Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 31/QĐ-UBND-NĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 02/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/QĐ-UBND-NĐ

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN CHÂU THÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 152/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân dân tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 153/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân dân tỉnh thông qua danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa nước năm 2018;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tại Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 58/TTr- STNMT ngày 25 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Châu Thành với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (biểu 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (biểu 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (biểu 03 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt cụ thể như sau:

- Tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện gồm: Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018, Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

- Tại trụ sở cơ quan của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn gồm: Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 201 8, Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 201 8 của huyện, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 201 8 của huyện.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu VT + NC/KTN.bnt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng

 

Biểu 01

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2018

(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND-NĐ ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính:ha

Stt

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT. Cái Tàu Hạ

An Nhơn

Tân Nhuận Đông

An Hiệp

Tân Bình

Tân Phú Trung

Tân Phú

Phú Long

Hòa Tân

An Khánh

An Phú Thuận

Phú Hựu

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+... +(16)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

Tổng DTTN (1+2+3)

 

24.669,31

452,29

2.192,30

2.566,55

1.391,14

1.614,18

2.976,99

1.611,11

2.059,52

3.519,90

3.116,85

2.022,73

1.145,75

1

Đất nông nghiệp

NNP

20.017,96

286,90

1.499,01

2.049,85

635,83

1.320,33

2.619,04

1.367,01

1.762,77

3.055,82

2.725,59

1.749,78

946,03

1.1

Đất trồng lúa

LUA

12.802,96

 

103,84

1.121,83

 

891,66

1.955,30

1.178,47

1.554,05

2.723,62

1.919,85

1.074,77

279,57

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

12.802,96

 

103,84

1.121,83

 

891,66

1.955,30

1.178,47

1.554,05

2.723,62

1.919,85

1.074,77

279,57

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

117,22

 

 

4,31

28,79

18,17

48,07

15,24

0,08

0,80

0,47

1,29

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

6.745,27

286,90

1.166,72

872,40

567,60

399,56

613,03

173,30

207,30

328,53

797,42

666,05

666,46

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

351,52

 

228,45

51,31

39,44

10,94

2,64

 

0,35

2,87

7,85

7,67

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,99

 

 

 

 

 

 

 

0,99

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.651,35

165,39

693,29

516,70

755,31

293,85

357,95

244,10

296,75

464,08

391,26

272,95

199,72

2.1

Đất quốc phòng

CQP

9,70

 

 

0,62

 

9,08

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

2,29

2,01

0,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

76,93

2,80

24,97

49,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

5,23

1,72

1,13

1,50

 

0,46

0,04

0,27

0,01

 

 

0,10

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

44,76

1,03

1,54

8,69

15,19

13,05

0,71

1,03

1,09

0,46

0,66

0,77

0,54

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.974,81

65,96

243,50

250,18

79,54

144,77

263,20

185,86

173,18

142,39

267,06

64,21

94,96

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

3,83

 

3,75

 

 

 

 

 

 

 

0,08

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

4,08

2,07

0,77

0,22

0,12

0,08

0,08

0,07

0,06

0,23

0,23

0,05

0,10

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

37,93

4,38

2,31

7,98

2,72

2,14

4,36

1,47

2,52

2,16

2,97

3,81

1,11

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

0,33

 

 

 

0,33

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

0,03

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất giao thông

DGT

619,64

34,83

37,83

46,06

23,03

31,53

82,06

75,97

40,25

127,06

54,41

32,99

33,62

-

Đất thủy lợi

DTL

1.298,01

23,73

197,21

194,45

52,26

110,17

175,33

107,87

130,03

12,75

207,90

26,55

59,76

-

Đất công trình năng lượng

DNL

5,10

0,19

1,60

0,58

 

0,43

0,98

 

 

 

1,08

 

0,24

-

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

0,37

0,11

0,03

0,07

0,02

0,01

0,03

 

0,02

0,06

0,01

0,01

 

-

Đất chợ

DCH

5,49

0,62

 

0,82

1,06

0,41

0,36

0,48

0,30

0,13

0,38

0,80

0,13

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

1,39

1,07

 

0,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,80

 

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

0,73

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.105,08

 

91,72

145,05

77,44

94,36

89,87

55,39

119,40

140,34

119,81

100,81

70,89

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

54,08

54,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

15,12

6,48

1,29

0,45

0,32

0,39

0,67

0,48

1,63

1,65

1,03

0,39

0,34

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

22,27

4,27

1,46

8,21

0,96

2,29

1,12

0,10

 

0,94

0,51

0,95

1,46

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

15,20

1,53

3,20

2,53

0,50

1,27

1,13

 

0,38

2,21

1,42

0,56

0,47

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

32,07

 

 

9,66

18,25

4,16

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

6,10

0,05

0,10

0,76

0,33

0,02

0,36

0,42

0,90

0,37

0,67

2,10

0,02

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,49

 

 

 

 

 

 

0,48

 

 

0,01

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

4,44

0,06

0,31

0,86

0,52

1,22

0,85

 

0,16

0,04

0,09

0,33

 

2.24

Đất sông, kênh, rạch

SON

1.272,54

24,33

323,79

38,71

562,26

22,51

 

 

 

167,90

 

102,73

30,31

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

8,05

 

 

 

 

0,27

 

 

 

7,78

 

 

 

 

Biểu 02

Kế hoạch thu hồi đất năm 2018

(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND-NĐ ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

Stt

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT. Cái Tàu Hạ

An Nhơn

Tân Nhuận Đông

An Hiệp

Tân Bình

Tân Phú Trung

Tân Phú

Phú Long

Hòa Tân

An Khánh

An Phú Thuận

Phú Hựu

(1)

(2)

(4)=(5)+... +(16)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Đất nông nghiệp

17,90

2,53

10,25

1,42

0,10

 

0,34

0,05

1,86

0,15

1,08

 

0,12

1.1

Đất trồng lúa

4,90

 

1,97

0,12

 

 

0,03

 

1,81

 

0,97

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

4,90

 

1,97

0,12

 

 

0,03

 

1,81

 

0,97

 

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

13,00

2,53

8,28

1,30

0,10

 

0,31

0,05

0,05

0,15

0,11

 

0,12

2

Đất phi nông nghiệp

0,37

 

 

0,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất ở tại nông thôn

0,37

 

 

0,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 03

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018

(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND-NĐ ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

Stt

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT. Cái Tàu Hạ

An Nhơn

Tân Nhuận Đông

An Hiệp

Tân Bình

Tân Phú Trung

Tân Phú

Phú Long

Hòa Tân

An Khánh

An Phú Thuận

Phú Hựu

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+... +(16)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

29,43

3,68

10,86

4,95

0,77

1,15

0,96

0,66

2,48

0,77

1,73

0,70

0,72

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

7,68

 

2,18

0,65

0,17

0,25

0,25

0,21

2,03

0,22

1,22

0,30

0,20

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

7,68

 

2,18

0,65

0,17

0,25

0,25

0,21

2,03

0,22

1,22

0,30

0,20

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

21,75

3,68

8,68

4,30

0,60

0,90

0,71

0,45

0,45

0,55

0,51

0,40

0,52

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

40,83

 

3,55

3,50

5,78

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

40,83

 

3,55

3,50

5,78

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


396

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.192.201