Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 33/QĐ-UBND 2018 thành lập Quỹ Phát triển đất Bình Định

Số hiệu: 33/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 05/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh (Khóa XII kỳ họp thứ 5) về Đề án thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 794/TTr-SNV ngày 29/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gọi: Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định.

2. Vị trí pháp lý:

- Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Quỹ có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn và ứng chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận, việc sử dụng Quỹ phải đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật. Quỹ hoạt động theo mô hình ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh quản lý; Quỹ sử dụng bộ máy, nhân sự của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để điều hành và quản lý có hiệu quả hoạt động nghiệp vụ của Quỹ, có sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản lý Quỹ.

4. Trụ sở: Trụ sở của Quỹ đặt tại số nhà 181 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (trụ sở của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định).

Điều 2. Nguồn vốn hoạt động

1. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất và tình hình hoạt động, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức trích cụ thể bổ sung vốn cho Quỹ, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

2. Các nguồn vốn khác của Quỹ gồm: Vốn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ hoặc ủy thác quản lý của các tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước theo chương trình hoặc dự án viện trợ, tài trợ, ủy thác theo quy định của pháp luật.

3. Số vốn ngân sách nhà nước cấp ban đầu cho Quỹ 153.912.488.376 đồng (Một trăm năm mươi ba tỷ, chín trăm mười hai triệu, bốn trăm tám mươi tám nghìn, ba trăm bảy mươi sáu đồng), bao gồm:

- Trích lập Quỹ Phát triển đất tỉnh từ năm 2010 đến năm 2016: 114.037.522.376 đồng;

- Trích lập Quỹ Phát triển đất tỉnh năm 2017: 35.000.000.000 đồng (Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2017);

- Lãi phát sinh từ tiền gửi của Quỹ: 4.874.966.000 đồng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Hội đồng quản lý Quỹ:

a. Hội đồng quản lý Quỹ gồm có 05 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng không quá 05 năm gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ là đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính.

- Các thành viên khác là đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng.

b. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với thành viên Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

2. Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát Quỹ có 03 thành viên, gồm: Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ, 02 thành viên còn lại do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban kiểm soát Quỹ. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ tương ứng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ.

- Thành viên Ban kiểm soát Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

- Thành viên Ban kiểm soát Quỹ không được là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ và Kế toán trưởng Quỹ.

3. Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ:

- Quỹ hoạt động theo mô hình ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện nên không thành lập các phòng nghiệp vụ.

- Cơ quan điều hành Quỹ có 02 thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên tương ứng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ, gồm:

+ Giám đốc Quỹ là lãnh đạo Sở Tài chính do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

- Kế toán trưởng của Quỹ là công chức của Sở Tài chính do Giám đốc Quỹ đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 về thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.268

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!