Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3561/QĐ-UBND năm 2020 ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính phổ biến, thường xuyên về đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 3561/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Miên
Ngày ban hành: 25/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3561/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỔ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 467/TTr-STNMT ngày 30 tháng 7 năm 2020 và Công văn số 3379/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 04 tháng 9 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp về việc giải quyết một số thủ tục hành chính phổ biến, thường xuyên về đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 9375/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế phối hợp về việc giải quyết một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố và Quyết định số 7452/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 9375/QĐ-UBND ngày 25/12/2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các phường, xã; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm công khai Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của thành phố Đà Nẵng./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU Đà Nẵng (để báo cáo),
- TTHĐND thành phố (để báo cáo);
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT, ĐTĐT, STN&MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Miên

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHỔ BIẾN, THƯỜNG XUYÊN VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s 3561/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và yêu cầu

Quy chế này ban hành nhằm xác định rõ nội dung công việc của đơn vị chủ trì là cơ quan đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị phối hợp; thời gian xử lý, giải quyết hồ sơ của từng cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết một số thủ tục hành chính về đăng ký đất đai phổ biến, thường xuyên và sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính; xác định trách nhiệm cụ thể nếu để xảy ra vi phạm của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động thực thi nhiệm vụ.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy phế này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc giải quyết một số thủ tục hành chính cơ bản, thường xuyên về đăng ký đất đaỉ do Cơ quan đăng ký đất đai là đơn vị chủ trì thực hiện theo quy định của pháp luật. Phân bổ cụ thể thời gian, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đất đai.

Điều 3. Nơi nộp hồ sơ, trả kết quả và nguyên tắc tiếp nhận hồ sơ

1. Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam địhh cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Văn phòng UBND quận, huyện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có đất tại các xã thuộc huyện Hòa Vang, nếu có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu, cấp lại do bị mất thì Ủy ban nhân dân các xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định của Bộ thủ tục hành chính.

4. Khi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, tiếp nhận đủ thành phần, số lượng hồ sơ theo Bộ TTHC, đánh số thứ tự tài liệu, ký vào ô tiếp nhận tại Đơn theo mẫu quy định; lưu ý Đơn phải được tít đủ các nội dung theo yêu cầu của người sử dụng đất; vào túi và ghi đầy đủ thông tin trên túi chứa hồ sơ. Có Phiếu hướng dẫn nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

5. Trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận mà trên Giấy chứng nhận đề nghị cấp đổi chưa có thể hiện sơ đồ thửa đất hoặc đã có sơ đồ thửa đất nhưng không phải trích lục từ bản đồ địa chính (như đo đạc giả định theo tọa độ độc lập, đo đạc theo hệ tọa độ HN 72, theo bản đồ quy hoạch chi tiết phân lô) hoặc chưa có hồ sơ đo vẽ nhà ở, công trình xây dựng khác nhà ở thì thực hiện tiếp nhận đồng thời thủ tục trích lục, trích đo kết hợp với thủ tục hành chính chính thức theo yêu cầu của người sử dụng đất.

Điều 4. Một số nguyên tắc trong việc phối hợp thực hiện thủ tục hành chính

1. Thời gian thực hiện thủ tực hành chính được tính kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Thời gian thực hiện đồng thời, lồng ghép nhiều thủ tục hành chính về đất đai không quá tổng thời gian thực hiện cho từng thủ tục đó cộng lại. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu, cấp đổi Giấy chứng nhận đồng loạt do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày làm việc theo quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP .

Đối với các xã thuộc huyện Hòa Vang khi thực hiện thủ tục cho đối tượng hộ gia đình, cá nhân: Cấp Giấy chứng nhận lần đầu; Cấp đổi Giấy chứng nhận; Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Chuyển quyền sử dụng đất; Chuyển mục đích sử dụng đất thì được tăng thêm thời gian không quá 05 ngày làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phân bổ thời gian tăng thêm phù hợp tại các công đoạn nội bộ của Văn phòng Đăng ký đất đai đối với việc giải quyết hồ sơ thuộc địa bàn huyện Hòa Vang.

2. Trường hợp nhận hồ sơ phưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết

3. Việc giao, nhận, luân chuyển hồ sơ xử lý phải được kiểm tra ký xác nhận ngay khi giao nhận hồ sơ. Trường hợp chưa thống nhất ý kiến với cơ quan liên quan, hồ sơ phức tạp hoặc chuyển thông tin chưa đầy đủ thì trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi đơn vị nhận được yêu cầu phối hợp phải có văn bản phản hồi, trong đó nêu cụ thể lý do chưa xử lý, nội dung, hồ sơ, tài liệu cần bổ sung để đảm bảo cho việc xử lý.

4. Liên quan đến việc xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm, lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; trưng cầu giám định khi giải quyết thủ tục hành chính:

a) Thời gian phối hợp lấy ý kiến giải quyết thủ tục hành chính không quá 05 ngày làm việc, được tính từ khi đơn vị nhận được văn bản của cơ quan xin ý kiến đến khi cơ quan xin ý kiến nhận lại được văn bản phản hồi (Căn cứ thời gian văn bản đến tại mỗi cơ quan trong trường hợp chuyển liên thông trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành hoặc thời gian ghi trong dấu văn bản đến tại mỗi cơ quan nếu không thể chuyển trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành làm mốc tính thời gian phối hợp quy định của thủ tục hành chính). Thời gian trưng cầu giám định thực hiện theo quy định của pháp luật về trưng cầu giám định.

b) Văn bản đề nghị lấy ý kiến phải gửi kèm theo hồ sơ có liên quan để tránh tình trạng kéo dài thời gian trả lời văn bản do phải sao lục các loại hồ sơ. Văn bản trả lời phải đáp ứng cung cấp đầy đủ thông tin, điều kiện cần thiết để giải quyết thủ tục hành chính. Trong trường hợp các nội dung chưa cụ thể hoặc phải viện dẫn nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan thì trích dẫn văn bản quy phạm pháp luật liên quan để bên nhận thông tin có cơ sở tham chiếu.

c) Khi có sự thay đổi về thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật có liên quan và quy định của UBND thành phố thì áp dụng theo quy định mới và Quy chế phối hợp phải được trình điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với quy định.

d) Việc phân bố thời gian, nhiệm vụ cụ thể của phòng, bộ phận, cán bộ xử lý trong nội bộ cơ quan, đơn vị do cơ quan, đơn vị đó xem xét phân bố phù hợp nhằm đảm bảo thời gian được quy định cho từng cơ quan, đơn vị của từng thủ tục hành chính tại Quy chế này.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan quản lý xây dựng và tài nguyên và môi trường trong việc cung cấp, chuyển giao thông tin quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Đối với quy hoạch xây dựng đô thị: Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chuyển giao đầy đủ, kịp thời những thông tin quy hoạch hiện hữu cho Văn phòng Đăng ký đất đai để cập nhật bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Đối với quy hoạch mới phát sinh, mới được phê duyệt; ngoài việc chuyển giao, công bố theo quy định của pháp luật, thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày được phê duyệt, Sở Xây dựng phải có trách nhiệm chuyển giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai để cập nhật bổ sung, làm cơ sở đối chiếu, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc chuyển giao thông tin quy hoạch gồm cả bản giấy được phê duyệt và bản số để thuận lợi trong việc cập nhật, chồng khớp bản đồ.

2. Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Sở Tài nguyên và Môi trường (trực tiếp Chi cục Quản lý đất đai) chịu trách nhiệm chuyển giao đầy đủ, kịp thời những thông tin quy hoạch hiện hữu cho Văn phòng Đăng ký đất đai. Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mới phát sinh, mới được phê duyệt; ngoài việc chuyển giao, công bố theo quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo chuyển giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai để đối chiếu, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc chuyển giao thông tin quy hoạch gồm cả bản giấy được phê duyệt và bản số để thuận lợi trong việc cập nhật, đối chiếu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật thông tin về quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do các cơ quan quản lý nhà nước chuyển giao theo điểm a, điểm b nêu trên trong thời gian không quá 05 ngày làm việc để cung cấp (trực tiếp cho Chi nhánh và trên file dùng chung) cho các phòng, Chi nhánh trực thuộc để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Chương II

PHÂN BỔ THỜI GIAN, NHIÊM VỤ CHỦ TRÌ, NHIỆM VỤ PHỐI HỢP CỦA TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, BỘ PHẬN NHẰM GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CƠ BẢN, THƯỜNG XUYÊN VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Điều 6. Thủ tục hành chính áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

1. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Chi tiết tại Phụ lục 1.1 đính kèm.

2. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chi tiết tại Phụ lục 1.2 đính kèm.

3. Tách thửa đất hoặc hợp thửa đất

Chi tiết tại Phụ lục 1.3 đính kèm.

4. Đăng ký biến động do chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Chi tiết tại Phụ lục 1.4 đính kèm.

5. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được giao đất tái định cư.

Chi tiết tại Phụ lục 1.5 đính kèm.

6. Chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép

Chi tiết tại Phụ lục 1.6 đính kèm.

Điều 7. Thủ tục hành chính áp dụng cho đối tượng là tổ chức (hoặc ít nhất một bên tham gia giao dịch là tổ chức), cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

Chi tiết tại Phụ lục 2.1 đính kèm.

2. Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

Chi tiết tại Phụ lục 2.2 đính kèm.

3. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chi tiết tại Phụ lục 2.3 đính kèm.

4. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất lần đầu

Chi tiết tại Phụ lục 2.4 đính kèm.

5. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Chi tiết tại Phụ lục 2.5 đính kèm.

Chương III

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế này thì được xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 9. Kỷ luật

1. Công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm trong việc thực hiện Quy chế này thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý trách nhiệm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật

2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu, thực hiện công việc được giao chậm thời gian theo quy định thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm kiểm tra, giám sát

Sở Tài nguyên và Môi trtrờng, Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này


PHỤ LỤC 1.1:

ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU (cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất, không phải đất tái định cư)
(Kèm theo Quy chế phối hợp tại Quyết định số: 3561/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)

TỔNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỜI GIAN TỪNG BƯỚC

NHIỆM VCỤ TH

LƯU Ý THÊM KHI TÁC NGHIỆP CỤ TH

GHI CHÚ

25 ngày làm việc (Đối với hồ sơ phải trích đo thì cộng thêm 05 ngày làm việc của thủ tục trích đo. Đối với hồ sơ phải niêm yết được cộng thêm 15 ngày liên tục khi tiếp nhận hồ sơ)

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ từ người sử dụng đất

01 ngày làm việc

Viên chức tiếp nhận TTHC:

1. Kiểm tra, tiếp nhận đủ thành phần, số lượng hồ sơ theo Bộ TTHC đánh số thứ tự tài liệu, ký vào ô tiếp nhận tại Đơn theo mẫu 04a/ĐK, lưu ý Đơn phải được tít đủ các nội dung theo yêu cầu của người sử dụng đất; vào túi và ghi đầy đủ thông tin trên túi chứa hồ sơ.

Có Phiếu hướng dẫn nếu hổ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

2. Cập nhật vào phần mềm và xuất biên nhận giao cho người nộp.

3. Quét hồ sơ đối với trường hợp người sử dụng đất chỉ mới nộp bản sao (có đối chiếu bản gốc).

4. Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì tiếp nhận theo hình thức trực tuyến.

5. Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Thực hiện theo thứ tự lấy số;

- Luân chuyển hồ sơ để xử lý vào cuối buổi làm việc hoặc chậm nhất vào 17h00 hằng ngày.

Áp dụng hồ sơ nộp tại Bộ phận một cửa quận, huyện

Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phân công bộ phận hoặc viên chức thực hiện các công việc ngay sau khi nhận được hồ sơ

04 ngày làm việc

Viên chức kỹ thuật:

1; Kiểm tra thực địa, lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới và lấy ý kiến người sử dụng đất liền kề theo đúng quy định tại Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT và Điều 8 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT .

Kiểm tra thông tin quy hoạch và có Phiếu kiểm tra xác nhận phù hợp hoặc không phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để kết hợp với xác nhận của UBND xã, phường về thời điểm sử dụng đất để xử lý hồ sơ.

2. Kiểm tra dữ liệu bản đồ, dữ liệu hồ sơ quét để xác định thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận chưa. Thực hiện trích lục hoặc trích đo theo quy định, đo vẽ tài sản gắn liền với đất (nếu có), cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính.

3. Tham mưu văn bản gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định:

- Dự thảo, ban hành văn bản gửi lấy ý kiến ngay sau khi kiểm tra thực địa, đo vẽ nhà, đất; nêu rõ thời gian quy định cơ quan được lấy ý kiến trả lời không quá 05 ngày kể từ khi nhận văn bản (căn cứ thời điểm chuyển văn bản Iiên thông trên egov, thời gian này hoàn thành đồng thời trong khoảng thời gian của Bước 2 và Bước 3). Trường hợp chưa xác định chính xác thời điểm tạo lập tài sản trên đất thì gửi văn bản lấy ý kiến cơ quan quản lý xây dựng ngay sau khi UBND phường, xã xác nhận tại Bước 3 dưới đây.

- Theo dõi, đôn đốc, nhận kết quả phúc đáp việc lấy ý kiến.

4. Gửi Đơn kèm bản trích đo, trích lục thửa đất, sơ đồ nhà, Bản mô tả ranh giới đất và bản sao hồ sơ liên quan đến UBND cấp xã để lấy ý kiến xác nhận (có sổ theo dõi ký nhận thời gian giao, nhận lại, thống nhất hồ sơ phải niêm yết hay không phải niêm yết theo quy định; trường hợp hồ sơ phức tạp cần lấy ý kiến ngoài các nội dung yêu cầu xác nhận tại mẫu đơn thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có thể phát hành văn bản đi kèm).

- Hướng dẫn thủ tục niêm yết, biên bản kết thúc niêm yết cho UBND cấp xã (trường hợp phải niêm yết theo quy định).

- Theo dõi, đôn đốc và nhận lại hồ sơ sau khi được UBND cấp xã xác nhận.

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, đơn 04a/ĐK, xác định vị trí trên bản đồ, lên kế hoạch và liên hệ người sử dụng đất tháng nhất thời gian kiểm tra thực tế.

- Kiểm tra thực tế thửa đất, đo vẽ tài sản trên đất, lập bản mô tả ranh giới, chỉnh lý bản đồ địa chính, xuất bản trích lục, trích đo thửa đất theo quy định.

 

Bước 3. UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận tại Đơn theo mẫu 04a/ĐK.

05 ngày làm việc

Kiểm tra, xác nhận đầy đủ các thông tin theo mẫu Đơn 04a/ĐK. Trong trường hợp phải niêm yết theo quy định của pháp luật đất đai thì tổ chức niêm yết công khai theo đúng quy định trước khi xác nhận (thời gian niêm yết 15 ngày không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính) và lập biên bản kết thúc niêm yết. Chuyển hồ sơ sau khi đã xác nhận cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký dất dai thực hiện các bước tiếp theo; Trường hợp không xác nhận được tại Đơn 04a/ĐK thì có ý kiến phản hồi bằng văn bản, nêu lý do cụ thể gửi đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong khoảng thời gian của bước này.

Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận tại UBND xã thì ngay sau ngày tiếp nhận UBND xã phải đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc trích lục, trích đo như quy định tại Bước 2 trước khi niêm yết, xác nhận mẫu Đơn 04a/ĐK và sau đó gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để tiếp tục giải quyết các bước tiếp theo.

 

 

Bước 4: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện xác nhận Đơn theo mẫu 04a/ĐK, cập nhật cơ sở dữ liệu và chuyển thông tin cho cơ quan Thuế

02 ngày làm việc

Viên chức được phân công, Trưởng Bộ phận và lãnh đạo Chi nhánh:

1. Kiểm tra hồ sơ đăng ký và ghi ý kiến xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký:

- Viên chức được phân công ghi cụ thể tiết, khoản, điều, văn bản làm căn cứ vào nội dung xác nhận; cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; kết xuất Phiếu chuyển thông tin cơ quan Thuế, trình ký;

- Trưởng Bộ phận, lãnh đạo chi nhánh ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, thời điểm thẩm tra, ký duyệt và đóng dấu vào Đơn; Ký duyệt Phiếu chuyển thông tin NVTC.

2. Viên chức được phân công gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính:

- Quét hồ sơ, tài liệu vào cơ sở dữ liệu hoặc quét bổ sung nếu đã quét từ khi mới tiếp nhận;

- Chuyển thông tin xác định NVTC bằng hồ sơ giấy hoặc bằng điện tử (nếu được).

Viên chức thực hiện cụ thể từng nhiệm vụ theo phân công.

 

Bước 5: Cơ quan Thuế thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính

03 ngày làm việc

Cơ quan Thuế căn cứ Phiếu chuyển thông tin, hồ sơ liên quan để xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính, gửi thông báo cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để chuyển cho người sử dụng đất.

 

 

Bước 6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn thiện hồ sơ trình cấp giấy chứng nhận

03 ngày làm việc

1. Viên chức được phân công nhận thông báo thuế và chuyển cho người sử dụng đất, nhận lại chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bản gốc hoặc bản sao công chứng, có đối chiếu bản gốc); cùng bản gốc các loại giấy tờ liên quan khi nộp hồ sơ trực tuyến (nếu được tiếp nhận trực tuyến trước đó).

2. Viết, in giấy chứng nhận (cả trường hợp cấp GCN có diện tích tăng thêm thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyện), lập Tờ trình kèm luân chuyển hồ sơ điện tử và Giấy chứng nhận đã viết cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Viên chức thụ lý: quét (Scan) bổ sung hồ sơ NVTC, Tờ trình, Danh sách đủ ĐK cấp Giấy chứng nhận.

 

Bước 7: Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, trình UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận

05 ngày làm việc

1. Kiểm tra, thẩm tra hồ sơ và trình UBND cấp huyện ký cấp Giấy chứng nhận.

2. Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

 

 

Bước 8: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau khi nhận Giấy chứng nhận đã ký duyệt

01 ngày làm việc

1. Viên chức được phân công cập nhật bổ sung thông tin Giấy chứng nhận được cấp vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai:

- Cập nhật bổ sung thêm thông tin giấy chứng nhận vào cơ sở dữ liệu; quét giấy chứng nhận đã ký duyệt;

- Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho Bộ phận một cửa.

2. Xác nhận vào bản chính giấy tờ việc đã cấp Giấy chứng nhận theo quy định và lập danh mục hồ sơ, đưa vào lưu trữ.

Viên chức thụ lý: Đóng dấu xác nhận vào giấy tờ theo đúng quy định của TT 33/2017 /TT- BTNMT trước khi lập danh mục, lưu trữ.

 

Bước 9: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

01 ngày làm việc

1. Bộ phận một cửa cập nhật vào sổ tiếp nhận và trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có), thu hôi Biên nhận hồ sơ và trả kết quả cho người sử dụng đất (có ký nhận kết quả).

2. Người được cấp Giấy chứng nhận nộp lại bản chính giấy tờ theo quy định (nếu mới nộp bản sao khi nộp hồ sơ) trước khi nhận Giấy chứng nhận để chuyển Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lưu vào hồ sơ.

KT THÚC QUY TRÌNH./.

Trả kết quả theo thứ tự nộp biên nhận hồ sơ và vào các thời điểm thích hợp trong ngày.

 

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo đề xuất về Sở Tài nguyên và Môi trường (Thông qua Văn phòng Đăng ký đất đai) để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC 1.2:

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư)
(Kèm theo Quy chế phối hợp tại Quyết định số: 3561/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)

TNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

BƯỚC/CƠ QUANTHỰC HIỆN

THỜI GIAN TNG BƯỚC

NHIM VỤ CỤ TH

LƯU Ý THÊM KHI TÁC NGHIỆP C TH

GHI CHÚ

07 ngày làm việc

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ từ người sử dụng đất

0,5 ngày làm việc

Viên chức tiếp nhận TTHC:

1. Kiểm tra, tiếp nhận đủ thành phần, số lượng hồ sơ theo Bộ TTHC, đánh số thứ tự tài liệu, ký vào ô tiếp nhận tại Đơn theo mẫu 10/ĐK, lưu ý Đơn phải được tít đủ các nội dung theo yêu cầu của người sử dụng đất; vào túi và ghi đầy đủ thông tin trên túi chứa hồ sơ.

Có Phiếu hướng dẫn nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

2. Cập nhật vào phần mềm và xuất biên nhận giao cho người nộp.

3. Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì tiếp nhận theo hình thức trực tuyến.

4. Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

- Thực hiện theo thứ tự lấy số;

- Luân chuyển hồ sơ để xử lý vào các thời điểm trong ngày: 11h00 và 17h00.

 

Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phân công bộ phận hoặc viên chức thực hiện các công việc ngay sau khi nhận được hồ sơ

03 ngày làm việc

Viên chức, Trưởng Bộ phận, lãnh đạo Chi nhánh:

1. Viên chức và Trưởng Bộ phận kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận tại mẫu 10/ĐK:

- Xác lập hồ sơ liên quan theo quy định của thủ tục hành chính và kiểm tra cơ sở dữ liệu để đối chiếu;

- Ghi cụ thể tiết, khoản, điều, văn bản làm căn cứ vào nội dung xác nhận; ký, ghi rõ họ tên, thời điểm thẩm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Trưởng Bộ phận;

- Trưởng Bộ phận xem xét ký, cho lập dự thảo văn bản báo cáo kết quả xác lập hồ sơ đủ điều kiện trình cấp đổi GCN, trình lãnh đạo chi nhánh.

2. Lãnh đạo Chi nhánh xem xét ký thẩm định Đơn, ký duyệt văn bản trình cấp đổi GCN.

3. Viên chức được phân công tổng hợp hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng ĐK&CGCN:

- Thực hiện vào số, đóng dấu văn bản trình cấp đổi GCN;

- Thực hiện quét hồ sơ, tài liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu và chuyển hồ sơ bằng điện tử đến Phòng ĐK&CGCN.

Viên chức thực hiện theo phân công.

 

Bước 3: Văn phòng Đăng ký đất đai thẩm tra, ký giấy chứng nhận theo ủy quyền

2,5 ngày

Viên chức được phân công và lãnh đạo VPĐKĐĐ thực hiện:

1. Viên chức tiếp nhận hồ sơ trình từ Chi nhánh qua phương tiện điện tử và chuyển viên chức kiểm tra.

2. Kiểm tra hồ sơ trên hệ thống cơ sở dữ liệu, in viết giấy chứng nhận và trình ký Giấy chứng nhận:

- Viên chức được phân công kiểm tra, in viết GCN chuyển lãnh đạo phòng;

Trường hợp chưa đủ điều kiện thì lập Phiếu trình chuyển trả, nêu rõ căn cứ, quan điểm đề xuất và hướng dẫn cụ thể để Chi nhánh bổ sung trình lãnh đạo theo mẫu Phiếu trình.

- Viên chức tiếp nhận lập Tờ trình kèm danh sách cấp GCN chuyển đến lãnh đạo phòng;

- Lãnh đạo phòng xem xét ký trình và chuyển viên chức tiếp nhận hồ sơ của phòng để trình PGĐVPĐK;

3. Phó Giám đốc VPĐKĐĐ xem xét ký tờ trình, danh sách đủ điều kiện.

4. Giám đốc VPĐKĐĐ ký GCN theo ủy quyền và chuyển cho Phòng ĐK&CGCN.

5. Viên chức Phòng ĐK&CGCN đến STNMX đóng dấu, vào sổ cấp GCN, quét (Scan) GCN và chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Viên chức thực hiện theo phân công

 

Bước 4: Nhận kết quả từ VPĐKĐĐ và trả kết quả cho công dân

01 ngày làm việc

1. Chi nhánh phân công viên chức cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu và chuyển GCN đã ký cho Bộ phận một cửa.

2. Bộ phận một cửa vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả, thu phí, thu hồi Biên nhận hồ sơ (thu nhận hồ sơ liên quan nếu nộp trực tuyến để lập danh mục đưa vào lưu trữ) và trả kết quả cho người sử dụng đất

3. Người sử dụng đất ký nhận giấy chứng nhận.

KẾT THÚC QUY TRÌNH./.

Trả kết quả theo thứ tự nộp biên nhận hồ sơ và vào các thời điểm thích hợp trong ngày.

 

Ghi chú: Trong quá trình thực biện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo đề xuất về Sở Tài nguyên và Môi trường (Thông qua Văn phòng Đăng ký đất đai) để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC 1.3:

TÁCH THỬA ĐẤT HOẶC HỢP THỬA ĐẤT (Cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư)
(Kèm theo Quy chế phối hợp tại Quyết định số: 3561/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TỔNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

TRÌNH T CÁC BƯỚC/CƠ QUANTHỰC HIN

THỜI GIAN TỪNG BƯỚC

NHIỆM VỤ CỤ TH

LƯU Ý THÊM KHI TÁC NGHIỆP CỤ TH

GHI CHÚ

1. Tách thửa đất (không chuyển quyền) hoặc hợp tha đất

15 ngày Làm việc

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ từ người sử dụng đất

01 ngày làm việc

Viên chức tiếp nhận TTHC:

1. Kim tra, tiếp nhận đ thành phần, số lượng hồ sơ theo Bộ TTHC, đánh s thứ tự tài liệu, ký vào ô tiếp nhận tại Đơn theo mẫu 11/ĐK, lưu ý Đơn phải được tít đủ các nội dung theo yêu cầu của người sử dụng đất; vào túi và ghi đầy đủ thông tín trên túi chứa hồ sơ.

Có Phiếu hướng dẫn nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

2. Cập nhật vào phần mềm và xuất biên nhận giao cho người nộp.

3. Trường hợp nộp h sơ trực tuyến thì tiếp nhận theo hình thức trực tuyến.

4. Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

- Thực hiện theo thứ tự lấy số;

- Luân chuyển hồ sơ để xử lý vào các thời điểm trong ngày: 11h00 và 17h00.

 

Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phân công bộ phận hoặc viên chức thực hiện các công việc ngay sau khi nhận được hồ sơ

09 ngày làm việc

Viên chức và lãnh đạo Chi nhánh thực hiện:

1. Viên chức đo đạc địa chính để chia tách thửa đất:

- Dự thảo và trình văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý quy hoạch về hạ tầng, thông tin quy hoạch đối với trường hợp phải ly ý kiến;

- Kiểm tra thực tế, đi chiếu và xác nhận quy hoạch đối với trường hợp không phải lấy ý kiến, đo đặc, chỉnh lý bản đồ, trích đo phần diện tích tách thửa để lập Bản trích đo theo quy định và xác lập hồ sơ cấp đổi GCN, chuyn hồ sơ cho Trưởng bộ phận.

2. Viên chức thụ lý, Trưởng Bộ phận và Lãnh đạo Chi nhánh lập hồ sơ trình Văn phòng Đăng ký đt đai cấp Giấy chng nhận cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa:

- Viên chức được phân công kiểm tra, ghi cụ thể chi tiết lý do tách thửa, hợp thửa; khoản, điều, văn bn làm căn cứ vào nội đung xác nhận tại mẫu 11/ĐK;

- Viên chức được phân công soạn thảo nội dung đăng ký biến động do tách thửa trên giấy chng nhận được tách và cơ sở dữ liệu đất đai;

- Viên chức được phân công dự thảo Tờ trìhh đề nghị cp giấy chứng nhận, kèm danh sách đ điu kiện cấp giấy chứng nhận, kể c cấp đổi giy chng nhận đi với diện tích còn lại sau tách thửa nếu người sử dụng đất có nhu cầu;

- Trưởng Bộ phận ký, ghi rõ họ tên, thời điểm thm tra, ký thẩm tra Đơn, ký nháy Tờ trình và ký nháy nội dung đăng ký biến động;

- Lãnh đạo Chi nhánh xem xét ký duyệt nội dung biến động, danh sách cấp GCN và văn bản trình cấp GCN.

3. Viên chức được phân công cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai. Thực hiện quét hồ sơ, tài liệu và chuyển hồ sơ bằng điện tử đến Văn phòng Đăng ký đất đai.

Viên chức thực hiện theo phân công và đúng quy định;

 

 

Bước 3: Văn phòng Đăng ký đất đai thẩm tra, ký giấy chứng nhận theo ủy quyền

4 ngày làm việc

Viên chc được phân công và lãnh đạo VPĐKĐĐ thc hiện:

1. Viên chức được phân công tiếp nhận hồ sơ trình từ Chi nhánh qua phương tiện điện tử và chuyển viên chức kiểm tra

2. Kiểm tra hồ sơ trên hệ thống cơ sở dữ liệu, in viết giấy chứng nhận và trình ký Giấy chứng nhận:

- Viên chức được phân công kiểm tra h sơ, dữ liệu bn đồ và hồ sơ quét, in viết GCN, ký kiểm tra vào Danh sách từ Chi nhánh trình và chuyển viên chức tiếp nhận h sơ;

Trường hợp chưa đủ điều kiện t lập Phiếu trình chuyển trả, nêu căn cứ, quan điểm đề xuất và hướng dn cụ thể để Chi nhánh bổ sung trình lãnh đạo theo mẫu Phiếu trình.

- Viên chức tiếp nhận lập Tờ trình kèm DS cấp GCN và chuyn các Phiếu trình chuyển trả hồ sơ (nếu có) đến Lãnh đạo phòng;

- Lãnh đo phòng xem xét điều kiện đăng ký, lý do tách, hợp thửa, ký trình và chuyển viên chức tiếp nhn hồ sơ của phòng để trình Phó Giám đốc VPĐK;

3. Phó Giám đốc VPĐKĐĐ xem xét ký tờ trình, danh sách đủ điều kiện.

4. Giám đốc VPĐKĐĐ ký GCN theo ủy quyền và chuyển cho Phòng ĐK&CGCN.

5. Viên chức Phòng ĐK&CGCN đến STNMT đóng dấu, vào sổ cấp GCN, Scan GCN và chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Vn chức Phòng ĐK&CGCN thực hiện thẹo phân công.

 

Bước 4: Nhận kết qu từ VPĐKĐĐ và Trả kết quả cho công dân

01 ngày làm việc

1. Chi nhánh phân công viên chc cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu và chuyển GCN đã ký cho Bộ phận một cửa.

1. Bộ phận một cửa vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả, thu phí, thu hồi Biên nhận hồ sơ (thu nhận hồ sơ liên quan nếu nộp trực tuyển đ lập danh mục đưa vào lưu trữ) và trả kết quả cho người sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất ký nhận Giấy chứng nhận.

KT THÚC QUY TRÌNH./.

Trả kết quả theo thứ tự nộp biên nhận hồ sơ và vào các thời điểm thích hợp trong ngày.

 

2. Tách thửa do chuyển quyền một phần tha đất

20 ngày làm việc (15 ngày tách thửa, 05 ngày chuyển quyn)

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ từ người sử dng đất

01 ngày làm việc

Viên chức tiếp nhận TTHC:

1. Kiểm tra, tiếp nhận đ thành phần, s lượng hồ sơ theo Bộ TTHC về trích đo, trích lục thửa đất và thủ tục chuyển quyền đánh số thứ tự tài liệu, ký vào ô tiếp nhận tại Đơn theo mẫu 11/ĐK, lưu ý Đơn phi được tít đủ các nội dung theo yêu cầu của người sử dụng đất; vào túi và ghi đy đủ thông tin trên túi chứa hồ sơ.

Có Phiếu hướng dẫn nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

2. Cập nhật vào phần mềm và xuất biên nhận giao cho người nộp.

3. Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì tiếp nhận theo hình thức trực tuyến.

4. Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Lưu ý: Nhận thủ tục trích đo, trích lục đ tách tha trước, thu phí và hẹn thời gian trả kết quả theo thủ tục trích đo, trích lục và nhận thủ tc chuyển quyền sau khi đã được công chứng và người sử dng đất nộp li h sơ (tiếp nhận, hẹn trả kết qu theo 02 công đoạn)

- Thực hiện theo thứ tự lấy số; Kiểm tra thông tín ngăn chặn. Nếu có ngăn chặn thì từ chối tiếp nhận và có phiếu hướng dẫn, trả lời nêu rõ nguyên nhân;

- Luân chuyển hồ sơ để xử lý vào các thời điểm trong ngày; 11h00 và 17h00.

 

Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phân công bộ phận hoặc viên chức thực hiện các công việc ngay sau khi nhận được hồ sơ

05 ngày làm việc

Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất (chuyn nhượng, tặng cho hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án).

Đo đc đa chính để chia tách thửa đất:

- Viên chức được phân công dự thảo và trình văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý quy hoạch về hạ tầng, thông tin quy hoạch đối với trường hợp phải lấy ý kiến. Kiểm tra thông tin quy hoạch và có Phiếu kiểm tra, đối chiếu thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đối với trường hợp không phải lấy ý kiến quy hoạch;

- Viên chức được phân công kiểm tra thực tế, đo dạc trích đo phần diện tích tách thửa, chỉnh lý bản đồ, lập sơ đồ trích đo theo quy định, ghi ý kiến thẩm định Đơn tách thửa và chuyển cho Trưởng Bộ phận;

- Trưởng Bộ phận xem xét ký trình Lãnh đạo Chi nhánh ký thẩm định Đơn, sơ đồ trích đo;

- Lãnh đạo Chi nhánh xem xét ký duyệt và chuyển sơ đồ trích đo, Đơn đã ký thẩm định thông qua Bộ phận một cửa cho người sử dụng đất để thực hiện công chứng, chứng thực theo quy định.

Lưu ý: Thời gian công chứng, chứng thực không tính vào thời gian giải quyết thủ tục. Trường hợp người sử dụng đất không nộp lại hồ sơ trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày trả kết quả thẩm định đủ điều kiện tách thửa (theo quy định tại khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai) để giải quyết chuyển quyền một phần thửa đất thì Bộ phận một cửa khép lại hồ sơ và thông báo đến người sử dụng đất, bộ phận hoặc viên chức xử lý hồ sơ biết để kết thúc hồ sơ. Việc tách thửa chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký biến động theo quy định tại khoản 7 Điều 95 Luật Đất đai.

Kiểm tra tính đầy đủ của đơn tách hợp thửa, điều kiện đăng ký, thông tin ngăn chặn

 

Bước 3: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phân công bộ phận hoặc viên chức giải quyết thủ tục chuyển quyền

03 ngày làm việc

1. Viên chức Bộ phận một cửa nhận lại hồ sơ sau khi được công chng, chng thực chuyển quyền, hướng dẫn kê khai thuế và nhận h sơ chuyển quyền để chuyển Chi nhánh.

2. Viên chức thụ lý, Trưởng Bộ phận và Lãnh đạo Chi nhánh hoàn thiện hồ sơ trước khi chuyn xác định NVTC:

- Viên chức được phân công kiểm tra, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, lập Phiếu chuyển thông tin xác định NVTC và chuyển Trưởng Bộ phận;

- Trưởng Bộ phận kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Chi nhánh ký, chuyển thông tin NVTC;

- Lãnh đo Chi nhánh xem xét ký duyt Phiếu chuyn thông tin NVTC;

- Viên chc thụ lý thực hiện quét hồ sơ, tài liệu và luân chuyển hồ sơ điện tử cho cơ quan Thuế.

- Kim tra tính đầy đủ của Hp đồng, đơn đăng ký động, điều kiện đăng ký, thông tin ngăn chặn;

- Quét Phiếu chuyển, GCN, Đơn đăng ký biến động, Hợp đồng, Tờ khai trước bạ, Thuế TNCN, giấy tờ liên quan miễn, giảm thuế,...

 

Bước 4: Cơ quan Thuế thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính

02 ngày làm việc

Cơ quan Thuế căn cứ Phiếu chuyển thông tin, hồ sơ liên quan để xác định và thông báo nghĩa v tài chính, gửi thông báo cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để chuyn cho người sử dụng đất

 

 

Bước 5. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn thiện hồ sơ trình cấp GCN

04 ngày làm việc

Viên chc thụ lý, Trưởng Bộ phận và Lãnh đạo Chi nhánh hoàn thiện hồ sơ, trình cấp GCN:

1. Viên chức được phân công (hoặc tiếp nhận) in thông báo NVTC và chuyển cho người sử dụng đất Nhận chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính chuyển Bộ phận đăng ký (Bản gốc hoặc bản sao chứng từ có công chứng); thu nhận GCN và hồ sơ liên quan nếu trước đó nộp trực tuyến;

Lưu ý: Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất không tính vào thời gian thực hiện TTHC.

2. Viên chức được phân công Đăng ký biến động trên giấy chng nhận do tách tha và chuyển quyền và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; dự thảo Tờ trình kèm danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận, cả cấp đổi Giấy chng nhận đối với diện tích còn lại sau tách thửa nếu người sử dụng đất nhu cầu.

3. Trưởng Bộ phận xem xét điều kiện đăng ký, ký thẩm tra trình lãnh đạo Chi nhánh.

4. Lãnh đạo Chi nhánh xem xét ký duyệt danh sách và vẫn bản trình cấp GCN.

5. Cập nhật, quét b sung hồ sơ, tài liệu và chuyển hồ sơ bằng điện tử đến Văn. phòng Đăng ký đất đai.

Viên chức thực hiện theo phân công

 

Bước 6: Văn phòng Đăng ký đất đai thẩm tra, ký giấy chứng nhận theo ủy quyền

4 ngày làm việc

Viên chức được phân công và lãnh đạo VPĐKĐĐ thực hiện:

1. Viên chức tiếp nhận hồ sơ trình từ Chi nhánh qua phương tiện điện tử và chuyển viên chức kiểm tra.

2. Kiểm tra hồ sơ trên hệ thng cơ sở dữ liệu, in viết giấy chứng nhận và trình ký Giấy chng nhận:

- Viên chức được phân công kiểm tra hồ sơ, dữ liệu bản đồ và hồ sơ quét, in viết GCN, ký kiểm tra vào Danh sách từ Chi nhánh trình và chuyển viên chức tiếp nhận hồ sơ;

Trường hợp chưa đủ điều kiện thi lập Phiếu trình chuyn trả, nêu rõ căn cứ, quan điểm đề xuất và hướng dẫn cụ thể để Chi nhánh bổ sung trình lãnh đạo theo mẫu Phiếu trình.

- Viên chức tiếp nhận lập Tờ trình kèm DS cp GCN và chuyển các Phiếu trình chuyển tr hồ sơ đến Lãnh đạo phòng;

- Lãnh đạo phòng xem xét điều kiện đăng ký, lý do tách, hợp thửa, ký trình và chuyển viên chức tiếp nhận hồ sơ của phòng để trình Phó Giám đốc VPĐK.

3. Phó Giám đốc VPĐKĐĐ xem xét ký tờ trình, DS đủ điều kiện.

4. Giám đốc VPĐKĐĐ ký GCN theo ủy quyền và chuyển cho Phòng ĐK&CGCN.

5. Viên chức Phòng ĐK&CGCN đến STNMT đóng dấu, vào sổ cấp GCN, quét (scan) GCN và chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Lưu ý kiểm tra dữ liệu bản đồ, hồ sơ quét, quy định điều kiện tách thửa

 

Bước 7: Nhận kết quả từ VPĐKĐĐ và Trả kết quả cho công dân

01 ngày làm việc

1. Chi nhánh phân công viên chc cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu, lập danh mục hồ sơ, đưa vào lưu trữ và chuyển GCN đã ký cho B phận một ca.

2. Bộ phận một cửa vào s theo dõi tiếp nhận và trả kết quả, thu phí, thụ hồi Biên nhận hồ sơ và trả kết qu cho người sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất ký nhận giấy chứng nhận.

KẾT THÚC QUY TRÌNH./.

Trả kết quả theo thứ tự nộp biên nhận hồ sơ và vào các thời điểm thích hp trong ngày.

 

3. Tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đt

Không quá 10 ngày làm việc

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ t các Ban GPMB hoặc Người sử dụng đất

01 ngày làm việc

Vn chức tiếp nhận TTHC:

1. Kiểm tra, tiếp nhận đủ thành phần, số lượng hồ sơ theo Bộ TTHC, đánh số thứ tự tài liệu, ký vào 6 tiếp nhận tại Đơn theo mẫu 11/ĐK, lưu ý Đơn phải được tít đ các nội dung theo yêu cầu của người sử dụng đất; vào túi và ghi đầy đủ thông tin tn túi chứa hồ sơ.

Có Phiếu hướng dn nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp l.

2. Cập nhật vào phần mềm và xuất biên nhận giao cho người nộp hồ sơ.

3. Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì tiếp nhận, giải quyết theo hình thức trực tuyến;

4. Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đt đai.

- Thực hiện theo th tự lấy số;

- Luân chuyển hồ sơ để xử lý vào các thời điểm trong ngày: 11h0017h00.

 

Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phân công bộ phận hoặc viên chức thực hiện các công việc ngay sau khi nhận được hồ sơ

08 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đt đai căn cứ quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thm quyền thực hiện các công việc sau:

1. Viên chức được phân công kiểm tra, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, cập nhật CSDL, chỉnh lý sơ đồ GCN, soạn thảo nội dung biến động trên Giấy chứng nhận, ghi ý kiến thẩm định Đơn tách thửa và chuyển cho Trưởng Bộ phận.

2. Trưởng Bộ phận xem xét ký trình Lãnh đạo Chi nhánh ký thẩm định Đơn, nội dung biến động.

3. Lãnh đạo Chi nhánh xem xét ký duyệt xác nhận biến động, xác nhận đơn.

4. Chi nhánh phân công viên chức lập danh mục hồ sơ, đưa vào lưu trữ và chuyển GCN đã đăng ký biến động cho Bộ phận một cửa.

Kiểm tra thực tế, chỉnh lý bản đồ, GCN, CSDL và đăng ký biến động do thu hồi đất.

 

Bước 3: Trả kết quả

01 ngày làm việc

1. Bộ phận một cửa vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết qu, thu phí, lệ phí (nếu có), thu hồi Biên nhận h sơ và trả kết qu cho Người nộp hồ sơ.

3. Người nộp hồ sơ ký nhận Giấy chứng nhận.

KT THÚC QUY TRÌNH./.

Tr kết quả theo thứ tự nộp biên nhận hồ sơ vào các thời đim thích hợp trong ngày.

 

Ghi chú: Trong quá trình thực biện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo đề xuất về S Tài nguyên và Môi trường (Thông qua Văn phòng Đăng đất đai) để tng hợp, tham mưu UBND thành ph sa đi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC 1.4:

ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG DO CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI, THỪA KẾ, TẶNG CHO, GÓP VỐN (đối với hộ gia đình cá nhân)
(Kèm theo Quy chế phối hợp tại Quyết định s: 3561/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)

TNG THỜI GIAN THC HIN

TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC/CƠ QUANTHỰC HIỆN

THỜI GIAN TỪNG BƯỚC

NHIỆM VỤ CỤ TH

LƯU Ý THÊM KHI TÁC NGHIỆP CỤ TH

GHI CHÚ

05 ngày làm việc

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ từ người sử dụng đất

0,5 ngày làm việc

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập, lệ phí trước bạ, cam kết bảo vệ môi trường (nếu đất trống); thông tin về chủ trương liên quan đến hoàn thành thuế đất phi nông nghiệp, thuế doanh thu xây dựng,... Kiểm tra sơ bộ pháp lý Giấy chứng nhận, thông tin ngăn chặn trước khi tiếp nhận.

Viên chức tiếp nhận TTHC:

1. Kiểm tra, tiếp nhận đủ thành phần, số lượng hồ sơ theo Bộ TTHC và các tờ khai NVTC quy định, đánh số thứ tự tài liệu, ký vào ô tiếp nhận tại Đơn theo mẫu 09/ĐK, lưu ý Đơn phải được tít đủ các nội dung theo yêu cầu của người sử dụng đất; vào túi và ghi đầy đủ thông tin trên túi chứa hồ sơ.

Có Phiếu hướng dẫn nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

2. Cập nhật vào phần mềm và xuất biên nhận giao cho người nộp.

3. Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì tiếp nhận theo hình thức trực tuyến.

4. Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Thực hiện theo thứ tự lấy số; Kiểm tra thông tin ngăn chặn. Nếu có ngăn chặn thì từ chối tiếp nhận và có phiếu hướng dẫn, trả lời nêu rõ nguyên nhân;

- Luân chuyển hồ sơ để xử lý đăng ký vào các thời điểm trong ngày: 11h00 và 17h00.

Áp dụng chuyển quyền toàn bộ thửa đất.

Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đại phân công bộ phận hoặc viên chức thực hiện các công việc ngay sau khi nhận được hồ sơ

01 ngày làm việc

Viên chức thụ lý, Trưởng Bộ phận và Lãnh đạo Chi nhánh:

1. Viên chức dược phân công kiểm tra hồ sơ, lập Phiếu chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính, ghi nội dung thẩm định (căn cứ điều, khoản, văn bản,...) vào Đơn đăng ký biến động (mẫu 09/ĐK).

2. Trưởng Bộ phận xem xét kỹ trình Lãnh đạo Chi nhánh.

3. Lãnh đạo Chi nhánh xem xét ký duyệt Đơn, Phiếu chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính.

4. Viên chức được phân công quét hồ sơ, tài liệu và gửi thông tin địa chính (bằng phương tiện điện tử) đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính.

- Kiểm tra tính đầy đủ của Hợp đồng, đơn đăng ký động, điều kiện đăng ký, thông tin ngăn chặn, Hệ thống CSDL công chứng (nếu cầu);

- Quét Phiếu chuyển, GCN, Đơn đăng ký biến động, Hợp đồng, Tờ khai trước bạ, Thuế TNCN, giấy tờ liên quan miễn, giảm thuế,...

 

Bước 3: Cơ quan Thuế thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính

02 ngày làm việc

Cơ quan Thuế căn cứ Phiếu chuyển thông tin, hồ sơ liên quan đế xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính, gửi thông báo cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để chuyển cho người sử dụng đất.

 

 

Bước 4. Chí nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký biến động

01 ngày làm việc

1. Viên chức được phân công (hoặc tiếp nhận) in thông báo NVTC và chuyển cho người sử dụng đất. Nhận chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính chuyên Bộ phận đăng ký (Bản gốc hoặc bản sao chứng từ có công chứng); thu nhận GCN và hồ sơ liên quan nếu trước đó nộp trực tuyến;

Lưu ý: Thời gian thực hiện NVTC của người sử dụng đất không tính vào thời gian thực hiện TTHC.

2. Viên chức được phân công soạn thảo nội dung Đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận do chuyển quyền và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, lập danh mục hồ sơ lưu trữ.

3. Trưởng Bộ phận ký nháy, lãnh đạo Chi nhánh xem xét ký duyệt nội dung biến động.

Thực hiện đăng ký và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa vào các thời điểm trong ngày: 11h00, 17h00.

 

c 5: Tr kết quả

0,5 ngày làm việc

1. Viên chức Bộ phận một cửa vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả, thu phí, lệ phí, thu hồi Biên nhận hồ sơ và trả kết quả cho người sử dụng đất.

2. Người sử dụng đất ký nhận giấy chứng nhận đã được đăng ký biến động.

Trường hợp người sử dụng đất có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo trình tự, thủ tục cấp đổi GCN.

KẾT THÚC QUY TRÌNH./.

Trả kết quả theo thứ tự nộp biên nhận hồ sơ vào các thời điểm trong ngày: 9h00, 11h00, 15h00, 17h00.

 

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo đề xuất về Sở Tài nguyên và Môi trường (Thông qua Văn phòng Đăng ký đất đai) để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC 1.5:

ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ (cho hộ gia đình, cá nhân)
(Kèm theo Quy chế phối hợp tại Quyết định số: 3561/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)

TNG THỜI GIAN

TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC/CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỜI GIAN TỪNG BƯỚC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

LƯU Ý THÊM KHI TÁC NGHIỆP CỤ THỂ

GHI CHÚ

 

Bước 1. Đơn vị giải phóng mặt bng quận, huyện chuẩn bị hồ sơ

05 ngày làm việc

Đơn vị GPMB quận, huyện hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận:

1. Giao đất thực địa (có biên bản).

2. Chuẩn bị đủ thành phần, số lượng hồ sơ theo Bộ TIHC.

3. Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận thay người sử đụng đất tái định cư.

Thành phần hồ sơ theo QĐ 317/QĐ-UBND ngày 21/01/2019.

 

22 ngày làm việc (15 ngày theo QĐ số 29/2018/QĐ -UBND và QĐ số 317/QĐ- UBND ngày 21/01/2019 và 05 ngày cho đơn vị GPMB và 02 ngày cho công đoạn cấp Giấy chứng nhận theo Công văn số 3009/UBD-QLĐTh ngày 10/05/2019)

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan phát triển quỹ đất (các Ban giải phóng mặt bằng)

01 ngày làm việc

Viên chức tiếp nhận TTHC:

1. Kiểm tra, tiếp nhận đủ thành phần, số lượng hồ sơ theo Bộ TTHC, đánh số thứ tự tài liệu, vào túi và ghi đầy đủ thông tin trên túi chứa hồ sơ.

Có Phiếu hướng dẫn nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

2. Cập nhật vào phần mềm và xuất biên nhận giao cho người nộp.

3. Trường hợp nộp trực tuyến thì tiếp nhận theo hình thức trực tuyến.

4. Chuyển đồng thời hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xử lý và Phòng Tài nguyên và Môi trường để lập thủ tục giao đất

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ từ các Ban GPMB quận, huyện;

- Luân chuyển hồ sơ để xử lý giao đất, đăng ký cấp Giấy chứng nhận vào 17h00 hằng ngày.

 

Bước 3: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng TN&MT phân Gông bộ phận hoặc công chức, viên chức thực hiện các công việc ngay sau khi nhận được hồ sơ.

05 ngày làm việc (xử lý hồ sơ đồng thời của 02 đơn vị)

1. Đối với Phòng TN&MT:

Thẩm tra, lập thủ tục trình UBND cùng cấp ban hành Quyết định giao đất và chuyển kết quả (Quyết định giao đất, kèm sơ đồ) đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (không quá 05 ngày).

2. Chi nhánh VPĐK đất đai thực hiện:

Viên chức được phân công cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có), đăng ký đất đai lần đầu vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, lập PC thông tin NVTC và chuyển hồ sơ đến Trưởng Bộ phận trong thời gian chờ ban hành quyết định giao đất.

Viên chức thụ lý xử lý:

- Kiểm tra vị trí, số thửa số tờ bản đồ trên bản đồ địa chính. Lồng ghép bản đồ quy hoạch chi tiết vào bản đồ địa chính nếu chưa đưa vào;

- Đối chiếu kỹ, không được để trùng lắp nhằm tránh tuyệt đối sai sót việc bố trí đất, cấp Giấy chứng nhận trùng lắp.

 

Bước 4: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị hồ sơ và chuyển thông tin NVTC

01 ngày làm việc

Trưởng Bộ phận trình lãnh đạo ký Phiếu chuyển thông tin NVTC; phân công viên chức quét (Scan) hồ sơ và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính (nếu có).

 

Kiểm tra trước, khi nhận được Quyết định giao đất thi trình ký và chuyển Thuế ngay

Bước 5: Cơ quan Thuế thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính

03 ngày làm việc

Cơ quan Thuế căn cứ Phiếu chuyển thông tin, hồ sơ liên quan để xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính, gửi thông báo cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (có thể gửi trực tiếp Ban GPMB) để chuyển cho người sử dụng đất thông qua Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Mở sổ và theo dõi ghi nợ nếu đủ điều kiện và nhận thông tin ghi nợ từ cơ quan đăng ký đất đai.

 

 

Bước 6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn thiện hồ sơ trình cấp Giấy chứng nhận

02 ngày làm việc

Viên chức được phân công hoặc Viên chức tiếp nhận:

1. Nhận thông báo thuế và chuyển cho người nộp thông qua Ban GPMB (Ban GPMB có thể nhận trực tiếp từ CQ Thuế và sao gửi Chi nhánh theo dõi), nhận lại chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bản gốc hoặc bản sao công chứng, có đối chiếu bản gốc), thu nhận GCN và hồ sơ liên quan nếu trước đó nộp trực tuyến. Trường hợp có yêu cầu, đủ điều kiện ghi nợ nghĩa vụ tài chính theo quy định thì có thông báo đến cơ quan Thuế để biết, theo dõi việc nợ NVTC.

Lưu ý: Thời gian thực hiện NVTC của người sử dụng đất không tính vào thời gian thực hiện TTHC.

2. Viên chức được phân công viết, in giấy chứng nhận, dự thảo Tờ trình và trình lãnh đạo Chi nhánh ký, luân chuyển hồ sơ điện tử và giấy chứng nhận đã viết cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Viên chức thụ lý: In Thông báo NVTC để viên chức tiếp nhận chuyển cho Ban GPMB, nhận lại chứng từ nộp NVTC (nếu có);

- Viên chức thụ lý: Scan bổ sung hồ sơ NVTC, Tờ trình, danh sách đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

 

Bước 7: Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, trình UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận

03 ngày làm việc

1. Kiểm tra, thẩm tra hồ sơ và trình UBND cấp huyện ký cấp Giấy chứng nhận.

2. Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho Văn phòng đăng ký đất đai.

 

 

 

Bưóc 8: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau khi nhận giấy chứng nhận đã ký duyệt

01 ngày làm việc

Viên chức được phân công cập nhật bổ sung thông tin Giấy chứng nhận được cấp vào cơ sở dữ liệu đất đai; quét giấy chứng nhậu đã ký duyệt, lập danh mục hồ sơ lưu trữ; Chuyển giấy chứng nhận đã ký cho Bộ phận một cửa.

 

 

 

Bước 9: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

01 ngày làm việc

Viên chức Bộ phận một cửa vào sổ tiếp nhận và trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có), thu hồi Biên nhận hồ sơ và trả kết quả (có ký nhận kết quả).

Lưu ý: Kết quả được cơ quan phát triển quỹ đất (Các Ban GPMB) chuyển cho người sử dụng đất không quá 03 ngày (kể cả ngày nghỉ) kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết từ Cơ quan đăng ký đất đai

KẾT THÚC QUY TRÌNH./.

Trả kết quả cho Ban GPMB đề chuyển trả người sử dụng đất.

 

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo đề xuất về Sở Tài nguyên và Môi trường (Thông qua Văn phòng Đăng ký đất đai) để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC 1.6:

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP PHẢI ĐƯỢC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CHO PHÉP
(Kèm theo Quy chế phối hợp tại Quyết định số: 3561/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)

TNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

BƯỚC/CƠ QUAN THỰC HIỆN

THI GIAN TNG BƯỚC

NHIỆM VỤ CỤ TH

LƯU Ý THÊM KHI TÁC NGHIỆP C TH

GHI CHÚ

15 ngày làm việc

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ từ Người sử dụng đất

01 ngày làm việc

Viên chức tiếp nhận TTHC:

1. Kiểm tra, tiếp nhận đủ thành phần, số lượng hồ sơ theo Bộ TTHC, đánh số thứ tự tài liệu, vào túi và ghi đầy đủ thông tin trên túi chứa hồ sơ.

Có Phiếu hướng dẫn nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

2. Cập nhật vào phần mềm và xuất biên nhận giao cho người nộp.

3. Trường hợp nộp trực tuyến thì tiếp nhận theo hình thức trực tuyến.

4. Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Thực hiện theo thứ tự lấy số;

- Luân chuyển hồ sơ để xử lý vào cuối giờ làm việc hoặc vào 17h00 hằng ngày.

Áp dụng hồ sơ nộp tại Bộ phận một cửa quận, huyện.

Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phân công viên chức thực hiện các công việc ngay sau khi nhận được hồ sơ

2,5 ngày làm việc

Viên chức kỹ thuật:

1. Kiểm tra thông tin quy hoạch và có Phiếu kiểm tra, đối chiếu thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ theo thẩm quyền.

2. Kiểm tra thực địa (nếu cần thiết), thực hiện lập sơ đồ trích lục hoặc trích đo theo quy định, có thể hiện vị trí, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất và gửi hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi truờng.

 

 

Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường

05 ngày làm việc

1. Thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vào Đơn đề nghị chuyển mục đích; trình UBND cung cấp quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển lại hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ngay sau khi có Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì UBND quận, huyện trình UBND thành phố chấp thuận trước khi UBND quận, huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. (Thời gian này không tính vào tổng thời gian giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định).

 

 

Bước 4: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Viên chức được phân công, Trưởng Bộ phận và lãnh đạo Chi nhánh:

- Viên chức lập Phiếu chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính, trình lãnh đạo ký; quét hồ sơ, tài liệu vào cơ sở dữ liệu hoặc quét bổ sung nếu đã quét từ khi mới tiếp nhận;

- Chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính bằng điện tử hoặc hồ sơ giấy (nếu không chuyển được điện tử).

 

 

 

Bước 5: Cơ quan Thuế thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính

03 ngày làm việc

Cơ quan Thuế căn cứ Phiếu chuyển thông tin, hồ sơ liên quan để xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính, gửi thông báo cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (trực tiếp Bộ phận một của) để chuyển cho người sử dụng đất.

 

 

 

Bước 6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,5 ngày làm việc

Viên chức được phân công hoặc Viên chức tiếp nhận:

1. Nhận thông báo thuế và chuyển cho người nộp, nhận lại chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bản gốc hoặc bản sao công chứng, có đối chiếu bản gốc), thu nhận GCN và hồ sơ liên quan nếu trước đó nộp trực tuyến.

Lưu ý: Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng dất không tính vào thời gian thực hiện TTHC.

2. Viên chức được phân công cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính và trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay sau khi người sử dụng đất cung cấp chứng từ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, lập danh mục hồ sơ lưu trữ và chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 

 

 

Bước 7: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

01 ngày làm việc

Viên chức Bộ phận một cửa vào sổ tiếp nhận và trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có), thu hồi Biên nhận hồ sơ và trả kết quả (có ký nhận kết quả).

KẾT THÚC QUY TRÌNH./.

 

 

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo đề xuất về Sở Tài nguyên và Môi trường (Thông qua Văn phòng Đăng ký đất đai) để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


PHỤ LỤC 2.1:

ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, MUA NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở (15 NGÀY LÀM VIỆC)

 

PHỤ LỤC 2.2:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP CHO TỔ CHỨC (15 NGÀY LÀM VIỆC)

 

PHỤ LỤC 2.3:

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VÀI ĐẤT CHO TỔ CHỨC (07 NGÀY LÀM VIỆC, KHÔNG ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG HỢP CẤP ĐỔI ĐỒNG LOẠT)

 

PHU LỤC 2.4:

ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU CHO TỔ CHỨC (25 NGÀY LÀM VIỆC, KHÔNG ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG HỢP CẤP ĐỒNG LOẠT)

 

PHỤ LỤC 2.5.

ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI, GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC (05 NGÀY LÀM VIỆC, TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐỒNG LOẠT)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3561/QĐ-UBND năm 2020 ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính phổ biến, thường xuyên về đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


79

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178