Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2012 hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 277/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Đào Xuân Liên
Ngày ban hành: 29/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 277/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 29 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số: 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nuốc; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 581/TC-CSVG ngày 22/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi thực hiện

1. Áp dụng Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 là 1 (hệ số K=1) trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Gia Lai (theo bảng giá đất mà UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 và được ban hành tại Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh.

2. Đối với các trường hợp đặc biệt, khi giá đất tại Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh có biến động so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo về Sở Tài chính để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) được áp dụng trong các trường hợp:

a) Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức của hộ gia đình, cá nhân khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) đối với đất đang sử dụng; đất chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

b) Xác định đơn giá cho thuê đất mới của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân có giá trị dưới 05 tỷ đồng.

c) Xác định đơn giá cho thuê đất mới của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân có giá trị trên 05 tỷ đồng nhưng đang được miễn thu tiền thuê đất theo các quy định pháp luật hiện hành với thời hạn trên 5 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

- Xác định lại đơn giá thuê đất của các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân khi hết thời kỳ ổn định.

2. Nguyên tắc xác định giá các loại đất theo hệ số điều chỉnh giá đất:

Giá đất để tính tiền thuê đất, tính thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức sử dụng đất ở quy định tại điều 1 của Quyết định này được xác định bằng cách lấy giá đất quy định tại bảng giá các loại đất do UBND tỉnh quy định và công bố hàng năm nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất; cụ thể như sau:

Giá đất tính theo hệ số điều chỉnh giá đất

=

Giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và công bố hàng năm

x

Hệ số điều chỉnh giá đất

3. Thời gian áp dụng và quy định hồi tố:

Hệ số điều chỉnh giá đất này được áp dụng để xác định nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân trong năm 2012 và các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 01/3/2011 nhưng chưa được xác định nghĩa vụ tài chính, thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất này để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Điều 3.

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất đối với các trường hợp quy định tại điểm 2, điều 1 của Quyết định này.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, thẩm định kỹ để trình UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua để ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013, đảm bảo sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này, nếu có vướng mắc, phát sinh, các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính, Bộ TN và MT (báo cáo);
- T/T Tỉnh ủy, T/T HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, Website, CV các  khối, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2012 hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.109
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171