Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 285/2003/QĐ-UB về việc cho phép thành lập thí điểm Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà đất huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 285/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 08/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 285/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP THÍ ĐIỂM TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH NHÀ ĐẤT HUYỆN CẦN GIỜ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu ;
Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ) và Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001-2005 của thành phố (Ban hành kèm theo Quyết định số 119/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố) : "Từng bước tách dịch vụ công ra khỏi hành chính công", "Thực hiện thí điểm dịch vụ hành chính công có thu dịch vụ phí" nhằm đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tại Tờ trình số 803/TT-UB ngày 12 tháng 12 năm 2002 ; Sở Địa chính-Nhà đất (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) tại Công văn số 16715/ĐCNĐ-VP ngày 27 tháng 12 năm 2002 ; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố tại Tờ trình số 118/TT-CCHC ngày 29 tháng 8 năm 2003 ; Sở Tài chánh-Vật giá (nay là Sở Tài chính) tại Công văn số 4238/TCVG-QHPX ngày 23 tháng 10 năm 2003 ; Sở Tư pháp tại Công văn số 2703/STP-VB ngày 28 tháng 10 năm 2003 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 142/TCCQ ngày 19 tháng 11 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phép thành lập thí điểm Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà, đất huyện Cần Giờ, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà, đất huyện Cần Giờ là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà, đất huyện Cần Giờ chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ đối với hoạt động liên quan.

Điều 2.- Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà, đất huyện Cần Giờ.

2.1- Chức năng :

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ về nhà, đất trên địa bàn huyện Cần Giờ cho tổ chức và cá nhân khi có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

- Việc thực hiện các dịch vụ nêu trên, đều phải được thể hiện bằng hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

2.2- Nhiệm vụ :

- Tổ chức công khai và cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin có liên quan về quy hoạch nhà, đất trên địa bàn huyện Cần Giờ cho tổ chức và người dân biết.

- Thực hiện đo đạc bản đồ, kiểm tra theo quy trình, quy phạm của ngành.

- Tư vấn thiết kế xây dựng, lập bản vẽ sơ đồ nhà.

- Tư vấn soạn thảo đơn, hợp đồng và các thủ tục giấy tờ liên quan đến nhà, đất khi tổ chức và người dân có nhu cầu.

- Hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức và người dân.

- Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức và người dân về các dịch vụ có liên quan về nhà, đất trên địa bàn huyện Cần Giờ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3.- Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà đất huyện Cần Giờ do 01 Giám đốc và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ký Quyết định bổ nhiệm. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo đúng quy định của Nhà nước.

Biên chế, quỹ lương của Trung tâm không nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp và quỹ lương của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân thành phố giao. Việc tuyển dụng cán bộ và chế độ tiền lương thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và phù hợp với nguồn tài chính của đơn vị.

Điều 4.- Chế độ tài chính của Trung tâm thực hiện theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Chế độ kế toán của Trung tâm thực hiện theo Thông tư số 121/2002/ TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Trung tâm sẽ được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí hoạt động ban đầu, nguồn kinh phí được cân đối từ ngân sách thành phố.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quy định mức thu dịch vụ phí sau khi thỏa thuận thống nhất với Sở Tài chính.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị thực hiện quản lý tài chính theo quy định.

Điều 5.- Giao Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức sơ kết tình hình thực hiện thí điểm sau một năm thực hiện.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà, đất huyện Cần Giờ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 7
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Công an thành phố (PC.13)
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Ngân hàng Nhà nước thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Thường trực Ban chỉ đạo CCHC. TP
- VPHĐ-UB : các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (ĐT/T)

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 285/2003/QĐ-UB về việc cho phép thành lập thí điểm Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà đất huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142