Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2833/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các huyện Di Linh, Đam Rông và Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 2833/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 28/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2833/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CÁC HUYỆN DI LINH, ĐAM RÔNG VÀ LẠC DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các huyện Di Linh (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 26/4/2016), huyện Đam Rông (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 29/4/2016), huyện Lạc Dương (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 05/5/2016) theo Phụ lục 1, 2, 3 đính kèm.

2. Các nội dung khác tại các Quyết định nêu trên không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Di Linh, Đam Rông và Lạc Dương và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;

- TTHU, TTHĐND các huyện Di Linh, Đam Rông và Lạc Dương;
- Phòng TN&MT các huyện Di Linh, Đam Rông và Lạc Dương;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

PHỤ LỤC 1

BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN DI LINH
(Đính kèm Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh)

Sthứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Diện tích (ha)

Hiện trạng đất đang sử dụng, ghi chú

I

Bsung kế hoạch giao đất:

1

Mở rộng trụ sở UBND xã Đinh Lạc (thuộc một phn thửa 78, tờ bản đồ số 54D và một phần thửa 191, tờ bản đồ số 55C)

X. Đinh Lạc

0,10

Đất sản xuất nông nghiệp (Đất SXNN)

2

Trường Tiểu học Kim Đồng (thuộc một phần thửa 8, tờ bản đồ số 6)

X. Gung Ré

1,00

Đất SXNN

3

Trưng Tiu học Đinh Trang Hòa 3 (Thuc quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Tây Trang)

X. Đinh Trang Hòa

0,09

Đất SXNN

4

Trường Trung học cơ sở Tân Lâm 1

X. Tân Lâm

1,42

Đất SXNN

5

Trường Mu giáo Sơn Điền (thuộc một phần các thửa 1251, 1226, 1265, 1275, 1288, 1290, tờ bản đồ s 23)

X. Sơn Điền

0,35

Đất SXNN

6

Hồ chứa nước đồi 821 (thuộc thửa 53, tờ bản đồ số 26)

X. Hòa Nam

0,40

Đất SXNN

7

Hồ chứa nước 11B, thôn 11 (thuộc một phần thửa 146, tờ bản đồ số 24)

X. Hòa Bắc

0,35

Đất SXNN

8

Bảo hiểm xã hội huyện Di Linh (thuộc một phần thửa 325, tờ bản đồ số 42)

TT. Di Linh

0,16

Đất SXNN

9

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài

TT. Di Linh

0,03

Đất SXNN

10

Cầu qua suối Dar’Sa

X. Sơn Điền

0,17

Đất SXNN

11

Nghĩa trang nhân dân TT. Di Linh và xã Liên Đầm

TT. Di Linh

0,05

Đất SXNN

12

Hội trường tổ dân phố 1 (thuộc một phần thửa 213, tờ bản đồ số 29)

TT. Di Linh

0,05

Đất SXNN

13

Hội trường thôn Tân Lạc 3 (thuộc một phần thửa 148, tờ bản đồ số 55A)

X. Đinh Lạc

0,01

Đất phi nông nghiệp (Đất PNN)

14

Trường mẫu giáo Liên Đầm (thuộc thửa 216, tờ bản đồ số 23)

X. Liên Đầm

0,40

Đất PNN

II

Bsung kế hoạch cho thuê đất:

1

Đường dây 220Kv Di Linh-Bo Lộc (Công ty truyền tải điện 3)

TT. Di Linh, các xã Đinh Trang Hòa, Liên Đầm, Hòa Ninh

0,69

Đất SXNN

III

Bsung kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất giao UBND huyện Di Linh quản lý:

1

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp chuyn sang đất SXNN (mt phn tiu khu 650)

X. Gung Ré

1,53

Đất SXNN

2

Đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp chuyển sang đất SXNN, Đất PNN (mt phần tiểu khu 615)

X. Tân Lâm

277,35

Đất SXNN, Đất PNN

IV

Bổ sung kế hoạch Đấu giá QSD đất:

1

Khu quy hoạch đồi Thanh Danh (56 lô)

TT. Di Linh

1,77

Đấu giá QSD đất ở

2

Khu dân cư Nhà máy chè 2/9 (83 lô)

TT. Di Linh

1,71

Đấu giá QSD đất ở

3

Khu quy hoạch dân cư 12 xã Hòa Ninh (56 lô)

X. Hòa Ninh

1,95

Đu giá QSD đất , đất chuyên dùng

4

Khu quy hoạch dân cư thôn 6 (25 lô)

X. Tân Lâm

0,33

Đấu giá QSD đất ở

5

Khu quy hoạch dân cư xã Tân Nghĩa (01 lô)

X. Tân Nghĩa

0,02

Đấu giá QSD đất ở

 

PHỤ LỤC 2

BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN ĐAM RÔNG
(Đính kèm Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh)

Sthứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Din tích (ha)

Hiện trạng đất đang sử dụng

I. Bổ sung kế hoạch giao đất

1

Trường mầm non Đạ Rsal (Tờ bản đồ số 15 (28 thửa đất)

X. Đạ Rsal

0,80

Đất SXNN

2

Trường mm non Đạ M’rông (Thửa 407, tờ bản đồ số 11)

X. Đạ Tông

0,45

Đất SXNN

3

Đập thủy lợi Bằng Lăng

X. Rô Men, Liêng Srônh

23,32

Đất SXNN và đất khác

4

Trạm kim lâm Cng Trời (Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà)

X. Đạ Tông

0,05

Đất lâm nghiệp

II. Bổ sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

1

Trạm kim lâm Cng Trời (Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà)

X. Đạ Tông

0,05

Đất lâm nghiệp

 

PHỤ LỤC 3

BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN LẠC DƯƠNG
(Đính kèm Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh)

Sthứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Din tích (ha)

Hiện trạng đất đang sử dụng

I. Bổ sung kế hoạch giao đất

1

Trường mầm non Đạ Sar

X. Đạ Sar

0,40

Đất lâm nghiệp (có công trình xây dựng)

2

Hội trường tổ dân phố B’nơr A

TT. Lạc Dương

0,01

Đất PNN

3

Trụ sở thi hành án dân sự huyện Lạc Dương

TT.Lạc Dương

0,23

Đất SXNN

4

Trường mầm non Đạ Nghịt

Xã Lát

0,20

Đất lâm nghiệp (đất trống)

5

Trường PTDT Nội Trú

TT. Lạc Dương

1,50

Đất SXNN và Đất PNN

II. Bổ sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

1

Trường mầm non Đạ Sar

X. Đạ Sar

0,40

Đất lâm nghiệp (có công trình xây dựng)

2

Trường mầm non Đạ Nghịt

X. Lát

0,20

Đất lâm nghiệp (đất trống)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2833/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các huyện Di Linh, Đam Rông và Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


644

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.223.5