Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 51/2004/QĐ-UB về thành lập Trung tâm dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 51/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 08/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRỰC THUỘC SỞ TÀI CHÍNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu ;
Theo Công văn số 7297-TC/TCCB ngày 15 tháng 7 năm 2003 và Công văn số 510/TC-TCCB ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Bộ Tài chính ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá (nay là Sở Tài chính) tại Công văn số 2526/TCVG-BVG ngày 22 tháng 7 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (nay là Giám đốc Sở Nội vụ) tại Tờ trình số 93/TCCQ ngày 07 tháng 8 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Trung tâm dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Tài chính.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định.

Điều 2. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ :

2.1- Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản, hàng hóa đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thông qua các hợp đồng dịch vụ theo quy định của Nhà nước.

2.2- Trung tâm có nhiệm vụ :

2.2.1- Thực hiện hợp đồng dịch vụ thẩm định các loại tài sản, bất động sản, hàng hóa,… theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.2.2- Thực hiện dịch vụ bán đấu giá tài sản, hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng.

2.2.3- Tổ chức tư vấn cho các tổ chức và cá nhân có yêu cầu về chuyển nhượng và giao dịch tài sản, đền bù và tái định cư theo quy định của pháp luật.

2.2.4- Tổ chức thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin, tư vấn về thị trường giá của tài sản, hàng hóa và dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.

2.2.5- Tổ chức nghiên cứu, hội thảo, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ thẩm định giá - thị trường theo quy định của Nhà nước.

2.2.6- Thực hiện xuất bản các ấn phẩm thông tin, tạp chí có liên quan đến thị trường và giá theo quy định của Nhà nước.

2.2.7- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo và kế toán - thống kê theo quy định.

Điều 3. Trung tâm do Giám đốc quản lý, điều hành ; có Phó Giám đốc và Kế toán trưởng giúp việc Giám đốc. Các chức danh này do Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thông qua Giám đốc Sở Nội vụ.

Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn và hoạt động đúng mục tiêu, có hiệu quả ; bố trí cán bộ, công chức phù hợp, đủ năng lực và phẩm chất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao ; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành Ủy,
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành Ủy
- Các Ban Thành Ủy
- Công an thành phố (PC.13)
- Sở Văn hóa và Thông tin
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Cục Thuế thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51/2004/QĐ-UB về thành lập Trung tâm dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.969
DMCA.com Protection Status