 Ngh đnh s 43/2014/NĐ-CP ca Chính ph; d tho thông báo cho ch đu tư d án v kết qu kiểm tra, gi h sơ đến Sở Tài nguyên Môi trưng;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm vic, S Tài nguyên và Môi trưng ký gi tng báo cho ch đầu tư d án v kết qu kiểm tra; gi thông báo kèm theo sơ đnhà đất đã kiểm tra cho Văn phòng Đăng ký quyền s dụng đất tnh (đi với bên mua là t chc) hoc gi cho Văn phòng Đăng ký quyền sdng đất cp huyện (đối vi bên mua là h gia đình, nhân) để làm th tc đăng nhà, đt cho bên mua đi vi các trưng hp đ điu kin theo quy đnh ca pháp lut.

2. Ch đầu tư d án nhà có tch nhiệm np 01 b h sơ đăng , cp Giy chứng nhn quyền s dng đt, quyền s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt thay cho người nhận chuyển nhưng quyền s dụng đt, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cp h sơ cho bên mua đ t đi đăng ký theo quy đnh ti Khoản 3 Điều 72 Nghị định s 43/2014/-CP;

Thời gian gii quyết là 30 ngày làm việc, c thnhư sau:

a) Trưng hp ngưi nhn chuyển nhưng là h gia đình, nhân thì np hsơ tại B phn Tiếp nhận và tr kết qu cấp huyện đ chuyển h sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền s dng đt cấp huyn;

- Trong thi hn kng quá 15 ngày làm vic, Văn phòng Đăng ký quyền sdụng đất cấp huyện tch nhiệm thc hin các công vic quy đnh tại Khoản 4 Điều 72 Nghị định s 43/2014/NĐ-CP;

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện kiểm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận;

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ và Giấy chứng nhận đã ký đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;

- Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thông báo kết qu cp Giấy chứng nhn cho Văn phòng đăng ký quyền s dng đất tnh đ chỉnh lý vào h sơ địa cnh, cơ s d liu đất đai và Giấy chứng nhn đã cấp theo quy đnh; chuyển Giấy chứng nhn đã cấp cho h gia đình, cá nhân nhận chuyển nhưng đến B phn Tiếp nhận và trả kết quả cp huyn;

- Trong thời hn kng quá 01 ngày làm vic, Bộ phn Tiếp nhn và tr kết quả cấp huyện trao Giấy chứng nhận cho người s dng đt;

b) Trưng hp ngưi nhn chuyển nhưng là tổ chc trong nưc, t chc nước ngoài, nhân nưc ngoài thì nộp h sơ tại B phn Tiếp nhn và trả kết quả ca STài nguyên và Môi trưng.

- Ngay trong ngày nhn đ h sơ hợp l, Bộ phận Tiếp nhn và tr kết qu ca Sở Tài nguyên và Môi trưng chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền s dụng đất tỉnh;

- Trong thi hn kng quá 15 ngày làm vic, Văn phòng Đăng ký quyền sdụng đất tnh có tch nhiệm thc hin c công việc quy đnh ti Khon 4 Điu 72 Ngh đnh s 43/2014/NĐ-CP, chuyển h sơ đến Chi cc Qun lý đt đai;

- Trong thời hn không quá 05 ngày làm vic, Chi cc Quản lý đất đai kiểm tra h , trình Sở Tài nguyên và Môi trưng ký Giấy chng nhn;

- Trong thi hn không quá 05 ngày làm việc, S Tài nguyên và Môi trưng ký Giấy chứng nhn, chuyển kết qucho n phòng Đăng ký quyn sử dụng đt tnh;

- Trong thời hn kng quá 04 ngày làm vic, Văn phòng Đăng ký quyền sdụng đt tỉnh cập nht bsung kết quả cấp Giấy chng nhn vào h sơ đa cnh, cơ s d liu đt đai và chuyển Giấy chng nhn đến Bộ phận Tiếp nhn và trả kết quả ca Sở Tài nguyên Môi trưng;

- Trong thi hạn không quá 01 ngày làm vic, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết qu ca S Tài nguyên và Môi trưng trao Giấy chng nhn đã cấp cho t chc nhn chuyển nhưng.

Chương III

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Điều 8. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký c lập hoc thay đi, chm dứt quyền s dụng hn chế tha đt lin k quy định ti Điều 73 Ngh đnh s43/2014/NĐ-CP ny 15/5/2014 ca Chính phủ

Thời gian gii quyết là 10 ngày làm việc, c thnhư sau:

1. Đi vi trưng hp h gia đình, cá nhân, cộng đng dân cư:

K t ngày nhn đ h sơ hp l do B phn Tiếp nhn và trả kết qu cp huyện chuyển đến, trong thời hạn không quá 09 ngày làm vic Văn phòng Đăng quyền s dng đất cp huyện có trách nhim kiểm tra, cp nht vào h sơ đa chính, cơ s d liu đt đai và th hin trên Giấy chng nhn nếu có yêu cầu theo quy đnh tại Khon 2 Điu 73 Ngh định s 43/2014/NĐ-CP, chuyển kết quả gii quyết đến Bphận Tiếp nhận và trả kết quả cp huyn;

Trong thời hn không quá 01 ngày làm vic, Bộ phn Tiếp nhn và trả kết quả cấp huyện trkết qu cho người s dụng đt.

2. Đi vi trường hp t chức, ngưi Vit Nam đnh nưc ngoài:

- Ngay trong ngày nhận đ h sơ hợp lệ, B phn Tiếp nhn và trả kết qu ca Sở Tài nguyên và Môi trưng chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền s dụng đất tỉnh;

- Trong thời hn kng quá 09 ngày làm vic, Văn phòng Đăng ký quyền sdụng đất tỉnh trách nhiệm kiểm tra, cập nhật vào h sơ đa chính, s dliệu đt đai và th hin trên Giấy chng nhận nếu yêu cầu theo quy định ti khon 2 Điu 73 Ngh định s 43/2014/NĐ-CP, chuyển kết qu gii quyết đến B phn Tiếp nhận và trả kết quca Sở Tài nguyên và Môi trưng;

- Trong thời hn kng quá 01 ngày làm vic, Bộ phn Tiếp nhn và tr kết quả ca STài nguyên Môi trưng trả kết qucho người s dng đt.

Điều 9. Thời gian thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Thời gian gii quyết là 15 ngày làm việc, c thnhư sau:

1. Đi vi trưng hp h gia đình, cá nhân, cộng đng dân cư:

a) K t ngày nhn đ h sơ hp l do B phn Tiếp nhn và trả kết qu cp huyện chuyển đến, trưng hợp đ điu kin gia hn thì trong thời hn kng quá 05 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trưng cp huyện kim tra h sơ thc hin các công việc quy định ti điểm b, c, Khon 1 Điều 74 Nghị định s 43/2014/-CP;

b) Trong thi hn không quá 03 ngày làm vic, y ban nhân dân cấp huyện ký quyết đnh gia hn quyền sử dng đt;

c) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký quyền sdụng đt cp huyn thc hiện các công việc quy đnh ti điểm b và d, Khoản 1 Điu 74 Ngh định s 43/2014/NĐ-CP, chuyển Giấy chng nhn đã xác nhn gia hn sdụng đt đến B phn Tiếp nhn trả kết qucấp huyn;

d) Trong thời hn không quá 01 ngày làm việc, B phn Tiếp nhận và tr kết qu cấp huyện trao Giấy chng nhn được xác nhận gia hạn cho người s dng đất hoặc gi y ban nhân dân cp xã để trao đi với trưng hp np h sơ tại cấp xã;

đ) Trong thi hn không quá 01 ngày làm việc k t ngày nhn được Giấy chứng nhn, y ban nhân dân cấp xã trao Giấy chng nhận được xác nhận gia hn cho người s dng đt.

2. Đi vi t chức, nời Vit Nam đnh cư nước ngoài:

a) Ngay trong ngày nhn đ h hợp lệ, Bộ phn Tiếp nhận và trả kết quca Sở Tài nguyên Môi trưng chuyển h sơ đến Chi cc Qun lý đất đai;

b) Trưng hợp đ điều kiện gia hn thì trong thời hạn không quá 05 ngày làm vic, Chi cc Qun đt đai kiểm tra hồ sơ, tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trưng thc hin các công vic quy định ti đim b, c, Khoản 1 Điều 74 Ngh định s43/2014/NĐ-CP;

c) Trong thi hn không quá 05 ngày làm việc, y ban nhân dân tnh ký quyết định gia hạn quyền s dụng đt;

d) Trong thi hạn không quá 05 ngày làm vic, Văn png Đăng ký quyền sdụng đất tnh thc hiện các công việc quy định ti điểm b và d, Khon 1 Điu 74 Ngh định s 43/2014/NĐ-CP, chuyển Giy chng nhn đã xác nhận gia hn s dng đất đến Bộ phn Tiếp nhn và trả kết quca Sở Tài nguyên Môi trưng.

đ) Ngay trong ngày làm việc, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường trao Giấy chứng nhận đã được xác nhận gia hạn sử dụng đất cho người sử dụng đất.

3. Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Điều 10. Thời gian thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Thời gian gii quyết là 10 ngày làm việc, c thnhư sau:

1. Ngưi sdụng đt np h sơ tại B phận Tiếp nhn và trả kết qu cp xã, trong thời hạn không quá 03 ngày làm vic k t ngày nhn đ h sơ hợp lệ, y ban nhân dân cp xã nơi đất kiểm tra h sơ, thc hin các công vic theo quy định ti điểm b, Khon 3 Điu 74 Ngh định s 43/2014/-CP, chuyn h sơ đến B phn Tiếp nhận và trả kết quả cp huyn;

Bộ phận Tiếp nhn và trả kết qu cp huyện chuyển h sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền s dng đt cấp huyn;

2. Trong thời hn không quá 05 ngày làm việc, Văn png Đăng ký quyền sdụng đt cấp huyn kiểm tra h sơ, thc hiện các công việc theo quy định ti điểm c, Khon 3 Điu 74 Nghị định s 43/2014/NĐ-CP, chuyển Giy chng nhận đã xác nhận gia hn sử dụng đất đến Bộ phận Tiếp nhn trả kết qu cấp huyn;

3. Trong thi hn không quá 01 ngày làm việc, B phn Tiếp nhận và trả kết qu cp huyện gi Giấy chng nhn đã xác nhn gia hn s dng đt cho y ban nhân dân cấp xã đ trao cho ngưi sử dụng đất;

4. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc k t ngày nhn được Giấy chứng nhn, y ban nhân dân cp xã trao Giấy chng nhn đã xác nhn gia hn cho ngưi s dụng đt.

Điều 11. Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Thời gian gii quyết là 20 ngày làm việc, c thnhư sau:

1. Đi vi trưng hp h gia đình, cá nhân, cộng đng dân cư:

a) Trưng hp tách tha không phi lập h sơ trình quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhn theo Khoản 4 Điu 75 Nghị định s 43/2014/NĐ-CP:

Trong thời hn không quá 18 ngày làm vic, k t ngày nhận đ h sơ hp ldo B phận Tiếp nhận và trả kết qu cp huyện chuyển đến, Văn phòng Đăng ký quyền s dng đt cấp huyện tch nhiệm thc hiện các công việc quy định ti Khon 4 Điu 75 Ngh định s 43/2014/NĐ-CP, chuyển Giy chng nhận đã xác nhận thay đổi cho B phn Tiếp nhn và trả kết quả cp huyn;

b) Trưng hợp tách tha, hp tha phi lp h sơ trình quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhn theo Khon 2, 3, Điu 75 Ngh định s 43/2014/-CP:

- Trong thời hn kng quá 10 ngày làm vic, Văn phòng Đăng ký quyền sdụng đất cấp huyn thc hin các công việc quy đnh ti Khon 2, 3, Điu 75 Nghđịnh s 43/2014/NĐ-CP, chuyển h sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trưng;

- Trong thi hn không quá 04 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trưng cp huyện kim tra h sơ, trình UBND cấp huyện ký Giấy chng nhn cho ngưi sử dụng đt đối vi tha đất mới tách, hp tha;

- Trong thi hn không quá 03 ngày làm vic, y ban nhân dân cp huyện ký Giấy chng nhn, chuyển h sơ và Giấy chứng nhn đã ký đến Văn phòng Đăng quyền sử dụng đt cp huyn;

- Trong thời hn kng quá 01 ngày làm vic, Văn phòng Đăng ký quyền sdụng đt cấp huyện cập nht b sung kết qu cp Giấy chng nhn vào hồ sơ đa chính, s d liệu đất đai và chuyển Giấy chứng nhn đến B phận Tiếp nhn và trkết quả cp huyn;

c) Trong thi hn không quá 01 ngày làm vic, B phn Tiếp nhận và trả kết qu cp huyện trao Giấy chứng nhn cho ngưi được cp giấy đối với trưng hp np h sơ tại B phn Tiếp nhn và tr kết qu ca cp huyện hoặc gi Giấy chứng nhận cho y ban nhân dân cp xã đ trao cho ni được cp giấy đi vi tng hp np h sơ tại cấp xã;

d) Trong thi hn không quá 01 ngày làm việc k t ngày nhn được Giấy chứng nhn,y ban nhân dân cấp xã trao Giấy chứng nhn cho ngưi s dng đt.

2. Đi vi t chức, nời Vit Nam đnh cư nước ngoài:

Ngay trong ngày nhn đ h sơ hợp lệ, Bộ phận Tiếp nhn và trả kết qu ca Sở Tài nguyên và Môi trưng chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền s dụng đất tỉnh;

a) Trưng hp tách tha không phi lập h sơ trình quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhn theo Khoản 4 Điu 75 Nghị định s 43/2014/NĐ-CP:

Trong thời hn không quá 19 ngày làm vic, Văn png Đăng ký quyền sdụng đất tnh có tch nhiệm thc hin c công vic quy định ti Khon 4 Điu 75 Ngh định s 43/2014/NĐ-CP, chuyển Giy chng nhn đã xác nhận thay đổi cho Bphận Tiếp nhận và trả kết quả ca Sở Tài nguyên và Môi trưng để trao cho t chức.

b) Trưng hợp tách tha, hp tha phi lp h sơ trình quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhn theo Khon 2, 3, Điu 75 Ngh định s 43/2014/-CP:

- Trong thời hn kng quá 12 ngày làm vic, Văn phòng Đăng ký quyền sdụng đất tỉnh thực hin theo quy đnh tại Khoản 2, 3, Điều 75 Nghị định s43/2014/NĐ-CP, chuyển h đến Chi cc Quản lý đt đai;

- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Chi cc Quản lý đất đai kiểm tra h sơ, chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trưng ký Giấy chứng nhận quyền sdng đt, quyền s hu nhà và tài sản khác gắn lin với đt cho người s dụng đt đối vi tha đt mới tách, hp tha;

- Trong thi hn không quá 03 ngày làm việc, S Tài nguyên Môi trưng ký Giấy chng nhn, chuyển h sơ và Giấy chứng nhn đã ký đến Văn phòng Đăng quyền sử dụng đt tnh;

- Trong thời hn kng quá 01 ngày làm vic, Văn phòng Đăng ký quyền sdụng đt tỉnh cập nht bsung kết quả cấp Giấy chng nhn vào h sơ đa cnh, cơ s d liu đt đai và chuyển Giấy chng nhn đến Bộ phận Tiếp nhn và trả kết quả ca Sở Tài nguyên Môi trưng.

c) Trong thời hn 01 ngày làm vic, B phn Tiếp nhn và trả kết qu ca STài nguyên và Môi trưng trao Giấy chứng nhn cho t chc.

Điều 12. Thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Người s dụng đt np 01 b h sơ thc hiện quyền ca người s dng đt, ch s hu tài sn gn liền vi đt. Trưng hp thc hin quyn ca ngưi s dụng đất đi vi mt phn tha đất thì ngưi s dng đt đ ngh Văn png Đăng ký quyền s dụng đt cp huyện (đi với trưng hp là h gia đình, nhân, cng đồng dân cư), Văn png Đăng ký quyền s dng đt tnh (đi vi t chc, ngưi Việt Nam định nước ngoài) thc hin đo đạc tách tha trưc khi np h sơ thc hin quyền ca ngưi sử dng đt.

Thời gian gii quyết là 10 ngày làm việc, c thnhư sau:

1. Trưng hp ngưi s dng đất là h gia đình, nhân, cộng đng dân cư:

a) Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì trong thời hạn không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chuyển đến, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện các công việc quy định tại các Khoản 2, 3, 4, Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, chuyển Giấy chứng nhận đã xác nhận thay đổi cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

b) Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận:

- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chuyển đến, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện các công việc quy định tại các khoản 2, 3, 4, Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trưng cp huyn;

- Trong thi hn không quá 02 ngày làm vic, Phòng Tài nguyên và Môi trưng cp huyện kim tra, chuyển h sơ đến UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhn;

- Trong thi hn không quá 02 ngày làm vic, y ban nhân dân cp huyện ký Giấy chng nhn, chuyển h sơ và Giấy chứng nhn đã ký đến Văn phòng Đăng quyền sử dụng đt cp huyn;

- Trong thời hn kng quá 01 ngày làm vic, Văn phòng Đăng ký quyền sdụng đt cấp huyện cập nht b sung kết qu cp Giấy chng nhn vào hồ sơ đa chính, s d liệu đất đai và chuyển Giấy chứng nhn đến B phận Tiếp nhn và trkết quả cp huyn;

c) Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người sử dụng đất (đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã).

d) Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

2. Trường hợp người sử dụng đất là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài: