Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5052/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 5052/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 02/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5052/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2016

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 09/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1367/TTr-STNMT ngày 03/11/2015 về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016, gồm những nội dung chính như sau:

1. Định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất:

- Tổng số dự án (MBQH) đề nghị định giá đất cụ thể: 619 dự án.

- Tổng diện tích đất thực hiện định giá: 535,25ha.

- Tổng giá trị quyền sử dụng đất dự kiến: 6.724.717 triệu đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 được UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 được điều chỉnh, bổ sung, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động thực hiện định giá đất theo Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất được duyệt theo quy định.

2. Định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất (xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất): Thực hiện theo danh mục thu hồi đất năm 2016 được Hội đồng nhân dân tỉnh nghị quyết.

3. Định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với những dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà giá trị của khu đất (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên: Thực hiện theo Quyết định giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Định giá đất cụ thể để xác định tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước tối thiểu, làm căn cứ lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất: Thực hiện theo Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2016 được UBND tỉnh phê duyệt.

5. Kinh phí tổ chức thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh giao trong dự toán hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Căn cứ nội dung Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 </