Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 28/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 11/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2018/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật đu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng BTư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyn sử dụng đt đ giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình s 1534/TTr-STP ngày 21 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018 và thay thế Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Cục Bổ
trợ Tư pháp);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực H
ĐND tnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ sở Dữ liệu quốc gia về pháp luật (STP);
- Báo Bình Dương;
- Đài PT - TH Bình Dương;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- LĐVP, CV, TH, HCTC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đt thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo Khoản 1, Điều 1 Luật đất đai năm 2013.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, đấu giá tài sản, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá; đơn vị thực hiện cuộc đu giá quyn sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 3. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất

1. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất

Là các cơ quan, tổ chức được Ủy ban nhân dân tnh giao hoặc được cơ quan thẩm quyn khác giao tổ chức, thực hiện việc đấu giá quyn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất gm:

a) Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương;

b) Các doanh nghiệp có chức năng đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

c) Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

1. Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đm bảo tính độc lập, trung thực công khai, minh bạch, công bng, khách quan; bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, của người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sảnđấu giá viên theo quy định tại Điều 6 Luật đấu giá tài sản.

2. Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

Chương II

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 5. Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Lut đt đai năm 2013.

2. Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật đt đai năm 2013 đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất đthực hiện dự án đầu tư.

3. Đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Điều 6. Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất

1. Đất Nhà nước thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai năm 2013; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đt theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất theo quy định tại các điểm a, b, c và d, Khoản 1 Điều 65 Luật đất đai năm 2013.

2. Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn lin với đất thuộc shữu Nhà nước.

3. Đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; tổ chức phát triển quỹ đất được giao qun lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật. ,

4. Đất do các tổ chức được giao để quản lý theo quy định tại điểm b và điểm c, Khon 1 Điều 8 của Luật đất đai năm 2013 được cơ quan Nhà nước có thm quyền quyết định giao, cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật.

5. Các tài sản khác là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan quy định thực hiện giao đất, cho thuê đất phải thông qua hình thức đất giá quyền sử dụng đất.

Điều 7. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền s dụng đất quy định tại Khon 1 Điu 118 Luật đất đai năm 2013.

2. Tha đất đưa ra đấu giá theo quy định tại Khon 1 Điều này phải có từ 02 người tham gia đu giá trở lên; trường hợp đưa ra đấu giá nhiều thửa đất, mà sngười đăng ký tham gia đấu giá ít hơn quy định thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng thửa đất đưa ra đấu giá, đảm bảo đủ điều kiện để cuộc đấu giá vẫn được thực hiện theo đúng quy định.

3. Trường hợp thửa đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia hoc đấu giá ít nht là 02 ln nhưng không thành thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đu giá quyn sử dụng đất báo cáo với STài nguyên và Môi trường (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trưng) kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

Điều 8. Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tin sử dụng đt, thu tin thuê đất, thuê mặt nước; Khon 2 Điều 2 và Khoản 1 Điu 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bsung một số điều của các nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, cụ thể:

1. Đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tđồng theo bng giá đất, cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển hồ sơ xác định giá khởi điểm tới cơ quan tài chính cùng cấp đnghị xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, tnh Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan nhà nước được phân cp, ủy quyền phê duyệt.

2. Đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên theo bảng giá đất: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập thủ tục thuê đơn vị tư vấn tổ chức xác định giá khởi điểm, trình Hội đng thẩm định giá đt tnh thẩm định, trình UBND tỉnh Quyết định giá khởi điểm để làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

3. Trình tự, thủ tục xác định lại giá khởi điểm thực hiện như quy định đối với việc xác định giá khởi đim ln đu.

4. Trình tự, thủ tục xác định giá khi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gn với tài sn thuc s hu nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 9. Lập và phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

1. Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp huyện đã được phê duyt và đề xuất của các đơn vị về việc đu giá quỹ đất hiện có, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đu giá được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tch s14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của B Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định về việc tổ chức thực hiện đấu giá quyn sử dụng đt đgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

3. Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được lập cơ quan có thẩm quyền trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân cùng cp phê duyt theo chp thun chủ trương và giao phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 10. Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

1. Căn cứ phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt, đơn vị được giao t chc thực hiện việc đu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chun bị hồ sơ của thửa đất đấu giá gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường) để thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyn quyết định đấu giá quyền sử dụng đất. Hồ sơ thửa đất đấu giá thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch s 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015.

2. Quyết định đấu giá quyn sử dụng đất

Căn cứ hồ sơ thửa đất đấu giá do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đt chuẩn bị và ý kiến thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trưng hoc phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyn sử dụng đất. Quyết định giá quyền sử dụng đất được thhiện bằng văn bn và có những nội dung chính được quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP.

Điều 11. Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt

1. Lựa chọn và ký hợp đng thuê đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyn sử dụng đất

Căn cứ phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhim lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuc đấu giá quyn sử dụng đất theo các quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016, Lut đu thu năm 2013 và các quy định hiện hành có liên quan.

2 Thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt

Hội đng được thành lập để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp theo quy định tại Điều 60 Luật đấu giá tài sản.

3. Tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá theo quy định tại Chương II Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Điều 12. Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ và biên bản cuộc đu giá quyền sử dụng đất từ đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyn sdụng đất, đơn vị t chc thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi S Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Một trường để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền đã quyết định đấu giá quyn sử dụng đất , ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyn sử dụng đt. Htrình ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNTMT-BTP.

2. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đu giá quyền sử dụng đt đã đấu giá thành đgửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tổ chức thực hiện việc đu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người đã trúng đu giá quyn sử dụng đất. Quyết định công nhận kết quả trúng đu giá quyền sử dụng đt bao gồm các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP.

Điều 13. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo np tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bn cho người đã trúng đấu giá. Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bao gm các ni dung được quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư liên tịch s 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015.

2. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tin sử dụng đất, tin thuê đất vào kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tin cho STài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trưng đlàm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có) theo quy định.

3. Sau khi đã nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyn sử dụng đất của người trúng đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có); ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất theo quy định tại điểm d Khoản 5 Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn nơi có đất đu giá, tổ chc thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện cp nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

Điều 14. Giám sát thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện cuc đu giá quyền sử dụng đất đúng với trình tự, thủ tục quy định của Luật đu giá tài sản và các nội dung cụ thể tại hợp đồng thuê thực hiện cuộc đấu giá quyn sử dụng đất. Đồng thời, đơn v tchức thực hiện việc đu giá quyền sử dụng đt có trách nhiệm cđại diện tham dự, giám sát việc thực hiện cuộc đấu giá quyn sử dụng đất và phối hợp với đơn vthực hiện cuộc đấu giá mời đại diện các cơ quan: tư pháp, tài chính, chính quyền địa phương nơi có đất đấu giá và đại din tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến tham dự, giám sát thực hiện cuộc đu giá quyn sử dụng đất theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP.

Điều 15. Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đu giá tài sản.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Tư pháp

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về đu giá quyn sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

b) Chtrì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các s, ban, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này;

c) Thông báo danh ch các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất;

d) Kiểm tra, thanh tra và giám sát việc tổ chức cuộc đấu giá quyn sử dụng đất theo thẩm quyền.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi tình hình biến đng của giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa phương; kịp thời đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tnh quyết định về giá khởi điểm đu giá quyn sdụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với các thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng theo bảng giá đất;

b) Tchức thẩm định (Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng tổ chức thẩm định) đối với các thửa đất hoặc khu đt có giá trị t 20 tỷ đồng trở lên theo bảng giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng đu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quy định nay; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đu giá, ban hành quyết định đấu giá và phê duyệt kết quả đấu giá quyn sử dụng đất;

b) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất được sử dụng đđấu giá quyền sử dụng đất lập phương án đu giá quyn sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt;

c) Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc chỉ đạo đơn vị được giao cp giy chứng nhận quyền sử dụng đất) đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh h sơ vđất đai cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai;

d) Kiểm tra việc sử dụng đất của tổ chức cá nhân trúng đấu giá đảm bo đúng quy hoạch hoặc phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

e) Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định liên quan đến lĩnh vực đt đai, phối hợp với Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Xây dựng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng đi với các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó nêu rõ các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng (vị trí, ranh giới khu, diện tích các chỉ tiêu sử dụng đất như tầng cao xây dựng công trình, mật độ xây dựng tối đa).

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn người trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện thủ tục đăng ký đu tư và triển khai thực hiện dự án đầu tư (đối với trường hợp đu giá thực hiện dự án đầu tư).

6. Cục thuế tỉnh

a) Thông báo số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các khoản tài chính có liên quan phải nộp cho người trúng đu giá bằng văn bản sau khi nhận được quyết định công nhn kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền;

b) Hướng dẫn người trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các khoản tài chính có liên quan phải np vào ngân sách Nhà nước theo kết quả trúng đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyt;

c) Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp việc thu tiền sử dụng đất, tin thuê đất theo kết quả trúng đấu giá, đề xuất xử lý các trường hợp không nộp tin sử dụng đất trúng đấu giá theo quy định.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một

a) Chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan về đấu giá quyn sử dụng đất;

b) Thông báo công khai về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương trên hệ thống truyền thanh và các hình thức tuyên truyền khác trên địa bàn quản lý;

c) Quản lý và sử dụng tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước;

d) Cử đại diện tham dự các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc giao quyết định phê duyệt kết quả đu giá; bàn giao đất trên thực địa; thực hiện thủ tục cấp giy chng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân trúng đu giá theo thm quyền.

8. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức khác có liên quan

Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt các việc có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện quy định này.

Điều 17. Quy định chuyển tiếp

Đối với các khu đất đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chp thuận chủ trương và có phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực, thì tiếp tục thực hiện việc đu giá theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyt.

Điều 18. Việc sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoc phát sinh các vấn đề mới, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thi phản ánh v STư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.452

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.48.165