Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3358/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 10/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3358/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG NĂM 2014.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (Sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ Tướng Chính phủ về: “Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở”; Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở”;

Căn cứ Công văn số 13156/BTC-NSNN ngày 18/9/2014 của Bộ Tài chính về việc: “Tạm cấp kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở”;

Căn cứ Quyết định số 3658/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Phê duyệt số lượng hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ”; Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Phê duyệt chuyển nguồn và nhiệm vụ chi năm 2013 sang thực hiện năm 2014”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 3840/STC-NSHX ngày 12/11/2013 về việc "Đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ nguồn Trung ương bổ sung năm 2014; để các ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện; với các nội dung chính như sau:

1. Nguyên tắc và mức hỗ trợ.

1.1. Nguyên tắc hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp đến hộ người có công với cách mạng để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở thuộc 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ 40,0 triệu đồng/hộ (Bốn mươi triệu đồng cho một hộ) đối với hộ người có công xây dựng mới nhà ở.

b) Hỗ trợ 20,0 triệu đồng/hộ (Hai mươi triệu đồng cho một hộ) đối với hộ người có công sửa chữa nhà ở.

2. Số hộ người có công với cách mạng thuộc đối tượng được hỗ trợ về nhà ở năm 2013 là: 1.227 hộ. (Một nghìn, hai trăm hai mươi bảy hộ).

Trong đó:

2.1. Số hộ xây mới: 859 hộ.

2.2. Số hộ sửa chữa: 368 hộ.

3. Tổng nhu cầu kinh phí phải hỗ trợ: 41.720,0 triệu đồng (Bốn mươi mốt tỷ, bảy trăm hai mươi triệu đồng).

3.1. Kinh phí đã hỗ trợ đợt 1 là: 19.608,0 triệu đồng (Mười chín tỷ, sáu trăm lẻ tám triệu đồng).

3.2. Kinh phí hỗ trợ đợt này:

a) Tổng số: 13.491,0 triệu đồng (Mười ba tỷ, bốn trăm chín mươi mốt triệu đồng).

b) Nguồn kinh phí:

- Nguồn còn lại năm 2013 đã được phê duyệt chuyển sang năm 2014 theo Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh là: 191,0 triệu đồng (Một trăm chín mươi mốt triệu đồng).

- Nguồn kinh phí Trung ương tạm cấp bổ sung có mục tiêu cho tỉnh theo Công văn số 13156/BTC-NSNN ngày 18/9/2014 của Bộ Tài chính về việc: “Tạm cấp kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở” là: 13.300,0 triệu đồng (Mười ba tỷ, ba trăm triệu đồng).

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa thực hiện các thủ tục nghiệp vụ thông báo bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện.

4.2. Sở Xây dựng (Cơ quan thường trực chỉ đạo chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở) có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện; đồng thời tổng hợp tình hình thực hiện để báo cáo UBND tỉnh, các Bộ và Thủ tướng Chính phủ theo quy định hiện hành.

4.3. Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm rà soát các đối tượng được hưởng chính sách; tổ chức quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, các đơn vị có liên quan căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Phụ biểu:

TỔNG HỢP KINH PHÍ CẤP ĐỢT 2 NĂM 2013 QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTg CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TỈNH THANH HÓA

(Kèm theo Quyết định số: 3358/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Đơn vị (Huyện, thị xã, thành phố)

Mức hỗ trợ

Số hộ

Kinh phí

Kinh phí đã cấp đợt 1

Kinh phí còn thiếu năm 2013

Kinh phí cấp đợt này

Xây mới

Sửa chữa

Tổng

Xây mới

Sửa chữa

Tổng

Xây mới

Sửa chữa

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

 7=1*4

 8=2*5

 9=6*47%

 10=6-9

C

 

 Tổng cộng:

40

20

 1.227

859

368

41.720

 34.360

 7.360

 19.609

 22.111

 13.491

1

TP Thanh Hóa

40

20

37

37

 

1.480

 1.480

 -

 696

 784

478

2

TX Sầm Sơn

40

20

5

5

 

 200

 200

 -

 94

 106

72

3

TX Bỉm Sơn

40

20

8

8

 

 320

 320

 -

 150

 170

104

4

Hà Trung

40

20

25

25

 

 1.000

 1.000

 -

 470

 530

323

5

Nga Sơn

40

20

27

27

 

 1.080

 1.080

 -

 508

 572

349

6

Hậu Lộc

40

20

27

27

 

 1.080

 1.080

 -

 508

 572

349

7

Hoằng Hóa

40

20

43

43

 

 1.720

 1.720

 -

 808

 912

556

8

Quảng Xương

40

20

36

36

 

 1.440

 1.440

 -

 677

 763

465

9

Tĩnh Gia

40

20

34

34

 

 1.360

 1.360

 -

 639

 721

440

10

Nông Cống

40

20

33

33

 

 1.320

 1.320

 -

 620

 700

427

11

Đông Sơn

40

20

16

16

 

 640

 640

 -

 301

 339

207

12

Triệu Sơn

40

20

36

36

 

 1.440

 1.440

 -

 677

 763

465

13

Thọ Xuân

40

20

41

41

 

 1.640

 1.640

 -

 771

 869

530

14

Yên Định

40

20

29

29

 

 1.160

 1.160

 -

 545

 615

375

15

Thiệu Hóa

40

20

28

28

 

 1.120

 1.120

 -

 526

 594

362

16

Vĩnh Lộc

40

20

16

16

 

 640

 640

 -

 301

 339

207

17

Thạch Thành

40

20

105

84

21

 3.780

 3.360

 420

 1.777

 2.003

1222

18

Cẩm Thủy

40

20

80

40

40

 2.400

 1.600

 800

 1.128

 1.272

776

19

Ngọc Lặc

40

20

88

44

44

 2.640

 1.760

 880

 1.241

 1.399

853

20

Như Thanh

40

20

68

34

34

 2.040

 1.360

 680

 959

 1.081

659

21

Lang Chánh

40

20

44

22

22

 1.320

 880

 440

 620

 700

427

22

Bá Thước

40

20

92

46

46

 2.760

 1.840

 920

 1.297

 1.463

892

23

Quan Hóa

40

20

72

36

36

 2.160

 1.440

 720

 1.015

 1.145

698

24

Thường Xuân

40

20

68

34

34

 2.040

 1.360

 680

 959

 1.081

659

25

Như Xuân

40

20

72

36

36

 2.160

 1.440

 720

 1.015

 1.145

698

26

Mường Lát

40

20

14

8

6

 440

 320

 120

 207

 233

142

27

Quan Sơn

40

20

83

34

49

 2.340

 1.360

 980

 1.100

 1.240

756

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3358/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở ngày 10/10/2014 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ nguồn Trung ương bổ sung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.457

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!