Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3389/QĐ-UBND bổ sung công trình, dự án thực hiện trong năm của kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 3389/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3389/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM CỦA KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ các Công văn về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và chấp thuận các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: số 109/CV-HĐND ngày 25/3/2016; số 226/CV-HĐND ngày 07/6/2016; số 227/CV-HĐND ngày 07/6/2016; số 228/CV-HĐND ngày 07/6/2016;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 886/TTr- STNMT ngày 19/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung 91 dự án với tổng diện tích 240,47ha (trong đó: 78,08ha đất trồng lúa; 4,48ha đất rừng phòng hộ; 157,91ha đất khác) thuộc trường hợp phải thu hồi đất theo Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất, cụ thể:

- Tại thành phố Thanh Hóa: 16 dự án, tổng diện tích 58,13ha (trong đó: 37,8ha đất trồng lúa; 20,33ha đất khác).

- Tại thị xã Bỉm Sơn: 03 dự án, tổng diện tích 4,28ha (trong đó: 2.09ha đất trồng lúa, 2,19ha đất khác).

- Tại thị xã Sầm Sơn: 06 dự án, tổng diện tích 35,89ha (trong đó: 2,9ha đất trồng lúa; 4.48ha đất rừng phòng hộ; 28,51ha đất khác).

- Tại huyện Quảng Xương: 04 dự án, tổng diện tích 10,98ha (trong đó: 10,48ha đất trồng lúa; 0,5ha đất khác).

- Tại huyện Hoằng Hóa: 02 dự án, tổng diện tích 2,66ha (trong đó: 0,35ha đất trồng lúa; 2,31ha đất khác).

- Tại huyện Hà Trung: 01 dự án, diện tích 0,03ha đất khác.

- Tại huyện Nga Sơn: 01 dự án, diện tích 0,51ha đất khác.

- Tại huyện Thiệu Hóa: 05 dự án, tổng diện tích 17,1ha (trong đó: 5,2ha đất trồng lúa; 11,9ha đất khác).

- Tại huyện Triệu Sơn: 02 dự án, diện tích 4,84ha đất khác.

- Tại huyện Yên Định: 05 dự án, tổng diện tích 10,67ha (trong đó: 5,82ha đất trồng lúa; 4,85ha đất khác).

- Tại huyện Tĩnh Gia: 08 dự án, tổng diện tích 40,15ha (trong đó: 0,75ha đất trồng lúa; 39,4ha đất khác).

- Tại huyện Nông Cống: 02 dự án, tổng diện tích 4,9ha (trong đó: 4,ha đất trồng lúa; 0,8ha đất khác).

- Tại huyện Cẩm Thủy: 03 dự án, tổng diện tích 0,46ha (trong đó: 0,4ha đất trồng lúa; 0,06ha đất khác).

- Tại huyện Thạch Thành: 01 dự án, diện tích 0,03ha đất trồng lúa.

- Tại huyện Vĩnh Lộc: 05 dự án, tổng diện tích 7,94ha (trong đó: 6,88ha đất trồng lúa; 1,06ha đất khác).

- Tại huyện Thọ Xuân: 07 dự án, tổng diện tích 39,08ha (trong đó: 1,2ha đất trồng lúa; 37,88ha đất khác).

- Tại huyện Như Thanh: 02 dự án, diện tích 0,06ha đất khác.

- Tại huyện Như Xuân: 04 dự án, diện tích 1,46ha đất khác.

- Tại huyện Thường Xuân: 03 dự án, diện tích 0.13ha đất khác.

- Tại huyện Lang Chánh: 01 dự án, diện tích 0.03ha đất khác.

- Tại huyện Bá Thước: 03 dự án, diện tích 0,09ha đất khác.

- Tại huyện Quan Hóa: 02 dự án, diện tích 0,06ha đất khác.

- Tại huyện Quan Sơn: 02 dự án, tổng diện tích 0,06ha (trong đó: 0,03ha đất trồng lúa; 0,03ha đất khác).

- Tại huyện Mường Lát: 03 dự án, tổng diện tích 0,93ha (trong đó: 0,05ha đất trồng lúa; 0,88ha đất khác).

2. Bổ sung 133 dự án với tổng diện tích 355,56ha (trong đó: 79,04ha đất trồng lúa; 7,35ha đất rừng phòng hộ; 3,5ha đất rừng đặc dụng và 265,67ha đất khác) phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, cụ thể:

- Tại thành phố Thanh Hóa: 31 dự án, diện tích 27,54ha (trong đó: 16,75ha đất trồng lúa; 10,79ha đất khác).

- Tại thị xã Bỉm Sơn: 04 dự án, diện tích 5,36ha đất khác.

- Tại thị xã Sầm Sơn: 09 dự án, tổng diện tích 52,6ha (trong đó: 2,03ha đất trồng lúa; 2,65ha đất rừng phòng hộ; 3,5ha đất rừng đặc dụng; 44,42 ha đất khác).

- Tại huyện Đông Sơn: 02 dự án, tổng diện tích 7,48ha (trong đó: 1,48ha đất trồng lúa; 06ha đất khác).

- Tại huyện Quảng Xương: 08 dự án, tổng diện tích 15,1ha (trong đó: 13,56ha đất trồng lúa; 1,54ha đất khác).

- Tại huyện Hoằng Hóa: 14 dự án, tổng diện tích 18,28ha (trong đó: 14,77ha đất trồng lúa; 3,51ha đất khác).

- Tại huyện Hậu Lộc: 01 dự án, diện tích 0,6ha đất trồng lúa.

- Tại huyện Hà Trung: 01 dự án, diện tích 19,8ha đất khác.

- Tại huyện Triệu Sơn: 01 dự án, diện tích 2,5ha đất trồng lúa.

- Tại huyện Yên Định: 17 dự án, tổng diện tích 18ha (trong đó: 7,67ha đất trồng lúa; 10,33 ha đất khác).

- Tại huyện Tĩnh Gia: 08 dự án, tổng diện tích 13,47ha (trong đó: 0,3ha đất trồng lúa; 4,7ha đất rừng phòng hộ; 8,47ha đất khác).

- Tại huyện Nông Cống: 03 dự án, tổng diện tích 1,23ha (trong đó: 1,15ha đất trồng lúa; 0,08ha đất khác).

- Tại huyện Ngọc Lặc: 10 dự án, tổng diện tích 107,86ha (trong đó: 5,65ha đất trồng lúa; 102,21ha đất khác).

- Tại huyện Cẩm Thủy: 03 dự án, tổng diện tích 1,5ha (trong đó: 0.4ha đất trồng lúa; 1,1ha đất khác).

- Tại huyện Thạch Thành: 02 dự án, tổng diện tích 2,84ha (trong đó: 1,5ha đất trồng lúa; 1,34ha đất khác).

- Tại huyện Vĩnh Lộc: 03 dự án, diện tích 3,86ha đất trồng lúa.

- Tại huyện Thọ Xuân: 07 dự án, tổng diện tích 26,02ha (trong đó: 5,57ha đất trồng lúa; 20,45ha đất khác).

- Tại huyện Như Thanh: 02 dự án, tổng diện tích 0,4ha (trong đó: 0,15ha đất trồng lúa; 0,25ha đất khác).

- Tại huyện Thường Xuân: 01 dự án, diện tích 5,25ha đất khác.

- Tại huyện Lang Chánh: 01 dự án, diện tích 0,15ha đất khác.

- Tại huyện Bá Thước: 01 dự án, diện tích 22,5ha đất khác.

- Tại huyện Quan Hóa: 02 dự án, tổng diện tích 3,1ha (trong đó: 1,1ha đất trồng lúa; 02ha đất khác).

- Tại huyện Quan Sơn: 02 dự án, diện tích 0,12ha đất khác.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này UBND cấp huyện có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) đã được phê duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

DANH SÁCH

CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Các dự án phải thu hồi đất theo Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi kèm theo Quyết định số: 3389/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Kế hoạch sử dụng đất huyện

Số dự án đề nghị bổ sung

Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)

Chi tiết loại đất chuyển mục đích

Ghi chú

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Đất khác (ha)

1

Thành phố Thanh Hóa

16

58.13

37.80

 

 

20.33

 

2

Thị xã Bỉm Sơn

3

4.28

2.09

 

 

2.19

 

3

Thị xã Sầm Sơn

6

35.89

2.9

4.48

 

28.51

 

4

Huyện Đông Sơn

 

 

 

 

 

 

 

5

Huyện Quảng Xương

4

10.98

10.48

 

 

0.5

 

6

Huyện Hoằng Hóa

2

2.66

0.35

 

 

2.31

 

7

Huyện Hậu Lộc

 

 

 

 

 

 

 

8

Huyện Hà Trung

1

0.03

 

 

 

0.03

 

9

Huyện Nga Sơn

1

0.51

 

 

 

0.51

 

10

Huyện Thiệu Hóa

5

17.1

5.2

 

 

11.9

 

11

Huyện Triệu Sơn

2

4.84

 

 

 

4.84

 

12

Huyện Yên Định

5

10.67

5.82

 

 

4.85

 

13

Huyện Tĩnh Gia

8

40.15

0.75

 

 

39.4

 

14

Huyện Nông Cống

2

4.9

4.1

 

 

0.8

 

15

Huyện Ngọc Lặc

 

 

 

 

 

 

 

16

Huyện Cẩm Thủy

3

0.46

0.4

 

 

0.06

 

17

Huyện Thạch Thành

1

0.03

0.03

 

 

 

 

18

Huyện Vĩnh Lộc

5

7.94

6.88

 

 

1.06

 

19

Huyện Thọ Xuân

7

39.08

1.20

 

 

37.88

 

20

Huyện Như Thanh

2

0.06

 

 

 

0.06

 

21

Huyện Như Xuân

4

1.46

 

 

 

1.46

 

22

Huyện Thường Xuân

3

0.13

 

 

 

0.13

 

23

Huyện Lang Chánh

1

0.03

 

 

 

0.03

 

24

Huyện Bá Thước

3

0.09

 

 

 

0.09

 

25

Huyện Quan Hóa

2

0.06

 

 

 

0.06

 

26

Huyện Quan Sơn

2

0.06

0.03

 

 

0.03

 

27

Huyện Mường Lát

3

0.93

0.05

 

 

0.88

 

 

Tổng

91

240.47

78.08

4.48

 

157.91

 

 

DANH SÁCH

CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Các dự án phải thu hồi đất theo Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi kèm theo Quyết định số: 3389/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Tại xã

VB chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh

VB chấp thuận thu hồi của HĐND tỉnh

Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)

Chi tiết

Ghi chú

Số

Ngày Tháng

Số

Ngày Tháng

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Đất khác (ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Huyện Hoằng Hóa

1

Nhà máy nước sạch

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trường Thành

Hoằng Xuân

542/QĐ-UBND

15/02/2016

227/CV- HĐND

07/6/2016

2.60

0.35

 

 

2.25

 

2

Trụ sở Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa - Chi nhánh Hoằng Hóa

Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa

TT Bút Sơn

1667/QĐ-UBND

17/5/2016

 

 

0.06

 

 

 

0.06

 

Huyện Mường Lát

1

Cầu cứng từ thị trấn Mường Lát đi bản Pom Khuông, xã Tam Chung, huyện Mường Lát

UBND huyện Mường Lát

Thị trấn Mường Lát

4437/QĐ-UBND

30/10/2015

228/CV- HĐND

07/6/2016

0.88

0.05

 

 

0.83

 

2

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Mường Chanh

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.016

 

 

 

0.016

 

3

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Trung Lý

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

Huyện Nga Sơn

1

Công viên cây xanh và dịch vụ tổng hợp

Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng

Thị trấn Nga Sơn

1220/QĐ-UBND

07/4/2016

228/CV- HĐND

07/6/2016

0.51

 

 

 

0.51

 

Huyện Như Xuân

1

Trạm biến áp Bãi Trành

Ban quản lý Dự án lưới điện

Xuân Quỳ

2986/UBND-CN

01/4/2016

228/CV- HĐND

07/6/2016

0.53

 

 

 

0.53

 

2

Mở rộng diện tích đất Trụ sở của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Chi nhánh huyện Như Xuân

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Chi nhánh huyện Như Xuân

Thị trấn Yên Cát

2201/UBND-NN

16/3/2015

 

 

0.064

 

 

 

0.064

 

3

Trại cung ứng giống cây trồng vật nuôi Như Xuân

Trạm khuyến nông Như Xuân

Thượng Ninh

5860/UBND-THKH

07/6/2016

 

 

0.84

 

 

 

0.84

 

4

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Xuân Bình

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

Huyện Nông Cống

1

Trạm biến áp 220KV Nông Cống, hướng tuyến đường dây 220KV đầu nối

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

Tế Lợi

591/UBND-CN

15/01/2016

109/CV- HĐND

25/3/2016

4.3

3.5

 

 

0.8

 

2

Nhà văn hóa thôn Ngọc Chẩm

UBND xã Thăng Long

Thăng Long

6866/UBND-THKH

15/7/2015

 

 

0.60

0.60

 

 

 

 

Thị xã Sầm Sơn

1

Khu tái định cư xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn

UBND thị xã Sầm Sơn

Quảng Cư

12633/UBND-THKH

07/12/2015

226/CV- HĐND

07/6/2016

2.3

2.3

 

 

 

 

2

Khu xen cư, tái định cư thôn Trung Chính

UBND thị xã Sầm Sơn

Quảng Cư

3333/UBND-CN

07/4/2016

228/CV- HĐND

07/6/2016

2.5

 

 

 

2.5

 

3

Khu xen cư, tái định cư thôn Trung Tiến

UBND thị xã Sầm Sơn

Quảng Tiến

3333/UBND-CN

07/4/2016

228/CV- HĐND

07/6/2016

7

 

 

 

7

 

4

Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn

Dự kiến: FLC

Quảng Cư, Trường Sơn, Trung Sơn, Bắc Sơn

4294/QĐ-UBND

26/10/2015

226/CV- HĐND

07/6/2016

23.49

 

4.48

 

19.01

 

5

Trường Mần non Ánh Dương

Công ty cổ phần Buffalo Thanh Hóa

Bắc Sơn

528/QĐ-UBND

05/02/2016

227/CV- HĐND

07/6/2016

0.45

0.45

 

 

 

 

6

Trụ sở làm việc của Ngân hàng chính sách xã hội thị Sầm Sơn

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa

Trung Sơn

6768/UBND-THKH

27/6/2016

 

 

0.15

0.15

 

 

 

 

Thành phố Thanh Hóa

1

Mở rộng khuôn viên Công sở phường Phú Sơn

UBND phường Phú Sơn

Phú Sơn

10625/UBND-THKH

16/10/2015

109/CV- HĐND

25/3/2016

0.14

 

 

 

0.14

 

2

Công trình Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đông Sơn

100/UBND-THKH

06/01/2016

227/CV- HĐND

07/6/2016

0.33

0.33

 

 

 

 

3

Chùa Rẫy (Báo Ân Tự)

Ban trị sự phật giáo tỉnh

Quảng Thành

4573/UBND-VX

19/5/2015

227/CV- HĐND

07/6/2016

1.1

 

 

 

1.1

 

4

Mở rộng nhà thờ Giáo họ Tân Thảo - Đại Độ

Tòa Giám mục Thanh Hóa

Phú Sơn

8452/UBND-NN

20/8/2015

109/CV- HĐND

25/3/2016

0.89

 

 

 

0.89

 

5

Bệnh viện Ung bướu

Sở Y tế

Quảng Thịnh

12948/UBND-THKH

15/12/2015

228/CV- HĐND

07/6/2016

8

8.00

 

 

 

 

6

Trạm bơm tăng áp và tuyến đường ống truyền tải thứ 2 Thanh Hóa - Sầm Sơn

Công ty TNHH MTV Cấp nước Thanh Hóa

Đông Hải

1354/QĐ-UBND

19/4/2016

228/CV- HĐND

07/6/2016

0.4

0.4

 

 

 

 

7

Chợ Đình Hương

Tổng Công ty thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH

Đông Thọ

366/QĐ-UBND

29/01/2016

227/CV- HĐND

07/6/2016

0.98

0.98

 

 

 

 

8

Khu nhà ở xã hội

Công ty cổ phần phát triển AMC Toàn Cầu

Quảng Thành

6006/UBND-THKH

11/7/2014

 

 

2.23

2.23

 

 

 

 

9

Khu nhà hỗn hợp, thương mại cao tầng tại khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển thương mại Miền Trung - TCTCP

Đông Vệ

10419/UBND- THKH

30/10/2014

 

 

4.55

4.55

 

 

 

 

10

Dự án nhà ở tại Khu đất xen kẹt phía Nam

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực

Khu đô thị Xanh - Khu Nam trung tâm thành phố Thanh Hóa

2680/QĐ-UBND

22/7/2015

 

 

0.43

0.43

 

 

 

 

11

Dự án số 2 Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa

Liên danh Tổng Công ty cổ phần Miền Trung và Công ty cổ phần IDEC Việt Nam

Đông Hải

10336/UBND-CN

08/10/2015

 

 

14.78

 

 

 

14.78

 

12

Công sở xã Hoằng Long

UBND xã Hoằng Long

Hoằng Long

6241/UBND-THKH

15/6/2016

 

 

0.4

0.4

 

 

 

 

13

Trung tâm văn hóa - thể thao phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa

UBND phường An Hoạch

An Hoạch

5591/UBND-THKH

01/6/2016

 

 

0.86

0.86

 

 

 

 

14

Nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực

Quảng Thành

1997/UBND-CN

07/3/2016

 

 

2.5

 

 

 

2.5

 

15

Công viên nước Đông Hương

Liên danh Công ty cổ phần Hoàng Kỳ và Công ty cổ phần Đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ

Đông Hương

5306/QĐ-UBND

15/12/2015

 

 

19.53

19.53

 

 

 

 

16

Chợ Đình

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Hung

Đông Cương

726/QĐ-UBND

03/3/2016

 

 

1.01

0.09

 

 

0.92

 

Huyện Thọ Xuân

1

Công sở xã Xuân Bái

UBND xã Xuân Bái

Xuân Bái

1632/UBND-THKH

25/02/2016

227/CV- HĐND

07/6/2016

0.6

 

 

 

0.6

 

2

Nhà máy sản xuất nấm ăn, nấm thực phẩm công nghệ cao

Công ty cổ phần

Đầu tư Fortune

Xuân Thắng

5554/QĐ-UBND

31/12/2015

109/CV- HĐND

25/3/2016

9

0.35

 

 

8.65

 

3

Nhà máy sản xuất, lắp đặt khung, vỏ linh, phụ kiện điện thoại công nghệ cao

Công ty cổ phần

Đầu tư Fortune

Xuân Thắng, Xuân Sơn

5553/QĐ-UBND

31/12/2015

109/CV- HĐND

25/3/2016

10

0.03

 

 

9.97

 

4

Nhà máy sản xuất thức ăn bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, sản xuất dinh dưỡng điều trị

Công ty cổ phần

Đầu tư Fortune

Xuân Thắng, Xuân Sơn

5552/QĐ-UBND

31/12/2015

109/CV- HĐND

25/3/2016

7

 

 

 

7

 

5

Nhà máy sản xuất, lắp ráp đèn Led công nghiệp, dân dụng công nghệ cao

Công ty cổ phần

Đầu tư Fortune

Xuân Thắng

4140/QĐ-UBND

16/10/2015

109/CV- HĐND

25/3/2016

10

0.52

 

 

9.48

 

6

Hệ thống bơm tưới nước Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn

Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn

Xuân Bái

365/QĐ-UBND

28/01/2016

227/CV- HĐND

07/6/2016

2.18

 

 

 

2.18

 

7

Trung tâm y tế huyện Thọ Xuân

UBND huyện Thọ Xuân

Hạnh Phúc

3463/QĐ-UBND

11/9/2015

 

 

0.3

0.30

 

 

 

 

Huyện Tĩnh Gia

1

Khu xen cư

UBND huyện Tĩnh Gia

Nguyên Bình

491/UBND-KTTC

15/01/2016

109/CV- HĐND

25/3/2016

0.2

0.2

 

 

 

 

2

Nhà văn hóa, sân vận động thôn Xuân Nguyên

UBND xã Nguyên Bình

Nguyên Bình

4306/UBND-THKH

04/5/2016

 

 

0.71

0.55

 

 

0.16

 

3

Trường Mầm non

UBND xã Hải Lĩnh

Hải Lĩnh

6965/UBND-THKH

30/6/2016

598/CV- HĐND

31/12/2015

0.14

 

 

 

0.14

 

4

Cảng thủy nội địa Bình Minh

Công ty TNHH Minh Tâm - Nghi Sơn

Bình Minh

4990/QĐ-UBND

27/11/2015

 

 

10

 

 

 

10

 

5

Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Số 2

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa

Nguyên Bình

5757/UBND-THKH

27/6/2016

 

 

2

 

 

 

2

 

6

Sư đoàn 341

Sư đoàn 341

Nguyên Bình

5969/UBND-NN

09/6/2016

 

 

2

 

 

 

2

 

7

Ban chỉ huy Quân sự huyện Tĩnh Gia

Ban chỉ huy Quân sự huyện Tĩnh Gia

Thị trấn Tĩnh Gia

6027/UBND-NN

10/6/2016

 

 

25

 

 

 

25

 

8

Nhà văn hóa thôn 11

UBND xã Hải Lĩnh

Hải Lĩnh

6965/UBND-THKH

30/6/2016

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

Huyện Triệu Sơn

1

Nâng cấp tuyến đường nối tỉnh lộ 514 vào Trạm giống Lâm nghiệp Triệu Sơn

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển công nghệ Thăng Long Thanh Hóa

Minh Sơn

13129/UBND-THKH

18/12/2015

227/CV- HĐND

07/6/2016

0.32

 

 

 

0.32

 

2

Trường bắn, thao trường huấn luyện

Ban Chỉ huy quân sự huyện Triệu Sơn

Minh Sơn, Dân Lực

4516/UBND-THKH

09/5/2016

 

 

4.52

 

 

 

4.52

 

Huyện Yên Định

1

Trạm biến áp 110KV Yên Định

Điện lực Thanh Hóa

Định Tường

200/TB-UBND

30/12/2015

109/CV- HĐND

25/3/2016

0.82

0.82

 

 

 

 

2

Chợ Yên Thịnh

UBND xã Yên Thịnh

Yên Thịnh

6131/UBND-KTTC

13/6/2016

 

 

0.35

 

 

 

0.35

 

3

Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 516B đoạn từ Ngã tư thị trấn Quán Lào đi thị trấn Thống Nhất

Sở Giao thông Vận tải

TT Quán Lào, Định Tường, Định Tăng, Yên Lạc, Yên Thịnh, Yên Phú, Yên Giang

956/QĐ-UBND

18/3/2016

 

 

5

3

 

 

2

 

4

Đầu tư kéo dài tuyến đường Cầu Hoành từ thị trấn Quán Lào đi xã Định Tường

UBND huyện Yên Định

Định Tường

916/QĐ-UBND

15/3/2016

 

 

2

2

 

 

 

 

5

Nhà máy nước sạch

Công ty TNHH Xây lắp Hồng Hà

Tân Dân

3514/UBND-THKH

17/4/2015

 

 

2.5

 

 

 

2.5

 

Huyện Vĩnh Lộc

1

Đường tránh thị trấn Vĩnh Lộc

UBND huyện Vĩnh Lộc

Vĩnh Tiến, Vĩnh Thành, Vĩnh Phúc

4444/UBND-CN

06/5/2016

 

 

2.3

1.5

 

 

0.8

 

2

Trung tâm dịch vụ du lịch hỗ trợ phát huy giá trị cụm di tích xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc

UBND huyện Vĩnh Lộc

Vĩnh Hùng

608/QĐ-UBND

12/5/2016

 

 

1.15

1.15

 

 

 

 

3

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Vĩnh Minh

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

0.03

 

 

 

 

4

Hội trường và Nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sỹ

UBND thị trấn Vĩnh Lộc

Thị trấn Vĩnh Lộc

4515/UBND-THKH

09/5/2016

 

 

0.26

 

 

 

0.26

 

5

Khu tái định cư phục vụ dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu Phủ Từ, trưng bày, quản lý, dịch vụ và cảnh quan di tích lịch sử Phủ Trịnh

UBND huyện Vĩnh Lộc

Vĩnh Hùng

4363/QĐ-UBND

29/10/2015

 

 

4.2

4.2

 

 

 

 

Huyện Thiệu Hóa

1

Trung tâm văn hóa - thể thao xã Thiệu Lý

UBND xã Thiệu Lý

Thiệu Lý

4444/UBND-CN

06/5/2016

 

 

9.9

 

 

 

9.9

 

2

Trung tâm văn hóa - thể thao xã Thiệu Lý

UBND xã Thiệu Lý

Thiệu Lý

7144/UBND-THKH

05/7/2016

 

 

0.3

0.3

 

 

 

 

3

Trung tâm văn hóa - thể thao xã Thiệu Long

UBND xã Thiệu Long

Thiệu Long

7072/UBND-THKH

04/7/2016

 

 

0.7

0.7

 

 

 

 

4

Mở rộng Chùa Vồm

UBND xã Thiệu Khánh

Thiệu Khánh

1552/QĐ-UBND

09/5/2016

 

 

2

 

 

 

2

 

5

Khu tái định cư phục vụ dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu Phủ Từ, trưng bày, quản lý, dịch vụ và cảnh quan di tích lịch sử Phủ Trịnh

UBND huyện Vĩnh Lộc

Vĩnh Hùng

4363/QĐ-UBND

29/10/2015

 

 

4.2

4.2

 

 

 

 

Huyện Thường Xuân

1

Trụ sở Liên đoàn Lao động huyện Thường Xuân

Liên đoàn Lao động tỉnh

Thị trấn Thường Xuân

5798/UBND-THKH

07/6/2016

 

 

0.07

 

 

 

0.07

 

2

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Luận Thành

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

3

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Yên Nhân

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

Huyện Quảng Xương

1

Mở rộng Nhà máy sản xuất giầy dép gia công xuất khẩu

Công ty TNHH Alina Việt Nam

Quảng Phong

1222/QĐ-UBND

07/4/2016

 

 

0.1

0.1

 

 

 

 

2

Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và chế biến hạt giống Hana

Công ty TNHH Hạt giống Hana

Quảng Bình

2794/QĐ-UBND

27/7/2016

 

 

5

4.5

 

 

0.5

 

3

Trung tâm dạy nghề y tá Điều dưỡng quốc tế

Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ thương mại Sơn Thái Thành

Quảng Tân

10321/UBND-THKH

28/10/2014

443/CV- HĐND

31/12/2014

5

5

 

 

 

 

4

Nhà văn hóa thôn Quảng Vọng

UBND xã Quảng Vọng

Quảng Vọng

8857/UBND-THKH

01/9/2015

 

 

0.88

0.88

 

 

 

 

Thị xã Bỉm Sơn

1

Cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bỉm Sơn - Phố Cát - Thạch Thành và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam tỉnh Thanh Hóa

UBND thị xã Bỉm Sơn, UBND huyện Hà Trung (Chủ đầu tư tiểu dự án GPMB)

Quang Trung, Bỉm Sơn; Hà Bắc, Hà Trung

1529/QĐ-UBND

06/5/2016

 

 

2.71

2.09

 

 

0.62

 

2

Nhà điều hành điện lực Bỉm Sơn

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Ngọc Trạo

4731/UBND-NN

22/5/2015

360/CV- HĐND

04/9/2015

0.07

 

 

 

0.07

 

3

Trạm dừng đỗ

Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng - Thương mại Anh Phát - CTCP

Bắc Sơn

7903/UBND-THKH

21/7/2016

 

 

1.5

 

 

 

1.5

 

Huyện Quan Sơn

1

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Trung Hạ

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

0.03

 

 

 

 

2

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Sơn Điện

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

Huyện Quan Hóa

1

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Thiên Phủ

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

2

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Phú Thành

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

Huyện Cẩm Thủy

1

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Cẩm Thành

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

2

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Cẩm Ngọc

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

3

Chợ Cẩm Ngọc

UBND xã Cẩm Ngọc

Cẩm Ngọc

4448/UBND-THKH

06/5/2016

 

 

0.4

0.4

 

 

 

 

Huyện Bá Thước

1

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Lũng Niêm

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

2

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Điền Lư

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

3

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Điền Hạ

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

Huyện Lang Chánh

1

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Yên Thắng

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

Huyện Như Thanh

1

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Xuân Thái

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

2

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Phượng Nghi

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

Huyện Hà Trung

1

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Hà Tiến

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

Huyện Thạch Thành

1

Dự án các nhà trực điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Thạch Quảng

5283/UBND-THKH

26/5/2016

 

 

0.03

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số: 3389/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Kế hoạch sử dụng đất huyện

Số dự án đề nghị bổ sung

Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)

Chi tiết loại đất chuyển mục đích

Ghi chú

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Đất khác (ha)

1

Thành phố Thanh Hóa

31

27.54

16.75

 

 

10.79

 

2

Thị xã Bỉm Sơn

4

5.36

 

 

 

5.36

 

3

Thị xã Sầm Sơn

9

52.60

2.03

2.65

3.50

44.42

 

4

Huyện Đông Sơn

2

7.48

1.48

 

 

6.00

 

5

Huyện Quảng Xương

8

15.10

13.56

 

 

1.54

 

6

Huyện Hoằng Hóa

14

18.28

14.77

 

 

3.51

 

7

Huyện Hậu Lộc

1

0.60

0.60

 

 

 

 

8

Huyện Hà Trung

1

19.8

 

 

 

19.80

 

9

Huyện Nga Sơn

 

 

 

 

 

 

 

10

Huyện Thiệu Hóa

 

 

 

 

 

 

 

11

Huyện Triệu Sơn

1

2.50

2.50

 

 

 

 

12

Huyện Yên Định

17

18.00

7.67

 

 

10.33

 

13

Huyện Tĩnh Gia

8

13.47

0.30

4.70

 

8.47

 

14

Huyện Nông Cống

3

1.23

1.15

 

 

0.08

 

15

Huyện Ngọc Lặc

10

107.86

5.65

 

 

102.21

 

16

Huyện Cẩm Thủy

3

1.50

0.40

 

 

1.10

 

17

Huyện Thạch Thành

2

2.84

1.50

 

 

1.34

 

18

Huyện Vĩnh Lộc

3

3.86

3.86

 

 

 

 

19

Huyện Thọ Xuân

7

26.02

5.57

 

 

20.45

 

20

Huyện Như Thanh

2

0.40

0.15

 

 

0.25

 

21

Huyện Như Xuân

 

 

 

 

 

 

 

22

Huyện Thường Xuân

1

5.25

 

 

 

5.25

 

23

Huyện Lang Chánh

1

0.15

 

 

 

0.15

 

24

Huyện Bá Thước

1

22.50

 

 

 

22.50

 

25

Huyện Quan Hóa

2

3.10

1.10

 

 

2.00

 

26

Huyện Quan Sơn

2

0.12

 

 

 

0.12

 

27

Huyện Mường Lát

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

133

355.56

79.04

7.35

3.50

265.67

 

 

DANH SÁCH

CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THÀNH PHỐ THANH HÓA
(Các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số: 3389/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm đầu tư

VB chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh

Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)

Chi tiết loại đất chuyển mục đích

Ghi chú

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã, thành phố

Số

Ngày, tháng

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Đất khác (ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Khu kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp

Công ty TNHH Sơn Hải

Hoằng Quang

Thành phố Thanh Hóa

12804/UBND-THKH

26/12/2014

0.8

0.8

 

 

 

 

2

Trồng rau an toàn và khu ươm trồng thực nghiệm công nghệ cao

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển An Đài Việt

Hoằng Đại

Thành phố Thanh Hóa

469/UBND-THKH

16/01/2015

4.72

 

 

 

4.72

 

3

Khu thương mại TH Hải Đăng

Công ty TNHH Xây dựng Đại Quang

Hoằng Quang

Thành phố Thanh Hóa

758/UBND-THKH

26/01/2015

0.6

0.6

 

 

 

 

4

Khu dịch vụ thương mại, kinh doanh ăn uống, khách sạn

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Lê Hoàng

Hoằng Quang

Thành phố Thanh Hóa

2903/QĐ-UBND

05/8/2015

1

1

 

 

 

 

5

Cửa hàng thương mại dịch vụ tổng hợp Minh Xuân

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại tổng hợp Minh Xuân

Hoằng Quang

Thành phố Thanh Hóa

3262/QĐ-UBND

27/8/2015

0.4

0.4

 

 

 

 

6

Trụ sở làm việc

Công ty CP Sông Mã

Đông Hương

Thành phố Thanh Hóa

5377/QĐ-UBND

22/12/2015

0.263

 

 

 

0.263

 

7

Khu bến bãi vật liệu xây dựng

Công ty cổ phần Xây dựng Tiến Đạt

Hoằng Anh

Thành phố Thanh Hóa

3203/QĐ-UBND

24/8/2015

0.75

 

 

 

0.75

 

8

Khu dịch vụ thương mại Tổng hợp

Công ty TNHH Duy Tiến

Quảng Thành

Thành phố Thanh Hóa

3879/QĐ-UBND

05/10/2015

1.2

1.2

 

 

 

 

9

Khu thương mại tổng hợp

Công ty cổ phần XD và Thương mại Miền Bắc

Quảng Thịnh

Thành phố Thanh Hóa

3261/QĐ-UBND

27/8/2015

0.3

0.14

 

 

0.16

 

10

Mở rộng Cơ sở in báo

Công ty cổ phần In báo Thanh Hóa

Quảng Thịnh

Thành phố Thanh Hóa

4292/UBND-THKH

12/5/2015

0.5

0.5

 

 

 

 

11

Khu dịch vụ thương mại, kinh doanh vận tải, VLXD Minh Quang

Công ty TNHH Thép Minh Quang

Quảng Thành

Thành phố Thanh Hóa

89/QĐ-UBND

08/01/2016

0.7

0.7

 

 

 

 

12

Khu thương mại dịch vụ Đức Nam

Công ty cổ phần Đức Nam

Quảng Thành

Thành phố Thanh Hóa

88/QĐ-UBND

08/01/2016

0.7

0.7

 

 

 

 

13

Trung tâm điều hành xe buýt Đông Bắc

Tổng Công ty Đông Bắc

Quảng Thịnh

Thành phố Thanh Hóa

243/QĐ-UBND

19/01/2016

0.43

0.43

 

 

 

 

14

Khu thương mại tổng hợp Tân Hoàng Phi

Công ty cổ phần Tân Hoàng Phi

Quảng Thành

Thành phố Thanh Hóa

652/QĐ-UBND

25/02/2016

0.45

0.45

 

 

 

 

15

Trung tâm điều hành xe buýt Đông Bắc

Tổng Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH

Quảng Thịnh

Thành phố Thanh Hóa

243/QĐ-UBND

19/01/2016

0.43

0.43

 

 

 

 

16

Văn phòng giao dịch trung tâm thương mại và dịch vụ Miền Trung

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ô tô Miền Trung

Quảng Thành

Thành phố Thanh Hóa

653/QĐ-UBND

25/02/2016

0.72

0.72

 

 

 

 

17

Cửa hàng xăng dầu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ kỹ thuật Thành Minh

Nam Ngạn

Thành phố Thanh Hóa

1888/UBND-KTTC

03/3/2016

0.084

 

 

 

0.084

 

18

Nhà máy sản xuất gạch không nung, cọc bê tông ly tâm dự ứng lực và cống bê tông cốt thép rung ép

Công ty TNHH Một thành viên Tân Thành 9

Đông Hưng

Thành phố Thanh Hóa

1221/QĐ-UBND

07/4/2016

3.4

 

 

 

3.4

 

19

Trung tâm dịch vụ tổng hợp

Công ty Cổ phần Xe khách Thanh Hóa

Đông Hương

Thành phố Thanh Hóa

1355/QĐ-UBND

19/4/2016

0.63

 

 

 

0.63

 

20

Trường Mầm non Quốc tế Clever Kids

Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc và Xây dựng Hà Nội

Quảng Thành

Thành phố Thanh Hóa

2050/QĐ-UBND

15/6/2016

0.6

0.6

 

 

 

 

21

Khu Văn phòng thương mại tổng hợp

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thăng Long Gold

Quảng Thành

Thành phố Thanh Hóa

1692/QĐ-UBND

18/5/2016

0.6

0.6

 

 

 

 

22

Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Vinh Chung

Công ty TNHH Vinh Chung

Hoằng Quang

Thành phố Thanh Hóa

2005/QĐ-UBND

10/6/2016

1.3

1.3

 

 

 

 

23

Khu thương mại dịch vụ Phú Quang

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Quang

Quảng Thành

Thành phố Thanh Hóa

2029/QĐ-UBND

13/6/2016

0.4

0.4

 

 

 

 

24

Khu thương mại tổng hợp Hoàng Hà Sơn

Công ty TNHH Hoàng Hà Sơn

Quảng Thành

Thành phố Thanh Hóa

2027/QĐ-UBND

13/6/2016

0.8

0.8

 

 

 

 

25

Xây dựng nhà điều hành, kho, bãi đậu xe vận tải và nhà hàng phục vụ lưu động

Công ty Cổ phần Vận tải và kinh doanh tổng hợp Xuân Hà

Quảng Thành

Thành phố Thanh Hóa

2049/QĐ-UBND

15/6/2016

0.9

0.9

 

 

 

 

26

Khu hỗn hợp thương mại dịch vụ tại

Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Hoàng Minh Vũ

Đông Tân

Thành phố Thanh Hóa

2156/QĐ-UBND

21/6/2016

1.85

1.85

 

 

 

 

27

Đầu tư quản lý vùng lõi khu cơ quan phía Nam trường Thanh Hoa - KDDT Đông Hương

Báo Thanh Hóa

Đông Hương

Thành phố Thanh Hóa

8396/UBND-CN

01/12/2011

0.78

 

 

 

0.78

 

28

Khu thương mại DV tổng hợp và sửa chữa ô tô Đại Việt

Công ty TNHH Đại Việt

Quảng Thành

Thành phố Thanh Hóa

2160/QĐ-UBND

22/6/2016

1.05

1.05

 

 

 

 

29

Trụ sở làm việc Công ty TNHH Tâm Đức

Công ty TNHH Tâm Đức

Đông Vệ

Thành phố Thanh Hóa

655/QĐ-UBND

25/02/2016

0.25

0.25

 

 

 

 

30

Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Minh Thư

Quảng Thành

Thành phố Thanh Hóa

2237/QĐ-UBND

27/6/2016

0.43

0.43

 

 

 

 

31

Nhà văn phòng

Công ty TNHH TM DL QT Hương Lúa

Hoằng Long

Thành phố Thanh Hóa

4791/UBND-THKH

25/5/2015

0.5

0.5

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

27.537

16.75

 

 

10.787

 

 

DANH SÁCH

CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THỊ XÃ BỈM SƠN
(Các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số: 3389/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm đầu tư

VB chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh

Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)

Chi tiết loại đất chuyển mục đích

Ghi chú

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã, thành phố

Số

Ngày, tháng

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Đất khác

(ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Khu thương mại dịch vụ và tổ chức sự kiện Minh Long

Công ty TNHH DV TM TH Minh Long

Ba Đình

Bỉm Sơn

1017/QĐ-UBND

23/3/2016

0.58

 

 

 

0.58

 

2

Trạm bơm nước Nhà máy xi măng Long Sơn

Công ty TNHH Long Sơn

Đông Sơn

Bỉm Sơn

1019/QĐ-UBND

23/3/2016

0.68

 

 

 

0.68

 

3

Trung tâm tiêu thụ xi măng Long Sơn

Công ty TNHH Long Sơn

Đông Sơn

Bỉm Sơn

1018/QĐ-UBND

23/3/2016

3.3

 

 

 

3.3

 

4

Dự án Khu dịch vụ TMTH và KD xăng dầu Hoàng Long

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Hoàng Long

Đông Sơn

Bỉm Sơn

1914/QĐ-UBND

06/6/2016

0.8

 

 

 

0.8

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

5.36

 

 

 

5.36

 

 

DANH SÁCH

CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THỊ XÃ SẦM SƠN
(Các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số: 3389/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm đầu tư

VB chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh

Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)

Chi tiết

Ghi chú

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã, thành phố

Số

Ngày, tháng

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Đất khác

(ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Khu du lịch sinh thái cao Cấp cửa Trường Lệ

Tổng Công ty Bất động sản Đông Á

Trường Sơn

Sầm Sơn

1611/UBND-THKH

14/02/2015

47.1

 

2.65

3.5

40.95

 

2

Cửa hàng xăng dầu

Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Nghi Sơn

Bắc Sơn

Sầm Sơn

7874/UBND-KTTC

07/8/2015

0.15

0.15

 

 

 

 

3

Khu TM dịch vụ tổng hợp

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vũ Phong

Quảng Cư

Sầm Sơn

985/QĐ-UBND

21/3/2016

0.48

0.48

 

 

 

 

4

Trường mầm non Ánh Dương

Công ty Cổ phần Buffalo Thanh Hóa

Bắc Sơn

Sầm Sơn

528/QĐ-UBND

05/02/2016

0.45

0.45

 

 

 

 

5

Tổ hợp dịch vụ khách sạn nhà hàng tại thị xã Sầm Sơn

Công ty TNHH DVTM Thiên Phú

Trung Sơn

Sầm Sơn

1952/UBND-CN

04/3/2016

0.78

 

 

 

0.78

 

6

Trụ sở làm việc, trưng bày sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch

Công ty TNHH Minh Thành

Quảng Tiến

Sầm Sơn

2488/UBND-NN

21/3/2016

0.09

 

 

 

0.09

 

7

Khu dịch vụ du lịch tổng hợp, trưng bày sản phẩm hải sản và bãi đỗ xe Hoàng Giang

Công ty TNHH XD và TM Hoàng Giang

Quảng Cư

Sầm Sơn

1528/QĐ-UBND

06/5/2016

1.7

 

 

 

1.7

 

8

Khách sạn Mặt trời mọc

Công ty CP Đầu tư Thương mại và Du lịch Hoàng Sơn

Trung Sơn

Sầm Sơn

1831/QĐ-UBND

30/5/2016

0.9

 

 

 

0.9

 

9

Nhà máy gạch không nung

Công ty CP xây dựng và DL Như Vũ

Trung Sơn

Bỉm Sơn

335/UBND-THKH

13/01/2015

0.95

0.95

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

52.6

2.03

2.65

3.5

44.42

 

 

DANH SÁCH

CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN ĐÔNG SƠN
(Các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số: 3389/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm đầu tư

VB chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh

Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)

Chi tiết loại đất chuyển mục đích

Ghi chú

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã, thành phố

Số

Ngày, tháng

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Đất khác (ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Xưởng chế biến đá làm vật liệu xây dựng

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Minh Hương

Đông Nam

Đông Sơn

2227/UBND-NN

27/3/2014

1.48

1.48

 

 

 

 

2

Dự án nuôi trồng thủy sản

Công ty cổ phần Sông Đà 25

Đông Nam

Đông Sơn

545/UBND-NN

18/01/2016

6

 

 

 

6

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

7.48

1.48

 

 

6

 

 

DANH SÁCH

CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
(Các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số: 3389/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm đầu tư

VB chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh

Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)

Chi tiết loại đất chuyển mục đích

Ghi chú

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã, thành phố

Số

Ngày, tháng

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Đất khác (ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Khu nghỉ dưỡng, tắm nóng, tắm bùn

Công ty TNHH Hải Đăng

Quảng Yên

Quảng Xương

9585/UBND-THKH

09/10/2014

7

7

 

 

 

 

3

Trung tâm dịch vụ nhà hàng, khách sạn nghỉ dưỡng sông Yên Xanh

Công ty TNHH dịch vụ thương mại Bắc Cầu Ghép

Quảng Trung

Quảng Xương

133/UBND-NN

08/01/2015

1

 

 

 

1

 

4

Cửa hàng xăng dầu

Công ty TNHH Nguyễn Toàn Thắng

Quảng Lợi

Quảng Xương

9621/UBND-KTTC

20/6/2015

0.042

 

 

 

0.042

 

5

Nhà máy may gia công mũ, giày

Công ty TNHH MTV May Phúc Thịnh

Quảng Văn

Quảng Xương

3765/QĐ-UBND

29/9/2015

1.06

1.06

 

 

 

 

6

Cửa hàng xăng dầu

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh

Quảng Bình

Quảng Xương

4610/UBND-KTTC

11/5/2016

0.3

0.3

 

 

 

 

7

Khu dịch vụ Nông nghiệp và vật liệu xây dựng Dũng Minh

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh

Quảng Bình

Quảng Xương

2069/QĐ-UBND

15/6/2016

0.7

0.7

 

 

 

 

8

Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và chế biến hạt giống Hana

Công ty TNHH Hạt giống Hana

Quảng Bình

Quảng Xương

2794/QĐ-UBND

27/7/2016

5

4.5

 

 

0.5

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

15.10

13.56

 

 

1.54

 

 

DANH SÁCH

CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HOẰNG HÓA
(Các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số: 3389/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm đầu tư

VB chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh

Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)

Chi tiết loại đất chuyển mục đích

Ghi chú

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã, thành phố

Số

Ngày, tháng

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Đất khác (ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Khu kinh doanh vận tải và thương mại Hồng Phát

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Hồng Phát

Hoằng Minh, Hoằng Đồng

Hoằng Hóa

10983/UBND-CN

12/11/2014

2.5

2.5

 

 

 

 

2

Xây dựng trụ sở công ty, khu sản xuất vật liệu xây dựng không nung

Công ty TNHH Dũng Duẩn

Hoằng Ngọc

Hoằng Hóa

2522/UBND-THKH

23/3/2015

1.3

 

 

 

1.3

 

3

Trạm dừng nghỉ Hoằng Minh

Công ty TNHH Thương mại Hồng Hải

Hoằng Minh

Hoằng Hóa

1582/UBND-THKH

14/02/2015

2.7

2.7

 

 

 

 

4

Trạm dừng nghỉ Hoằng Thịnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gương Mặt Việt

Hoằng Thịnh

Hoằng Hóa

2864/QĐ-UBND

03/8/2015

1

1

 

 

 

 

5

Trụ sở phòng giao dịch Hoằng Lộc

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa

Hoằng Lộc

Hoằng Hóa

380/UBND-THKH

13/01/2016

0.04

 

 

 

0.04

 

6

DA Trụ sở làm việc và khu sản xuất Hoằng Long

Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Hoằng Long

Hoằng Đồng

Hoằng Hóa

1531/QĐ-UBND

06/5/2016

3

2

 

 

1

 

7

Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp Hoàng Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Hoàng Anh

Hoằng Thịnh

Hoằng Hóa

1620/QĐ-UBND

12/5/2016

1.5

1.5

 

 

 

 

8

Trung tâm dịch vụ thương mại Tổng hợp Semec Lam Sơn

Công ty CP Semec Nghi Sơn

xã Hoằng Lộc; xã Hoằng Thịnh

Hoằng Hóa

1681/QĐ-UBND

18/5/2016

2.5

2.5

 

 

 

 

9

Cửa hàng xăng dầu

Công ty TNHH Sơn Hải

Hoằng Thắng

Hoằng Hóa

5419/UBND-KTTC

30/5/2016

0.2

0.2

 

 

 

 

10

Khu TM và Dịch vụ Tổng hợp Hải Đăng

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Đăng TH

Hoằng Thịnh

Hoằng Hóa

1894/QĐ-UBND

03/6/2016

1.17

1.17

 

 

 

 

11

Cửa hàng xăng dầu

Công ty TNHH Thu Dương

Hoằng Đồng

Hoằng Hóa

6112/UBND-KTTC

10/6/2016

0.13

 

 

 

0.13

 

12

Khu dịch vụ TM TH Tuấn Linh

Công ty cổ phần ĐT và XD Tuấn Linh

Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh

Hoằng Hóa

2387/QĐ-UBND

05/7/2016

1.2

1.2

 

 

 

 

13

Mở rộng nhà máy may xuất khẩu

Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise

Hoằng Thành

Hoằng Hóa

2888/QĐ-UBND

28/8/2016

0.5

 

 

 

0.5

 

14

Khu dịch vụ TM TH và tập kết máy móc thiết bị

Công ty TNHH XD, VT Hoàng Quân

Hoằng Lộc

Hoằng Hóa

2887/QĐ-UBND

02/8/2016

0.54

 

 

 

0.54

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

18.28

14.77

 

 

3.51

 

 

DANH SÁCH

CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HẬU LỘC
(Các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số: 3389/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm đầu tư

VB chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh

Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)

Chi tiết loại đất chuyển mục đích

Ghi chú

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã, thành phố

Số

Ngày, tháng

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Đất khác (ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Trung tâm dịch vụ kinh doanh hàng tiểu thủ công nghiệp và đồ gỗ xuất khẩu

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Lộc Phát

Liên Lộc

Hậu Lộc

4615/QĐ-UBND

10/11/2015

0.6

0.6

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

0.6

0.6

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HÀ TRUNG
(Các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số: 3389/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm đầu tư

VB chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh

Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)

Chi tiết loại đất chuyển mục đích

Ghi chú

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã, thành phố

Số

Ngày, tháng, năm

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Đất khác (ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Khai thác, thu gom, chế biến phân dơi làm phân bón nông nghiệp

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thương mại Thành Lộc

Hà Sơn

Hà Trung

1123/UBND-CN

04/02/2015

19.8

 

 

 

19.8

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

19.8

 

 

 

19.8

 

 

DANH SÁCH

CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN TRIỆU SƠN
(Các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số: 3389/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm đầu tư

VB chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh

Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)

Chi tiết loại đất chuyển mục đích

Ghi chú

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã, thành phố

Số

Ngày, tháng

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Đất khác (ha)

1

2

3

4

5

6

7

11

12

13

14

15

16

1

Dự án Phát triển, sản xuất lúa gạo tại Thanh Hóa

Công ty cổ phần Nông Công nghiệp Tiến Nông

Khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ liên xã Dân Lực - Dân Quyền - Dân Lý

Triệu Sơn

2316/QĐ-UBND

23/6/2015

2.5

2.5

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

2.5

2.5

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN YÊN ĐỊNH
(Các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số: 3389/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm đầu tư

VB chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh

Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)

Chi tiết loại đất chuyển mục đích

Ghi chú

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã, thành phố

Số

Ngày, tháng

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Đất khác (ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Xưởng sản xuất chế biến đá làm vật liệu xây dựng

Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hùng

Yên Lâm

Yên Định

3317/UBND-THKH

14/4/2015

2

0.5

 

 

1.5

 

2

Trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung

Công ty TNHH DPP

Định Hòa

Yên Định

278/QĐ-UBND

20/01/2016

2

2

 

 

 

 

3

Kho vật liệu nổ công nghiệp và Xưởng sản xuất chế biến đá làm VLXD

Công ty Minh Thành

Yên Lâm

Yên Định

1182/UBND-CN

04/02/2016

2.2

 

 

 

2.2

 

4

Cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng nông, lâm sản

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Long Yên Định

Định Hưng

Yên Định

984/QĐ-UBND

21/3/2016

0.55

0.55

 

 

 

 

5

Xưởng sản xuất chế biến đá làm vật liệu XD

Công ty TNHH Dịch vụ kinh doanh tổng hợp Tây Thành

Yên Lâm

Yên Định

824/QĐ-UBND

11/3/2016

1.4

 

 

 

1.4