Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND về giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước do Công ty quản lý phát triển nhà Hà Nội quản lý, cho các đơn vị, tổ chức thuê làm cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 26/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: 26/2008/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ THUÊ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC DO CÔNG TY QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI QUẢN LÝ, CHO CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THUÊ LÀM CƠ SỞ KINH DOANH, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Bộ luật Dân sự (năm 2005);
Căn cứ Luật Nhà ở (năm 2005);
Căn cứ Luật Đất đai (năm 2003);
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ;
Căn cứ các Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/02/2007 và số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Liên Sở: Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường - Tài chính tại Tờ trình số 930/TTrLN/XD-TNMT-TC ngày 09/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận đề xuất của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính - Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 930/TTrLN/XD-TNMT-TC ngày 09/9/2008:

Ban hành quy định giá cho thuê nhà và khuôn viên đất đối với các diện tích nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước chưa được xây dựng, cải tạo lại do Công ty Quản lý Phát triển nhà Hà Nội quản lý, cho các tổ chức thuê nhà làm cơ sở kinh doanh, dịch vụ như sau:

1. Đơn giá thuê diện tích nhà là 80.000 đồng/1m2/tháng.

2. Đơn giá thuê diện tích đất được xác định theo quy định về thu tiền thuê đất của UBND Thành phố tại Quyết định số 201/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006, chia cho 12 tháng;

3. Tiền thuê nhà gồm tiền thuê diện tích nhà cộng với tiền thuê diện tích đất.

Điều 2. Diện tích nhà cho thuê là toàn bộ diện tích sàn xây dựng, bao gồm cả diện tích chính và diện tích phụ; diện tích đất cho thuê là toàn bộ diện tích khuôn viên thửa đất có nhà cho thuê. Trường hợp trong thửa đất có nhiều đơn vị, tổ chức, hộ gia đình thuê nhà, sử dụng đất thì diện tích đất thuê gồm diện tích đất sử dụng riêng và diện tích đất sử dụng chung được phân bổ.

Điều 3. Giá cho thuê nhà quy định tại Điều 1 của Quyết định này không áp dụng với nhà thuộc sở hữu nhà nước mới xây dựng hoặc đã được Nhà nước cải tạo, xây dựng lại.

Các trường hợp khác thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước do Công ty Quản lý Phát triển nhà Hà Nội quản lý để sử dụng không vào mục đích để ở (không kể các diện tích thuộc nhà chung cư tái định cư) cũng áp dụng giá thuê nhà theo quy định tại Điều 1.

Điều 4. Các đơn vị, tổ chức thuê, sử dụng diện tích nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Công ty Quản lý Phát triển nhà Hà Nội quản lý, cho thuê có trách nhiệm thanh toán đúng thời hạn tiền thuê nhà, tiền thuê đất cho Công ty Quản lý Phát triển nhà Hà Nội. Các trường hợp đơn vị, tổ chức sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước do Công ty Quản lý Phát triển nhà Hà Nội quản lý nhưng không ký hợp đồng thuê nhà hoặc chậm thanh toán tiền thuê nhà, đất phải chịu xử lý vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo các quy định tại Bộ Luật Dân sự 2005, Nghị định số 126/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/4/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà, Thông tư số 01/2005/TT-BXD ngày 21/01/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Nghị định 126/2004/NĐ-CP , Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành khác.

Các Hợp đồng thuê đất đã ký cho các đơn vị, tổ chức thuê đất trong khuôn viên có nhà thuộc sở hữu nhà nước, nếu chưa có Quyết định cho thuê đất chính thức của UBND Thành phố theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 thì nay chấm dứt; thời điểm chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 01/01/2009.

Điều 5. Giao Công ty Quản lý Phát triển nhà Hà Nội ký hợp đồng thuê nhà cho các đơn vị, tổ chức được thuê nhà của nhà nước theo hướng dẫn của Sở Xây dựng; chịu trách nhiệm hạch toán, nộp ngân sách tiền thu cho thuê nhà theo quy định hiện hành và nộp ngân sách tiền thuê đất các diện tích nhà, đất đã cho các đơn vị, tổ chức thuê sử dụng vào mục đích không phải để ở theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 49/2001/QĐ-UB của UBND Thành phố ngày 04/7/2001. Các quy định khác về cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng không phải để ở nếu trái quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo Quyết định này.

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Giám đốc Công ty Quản lý Phát triển nhà Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU; (để báo cáo)
- TT HĐND TP HN; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT: Nguyễn Văn Khôi, Hoàng Mạnh Hiển, Vũ Hồng Khanh;
- Như Điều 7;
- CPVP, GT, TNMT, KT, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2008/QĐ-UBND về giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước do Công ty quản lý phát triển nhà Hà Nội quản lý, cho các đơn vị, tổ chức thuê làm cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.136
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49