Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 315/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 14/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 14 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỪ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SANG TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 398/TTr-STNMT ngày 15 tháng 3 năm 2010 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 798/TTr-SNV ngày 30 tháng 3 năm 2010 và Báo cáo thẩm định văn bản số 253/BC-STP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất từ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận là tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh, có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi; đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm xác lập báo cáo về tổ chức hoạt động của Trung tâm như tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và các nội dung có liên quan để tổ chức lại theo quy định tại Điều 1.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tiếp nhận bàn giao Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và tiến hành việc tổ chức lại theo quy định của pháp luật;

b) Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và các quy định liên quan để tổ chức quản lý Trung tâm Phát triển quỹ đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

c) Xây dựng quy chế phối hợp để xác định nhiệm vụ giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức khác có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành để đảm bảo Trung tâm Phát triển quỹ đất hoạt động có hiệu quả.

3. Sở Nội vụ, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất từ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 170/2004/QĐ-UB ngày 19 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 223/2005/QĐ-UB ngày 01 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 315/2010/QĐ-UBND ngày 14/04/2010 tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất từ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.423

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196