Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 330/2007/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án làm cụm công nghiệp Dốc Hầm - Cà Ná do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 330/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Đỗ Hữu Nghị
Ngày ban hành: 10/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 330/2007/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 10 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT TẠI XÃ PHƯỚC DIÊM, HUYỆN NINH PHƯỚC ĐỂ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN LÀM CỤM CÔNG NGHIỆP DỐC HẦM - CÀ NÁ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 39/2007/NQ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận: Quyết định số 464/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010 của huyện Ninh Phước;
Căn cứ Quyết định số 4138/QĐ-UBND ngày 03/10/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng cụm công nghiệp Dốc Hầm - Cà Ná;
Xét hồ sơ xin giao đất của Trung tâm Phát triển Quỹ đất;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 1770/STNMT-ĐĐ ngày 06/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi khu đất có diện tích 1.077,1 ha (một nghìn không trăm bảy mươi bảy phẩy một hecta) đất tại xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng cụm công nghiệp Dốc Hầm - Cà Ná.

1. Thu hồi từ Công ty cổ phần Muối Ninh Thuận đối với khu vực đất do Xí nghiệp Muối Cà Ná sử dụng và thu hồi từ Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm đối với phần đất công cộng, đất chưa sử dụng hiện do Ủy ban nhân dân xã đang quản lý sử dụng.

2. Thu hồi tổng thể phần đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng để Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước quyết định thu hồi đất chi tiết đến từng thửa đất do từng hộ gia đình, cá nhân sử dụng để bồi thường, giải phóng mặt bằng.

3. Diện tích đất cụ thể của từng thửa đất, từng chủ sử dụng có đất bị thu hồi do Trung tâm Phát triển Quỹ đất xác định trên cơ sở chỉnh lý, bổ sung hồ sơ địa chính và thành lập bản đồ thu hồi đất.

Điều 2.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm, Công ty cổ phần Muối Ninh Thuận, tổ chức cắm mốc bàn giao đất tại thực địa cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để bồi thường giải phóng mặt bằng đất thực hiện dự án theo quy định tại Điều 1 Quyết định này;

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Trung tâm Phát triển Quỹ đất có trách nhiệm:

- Tiếp nhận đất được giao tại thực địa;

- Tổ chức chỉnh lý biến động trên bản đồ cho đúng với thực tế để hoàn thiện  bản đồ, xác định cụ thể vị trí, diện tích đất thu hồi của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm cơ sở để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước lập hồ sơ thu hồi đất chi tiết đến từng hộ gia đình, cá nhân để bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành;

- Sau khi hoàn tất việc bồi thường, giải phóng mặt bằng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để quyết định việc đưa đất vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và các quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước có trách nhiệm:

- Căn cứ vào bản đồ địa chính và danh sách chủ sử dụng do Trung tâm Phát triển Quỹ đất lập, quyết định thu hồi chi tiết đến từng hộ gia đình, cá nhân;

- Hỗ trợ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đất theo quy định hiện hành;

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Phước thực hiện việc chỉnh lý biến động đất đai tại hồ sơ địa chính theo quy định.

4. Các tổ chức có đất bị thu hồi có trách nhiệm bàn giao đất và phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất để lập hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng và được bồi thường theo quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc kiểm tra và hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện đúng nội dung quyết định và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 5188/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công nghiệp, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm, Giám đốc Công ty cổ phần Muối Ninh Thuận, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, các chủ sử dụng có đất bị thu hồi và thủ trưởng các cơ quan có chức năng liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 330/2007/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án làm cụm công nghiệp Dốc Hầm - Cà Ná do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.860

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123