Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3368/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Khánh Hòa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 3368/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Võ Lâm Phi
Ngày ban hành: 25/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3368/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 25 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2010 TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
Căn cứ Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 562/TTr-STNMT ngày 01 tháng 12 năm 2009 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1982/SNV-TCBM ngày 15 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh, gồm các thành viên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban

2. Ông Lê Mộng Điệp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Trưởng ban

3. Ông Châu Văn Luận, Cục trưởng Cục Thống kê - Thành viên

4. Ông Vũ Xuân Thiềng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên

5. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên

6. Ông Trần Chí Thu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên

7. Ông Trần Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên

8. Ông Bùi Hữu Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên

9. Ông Trần Quang Bình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên

10. Ông Trần Quang Bửu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên

11. Ông Lê Minh Soạn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thành viên

12. Ông Nguyễn Hiền Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên

13. Ông Khổng Văn Hân, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Thành viên

14. Một đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố - Thành viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai năm 2010 theo kế hoạch và phương án kiểm kê đất đai năm 2010 đã được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai năm 2010 trên địa bàn tỉnh; là đầu mối tổng hợp các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm kê đất năm 2010.

Điều 3. Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo gồm cán bộ, chuyên viên các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo. Tổ chuyên viên giúp việc có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo theo quy định.

Điều 4. Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các hoạt động của Ban chỉ đạo; Trưởng ban và Phó trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan mình công tác để thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo.

Các thành viên Ban chỉ đạo tham gia Ban chỉ đạo dưới hình thức kiêm nhiệm, làm đầu mối phối hợp công tác giữa Ban chỉ đạo và cơ quan thành viên.

Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo do Trưởng ban ban hành. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc do ngân sách cấp theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Ban chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3368/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Khánh Hòa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.617
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155