Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 350/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Vũ Thị Bích Việt
Ngày ban hành: 20/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 350/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 673/SXD-QLN ngày 13 tháng 9 năm 2013 về việc ban hành Đề án hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (có Đề án kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đôn đốc, kiểm tra tiến độ, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Đề án, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (Báo cáo)
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang;
- Điều 3; (thi hành)
- Báo Tuyên Quang; Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng VX; CV: TC, XD;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

ĐỀ ÁN

HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Phần mở đầu

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỀ ÁN

Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mỗi gia đình và cá nhân. Nhà ở đảm bảo, ổn định góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo cơ hội cho mọi người trong sinh hoạt, học tập, tham gia hoạt động kinh tế, xã hội; là nhân tố quan trọng xây dựng con người phát triển toàn diện, có năng lực phục sự nghiệp xây dựng đất nước. Xây dựng, nâng cao chất lượng nhà ở đảm bảo điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác là vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với mỗi gia đình, mỗi quốc gia. Trong thực tế, còn nhiều hộ gia đình gặp khó khăn trong việc cải thiện nhà ở; đặc biệt là một số hộ gia đình người có công với cách mạng.

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và của mọi người dân. Huy động mọi nguồn lực để cải thiện nhà ở của các đối tượng người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam, khẳng định niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

II. CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi Người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 06/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

- Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

- Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Văn bản số 1382/BXD-QLN ngày 10/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. Mục tiêu của Đề án

Trong 2 năm (2013 – 2014) hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các gia đình người có công với cách mạng theo danh sách được phê duyệt; trong đó:

- Năm 2013, Hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở cho: 1.504 hộ người có công đã được rà soát, lập danh sách.

- Năm 2014: Hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng còn lại theo quy định của Nhà nước.

II. Nguyên tắc hỗ trợ

- Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng, dột nát (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây mà nay nhà ở đã bị hư hỏng, dột nát) để các hộ gia đình này xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, bảo đảm nâng cao điều kiện nhà ở của người có công với cách mạng.

- Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng phải bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, bảo đảm phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ.

- Việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình; kết hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của Trung ương và địa phương để phát huy hiệu quả chính sách.

III. Diện tích và chất lượng nhà ở

1. Nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thì nhà ở mới phải bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có diện tích sử dụng tối thiểu là 30m2 (nếu là những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn 30m2 nhưng không thấp hơn 24m2), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên.

2. Nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng (khung - tường cứng, mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên, không yêu cầu phải đúng tiêu chuẩn về diện tích sử dụng theo quy định tại khoản 1 nêu trên.

Nhà ở của các hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ phải đảm bảo vệ sinh môi trường, bao che kín đáo.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mẫu nhà ở cho các hộ gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 để các hộ gia đình tham khảo, lựa chọn.

IV. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ

Hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phải có đủ các điều kiện sau:

1. Là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố thuộc tỉnh quản lý tại thời điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

1.1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (cán bộ Lão thành cách mạng).

1.2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa).

1.3. Thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên).

1.4. Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

1.5. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

1.6. Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.

1.7. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

1.8. Bệnh binh.

1.9. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

1.10. Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

1.11. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

1.12. Người có công giúp đỡ cách mạng.

2. Đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong các điều kiện sau:

2.1. Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới.

2.2. Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà.

IV. Mức hỗ trợ:

Thực hiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; mức hỗ trợ các hộ gia đình người có công về nhà ở như sau:

1. Đối với những hộ gia đình phải phá dỡ để xây mới nhà ở: Hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ.

2. Đối với những hộ gia đình phải sửa chữa khung, tường và thay mái mới nhà ở: Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

Ngoài định suất hỗ trợ theo quy định trên, khuyến khích hộ gia đình thụ hưởng chính sách tham gia đóng góp thêm để nâng chất lượng nhà ở của gia đình mình.

VI. Phạm vi áp dụng

Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang.

VII. Số hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc đối tượng được hỗ trợ làm nhà ở:

Tổng số hộ làm mới và sửa chữa là: 1.504 hộ. Trong đó:

- Hộ gia đình phải phá dỡ để xây mới nhà ở: 596 hộ.

- Hộ gia đình phải sửa chữa khung, tường và thay mái mới nhà ở (cần sửa chữa lại nhà ở): 908 hộ.

1. Chia theo các huyện thành phố:

STT

Huyện, thành phố

Đơn vị tính

Số hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ

Ghi chú

Tổng số

Làm mới

Sửa chữa

1

Thành phố Tuyên Quang

nhà

356

75

281

 

2

Sơn Dương

nhà

361

144

217

 

3

Yên Sơn

nhà

219

118

101

 

4

Hàm Yên

nhà

127

70

57

 

5

Chiêm Hoá

nhà

233

124

109

 

6

Na Hang

nhà

129

51

78

 

7

Lâm Bình

nhà

79

14

65

 

 

Tổng cộng

nhà

1504

596

908

 

2. Phân loại đối tượng ưu tiên: Tổng số 1.504 hộ, trong đó:

1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945: 01 hộ.

2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: 10 hộ.

3. Thân nhân liệt sỹ: 429 hộ.

4. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: 530 hộ.

5. Bệnh binh : 189 hộ.

6. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: 304 hộ.

7. Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày: 07 hộ.

8. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc và người làm nhiệm vụ quốc tế: 31 hộ.

9. Người có công giúp đỡ cách mạng: 03 hộ.

VIII. Kinh phí và nguồn kinh phí

Tổng kinh phí hỗ trợ: 42.210.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ, hai trăm mười triệu đồng chẵn). Trong đó:

1. Vốn do Trung ương hỗ trợ 100% để làm nhà ở cho hộ gia đình người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ: 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng chẵn), gồm:

- Số hộ làm mới: 596 x 40.000.000 = 23.840.000.000 đ.

- Số hộ sửa chữa: 908 x 20.000.000 = 18.160.000.000 đ.

2. Chi phí quản lý Đề án: Căn cứ khoản 1 Điều 4 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 4, điều 4 Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính: Kinh phí quản lý triển khai thực hiện Đề án được bố trí từ ngân sách Tỉnh bằng 0,5% tổng kinh phí hỗ trợ: 42.000.000.000 đồng x 0,5% = 210.000.000 đồng (Hai trăm mười triệu đồng chẵn).

IX. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến hết năm 2014.

X. Giải pháp thực hiện

1. Trình tự lập và phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở (theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng):

- Thôn, xóm, tổ nhân dân (gọi chung là cấp thôn) tổ chức phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg tới tất cả các đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn.

- Trưởng thôn, xóm, tổ nhân dân hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở làm đơn đề nghị được hỗ trợ (theo mẫu quy định tại Phụ lục số I của Thông tư số 09/2013/TT-BXD), Tổ trưởng, xóm trưởng tập hợp đơn và danh sách gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở. Trong quá trình lập danh sách tiến hành xác định số hộ thuộc diện ưu tiên hỗ trợ và hình thức hỗ trợ; đối với hộ gia đình thuộc diện có nhiều loại ưu tiên theo quy định thì khi lập danh sách phải ghi đủ tất cả các loại ưu tiên của hộ gia đình.

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng của xã (gồm đại diện chính quyền cấp xã, đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đại diện Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên), tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà ở của từng đối tượng có đơn đề nghị hỗ trợ nhà. Sau khi kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà trên địa bàn xã (về danh sách, số lượng, mức vốn hỗ trợ dự kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục số II của Thông tư số 09/2013/TT-BXD), báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và các phòng, ban liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra, đối chiếu với danh sách người có công đang quản lý, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn huyện (theo mẫu quy định tại Phụ lục số III của Thông tư số 09/2013/TT-BXD), báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đồng gửi Sở Xây dựng tổng hợp chung toàn tỉnh) theo quy định.

- Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh, gửi Đề án và báo về Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (theo mẫu quy định tại Phụ lục số IV của Thông tư số 09/2013/TT-BXD).

2. Cấp vốn làm nhà ở: Việc phân bổ vốn; quản lý, cấp phát, thanh toán quyết toán nguồn vốn hỗ trợ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 98/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3. Thực hiện xây dựng nhà ở:

- Các hộ gia đình nhận được tạm ứng kinh phí hỗ trợ nhà ở theo quy định thì tự tổ chức xây dựng nhà ở. Trường hợp các hộ có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật….) không thể tự xây dựng nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xây dựng nhà cho các hộ gia đình này.

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm theo dõi, giám sát và giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở; vận động các tổ chức, đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở, tận dụng cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình về nhân công, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ… để giảm giá thành xây dựng. Khi hoàn thành xây dựng nền móng và khung - tường nhà ở thì phải lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và khi hoàn thiện toàn bộ nhà ở thì phải lập Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng (theo mẫu quy định tại phụ lục số V và số VI của Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013).

Phần ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo trong việc điều hành, tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà nhà ở trên địa bàn tỉnh.

- Ngoài mẫu nhà ở cho các hộ gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 19/6/2013. Nghiên cứu thêm một số mẫu thiết kế Nhà ở và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức phổ biến, giới thiệu cho các hộ gia đình tham khảo, nghiên cứu áp dụng.

- Phối hợp cùng các ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ 03 tháng một lần, đột xuất về tình hình và tiến độ thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các bộ, ngành Trung ương theo quy định.

2. Sở Tài chính

- Tổ chức tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đảm bảo kịp thời theo tiến độ thực hiện.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho cấp huyện để hỗ trợ cho các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ.

- Bố trí kinh phí quản lý để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ.

- Định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện việc giải ngân và thông báo cho Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tổng hợp các nguồn kinh phí của Trung ương và của tỉnh, lập kế hoạch kinh phí theo tiến độ cho các huyện, thành phố.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cân đối, bố trí vốn ngân sách trung ương, của tỉnh và vốn vận động cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để triển khai thực hiện.

- Phối hợp với các ngành liên quan xử lý phát sinh về vốn của Chương trình (nếu có).

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ ngành Trung ương về tình hình thực hiện nguồn kinh phí ngân sách trung ương trong quá trình thực hiện Đề án (nếu có).

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, các ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát, lập danh sách các hộ người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở để tổng hợp vào kế hoạch chung, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh đối tượng được hỗ trợ về nhà ở do cấp huyện đề nghị, gửi Sở Xây dựng tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các huyện, thành phố và thông báo kết quả thực hiện Đề án về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

- Huy động nguồn vốn hỗ trợ của tổ chức, cá nhân đóng góp để cải thiện, nâng cao chất lượng nhà ở của các đối tượng được hỗ trợ nhà ở.

- Phối hợp với các ngành, các cấp trong việc kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách của Nhà nước.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, kiểm tra, tổng hợp và phê duyệt danh sách người có công được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn huyện, thành phố báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng cấp huyện để tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở.

- Căn cứ chỉ tiêu kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ủy ban nhân dân cấp huyện phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các xã, phường, thị trấn.

- Đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã được phân bổ chỉ tiêu kinh phí hỗ trợ về nhà ở tổ chức triển khai thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan hướng dẫn, kiểm tra chất lượng xây dựng nhà ở cho hộ gia đình có công.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của các xã trên địa bàn (gồm số hộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà ở đã được xây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình, số tiền huy động được từ các nguồn khác, các khó khăn vướng mắc và kiến nghị trong quá trình thực hiện) về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư 09/2013/TT-BXD .

7. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi, công khai, minh bạch trong nhân dân về chính sách, tiêu chuẩn, đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức rà soát, lập danh sách các hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn, báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

- Tổ chức công khai danh sách, mức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trên các phương tiện truyền thông và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng cấp xã để tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở.

- Phối hợp với các phòng, ban liên quan của huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình có công xây dựng nhà ở đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; vận động các hộ tự xây dựng nhà ở và tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật,…) không thể tự xây dựng nhà ở.

- Tổ chức việc lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng theo quy định tại Thông tư 09/2013/TT-BXD ;

- Lập Hồ sơ hoàn công cho từng hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/BXD của Bộ Xây dựng.

- Tổ chức giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ về nhà ở đúng mục đích, bảo đảm chất lượng nhà ở xây dựng mới hoặc sửa chữa theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả thực hiện việc hỗ trợ nhà ở trên địa bàn gồm: số hộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà ở đã được xây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình, số tiền huy động được từ các nguồn khác, các khó khăn vướng mắc và kiến nghị trong quá trình thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.698
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33