Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 368/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất bổ sung kế hoạch sử dụng đất Bắc Giang 2016

Số hiệu: 368/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 27/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 368/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN SƠN ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: KHU DU LỊCH TÂM LINH SINH THÁI TÂY YÊN TỬ VÀ XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ TẠI XÃ TUẤN MẬU (GIAI ĐOẠN 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của: UBND huyện Sơn Động tại Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 07/6/2016; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 309/TTr-TNMT ngày 20/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Động với tổng diện tích 87,59 ha đất, bao gồm:

- Đất trồng lúa: 8,9 ha;

- Đất rng đặc dụng: 6,87 ha;

- Đất rừng sản xuất: 4,37 ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 38,97 ha;

- Đất trồng cây hàng năm khác: 4,36 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,33 ha;

- Đất ở nông thôn: 8,27 ha;

- Đất phi nông nghiệp: 5,54 ha;

- Đất khác: 9,98 ha.

2. Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch để thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử và dự án xây dựng khu tái định cư tại xã Tuấn Mậu (giai đoạn 1), cụ thể như sau:

- Xây dựng Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử: 80,82 ha;

- Xây dng khu tái định cư: 6,77 ha.

Điều 2. Công bcông khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Tuấn Mậu quản lý chặt chẽ hiện trạng sử dụng đất theo quy hoạch và pháp luật về đất đai, xây dựng.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Sơn Động và Chủ tịch UBND xã Tuấn Mậu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT. UBND tỉnh;
+ Lưu: VT, TN.Thắng.
Bản điện tử:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, PVP ĐT, ĐT, XD, VX;
+ Trung tâm Tin học.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 368/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất ngày 27/06/2016 của huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang để thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử và dự án xây dựng khu tái định cư tại xã Tuấn Mậu (giai đoạn 1)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.428

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47