Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2655/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 2655/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Lê Minh Ngân
Ngày ban hành: 31/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2655/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Công văn số 54/TTHĐND ngày 18/8/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến bổ sung kế hoạch thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi tr­ường tại Tờ trình số 431/TTr-STNMT ngày 29 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể như sau:

Tổng số dự án bổ sung là 64 dự án, tổng diện tích sử dụng đất là 1.214.588,1 m2, trong đó: Huyện Lệ Thủy 02 dự án, diện tích sử dụng đất là 77.358,2 m2; huyện Quảng Ninh 04 dự án, diện tích sử dụng đất là 43.675,7 m2; thành phố Đồng Hới 08 dự án, diện tích sử dụng đất là 153.258,1 m2; huyện Bố Trạch 27 dự án, diện tích sử dụng đất là 433.580,0 m2; thị xã Ba Đồn 03 dự án, diện tích sử dụng đất là 43.991,5 m2; huyện Quảng Trạch 03 dự án, diện tích sử dụng đất là 218.000,0 m2; huyện Tuyên Hóa 11 dự án, diện tích sử dụng đất là 103437,0 m2; huyện Minh Hóa 06 dự án, diện tích sử dụng đất là 141.287,6 m2.

(Có Danh mục dự án kèm theo)

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng UBND tỉnh đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Ngân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2655/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


337

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101