Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 4040/QĐ-UBND 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Tứ Kỳ Hải Dương

Số hiệu: 4040/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Anh Cương
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4040/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN TỨ KỲ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1417/TT-STNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tứ Kỳ với các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Tứ Kỳ

Xã An Thanh

Xã Bình Lãng

Xã Cộng Lạc

Xã Dân Chủ

Xã Đại Đồng

(1)

(2)

(3) = (4) + … (30)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

Tổng diện tích tự nhiên

17.018,87

482,86

1.000,22

460,12

570,72

515,21

660,74

1

Đất nông nghiệp

11.365,64

273,88

684,08

286,93

396,48

375,31

398,25

1.1

Đất trồng lúa

7.517,87

190,91

404,74

195,72

235,78

242,77

140,88

0

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

7.334,88

190,91

404,42

194,20

235,78

242,77

140,88

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

290,22

2,54

25,57

16,46

22,42

0,00

18,23

1.3

Đất trồng cây lâu năm

1.917,98

57,68

136,12

51,91

92,98

58,16

119,57

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

1.580,31

22,74

117,34

21,48

45,29

74,38

117,24

1.5

Đất nông nghiệp khác

59,26

0,00

0,30

1,36

0,00

0,00

2,33

2

Đất phi nông nghiệp

5.630,27

208,98

315,66

173,19

174,01

139,90

262,35

2.1

Đất quốc phòng

17,20

2,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Đất an ninh

2,23

2,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Đất khu công nghiệp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Đất cụm công nghiệp

117,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

15,31

0,91

0,00

0,00

0,00

0,00

3,56

2.6

Đất cơ sở SX phi nông nghiệp

116,61

14,81

0,19

1,26

15,43

1,08

3,08

2.7

Đất phát triển hạ tầng

2.483,89

68,45

135,09

68,46

76,68

85,63

80,17

 

Đất giao thông

1.539,96

43,41

69,23

47,98

43,50

54,94

31,86

 

Đất thủy lợi

827,24

9,89

61,58

19,29

27,30

27,92

44,43

 

Đất công trình năng lượng

3,38

0,26

0,23

 

0,15

0,13

0,04

 

Đất CT bưu chính viễn thông

1,60

0,38

0,07

0,02

0,00

0,11

0,03

 

Đất cơ sở văn hóa

5,26

0,87

0,00

0,00

0,17

0,00

0,00

 

Đất cơ sở y tế

7,45

2,58

0,09

0,14

0,18

0,17

0,23

 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

68,20

9,71

3,01

1,03

2,89

2,36

2,85'

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

23,53

0,65

0,25

0,00

0,99

0,00

0,73

 

Đất dịch vụ xã hội

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Đất chợ

7,17

0,70

0,63

0,00

1,50

0,00

0,00

2.8

Đất có di tích lịch sử văn hóa

1,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

21,15

0,37

0,25

0,40

0,96

0,12

0,44

2.10

Đất ở tại nông thôn

1.378,38

0,00

104,10

36,36

36,84

39,02

50,93

2.11

Đất ở tại đô thị

72,02

72,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

20,11

4,90

0,50

0,25

0,31

0,62

0,23

2.13

Đt xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

1,89

0,60

0,04

0,00

0,00

0,04

0,04

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

18,42

0,33

0,40

0,71

0,78

0,20

0,76

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

145,83

5,59

6,26

2,93

5,49

2,43

2,76

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

104,67

0,00

0,44

19,59

0,00

0,00

29,85

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

9,32

0,32

0,48

0,06

0,00

0,78

0,47

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

7,39

0,14

0,13

0,20

0,11

0,81

0,01

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

1.053,26

34,27

66,41

42,94

37,41

7,69

74,74

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

40,99

0,31

1,36

0,03

0,00

1,48

15,32

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

2,49

1,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Đất chưa sử dụng

22,96

0,00

0,48

0,00

0,23

0,00

0,14

 

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đại Hợp

Xã Đông Kỳ

Xã Hà Kỳ

Xã Hà Thanh

Xã Hưng Đạo

Xã Kỳ Sơn

Minh Đức

(1)

(2)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

Tổng diện tích tự nhiên

429,99

387,62

908,31

896,26

726,40

313,30

1.257,56

1

Đất nông nghiệp

271,73

234,64

635,07

554,24

501,69

186,92

874,91

1.1

Đất trồng lúa

211,77

150,25

428,89

352,55

344,62

84,67

712,77

0

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

211,77

125,85

426,13

352,55

344,62

84,67

692,02

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

0,03

1,88

2,80

83,53

0,00

0,00

0,77

1.3

Đất trồng cây lâu năm

6,32

57,34

96,58

65,33

60,67

60,74

95,94

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

48,61

24,68

100,80

52,83

91,40

41,51

65,43

1.5

Đất nông nghiệp khác

5,00

0,50

6,00

0,00

5,00

0,00

0,00

2

Đất phi nông nghiệp

158,26

152,97

272,14

340,30

224,71

126,38

381,29

2.1

Đất quốc phòng

0,03

0,70

3,19

0,02

2,07

0,05

1,20

2.2

Đất an ninh

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

2.3

Đất khu công nghiệp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Đất cụm công nghiệp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,18

0,00

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

0,90

0,00

0,15

0,00

0,80

0,00

1,00

2.6

Đất cơ sở SX phi nông nghiệp

0,00

0,10

2,67

2,13

3,10

0,45

13,78

2.7

Đất phát triển hạ tầng

66,17

62,15

137,43

156,88

103,62

45,81

191,79

 

Đất giao thông

37,91

45,99

84,74

85,38

68,91

23,84

103,81

 

Đất thủy lợi

25,44

15,02

44,98

65,41

29,86

19,18

79,37

 

Đất công trình năng lượng

0,06

0,07

0,09

0,07

0,03

0,07

0,34

 

Đất CT bưu chính viễn thông

0,03

0,00

0,03

0,04

0,15

0,03

0,02

 

Đất cơ sở văn hóa

0,00

0,00

0,00

0,31

0,00

0,00

0,00

 

Đất cơ sở y tế

0,09

0,26

0,09

0,16

0,28

0,12

0,15

 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

1,89

0,81

2,77

3,00

2,95

1,71

4,50

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

0,40

0,00

4,62

2,09

1,00

0,56

2,76

 

Đất dịch vụ xã hội

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Đất chợ

0,35

0,00

0,12

0,43

0,44

0,30

0,84

2.8

Đất có di tích lịch sử văn hóa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,93

0,00

0,54

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,30

7,45

0,80

0,65

0,40

0,30

1,81

2.10

Đất ở tại nông thôn

57,00

17,88

62,96

54,27

80,54

25,07

93,74

2.11

Đất ở tại đô thị

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

0,80

0,26

0,22

0,67

1,21

0,13

1,42

2.13

Đt xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

0,04

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,16

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

0,25

0,47

2,37

0,56

0,21

0,20

1,23

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

1,79

1,32

12,18

11,46

5,60

2,57

7,90

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

0,00

38,30

1,18

0,00

0,00

0,00

0,00

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

0,26

0,23

0,32

0,00

0,27

0,25

0,84

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

0,00

0,03

0,09

0,42

0,06

0,03

0,15

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

30,11

24,06

48,39

112,47

12,19

9,32

65,14

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

0,55

0,02

0,15

0,78

13,71

1,96

0,46

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

3

Đất chưa sử dụng

0,00

0,00

1,10

1,72

0,00

0,00

1,36

 

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Ngọc Kỳ

Xã Ngọc Sơn

Nguyên Giáp

Xã Phương Kỳ

Quang Khải

Xã Quảng Nghiệp

Xã Quang Phục

(1)

(2)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

 

Tổng diện tích tự nhiên

351,73

486,98

888,41

474,29

657,36

368,77

685,76

1

Đất nông nghiệp

242,71

287,20

557,52

328,29

490,03

249,24

456,64

1.1

Đất trồng lúa

174,46

206,69

460,37

181,68

347,54

192,72

286,93

0

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

169,31

206,69

452,01

181,68

347,54

191,20

286,93

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

0,80

6,62

10,58

0,00

26,66

0,03

0,15

1.3

Đất trồng cây lâu năm

34,29

51,19

63,56

106,19

54,74

9,81

92,26

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

28,77

22,70

23,01

40,43

61,10

36,67

77,30

1.5

Đất nông nghiệp khác

4,40

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

2

Đất phi nông nghiệp

108,99

199,06

330,66

142,19

167,31

119,53

228,70

2.1

Đất quốc phòng

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Đất an ninh

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Đất khu công nghiệp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Đất cụm công nghiệp

0,00

38,21

31,48

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

6,40

2.6

Đất cơ sở SX phi nông nghiệp

0,00

7,93

6,79

0,00

0,11

2,75

23,84

2.7

Đất phát triển hạ tầng

60,89

65,19

139,01

64,00

76,95

55,20

101,45

 

Đất giao thông

42,78

48,28

90,73

45,44

47,18

37,38

72,89

 

Đất thủy lợi

14,05

14,32

41,74

16,36

27,07

15,01

24,29

 

Đất công trình năng lượng

0,02

0,21

0,35

0,04

0,41

0,02

0,02

 

Đất CT bưu chính viễn thông

0,28

0,03

0,02

0,00

0,05

0,00

0,02

 

Đất cơ sở văn hóa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Đất cơ sở y tế

0,27

0,11

0,12

0,23

0,17

0,19

0,65

 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

1,87

1,58

5,08

1,57

1,37

1,71

2,08

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

1,62

0,64

0,46

0,36

0,56

0,53

1,04

 

Đất dịch vụ xã hội

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Đất chợ

0,00

0,03

0,51

0,00

0,14

0,36

0,47

2.8

Đất có di tích lịch sử văn hóa

0,00

0,19

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,47

0,35

0,86

0,41

0,60

0,22

0,20

2.10

Đất ở tại nông thôn

29,82

47,18

82,60

36,48

44,54

32,22

61,73

2.11

Đất ở tại đô thị

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

0,23

0,38

0,59

0,57

0,43

0,47

0,66

2.13

Đt xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

0,00

0,00

0,15

0,00

0,00

0,11

0,17

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

0,99

0,06

1,31

0,40

0,86

0,00

1,18

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

3,97

5,01

15,58

4,25

3,68

2,36

5,39

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

0,48

0,15

0,74

0,39

0,79

0,21

0,69

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

0,14

0,93

0,42

0,19

0,20

0,45

0,35

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

12,00

33,49

50,28

35,50

39,03

23,06

26,56

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

0,00

0,00

0,77

0,00

0,03

2,14

0,08

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

3

Đất chưa sử dụng

0,03

0,72

0,23

3,81

0,02

0,00

0,43

 

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Quang Trung

Xã Tái Sơn

Xã Tân Kỳ

Xã Tây Kỳ

Xã Tiến Động

Xã Tứ Xuyên

Xã Văn Tố

(1)

(2)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

 

Tổng diện tích tự nhiên

716,84

354,16

713,51

456,86

748,65

619,08

887,18

1

Đất nông nghiệp

462,55

249,77

511,73

312,36

510,32

399,46

633,69

1.1

Đất trồng lúa

323,64

136,48

322,51

199,88

336,97

244,72

406,96

0

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

323,64

136,48

320,89

193,09

336,97

134,93

406,96

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

5,71

0,32

0,96

1,20

8,37

46,05

8,55

1.3

Đất trồng cây lâu năm

75,21

33,54

47,44

83,53

99,20

68,82

138,88

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

57,98

70,68

125,82

27,75

65,79

39,86

78,67

1.5

Đất nông nghiệp khác

0,00

8,75

15,00

0,00

0,00

0,00

0,62

2

Đất phi nông nghiệp

253,39

104,39

201,52

142,89

238,33

216,01

247,17

2.1

Đất quốc phòng

0,00

0,00

0,00

3,60

1,36

1,30

1,40

2.2

Đất an ninh

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Đất khu công nghiệp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Đất cụm công nghiệp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,58

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6

Đất cơ sở SX phi nông nghiệp

2,66

0,00

1,00

7,43

0,00

0,00

6,02

2.7

Đất phát triển hạ tầng

107,16

66,78

101,61

61,10

106,62

89,40

110,20

 

Đất giao thông

63,13

51,09

61,71

48,73

67,32

49,41

72,39

 

Đất thủy lợi

41,29

13,91

33,70

11,03

33,03

37,13

34,67

 

Đất công trình năng lượng

0,05

0,02

0,01

0,04

0,03

0,01

0,61

 

Đất CT bưu chính viễn thông

0,06

0,02

0,04

0,02

0,08

0,04

0,03

 

Đất cơ sở văn hóa

0,37

0,00

2,20

0,00

0,65

0,00

0,69

 

Đất cơ sở y tế

0,16

0,16

0,17

0,13

0,41

0,07

0,07

 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

1,71

1,01

2,24

1,08

4,68

1,29

1,46

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

0,39

0,57

1,20

0,07

0,42

1,45

0,17

 

Đất dịch vụ xã hội

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Đất chợ

0,00

0,00

0,24

0,00

0,00

0,00

0,11

2.8

Đất có di tích lịch sử văn hóa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,09

0,96

0,83

0,70

0,27

0,71

0,23

2.10

Đất ở tại nông thôn

105,60

24,98

59,21

32,70

60,38

31,05

71,22

2.11

Đất ở tại đô thị

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

1,23

0,54

1,02

0,39

0,88

0,46

0,74

2.13

Đt xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

0,26

0,50

0,44

0,61

0,33

0,29

2,72

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

7,04

2,67

4,43

5,21

7,93

4,11

5,94

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

2,06

0,00

0,00

0,00

0,06

13,19

0,00

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

0,00

0,19

0,43

0,56

0,00

0,41

0,00

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

0,68

0,36

0,54

0,00

0,38

0,44

0,13

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

24,87

6,54

31,20

30,19

60,13

74,29

40,99

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

0,25

0,37

0,83

0,40

0,00

0,00

0,00

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

0,00

3

Đất chưa sử dụng

0,90

0,00

0,26

1,61

0,00

3,61

6,32

b) Kế hoạch thu hồi đất năm 2017

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Tứ Kỳ

Xã An Thanh

Xã Bình Lãng

Xã Cộng Lc

Xã Dân Ch

Xã Đại Đồng

(1)

(2)

(3)=(4)
+...(30)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp

87,97

6,48

0,57

0,20

2,84

3,21

2,84

1.1

Đất trồng lúa

71,77

6,48

0,27

0,20

1,34

3,21

2,30

0

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

71,77

6,48

0,27

0,20

1,34

3,21

2,30

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

5,28

 

0,10

 

0,83

 

0,54

1.3

Đất trồng cây lâu năm

8,92

 

0,20

 

0,33

 

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

2,00

 

 

 

0,33

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

8,37

0,00

0,00

0,00

0,67

0,36

0,00

2.1

Đất phát triển hạ tầng

4,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

2.2

Đất ở tại nông thôn

3,67

 

 

 

0,67

0,06

 

2.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

0,36

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất cơ sở tín ngưỡng

0,01

 

 

 

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đại Hp

Xã Đông Kỳ

Xã Hà Kỳ

Xã Hà Thanh

Xã Hưng Đạo

Xã Kỳ Sơn

Xã Minh Đức

(1)

(2)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Đất nông nghiệp

3,77

7,70

6,30

1,34

0,50

6,12

4,59

1.1

Đất trồng lúa

3,77

0,70

2,81

0,68

0,50

5,59

4,59

0

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

3,77

0,70

2,81

0,68

0,50

5,59

4,59

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

1,63

0,67

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

 

7,00

0,52

 

 

0,53

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

1,33

 

 

 

0,00

2

Đất phi nông nghiệp

0,36

0,00

1,77

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Đất phát triển hạ tầng

0,30

0,00

0,59

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Đất ở tại nông thôn

0,06

 

1,17

 

 

 

 

2.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất cơ sở tín ngưỡng

 

 

0,01

 

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Ngọc K

Xã Ngọc Sơn

Xã Nguyên Giáp

Xã Phương Kỳ

Quang Khải

Xã Quảng Nghiệp

Xã Quang Phục

(1)

(2)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

1

Đất nông nghiệp

2,32

4,17

15,23

2,84

0,00

3,98

0,32

1.1

Đất trồng lúa

2,32

4,17

14,56

1,84

0,00

3,70

0,32

0

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

2,32

4,17

14,56

1,84

 

3,70

0,32

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

0,67

0,33

 

0,28

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

0,33

 

 

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

0,33

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

0,00

0,00

1,69

1,74

0,00

0,72

0,00

2.1

Đất phát triển hạ tầng

0,00

0,00

1,69

0,57

0,00

0,30

0,00

2.2

Đất ở tại nông thôn

 

 

 

1,17

 

0,06

 

2.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

 

 

 

 

 

0,36

 

2.4

Đất cơ sở tín ngưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Chtiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Quang Trung

Xã Tái Sơn

Xã Tân Kỳ

Xã Tây Ký

Xã Tiên Động

Xã Tứ Xuyên

Xã Văn Tổ

(1)

(2)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

1

Đất nông nghiệp

0,40

1,37

2,20

4,09

0,01

1,47

3,09

1.1

Đất trồng lúa

0,40

1,37

2,20

4,09

0,01

1,47

2,86

0

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

0,40

1,37

2,20

4,09

0,01

1,47

2,86

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

 

 

 

0,23

1.3

Đất trồng cây lâu năm

 

0,00

 

 

 

 

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,07

2.1

Đất phát triển hạ tầng

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

2.2

Đất ở tại nông thôn

 

 

 

 

 

 

0,50

2.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất cơ sở tín ngưỡng

 

 

 

 

 

 

 

c) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Tứ Kỳ

Xã An Thanh

Xã Bình Lãng

Xã Cộng Lạc

Xã Dân Chủ

Xã Đại Đồng

(1)

(2)

(3)= (4)
+...(30)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

124,73

7,24

2,54

1,34

2,48

3,34

15,18

1.1

Đất trồng Lúa

91,33

7,24

1,27

0,20

1,01

3,21

4,50

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

91,33

7,24

1,27

0,20

1,01

3,21

4,50

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

16,28

0,00

0,43

1,00

0,83

0,00

10,54

1.3

Đất trồng cây lâu năm

9,52

0,00

0,45

0,00

0,25

0,00

0,00

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

7,60

0,00

0,39

0,14

0,39

0,14

0,14

2

Chuyển đổi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

50,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác

4,40

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác

23,00

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất nông nghiệp khác

23,00

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyển sang đất ở

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Chuyển đổi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp

5,73

0,00

0,00

0,00

0,67

0,00

0,00

4.1

Đất phát triển hạ tầng chuyển sang đất cụm công nghiệp

1,69

 

 

 

 

 

 

4.2

Đất ở nông thôn chuyển sang đất phát triển hạ tầng

3,67

 

 

 

0,67

 

 

4.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan chuyển sang đất phát triển hạ tầng

0,36

 

 

 

 

 

 

4.4

Đất cơ sở tín ngưỡng chuyển sang đất phát triển hạ tầng

0,01

 

 

 

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đại Hợp

Xã Đông Kỳ

Xã Hà Kỳ

Hà Thanh

Xã Hưng Đạo

Xã Kỳ Sơn

Xã Minh Đức

(1)

(2)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

3,91

7,84

8,44

1,84

0,64

6,52

13,72

1.1

Đất trồng Lúa

3,77

0,70

4,98

0,68

0,50

5,59

13,59

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

3,77

0,70

4,98

0,68

0,50

5,59

13,59

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

0,00

0,00

1,63

0,67

0,00

0,00

0,00

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,00

7,00

0,44

0,00

0,00

0,53

0,00

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

0,14

0,14

1,39

0,50

0,14

0,40

0,14

2

Chuyển đổi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

5,00

0,00

6,00

0,00

5,00

0,00

0,00

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác

2,50

 

3,00

 

2,50

 

 

2.3

Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất nông nghiệp khác

2,50

 

3,00

 

2,50

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyển sang đất ở

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Chuyển đổi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp

0,17

0,00

1,18

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

Đất phát triển hạ tầng chuyển sang đất cụm công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Đất ở nông thôn chuyển sang đất phát triển hạ tầng

0,17

 

1,17

 

 

 

 

4.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan chuyển sang đất phát triển hạ tầng

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Đất cơ sở tín ngưỡng chuyển sang đất phát triển hạ tầng

 

 

0,01

 

 

 

 

 

STT

Chtiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Ngọc Kỳ

Xã Ngọc Sơn

Xã Nguyên Giáp

Xã Phương Kỳ

Xã Quang Khải

Xã Qung Nghiệp

Xã Quang Phục

(1)

(2)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

2,72

4,31

15,36

2,14

0,14

5,88

2,66

1.1

Đất trồng Lúa

2,32

4,17

14,56

1,51

0,00

5,10

2,52

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

2,32

4,17

14,56

1,51

0,00

5,10

2,52

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

0,00

0,00

0,67

0,00

0,00

0,28

0,00

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

0,40

0,14

0,14

0,39

0,14

0,50

0,14

2

Chuyển đổi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

4,40

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác

4,40

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

5,00

 

2.3

Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

5,00

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyển sang đất ở

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Chuyển đổi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp

0,00

0,00

1,69

1,17

0,00

0,36

0,00

4.1

Đất phát triển hạ tầng chuyển sang đất cụm công nghiệp

 

 

1,69

 

 

 

 

4.2

Đất ở nông thôn chuyển sang đất phát triển hạ tầng

 

 

 

1,17

 

 

 

4.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan chuyển sang đất phát triển hạ tầng

 

 

 

 

 

0,36

 

4.4

Đất cơ sở tín ngưỡng chuyển sang đất phát triển hạ tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Quang  Trung

Xã Tái Sơn

Tân Kỳ

Xã Tây Kỳ

Tiên Động

Xã Tứ Xuyên

Xã Văn Tố

(1)

(2)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

2,03

1,51

2,94

5,03

0,15

1,61

3,23

1.1

Đất trồng Lúa

1,90

1,37

2,20

4,09

0,01

1,47

2,86

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

1,90

1,37

2,20

4,09

0,01

1,47

2,86

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,00

0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

0,14

0,14

0,14

0,94

0,14

0,14

0,14

2

Chuyển đổi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

0,00

5,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác

 

2,50

7,50

 

 

 

 

2.3

Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất nông nghiệp khác

 

2,50

7,50

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyển sang đất ở

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Chuyển đổi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

4.1

Đất phát triển hạ tầng chuyển sang đất cụm công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Đất ở nông thôn chuyển sang đất phát triển hạ tầng

 

 

 

 

 

 

0,50

4.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan chuyển sang đất phát triển hạ tầng

 

 

 

 

 

 

 

2. Nội dung chi tiết Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tứ Kỳ theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp, Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017, do Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lập, UBND huyện Tứ Kỳ ký ngày 12/12/2016 và Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 15/12/2016.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Tứ Kỳ có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt và đúng trình tự, thẩm quyền quy định của pháp luật đất đai; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT. (Hoàn 15b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Anh Cương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4040/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.040

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!