Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2014 duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 34/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 02/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) HUYỆN TỪ LIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cLuật Đất đai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6677/TTr-TNMT-KHTH ngày 02 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Từ Liêm với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Từ Liêm:

a) Về diện tích, cơ cấu loại đất

Đơn vị: ha

Thứ tự

Loại đất

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Cấp Thành phố phân bổ

Cấp Huyện xác định

Tổng số

Diện tích

Cơ cấu (%)

Diện tích

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TN

7.562,80

100,00

7.562,80

 

7.562,80

100,00

1

Đất nông nghiệp

2.779,93

36,76

468,80

 

468,80

6,20

1.1

Đất trồng lúa

750,65

9,93

200,07

 

200,07

2,65

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

750,65

 

200,07

 

200,07

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

1.551,24

20,51

 

 

127,19

1,68

1.3

Đất trồng cây lâu năm

379,85

5,02

164,40

 

110,38

1,46

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

66,07

0,87

40,10

 

15,10

0,20

1.5

Đất nông nghiệp khác

32,11

0,42

 

 

16,05

0,21

2

Đất phi nông nghiệp

4.733,36

62,59

7.067,40

 

7.067,40

93,45

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

227,59

3,01

232,80

14,16

246,96

3,27

2.2

Đất quốc phòng

123,55

1,63

258,00

 

258,00

3,41

2.3

Đất an ninh

66,14

0,87

71,20

 

71,20

0,94

2.4

Đất khu công nghiệp

93,09

1,23

111,10

197,64

308,74

4,08

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

256,45

3,39

 

 

366,40

4,84

2.6

Đt sn xuất vật liệu xây dựng GS

49,09

0,65

 

 

49,09

0,65

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

0,00

0,00

22,00

 

22,00

0,29

2.8

Đất di tích danh thắng

33,06

0,44

33,00

0,06

33,06

0,44

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải

10,79

0,14

585,80

 

23,96

0,32

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

16,64

0,22

16,60

0,86

17,46

0,23

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

83,05

1,10

93,30

 

93,30

1,23

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

174,36

2,31

 

 

159,01

2,10

2.13

Đất sông, suối

513,86

6,79

 

 

498,86

6,60

2.14

Đất phát triển hạ tầng

1.578,24

20,87

2.955,50

 

2.682,25

35,47

 

Đất giao thông

755,80

9,99

 

 

1.313,77

17,37

 

Đất thủy lợi

240,26

3,18

 

 

347,44

4,59

 

Đất cơ sở văn hóa

204,81

2,71

164,90

21,75

186,65

2,47

 

Đất cơ s y tế

5,42

0,07

35,60

13,50

49,10

0,65

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

154,27

2,04

480,30

 

480,30

6,35

 

Đt cơ sở thdục - th thao

151,22

2,00

183,20

38,34

221,54

2,93

 

Đt chợ

16,51

0,22

 

 

29,69

0,39

2.15

Đất phi nông nghiệp khác

8,62

0,11

 

 

125,42

1,66

2.16

Đất ở

1.498,85

19,82

 

 

2.111,70

27,92

 

Đất ở tại nông thôn

1.432,74

18,94

 

 

2.006,42

26,53

 

Đất tại đô thị

66,11

0,87

191,20

 

105,28

1,39

3

Đất chưa sử dng

49,51

0,65

26,70

 

26,60

0,35

4

Đt đô thị

212,58

2,81

212,60

 

212,58

2,81

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị: ha

Thứ tự

Loại đất

Cả thời kỳ

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

2.311,13

1.237,43

1.073,70

1.1

Đất chuyên trồng lúa nước

544,58

310,43

234,15

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

1.450,41

787,11

663,30

1.3

Đất trồng cây lâu năm

249,12

113,15

135,97

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

50,97

10,69

40,28

1.5

Đất nông nghiệp khác

16,06

16,06

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

Đơn vị: ha

Thứ tự

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

22,91

3,28

19,63

2.1

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

0,40

0,40

 

2.2

Đất phát triển hạ tầng

2,07

1,07

1,00

-

Đất giao thông

0,97

0,97

 

-

Đất thủy lợi

1,05

0,05

1,00

-

Đất cơ sở văn hóa

0,05

0,05

 

2.3

Đất phi nông nghiệp khác

18,63

 

18,63

2.4

Đất

1,81

1,81

 

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Từ Liêm được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày    tháng    năm 2013.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Từ Liêm với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch sử dụng đất:

a) Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch

Đơn vị: ha

Thứ tự

Loại đất

Diện tích năm hiện trạng 2010

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

7.562,80

7.562,80

7.562,80

7.562,80

7.562,80

7.562,80

1

Đất nông nghiệp

2.779,93

2.689,63

2.502,04

2.150,22

1.900,16

1.542,50

1.1

Đất trồng lúa

750,65

739,29

677,65

632,37

557,98

434,22

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

750,65

739,29

677,65

632,37

557,98

434,22

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

1.551,24

1.477,18

1.358,15

1.073,22

962,54

770,14

1.3

Đất trng cây lâu năm

379,85

374,97

368,59

346,98

282,50

266,70

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

66,07

66,07

65,53

65,53

65,03

55,38

1.5

Đất nông nghiệp khác

32,11

32,11

32,11

32,11

32,11

16,05

2

Đất phi nông nghiệp

4.733,36

4.824,98

5.012,57

5.364,54

5.614,60

5.974,07

2.1

Đất xây dựng trụ scơ quan, công trình sự nghiệp

227,59

227,89

229,50

231,55

239,83

239,93

2.2

Đất quốc phòng

123,55

123,55

123,55

123,35

123,35

126,60

2.3

Đất an ninh

66,14

66,14

66,84

69,71

73,74

74,50

2.4

Đất xlý, chôn lấp chất thải

10,79

10,79

10,79

10,79

10,79

31,59

2.5

Đất khu công nghiệp

93,09

96,16

157,81

296,74

296,74

296,74

2.6

Đất cơ sở sn xut kinh doanh

256,45

270,91

287,05

296,19

327,78

334,85

2.7

Đất sn xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

49,09

49,09

49,09

49,09

49,09

49,09

2.8

Đất cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất di tích danh thắng

33,06

33,06

33,06

33,06

33,06

33,06

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

16,64

16,64

16,64

17,46

17,46

17,46

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

83,05

83,05

86,76

87,76

90,56

93,30

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

174,36

171,66

167,73

164,31

164,31

160,75

2.13

Đất sông, sui

513,86

513,86

513,86

513,86

513,86

513,86

2.14

Đất phát trin hạ tầng

1.578,24

1.624,02

1.703,14

1.861,74

1.968,71

2.113,04

 

Đất giao thông

755,80

760,94

790,07

874,98

883,42

897,27

 

Đất thủy lợi

240,26

240,26

228,46

229,01

220,94

226,92

 

Đất cơ sở văn hóa

204,81

217,16

223,69

229,85

230,52

234,94

 

Đt cơ sở y tế

5,42

13,61

16,54

21,22

22,14

32,14

 

Đt cơ sgiáo dục - đào tạo

154,27

167,91

215,87

269,29

364,73

474,03

 

Đất cơ sở thể dục - th thao

151,22

150,22

150,97

155,96

163,79

164,29

 

Đất chợ

16,51

23,97

25,61

27,85

29,51

29,69

2.15

Đất phi nông nghiệp khác

8,62

10,13

10,13

13,57

13,57

18,07

2.16

Đất

1.498,85

1.528,05

1.556,64

1.595,38

1.691,76

1.871,24

-

Đất ở tại đô thị

66,11

66,11

66,11

66,33

78,51

105,78

-

Đất ở tại nông thôn

1.432,74

1.461,94

1.490,53

1.529,05

1.613,25

1.765,46

3

Đất chưa sdụng

49,51

48,19

48,19

48,04

48,04

46,23

4

Đất đô thị

212,58

212,58

212,58

212,58

212,58

212,58

b) Kế hoạch chuyn mục đích sử dụng đất

Đơn vị: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

DT chuyển MĐSD trong kỳ

Chia theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

1.237,43

90,30

187,59

351,82

250,06

357,66

1.1

Đất chuyên trồng lúa nước

310,43

11,36

61,64

45,28

74,40

117,75

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

787,11

74,06

119,03

284,93

110,69

198,40

1.3

Đất trồng cây lâu năm

113,15

4,88

6,38

21,61

64,48

15,80

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

10,69

 

0,54

 

0,50

9,65

1.5

Đất nông nghiệp khác

16,06

 

 

 

 

16,06

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

c) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đơn vị: ha

Thứ tự

Mục đích sử dụng

DT đưa vào sử dụng

Chia theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

3,28

1,32

 

0,15

 

1,81

2.1

Đất cơ ssản xuất kinh doanh

0,40

0,40

 

 

 

 

2.2

Đất phát triển hạ tầng

1,07

0,92

 

0,15

 

 

2.3

Đất ở

1,81

 

 

 

 

1,81

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Từ Liêm được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày    tháng    năm 2013.

Điều 3. Trách nhiệm của UBND huyện Từ Liêm và Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Đối UBND huyện Từ Liêm:

a) Tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận.

2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

b) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/12 hàng năm.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố, Mặt trận tổ quốc Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- Chtịch, các PCT UBND TP;
- PVP Phạm Chí Công;
- Lưu VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2014 duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.958

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178