Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3461/2009/QĐ-UBND về phân loại đường phố đô thị thị trấn Mạo Khê và thị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 3461/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Đỗ Thông
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3461/2009/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ ĐÔ THỊ THỊ TRẤN MẠO KHÊ VÀ THỊ TRẤN ĐÔNG TRIỀU HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh v thuế nhà, đất;

Căn cứ Thông tư số 83 TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất;

Xét đ nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đông Triều tại Tờ trình số 901UB/TTr-UBND ngày 23/9/2009 và báo cáo đề xuất của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 4663/CT-THNVDT ngày 12/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại đường phố đô thị thị trấn Mạo Khê và thị trấn Đông Triu, huyện Đông Triều để làm cơ sở tính thuế nhà, đất như Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. - Căn cứ phân loại đường phố quy định tại Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Đông Triều có trách nhiệm quyết định phân loại vị trí đất cụ thể cho từng loại đường phố để xếp mức thuế đất theo quy định; Loại đường phố này được áp dụng cho kỳ tính thuế nhà, đất từ năm 2010.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, những quyết định trước đây trái với quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Triều; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thông

 

PHỤ LỤC

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ ĐÔ THỊ LOẠI V ĐỐI VỚI THỊ TRẤN MẠO KHÊ VÀ THỊ TRẤN ĐÔNG TRIỀU
(Kèm theo Quy
ết định s 3461/2009/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

Số TT

TÊN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ

LOẠI ĐƯỜNG PHỐ

GHI CHÚ

A

THỊ TRẤN MẠO KHÊ

 

 

I

Trên trục đường Quốc lộ 18 A: từ cầu Trạ đến đa gii hành chính giáp xã Yên Thọ

I

 

1

Từ cầu Trạ đến lối rẽ vào XN Cơ khí thủy 204 (Ngã ba)

I

 

2

Từ đường rẽ vào XN Cơ khí thủy 204 đến ngã 4 khu phố 2

I

 

3

Từ ngã 4 khu phố 2 đến Cổng UBND Thị trấn Mạo Khê

I

 

4

Từ cổng UBND thị trấn Mạo Khê đến giáp XN Nước Mạo Khê

I

 

5

Từ XN Nước Mạo Khê đến giáp địa gii hành chính xã Yên Thọ

I

 

II

Các trục đường đấu nối với Quốc lộ 18A

 

 

1

Các trục đường đấu nối loại I

I

 

1.1

Đường 188 (Đoạn tiếp giáp từ Quốc lộ 18A đến chân cầu Đá Vách - Nam QL 18A)

I

 

1.2

Đường mới từ giáp QL 18A vào khu đô thị "Hai bên đường 188" nối đến đường 188 (Nam QL18A)

I

 

1.3

Từ đường QL18 A qua sân vận động Mạo Khê (mới) đến giáp Ga Mạo Khê (Bắc QL18A)

I

 

1.4

Từ ngã 4 khu phố Hoàng Hoa Thám đến Cổng Lâm Trường Đông Triều (Bắc QL18A)

I

 

1.5

Từ ngã 4 khu phố Hoàng Hoa Thám đến Xí nghiệp nước của Nhà máy X.M H.Thạch (Nam QL18A)

I

 

1.6

Từ XN nước Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch đến cổng Công ty xi măng Hoàng Thạch (Nam QL18A)

I

 

2

Các trục đường đấu nối loại II

II

 

2.1

Từ ngã 4 khu phố 2 đến hết trường PTTH Mạo Khê 1 (Bắc QL18A)

II

 

2.2

Từ trường PTTH Mạo Khê 1 đến ngã 3 Cống trắng (Bắc QL18A)

II

 

2.3

Từ ngã 3 Cống trắng đến cổng trào Cty TNHH Một thành viên Than Mạo Khê (Mỏ Than Mạo Khê cũ)

II

 

2.4

Từ cổng trào Cty TNHH 1 thành viên Than Mạo Khê đến Hội trường khu Đoàn Kết

II

 

2.5

Từ Hội trường khu Đoàn kết đến nhà phân xưởng cơ khí Mạo Khê

II

 

2.6

Từ nhà phân xưởng cơ khí Mạo Khê đến đường rẽ vào chùa Non Đông

II

 

2.7

Từ cổng trào Cty TNHH 1 thành viên Than Mạo Khê đến ngã 3 khu Vĩnh Lập

II

 

2.8

Từ ngã 3 khu Vĩnh Lập đến cổng trào khu Vĩnh Lập

II

 

2.9

Từ ngã 3 khu Vĩnh Lập đến hết chợ Công Nông

II

 

2.10

Từ ngã 3 đường vào chợ Công Nông đến cầu khu Quang Trung

II

 

2.11

Từ cầu khu Quang Trung đến ngã 4 khu Quang Trung

II

 

2.12

Từ nhà ăn số 1 Cty TNHH 1 thành viên Than Mạo Khê đến ngã 3 giáp ranh khu Quang Trung, Vĩnh Trung và tuyến đường trung tâm vào Nhà văn hóa khu Quang Trung

II

 

2.13

Từ ngã 4 Quang Trung đến Ga Mạo Khê

II

 

2.14

Từ ngã 4 Quang Trung đến đường sắt khu Quang Trung

II

 

2.15

Từ đường sắt khu Quang Trung đến cầu Khu Vĩnh Lập

II

 

2.16

Từ ngã 4 khu Quang Trung đến đường sắt Quốc Gia (Nhà ô.Tạo khu Vĩnh Xuân)

II

 

2.17

Từ đường sắt Quốc gia đến âm 80 Cty TNHH 1 thành viên Than Mạo Khê

II

 

2.18

Từ âm 80 Cty TNHH 1 thành viên Than Mạo Khê đến đường rẽ vào Chùa Non Đông

II

 

2.19

Từ đường sắt Quốc gia nhà ông Tạo (khu Vĩnh Xuân) đến ngã 3 nhà ông Mạch, ông Kình.

II

 

2.20

Từ đường vào Ga Mạo Khê đến nhà ông Mạch, ông Kình

II

 

2.21

Từ cổng Lâm trường Đông Triều đến nhà ông Mạch, ông Kình

II

 

2.22

Đường phía nam Ga Mạo Khê (ngã 3 khu Vĩnh Xuân) qua khu Vĩnh Trung đến Trường Tiểu học Mạo Khê B

II

 

2.23

Từ cổng Lâm trường Đông Triều (khu Vĩnh Xuân) qua khu Vĩnh Thông đến ngã 3 đường bê tông mỏ giáp gianh giữa 2 khu Vĩnh Sinh và khu phố 2.

II

 

2.24

Từ đường QL 18A khu phố 1 qua khu Vĩnh Thông qua cầu Vĩnh Trung đến giáp chợ chiều khu Công Nông

II

 

2.25

Từ đường QL 18A khu Vĩnh Thông đến ngã 3 trường Tiểu học Vĩnh Khê (Bắc QL18A)

II

 

2.26

Từ đường QL18 A khu phố I Qua cổng nhà thờ ti giáp nhà ông Ty (Nam QL18A)

II

 

2.27

Từ nhà ông Ty đến ngã 3 cống ông Điềm

II

 

2.28

Từ đường QL18A đến hết sân bóng cũ khu Vĩnh Tuy 2 (Nam QL18A)

II

 

2.29

Từ sân bóng cũ khu Vĩnh Tuy 2 đến hết nhà ông Phái

II

 

2.30

Các tuyến đường được qui hoạch trong khu đô thị "Hai bên đường 188"

II

 

2.31

Từ đường QL18 A khu Vĩnh Tuy 1 đến đường tầu Quốc gia (Bắc QL18A)

II

 

2.32

Từ phía đông chợ sáng Mạo Khê qua nhà ông Cảnh đến gã 3 đường Bê tông vào XN xây lắp 4 cũ

II

 

2.33

Từ đường tầu Quốc gia đến Hội trường khu Vĩnh Sơn.

II

 

2.34

Từ hội trường khu Vĩnh Sơn đến đường bê tông khu điều hành của Công ty Than Khê (Đường dốc ô xy)

II

 

2.35

Từ ngã 3 Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê đến ngã 3 dốc 2000 khu Vĩnh Sơn.

II

 

2.36

Từ đường QL18A qua xóm Đống Đồng (Vĩnh Tuy 1) đến đường bê tông Hoàng Thạch khu Vĩnh Tuy 2 (Nam QL18A)

II

 

2.37

Từ ngã 4 Phố 2 xuống đến cảng Bến Cân. (Nam QL18A)

II

 

2.38

Từ đuờng QL18A vào hết ngõ 18 của khu phố 2 (khu Bách hóa cũ - Nam QL18A)

II

 

2.39

Từ đường QL18A vào hết ngõ 30 của khu phố 2 (khu Bách hóa cũ - Nam QL18A)

II

 

2.40

Từ đường QL18A vào đến nhà ông Xuân khu Vĩnh Hòa (chùa Mạo Khê cũ - Bắc QL18A)

II

 

2.41

Từ đường QL18A đến hết nhà ông Hữu (Nam QL18A)

II

 

2.42

Từ nhà ông Hữu đến hết XN cơ khí Thủy 204 (Nam QL18A )

II

 

2.43

Từ đường QL 18A khu Vĩnh Hòa vào Chùa Tế đến ngã 3 đường bê tông Cty TNHH 1 thành viên Than Mạo Khê (Hội Trường khu Vĩnh Sinh - Bắc QL18A)

II

 

2.44

Từ đường QL 18A tới cống qua đường giáp gianh vi khu Vĩnh Quang 2 (Bắc QL18A)

II

 

2.45

Từ cống giáp gianh khu Vĩnh Quang 1 và Vĩnh Quang 2 đến ngã 3 khu Vĩnh Quang 2

II

 

2.46

Từ ngã 3 Cống trắng đến trường Tiểu học Mạo Khê A

II

 

2.47

Từ trường Tiểu học Mạo Khê A đến suối cạn giáp gianh xã Bình Khê

II

 

2.48

Từ ngã 3 sân Tenit đến ngã 3 hội trường khu Vĩnh Lâm

II

 

2.49

Từ xưởng Cưa cũ (Nhà Vinh-Lan) đến ngã 3 đường vào núi sẻ

II

 

2.50

Từ đường bê tông Cty TNHH 1 thành viên Than Mạo Khê vào hết khu văn phòng Cty TNHH 1 thành viên Than Mạo Khê (Khu Dân Chủ)

II

 

2.51

Đường từ nhà ông Bang đến hết trường mầm non tư thục Huy Hoàng

II

 

III

Các trục đường còn lại

III

 

1

Từ đường QL 18A đến nhà văn hóa khu Vĩnh Hồng, và từ đường QL 18A đến cảng của CTy XD HT Miền Tây và đường từ hộ ông Kiên đến đường xuống lò vôi cũ khu Vĩnh Hồng

III

 

2

Từ đường QL18 A đến hết khuôn viên của Cty CP Gốm Quang (Khu Vĩnh Hồng)

III

 

3

Từ đường QL 18A đến hết khuôn viên của CTy Gốm Quang Vinh (Khu Vĩnh Quang 1)

III

 

4

Từ đường QL 18A vào Hội trường khu Vĩnh Thông: đường vào trụ sở UBND Thị trấn Mạo Khê

III

 

5

Từ trạm xá Xây Lắp 4 cũ đến ngã 3 nhà ông Hòa khu Vĩnh Xuân đến đường bê tông khu Vĩnh Tuy 1

III

 

6

Từ giếng Vĩnh khu Vĩnh Thông đến giáp khu đô thị 188

III

 

7

Đường bê tông phía Bắc đường tầu Quốc gia từ nhà ông Trung đến đường bê tông ngã 3 nhà ông Hiện khu Quang Trung

III

 

8

Các trục đường nhánh còn lại của 24 khu phố thuộc Thị trấn Mạo Khê

III

 

B

THỊ TRẤN ĐÔNG TRIỀU

 

 

I

Trên trục đường Quốc lộ 18A

I

 

1

Từ nhà bà Đặng Thị Mơ đến hết nhà ông Trịnh Lợi khu phố 3.

I

 

2

Từ nhà ông Nguyễn Huy đến hết nhà văn hóa khu phố 4.

I

 

3

Từ thư viện huyện đến hết Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Triều

I

 

4

Từ nhà ông Trần Oanh đến hết nhà ông Nguyễn An Biên

I

 

5

Từ nhà ông Nguyễn Hữu Thủy đến hết nhà ông Nguyễn Đình Hà

I

 

II

Các trục đường đấu nối với đường Quốc lộ 18A

 

 

1

Các trục đường đấu nối loại I

I

 

1.1

Đường bê tông từ ngã tư Bưu Điện Đông Triều đến cổng trường THCS- TT Đông Triều (Bắc QL 18A)

I

 

1.2

Từ ngã tư Bưu Điện đến công an huyện Đông Triều (Nam QL18A)

I

 

1.3

Từ nhà bà Vũ Thị Hòa khu 2 đến hết nhà ông Bùi Đức Đản. (Bắc QL18A)

I

 

2

Các trục đường đấu nối loại II

II

 

2.1

Từ nhà ông Trần Vũ Trung đến hết nhà ông Phạm Văn Lương. (Bắc QL18A)

II

 

2.2

Từ nhà bà Nguyễn Thị Ánh đến hết đất quy hoạch nhà văn hóa khu phố 1 (Bắc QL18A)

II

 

2.3

Từ nhà ông Đoàn Đức Tần đến hết nhà ông Đoàn Viết Cường. (Bắc QL18A)

II

 

2.4

Đường khu dân cư mới (Tự xây khu 1 và khu 2).

II

 

III

Các trục đường còn lại

III

 

1

Từ đường 18A đến cổng phòng giáo dục. (Nam QL18A)

III

 

2

Các trục đường nằm ở khu vực Đồi Cao. (Nam QL18A)

III

 

3

Các trục đường nhánh còn lại nằm trong các khu phố thuộc Thị trấn Đông Triều

III

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3461/2009/QĐ-UBND về phân loại đường phố đô thị thị trấn Mạo Khê và thị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.517

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49