Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 300/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Vũ Ngọc Hoàng
Ngày ban hành: 26/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 300/1998/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 26 tháng 02 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ GIAO NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC KHU QUY HOẠCH KHAI THÁC QUỸ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;
- Căn cứ Luật đất đai công bố ngày 24/07/1993;
- Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ ban hành quy chế bán đấu giá tài sản;
- Căn cứ Quyết định số 131/1998/QĐ-UB ngày 22/01/1998 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;
- Xét tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở ý kiến tham gia của các ngành : Sở TC-VG, Sở Địa chính, Sở GT-VT, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Cục thuế, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh và UBND thị xã Tam Kỳ tại cuộc họp ngày 11/02/1998,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế ''đấu giá giao nhận quyền sử dụng đất, sử dụng đất tại các khu quy hoạch khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam''.

Điều 2. Quy chế này được áp dụng để đấu giá giao nhận quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được UBND tỉnh phe duyệt quy hoạch và dự án khai thác quỹ đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở TC-VG, Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Cục thuế, Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 38/1998/QĐ-UB ngày 09/01/1998 của UBND tỉnh Quảng Nam và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/1998./.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 3
- TVTU, TTHĐND, UBND
- CPVP
- Lưu VT, KTTH, KTN

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Ngọc Hoàng

 

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ GIAO NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC KHU QUY HOẠCH KHAI THÁC QUỸ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-UB ngày 26/02/1998 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I:

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1:

Quy chế này được áp dụng cho việc đấu giá giao nhận quyền sử dụng đất tại các khu qui hoạch khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đã được UBND tỉnh phê duyệt qui hoạch và dự án khai thác quỹ đất.

Điều 2:

 Các tổ chức, cá nhân ( gọi chung là người) trong và ngoài tỉnh có nhu cầu sử dụng đất tại các công trình khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều có quyền đăng ký và tự nguyện tham gia đấu giá nhận quyền sử dụng đất, nhưng phải đảm bảo tính hợp lý của nhu cầu sử dụng và phù hợp theo qui hoạch kiến trúc xây dựng được duyệt.

Điều 3:

- Về giá đất :

+ Giá đất khởi điểm để đưa ra đấu giá phải được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Hệ số điều chỉnh giá đất có 2 mặt tiền.

- Giáp hai đường rộng trên 8,5m, hệ số 1,2.

- Giáp hai đường, có một đường rộng từ 8,5m trở xuống, hệ số 1,1.

Chương II:

ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU GIÁ.

Điều 4:

 Người có nhu cầu sử dụng đất ( trừ những người nói ở Điều 5) đều được tham gia đấu giá và thực hiện theo đúng Quy chế này, đồng thời phải cam kết xây dựng công trình, nhà ở theo đúng thiết kế, qui hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép.

Khi tổ chức đấu giá giao nhận quyền sử dụng đất phải tuân thủ các nguyên tắc:

- Công khai, trung thực, khách quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp các bên tham gia.

-Mọi người tham gia đấu gía nhận quyền sử dụng đất đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

- Tổ chức đấu giá nhận quyền sử dụng đất khi có ít nhất 2 người tham gia đấu giá.

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm và các qui định về kiến trúc, xây dựng do UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 5:

 Những người sau đây không được tham gia đấu giá nhận quyền sử dụng đất:

- Những người không có quyền đấu giá nhận quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật.

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo qui định từ Điều 23 đến Điều 25 của Bộ Luật Dân sự hoặc là người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Những người làm việc trong tổ chức đấu giá, cha mẹ, vợ, chồng con của những người đó.

Điều 6:

 Người muốn tham gia đấu giá nhận quyền sử dụng đất phải đăng ký chậm nhất là hai ngày trước ngày mở cuộc đấu giá và phải nộp một khoản tiền đặt trước từ 3% - 5% trên giá khở điểm ( do Hội đồng đấu giá thông báo) của lô đất hoặc diện tích đất đưa ra đấu giá.

a- Trường hợp người tham gia đấu giá nhận quyền sử dụng đất trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào số tiền phải trả khi trúng đấu giá. Nếu sau đó người trúng đấu giá từ chối nhận quyền sử dụng đất thì không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền này được nộp vào Ngân sách Nhà nước.

b- Trường hợp người tham gia đấu giá nhận quyền sử dụng đất không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

c- Trường hợp người tham gia đấu giá nhận quyền sử dụng đất đã nộp khoản tiền nộp trước nhưng sau đó không tham gia đấu giá thì khoản tiền đặt trước không được hoàn trả. Khoản tiền này được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Thời hạn nộp tiền đặt trước được nộp cùng với thời điểm nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá và chậm nhất là hai ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.

Điều 7:

 Người đã đăng ký hợp lệ và thực hiện đúng các qui định tại Điều 4 và Điều 6 Quy chế này mới được tham gia đấu giá. Trường hợp người đã đăng ký uỷ quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá thì việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản, có xác nhận của Phòng Công chứng Nhà nước, văn bản uỷ quyền phải được nộp cho Hội đồng đấu giá trước khi mở cuộc đấu giá. Người được uỷ quyền không vi phạm điều 5 Quy chế này.

Chương III:

TỔ CHỨC VIỆC ĐẤU GIÁ.

Điều 8: - Hội đồng đấu giá nhận quyền sử dụng đất gồm các thành viên sau:

1. Đại diện chủ đầu tư dự án khai thác quỹ đất: Chủ tịch Hội đồng.

2. "Ngành Tài chính                                                              : Phó CT Hội đồng.

3. "Ngành Địa chính                                                             :Uỷ viên.

4."Ngành Xây dựng                                                              :Uỷ viên.

5."Ngành Thuế                                                                     :Uỷ viên.

6. "Ngành Thanh tra Nhà nước                                              :Uỷ viên.

7. "Chính quyền sở tại                                                          :Uỷ viên.

Nếu Huyện, thị là chủ đầu tư thì UBND xã, phường là thành viên Hội đồng, nếu Tỉnh là chủ đầu tư, thì huyện, thị là thành viên Hội đồng. Ngoài ra mời Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, Văn phòng UBND, và đại diện người tham gia đấu giá với tư cách giám sát việc đấu giá nhưng không nằm trong thành viên của Hội đồng, Hội đồng cử ra 1 tổ chuyên viên giúp việc.

Điều 9: Hội đồng đấu giá có những nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Căn cứ Quy chế đấu giá này để xây dựng nội qui đấu giá cụ thể.

- Thông báo, niêm yết, công khai đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến cuộc đấu giá.

- Quyết định hình thức đấu giá.

- Giải quyết những tranh chấp ( nếu có) trên tất cả các lô đất hoặc diện tích đất trước khi đưa ra đấu giá.

- Qui định thời gian đăng ký đấu giá, ngày, địa điểm đấu giá.

- Tiếp nhận đơn đăng ký đấu giá và thu nộp các khoản tiền đặt trước và lệ phí theo đúng Quy chế này.

- Công bố mức giá khởi điểm của từng lô đất hoặc diện tích đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Qui định mức chênh lệch tối thiểu mỗi lần hô giá (nếu đấu giá bằng miệng).

- Tổ chức đấu giá theo đúng nguyên tắc và thủ tục qui định tại Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ và Quy chế này.

- Thực hiện ghi chép đầy đủ về việc đấu giá và lập biên bản có các bên ký.

- Hướng dẫn và hoàn tất các thủ tục về Quyết định giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá.

- Đề xuất UBND tỉnh và các ngành liên quan giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Điều 10: Niêm yết việc đấu giá.

+ Trước khi mở cuộc đấu giá giao nhận quyền sử dụng đất 15 ngày, Hội đồng đấu giá phải niêm yết việc đấu giá tại nơi tổ chức đấu giá, nơi có lô đất hoặc diện tích đất đấu giá, nơi đặt trụ sở của chủ đầu tư dự án khai thác quỹ đất.

+ Bản niêm yết việc đấu giá có nội dung sau:

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá.

- Tên địa chỉ chủ đầu tư dự án khai thác quỹ đất.

- Danh mục lô đất, diện tích đất đưa ra đấu giá.

- Giá khởi điểm.

- Những thông tin cần thiết liên quan đến lô đất hoặc diện tích đất đưa ra đấu giá.

Điều 11: Thông báo công khai.

Đồng thời với việc niêm yết việc đấu giá, Hội đồng đấu giá phải thông báo công khai hai lần về việc đấu giá, mỗi lần cách nhau 3 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian thông báo và nội dung thông báo công khai được thực hiện theo qui định tại điều 11 của Quy chế này.

Điều 12:

 1. Việc đấu giá được tổ chức theo hai hình thức: Đấu giá bằng miệng hoặc đấu giá bỏ phiếu kín, tuỳ theo tính chất từng cuộc đấu giá, Hội đồng đấu giá qui định một trong hai hình thức này.

 Tại cuộc đấu giá, người điều hành đấu giá thực hiện các hành vi sau:

- Giới thiệu bản thân và người giúp việc ( nếu có).

- Điểm danh người đã đăng ký tham gia đấu giá.

- Giới thiệu từng lô đất hoặc diện tích đất đem ra đấu giá nhận quyền sử dụng, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá và yêu cầu người tham gia đấu trả giá.

- Nhắc lại một cách rõ ràng, chính xác bằng lời nói về giá đã trả sau cùng cao hơn giá người trước đã trả, mỗi lần cách nhau ba mươi giây ( 30 giây).

- Người điều hành đấu giá chỉ được công bố người trúng đấu giá nhận quyền sử dụng đất, nếu sau ba lần nhắc lại giá người đó đã trả mà không có người nào trả giá cao hơn. Trong trường hợp có nhiều người cùng trả một giá thì người điều hành đấu giá tổ chức việc rút thăm giữa những người đó và công bố người rút thăm trúng là người nhận được quyền sử dụng đất.

+ Nếu đấu giá bằng phiếu kín thì phiếu đăng ký đấu giá phải được ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người tham gia đấu giá, ghi mức giá cụ thể bằng số và bằng chữ. Hội đồng đấu giá chỉ xét chọn những phiếu đủ tiêu chuẩn hợp lệ và sẽ chọn giá cao nhất của đợt đấu giá làm giá chính thức để giao quyền sử dụng đất cho các lô đất hoặc diện tích đất của đợt đấu giá đó.

2- Những phiếu sau đây được coi là hợp lệ:

- Phiếu có ghi họ, tên người tham gia đấu giá đúng với họ, tên và chứng minh nhân dân đã đăng ký với Hội đồng đấu giá. Nếu trường hợp Uỷ quyền thì phải đúng với họ, tên và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.

- Phiếu có mức giá ghi trong phiếu cao hơn mức giá khởi điểm mà Hội đồng đấu giá đã công bố.

3. Người điều hành đấu giá phải ghi rõ kết quả đấu giá vào sổ đăng ký đấu giá nhận quyền sử dụng đất và ghi vào văn bản đấu giá có chữ ký của người điều hành đấu giá, người đấu giá và hai người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Văn bản đấu giá nhận quyền sử dụng đất được lập ngay tại cuộc đấu giá và phải được cơ quan Công chứng Nhà nước sở tại chứng nhận.

Trong trường hợp giá đã trả cao nhất thấp hơn so với giá khởi điểm thì cuộc đấu giá xem như không thành. Lần đấu giá sau cũng được tiến hành theo thủ tục của Quy chế này đối với lô đất hoặc diện tích đất được đấu giá lần đầu tiên.

Điều 13:

 Văn bản xác nhận trúng đấu giá nhận quyền sử dụng đất có những nội dung sau:

- Tên, địa chỉ của chủ đầu tư dự án khai thác quỹ đất.

- Tên, địa chỉ của người điều hành đấu giá.

- Thời gian, địa điểm đấu giá.

- Lô đất hoặc diện tích đất đấu giá nhận quyền sử dụng.

- Giá trúng đấu giá.

- Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền đấu giá.

- Tên, địa chỉ của 2 người chứng kiến.

Văn bản này được lập thành ba bản, một bản người tổ chức đấu giá giữ, một bản cho người đấu giá trúng và một bản cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sử dụng đất.

Sau khi văn bản đấu giá đã được lập mà người trúng đấu giá từ chối nhận quyền sử dụng đất thì phải được Hội đồng đấu giá chấp nhận, nhưng phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc đấu giá.

Điều 14:

Sau khi kết thúc việc đấu giá, Hội đồng đấu giá công bố công khai tên người trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đấu giá phải nộp ít nhất 50% tổng giá trị lô đất hoặc diện tích đất đấu giá, số tiền đặt trước được trừ vào số tiền phải trả khi trúng giá. Nếu trong thời hạn 15 ngày này, người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền 50% theo qui định thì Hội đồng đấu giá có quyền xử lý lô đất hoặc diện tích đất đấu giá, số tiền đặt trước không hoàn trả lại cho người trúng đấu giá, khoản tiền này được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Sau khi đã nhận đủ số tiền 50% tổng giá trị lô đất hoặc diện tích đất đấu giá, Hội đồng đấu giá có trách nhiệm chuyển toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan để ngành Địa chính tham mưu trình cấp có thẩm quyền ra quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày.

 Số tiền còn lại, người trúng đấu giá phải nộp đủ mới được nhận Quyết định giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hội đồng đấu giá tổ chức giao Quyết định giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng thời với việc cắm mốc giao đất trên thực địa. Nếu người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền còn lại này, thì Hội đồng đấu giá có quyền xử lý lô đất hoặc diện tích đất đấu giá, khoản tiền này được nộp vào ngân sách Nhà nước, trừ trường hợp thật đặc biệt, có đề xuất của Hội đồng đấu giá trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cụ thể.

- Những người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, nhưng sau khi đấu giá mà chấp nhận với giá trúng đấu giá và được Hội đồng đấu giá xét và giải quyết để được nhận quyền sử dụng đất đối với những lô đất hoặc diện tích đất còn lại thuộc diện đưa ra đấu giá có cùng giá trị và đặc điểm như phần đất đã trúng đấu giá.

Điều 15:

 Người tham gia đấu giá nhận quyền sử dụng đất có các quyền và nghĩa vụ sau:

+ Quyền:

- Được quyền kiểm tra thực địa các lô đất hoặc diện tích đất trước khi tham gia đấu giá.

- Được tham gia đấu giá theo qui định.

- Được nhận Quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu trúng đấu giá và đã nộp đủ tiền theo qui định.

- Được giao đất đúng vị trí, đúng diện tích đất đã đấu giá trúng.

- Yêu cầu Hội đồng đấu giá giao đất đúng thời hạn.

+ Nghĩa vụ :

- Chấp hành đầy đủ các qui định trong Quy chế này và nội qui của Hội đồng đấu giá.

- Nộp đủ các khoản tiền đúng thời gian qui định theo Quy chế này.

- Nộp lệ phí địa chính và các khoản thu khác theo qui định của Pháp luật.

- Việc xây dựng trên lô đất hoặc diện tích nhận quyền sử dụng đất phải tuân thủ các qui định về kiến trúc xây dựng đô thị như cam kết trong đơn đăng ký đấu giá.

Chương III:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

Điều 16:

 Nghiêm cấm các hành vi thông đồng, mua chuộc, hối lộ, thoả thuận để dìm giá dẫn đến vi phạm sự công bằng, công khai và bình đẳng của việc đấu giá. Căn cứ vào mức độ lỗi vi phạm và hậu quả xảy ra, người vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật hiện hành. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 17:

 Người tham gia đấu giá có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm trong quá trình tổ chức đấu giá. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân và các qui định có liên quan của Nhà nước.

 Trong quá trình thực hiện, nếu có gì trở ngại vướng mắc, Hội đồng đấu giá, các ngành, địa phương phản ảnh kịp thời để UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 300/1998/QĐ-UB ngày 26/02/1998 về quy chế đấu giá giao nhận quyền sử dụng đất, sử dụng đất tại khu quy hoạch khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.186

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198