Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 45/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về lập dự toán, chi sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 45/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 08/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2013/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2011/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định lập dự toán, chi sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 886/TTr-STC ngày 23 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi Điểm a và Điểm b Khoản 2, Điều 3; Khoản 2, Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND như sau:

a) Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 3 có ghi:

“a) Trích 80% cho Tổ chức trực tiếp thực hiện bồi thường để chi cho hoạt động của Hội đồng bồi thường, chi cho các thành viên tham gia trực tiếp công việc liên quan đến thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong đó, chi cho Ủy ban nhân dân cấp xã với mức là 50.000 đồng/bộ hồ sơ.”

Nay sửa đổi lại như sau:

“a) Trích 80% cho Tổ chức trực tiếp thực hiện bồi thường để chi cho hoạt động của Hội đồng bồi thường, chi cho các thành viên tham gia trực tiếp công việc liên quan đến thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong đó, chi cho Ủy ban nhân dân cấp xã với mức là 80.000 đồng/bộ hồ sơ.”

b) Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3 có ghi:

“b) Trích 20% chi cho công tác thẩm định, gồm:

- Đối với dự án do cơ quan cấp tỉnh thẩm định:

+ Trích 5% cho Sở Tài chính để chi cho các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, cùng các ngành thực hiện đã được phân công theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Trích 15% cho Sở Tài nguyên và Môi trường để chi cho công tác thẩm định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các cơ quan, đơn vị có liên quan (trừ Sở Tài chính).

- Đối với dự án do cơ quan cấp huyện thẩm định:

+ Trích 5% cho Sở Tài chính để chi cho các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, cùng các ngành thực hiện đã được phân công tại Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Trích 5% cho Phòng Tài chính - Kế hoạch để chi cho các công tác thẩm định theo quy định tại Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Trích 10% cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để chi cho công tác thẩm định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các ngành có liên quan (trừ Phòng Tài chính - Kế hoạch).”

Nay sửa đổi lại như sau:

“b) Trích 20% chi cho công tác thẩm định, gồm:

- Đối với dự án do cơ quan cấp tỉnh thẩm định:

+ Trích 5% cho Sở Tài chính để chi cho các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, cùng các ngành thực hiện đã được phân công tại Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Trích 15% cho Chi cục Quản lý đất đai tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chi cho công tác thẩm định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các ngành có liên quan (trừ Sở Tài chính).

- Đối với dự án do cơ quan cấp huyện thẩm định:

+ Trích 3% cho Sở Tài chính để chi cho các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, cùng các ngành thực hiện đã được phân công tại Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Trích 3% cho Chi cục Quản lý đất đai tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chi cho các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao (trừ Sở Tài chính);

+ Trích 4% cho Phòng Tài chính - Kế hoạch để chi cho các công tác thẩm định theo quy định tại Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Trích 10% cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để chi cho công tác thẩm định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các ngành có liên quan (trừ Phòng Tài chính - Kế hoạch).”

c) Tại Khoản 2, Điều 5 có ghi:

“2. Đối với các khoản chi Nhà nước chưa có tiêu chuẩn, định mức như công tác hội họp, công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến quyết định thu hồi đất; khảo sát điều tra tình hình kinh tế xã hội, thực trạng đất đai, tài sản; kiểm kê, đánh giá đất đai, hoa màu, nhà ở, vật kiến trúc; lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, công tác chi trả bồi thường, công tác cưỡng chế thi hành quyết định bồi thường (nếu có) được quy định cụ thể:

- Công nội nghiệp: 30.000 đồng/ngày/người;

- Công ngoại nghiệp: 50.000 đồng/ngày/người;

- Chi họp: tùy theo tính chất cuộc họp và thành phần họp, thủ trưởng đơn vị cân đối nguồn kinh phí thu được để quyết định mức chi cụ thể nhưng không quá 100.000 đồng/người/ngày. Riêng ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ được tính theo hệ số 2.”

Nay sửa đổi lại như sau:

“2. Đối với những khoản chi Nhà nước chưa có tiêu chuẩn, định mức như công tác hội họp, công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến quyết định thu hồi đất; khảo sát điều tra tình hình kinh tế xã hội, thực trạng đất đai, tài sản; kiểm kê, đánh giá đất đai, hoa màu, nhà ở, vật kiến trúc; lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, công tác chi trả bồi thường, công tác cưỡng chế thi hành quyết định bồi thường (nếu có) được quy định cụ thể:

- Công nội nghiệp: 30.000 đồng/ngày/người;

- Công ngoại nghiệp: 50.000 đồng/ngày/người;

- Chi họp: tùy theo tính chất cuộc họp và thành phần họp, thủ trưởng đơn vị cân đối nguồn kinh phí thu được để quyết định mức chi cụ thể nhưng không quá 100.000 đồng/người/lần họp.

Mức chi trên đối với ngày làm việc bình thường. Riêng ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ: tính hệ số 2.”

2. Bổ sung nội dung thứ 2 của Điểm b, Khoản 1, Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND như sau:

Căn cứ dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt; chủ đầu tư dự án, tiểu dự án chuyển toàn bộ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án theo dự toán được duyệt cho Tổ chức trực tiếp thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để chi cho các nội dung và trích cho các đơn vị theo quy định tại Quyết định này hoặc chủ đầu tư dự án chuyển kinh phí thẩm định bồi thường trực tiếp cho Sở Tài chính và Chi cục Quản lý đất đai tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Xử lý những phát sinh sau khi ban hành quyết định sửa đổi:

Đối với những dự án, tiểu dự án, hạng mục đã được phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo Quyết định này.

2. Ngoài việc sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác tại Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về lập dự toán, chi sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.441
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177