Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2642/QĐ-UBND năm 2010 về phê duyệt điều chỉnh phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để giao cho Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô quản lý và giao lại đất hoặc cho thuê đất (thuộc khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Thủy Yên-Thủy Cam tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Số hiệu: 2642/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 21/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2642/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GIAO CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHÂN MÂY-LĂNG CÔ QUẢN LÝ VÀ GIAO LẠI ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT (THUỘC KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC THỦY YÊN-THỦY CAM TẠI XÃ LỘC THỦY, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2010 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô tại Tờ trình số: 547/TTr-KKT ngày 10 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô quản lý và giao lại đất hoặc cho thuê đất (thuộc khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Thủy Yên-Thủy Cam tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

(có Phương án tổng thể kèm theo)

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phối hợp với Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án xây dựng công trình Hồ chứa nước Thủy Yên-Thủy Cam tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc; Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Lộc; Giám đốc Ban Quản lý dự án Hồ chứa nước Thủy Yên-Thủy Cam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan, các hộ gia đình bị thu hồi đất trong khu vực dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và PCT UBND tỉnh P.N.Thọ;
- VP: CVP PCVP Mai Hùng Tuân;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ ĐIỀU CHỈNH

VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GIAO CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHÂN MÂY-LĂNG CÔ QUẢN LÝ VÀ GIAO LẠI ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT (THUỘC KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC THỦY YÊN-THỦY CAM TẠI XÃ LỘC THỦY, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ)
(Kèm theo Quyết định số: 2642/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Về thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

- Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 2803/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về giá các loại đất năm 2010 thuộc tỉnh T.T Huế.

2. Về thực hiện dự án, công trình

- Quyết định số 2710/QĐ-BNN-XD ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Thủy Yên-Thủy Cam, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quyết định số 409/QĐ-BNN-XD ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Thủy Yên-Thủy Cam, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Hồ sơ đo vẽ địa chính do Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế lập.

II. PHẠM VI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Phạm vi giải phóng mặt bằng là khu đất thuộc địa bàn thôn Thủy Yên và thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng diện tích 3.902.148,8 m2, trong đó: khu đất thuộc thôn Thủy Yên là 2.360.745,5 m2, khu đất thuộc thôn Thủy Cam là 1.541.403,3 m2; được thể hiện tại Bản đồ địa chính khu đất do Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế lập.

Giới hạn khu đất cần giải phóng mặt bằng được thể hiện bằng các cột mốc được chôn sẵn. Quy cách cột mốc giải phóng mặt bằng: Cột kích thước 15x15x100cm, bằng bê tông cốt thép M200 đúc sẵn; Phần cột chôn dưới đất 50cm được bọc chung quanh bằng bê tông M150 35x35x60cm; Phần cột nổi phía trên được quét sơn trắng 2 lượt 4 mặt, đầu cột sơn màu đỏ 2 lượt cao 8cm; Phần mặt chính nhìn ra phía ngoài ghi chữ "Mốc GPMB", chữ chìm sâu trong bê tông có viết sơn đỏ. Cột mốc được chôn thẳng đứng và đối xứng qua tim tuyến.

III KHỐI LƯỢNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

1. Diện tích đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ: 3.902.148,8 m2, bao gồm:

- Đất nông nghiệp: 3.239.712,00 m2

- Đất phi nông nghiệp: 610.290,60 m2

- Đất chưa sử dụng: 52.146,20 m2

(chi tiết theo phụ lục gửi kèm)

2. Đối tượng bị ảnh hưởng: 500 đối tượng, trong đó:

- Về tổ chức: 06 đối tượng

- Về hộ gia đình, cá nhân: 496 đối tượng.

3. Khối lượng các hộ tái định cư: 04 hộ, gồm 20 khẩu.

4. Khối lượng lăng, mộ phải di dời: Khoảng 300 cái, trong đó: mộ đất 250 cái, lăng xây và mộ xây nhỏ 50 cái. Kế hoạch vị trí di dời đến là tại Khu Nghĩa trang nhân dân Chân Mây (xã Lộc Thủy).

5. Khối lượng các công trình HTKT phải tháo dỡ, di dời:

+ 01 đập tràn Trằm Vó: được đắp bằng đất, đá; Khối lượng khoảng 600 m3;

+ 01 đập Bà Đội: được đắp bằng đất, đá; Khối lượng khoảng 300 m3;

+ 01 hệ thống mương dẫn nước bằng bê tông xi măng (chương trình kiên cố hóa kênh mương): Tổng chiều dài khoảng 1.000,0 m;

+ 01 hệ thống mương dẫn nước bằng đào đắp đất: Tổng chiều dài khoảng 1.500 m, sâu 0,8 m, đáy lớn=đáy nhỏ=1,0 m;

+ Khu du lịch Suối Tiên: bao gồm bãi tắm (dạng tự nhiên kết hợp chỉnh trang) và đường dẫn bằng đất cấp phối dài khoảng 1.500,0 m, bề mặt rộng bình quân khoảng 4,0 m;

+ Hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt bằng ống nhựa dài khoảng 2.000,0 m;

+ Hệ thống đường dây điện 220 V của các hộ dân dọc đường Thủy Yên dài khoảng 1.200,0 m.

IV. PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

1. Phương án bồi thường, hỗ trợ

1.1. Đối với đất:

Khu vực cần giải phóng mặt bằng nằm trong vùng quy hoạch xây dựng của Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, các hộ dân được đền bù về đất cũng nằm trong vùng quy hoạch xây dựng Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô nên không có quỹ đất để bồi thường, bố trí sản xuất nông nghiệp cũng như các nhu cầu sản xuất kinh doanh khác; Vì vậy, không áp dụng phương thức đất đổi đất mà áp dụng bồi thường thiệt hại bằng tiền về đất đối với diện tích đất hợp pháp.

Trên địa bàn dự án hiện có khoảng 10 hộ đến lập trang trại để sản xuất, các hộ này đã có nhà ở và đất ở nơi khác; Vì vậy, không đề cập việc bồi thường đất ở cho các hộ đó.

Đơn giá bồi thường thiệt hại về đất được áp dụng theo Quyết định số 2803/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về giá các loại đất năm 2010 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyên tắc và điều kiện được bồi thường: Thực hiện theo các Điều 7, 8, Chương II Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

1.2. Tài sản trên đất:

Áp dụng bồi thường 100% giá trị thiệt hại về tài sản là cây cối, vật nuôi, nhà cửa, vật kiến trúc,...có tính hợp pháp của hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng nêu trên.

Riêng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật đã nêu trên:

- Các công trình có tính chất đơn giản và đã có trong đơn giá được quy định của UBND tỉnh hoặc đơn giá theo thiết kế mẫu (kiên cố hóa kênh mương) thì áp dụng bồi thường theo đơn giá đã có, không phải lập thủ tục thiết kế-dự toán như đối với các công trình hạ tầng có quy mô.

- Các công trình có tính chất phức tạp (các đập thủy lợi, hệ thống cấp nước, hệ thống dây điện) phải tiến hành lập hồ sơ TKKT và DT, thực hiện theo đúng quy định của Luật Xây dựng;

Nguyên tắc và đơn giá bồi thường về tài sản trên đất được áp dụng theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2010 và Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.3. Phần hỗ trợ:

Gồm các chế độ áp dụng cho người sử dụng đất đã được Nhà nước giao khi bị thu hồi, diện các gia đình chính sách xã hội, diện di chuyển nhà ở, chính sách hỗ trợ diện thu hồi đất ..v.v...đều được thực hiện đúng theo các chính sách chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Phương án tái định cư:

Trên khu vực thực hiện dự án có 04 hộ phải di chuyển nhà ở và không còn đất ở nên phải thực hiện tái định cư. Về địa điểm tái định cư, thống nhất địa điểm ở mới theo nguyện vọng của các hộ dân là tại khu Nam Phước, xã Lộc Thủy (cách nơi ở hiện nay của các hộ dân khoảng 2-2,5 km).

Các chế độ hỗ trợ về tái định cư được áp dụng đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

V. TỔNG MỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Tổng mức bồi thường, hỗ trợ ước tính: 113.695.316.960 đồng (chi tiết theo phụ lục gửi kèm).

VI. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Vốn Ngân sách Nhà nước.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian và kế hoạch thực hiện

Trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại các Điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Điều 20, 22, 26, 27, 28, 29 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

Kế hoạch thời gian cụ thể:

- Thông báo thu hồi đất cho các hộ có liên quan: Đã và đang thực hiện.

- Tổ chức họp dân, tự kê khai tài sản bị thiệt hại, đo đạc, kiểm kê, áp giá bồi thường, hỗ trợ: Đã và đang thực hiện.

- Trình duyệt phương án chi tiết và tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ: Đã và đang thực hiện.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

a) Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Lộc:

Trên cơ sở phương án được duyệt, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Lộc chủ trì phối hợp với chủ đầu tư tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo kế hoạch triển khai dự án; Trong quá trình thực hiện có trách nhiệm thông báo, tuyên truyền các thông tin cần thiết đến người dân, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của họ để đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như tiến độ thực hiện phương án chung.

b) Ban Quản lý dự án Hồ chứa nước Thủy Yên-Thủy Cam:

- Để việc tổ chức thực hiện phương án có hiệu quả và nhanh chóng giải phóng mặt bằng thi công công trình, đơn vị cử cán bộ tham gia, phối hợp cùng Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Lộc.

- Làm việc cụ thể với Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô về các thủ tục thu hồi đất, giao đất theo quy định.

c) UBND xã Lộc Thủy:

Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Lộc trong triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; Công khai, phổ biến, tuyên truyền phương án đền bù, hỗ trợ và tái định cư đến người dân, đảm bảo thực hiện tiến độ giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch đề ra.

3. Giám sát phương án:

Để thực sự đảm bảo quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng của công trình, trong giai đoạn thực thi cần thiết lập một hệ thống giám sát chặt chẽ bao gồm đại diện các cơ quan hữu quan và đại diện những hộ dân bị ảnh hưởng, chính họ sẽ là những người giám sát chặt chẽ và có hiệu quả nhất.

VIII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Mục đích

Để đảm bảo cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi có kiến nghị, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Lộc là nơi tiếp dân và là nơi giải quyết các thắc mắc của dân bất kỳ một vấn đề nào liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, định canh của dự án.

2. Phương pháp giải quyết

- Thủ tục khiếu nại, tố cáo phải tuân thủ theo đúng Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH01 được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký công bố ban hành bằng Lệnh số 09L/CTN ngày 11/12/1998.

- Người bị thu hồi đất nếu chưa đồng ý với quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thì được khiếu nại theo quy định của Pháp luật. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, thời hiệu khiếu nại và trình tự giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định tại Điều 138 của Luật Đất đai năm 2003 và Điều 162, 163, 164, 165 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai:

+ Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc giải quyết lần đầu, nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án Nhân dân hoặc tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh là quyết định giải quyết cuối cùng.

+ Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án Nhân dân.

Trong khi chờ giải Quyết khiếu nại, người bị thu hồi đất vẫn phải chấp hành quyết định thu hồi đất, giao đất đúng kế hoạch và thời gian đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định. Những hộ cố ý từ chối hay gây chậm trễ việc bàn giao mặt bằng xây dựng dự án, tùy theo mức độ vi phạm sẽ được các cấp chính quyền xem xét, xử lý theo Pháp luật.

IX. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1- Báo cáo thường kỳ theo quý và năm hoặc đột xuất: Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Lộc có trách nhiệm lập, báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện Phú Lộc và Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô.

2- Nội dung báo cáo:

- Báo cáo về công tác tài chính kế toán: Thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

- Báo cáo thống kê kế hoạch thực hiện bao gồm:

+ Kết quả, tiến độ thực hiện công tác GPMB.

+ Các vấn đề nẩy sinh và đề xuất các biện pháp giải quyết.

+ Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2642/QĐ-UBND năm 2010 về phê duyệt điều chỉnh phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để giao cho Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô quản lý và giao lại đất hoặc cho thuê đất (thuộc khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Thủy Yên-Thủy Cam tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


228

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124