Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2592/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 2592/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 30/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2592/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN YÊN MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ văn bản số 1792/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 4 năm 2020 về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt; văn bản số; Văn bản số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện;

Căn cứ văn bản số 2102/UBND-KTTH ngày 06 tháng 7 năm 2020 về việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 134/TB-STNMT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021;

Căn cứ Báo cáo số 589/BC-STNMT ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của huyện Yên Minh tại Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2020; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 336/TTr-STNMT ngày 25 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Minh với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: (Chi tiết Phụ biểu 1);

2. Kế hoạch thu hồi đất: (Chi tiết Phụ lục 2);

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: (Chi tiết Phụ lục 3);

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: (Chi tiết Phụ lục 4);

Điều 2. Xác định trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện Yên Minh;

- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Yên Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTr. Tỉnh ủy;
- TTr. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH (đ/c Hùng, Hải, Hồng, Tuấn Anh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC 1.

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2021
(Kèm theo Quyết định số: 2592/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Yên Minh

Xã Thắng Mố

Xã Phú Lũng

Xã Sủng Cháng

Xã Bạch Đích

Xã Na Khê

Xã Sủng Thài

Xã Hữu Vinh

Xã Lao Và Chải

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

77.520,90

1.728,05

1.856,92

1.702,54

2.124,32

2.898,66

4.915,96

2.789,47

2.743,73

6.132,47

1

Đất nông nghiệp

NNP

58.223,07

1.275,27

1.014,37

1.071,80

1.473,30

2.555,75

3.959,74

1.958,02

2.239,18

5.497,68

1.1

Đất trồng lúa

LUA

3.818,68

133,72

109,88

110,08

59,00

339,66

597,29

45,30

154,10

178,62

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

356,59

65,20

-

2,68

-

91,39

2,06

-

65,40

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

19.939,86

250,57

482,94

570,30

793,88

535,55

1.055,98

1.376,46

1.090,21

1.442,03

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.113,27

90,71

31,32

20,05

51,00

81,69

149,03

97,92

93,29

139,72

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

21.454,95

475,51

341,89

188,24

264,33

718,95

1.293,01

255,11

464,18

2.533,50

15

Đất rừng đặc dụng

RDD

1.994,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

8.853,44

320,44

48,31

183,13

305,09

877,64

863,27

183,18

434,81

1.201,45

1.8

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

48,21

3,72

0,03

-

-

2,26

1,16

0,05

2,59

2,36

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,61

0,61

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.734,79

162,77

62,61

61,17

56,77

159,98

299,86

75,85

112,94

122,88

2.1

Đất quốc phòng

CQP

82,07

3,29

-

-

-

26,66

-

-

-

4,88

2.2

Đất an ninh

CAN

1,39

0,89

-

-

-

0,50

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

3,17

2,30

-

-

-

0,30

-

-

0,24

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

54,16

1,68

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

15,61

-

-

-

-

-

9,50

-

5,35

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.330,16

66,21

36,57

28,70

27,63

60,70

203,89

34,55

45,18

55,44

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

13,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2,45

-

-

-

-

0,30

-

-

1,06

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

595,64

-

19,24

24,31

27,73

33,30

34,02

39,26

40,59

36,94

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

44,80

44,80

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

12,69

4,58

0,19

0,21

0,34

0,44

0,43

0,45

0,39

0,57

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,05

-

-

-

0,05

-

-

-

-

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ

NTD

30,16

4,36

0,33

1,30

-

0,50

0,03

-

0,47

0,43

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

9,34

8,56

-

-

-

-

-

-

0,15

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

6,96

1,05

0,08

0,44

0,19

0,31

0,53

0,06

0,44

0,98

2.22

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

1,28

1,28

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,63

0,18

-

-

-

0,15

0,08

-

0,17

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

522,50

23,60

5,04

4,87

0,83

36,47

51,35

-

18,90

23,63

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

8,22

-

1,16

1,34

-

0,35

0,04

1,53

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

16.563,03

290,01

779,95

569,57

594,25

182,94

656,36

755,61

391,61

511,92

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021 (Các xã tiếp theo)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Mậu Duệ

Xã Đông Minh

Xã Mậu Long

Xã Ngam La

Xã Ngọc Long

Xã Đường Thượng

Xã Lũng Hồ

Xã Du Tiến

Xã Du Già

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

77.520,90

4.337,29

2.852,49

6.411,01

5.582,95

8.426,09

4.940,84

5.384,22

5.770,60

6.923,26

1

Đất nông nghiệp

NNP

58.223,07

3.510,22

2.280,30

4.564,55

4.813,59

6.345,84

4.113,91

3.139,81

3.619,21

4.790,54

1.1

Đất trồng lúa

LUA

3.818,68

316,99

93,94

171,75

453,60

606,76

17,08

23,74

124,19

282,99

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

356,59

62,88

3,41

5,41

-

11,65

-

-

-

46,51

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

19.939,86

1.497,65

606,41

1.729,54

745,44

1.986,65

1.333,31

1.594,40

1.153,08

1.695,47

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.113,27

158,67

101,84

119,40

161,24

526,77

15,00

168,22

35,55

71,84

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

21.454,95

840,43

485,55

1.428,21

2.486,74

2.875,94

2.736,17

1.250,23

2.277,77

539,19

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

1.994,05

-

-

-

-

-

0,26

-

0,02

1.993,77

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

8.853,44

691,65

990,99

1.113,36

966,50

345,83

12,09

101,68

22,67

191,36

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

48,21

4,83

1,58

2,29

0,07

3,89

-

1,55

5,93

15,91

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.734,79

236,90

164,50

299,39

93,72

257,86

72,79

128,96

132,39

233,45

2.1

Đất quốc phòng

CQP

82,07

-

-

47,25

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

1,39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

3,17

0,23

-

-

-

-

-

-

-

0,10

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi NN

SKC

54,16

52,03

0,11

0,06

0,21

0,08

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

15,61

-

-

-

-

-

-

-

0,66

0,10

2.9

Đất phát triển hạ tầng các cấp

DHT

1.330,16

66,94

102,50

195,52

41,57

145,97

22,51

52,05

53,26

90,99

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

13,52

-

-

1,01

-

-

10,74

0,49

-

1,27

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2,45

0,60

-

-

-

-

-

-

0,04

0,44

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

595,64

49,04

44,64

0,47

36,29

61,10

27,12

37,47

32,88

51,24

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

44,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

12,69

0,54

0,71

0,50

1,19

0,30

0,17

0,65

0,43

0,59

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức SN

DTS

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa,

NTD

30,16

2,94

0,91

-

-

1,11

2,48

5,83

-

9,48

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

SKX

9,34

-

0,36

-

-

-

-

0,27

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

6,96

0,79

0,54

0,77

0,29

0,10

0,04

0,02

0,13

0,19

2.22

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

1,28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đât cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,63

0,04

-

-

-

-

-

-

-

0,02

2.24

Đất sông, suối

SON

522,50

60,50

14,54

53,81

13,93

49,21

9,73

32,18

45,00

78,91

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

8,22

3,24

0,20

-

0,23

-

-

-

-

0,12

3

Đất chưa sử dụng

CSD

16.563,03

590,17

407,69

1.547,07

675,65

1.822,38

754,14

2.115,46

2.018,99

1.899,28

 

PHỤ LỤC 2.

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 2592/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Yên Minh

Xã Thắng Mố

Xã Phú Lũng

Xã Sủng Cháng

Xã Bạch Đích

Xã Na Khê

Xã Sủng Thài

Xã Hữu Vinh

Xã Lao Và Chải

1

Đất nông nghiệp

NNP

16,79

9,13

-

5,92

-

-

1,31

-

-

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

6,76

6,48

-

-

-

-

0,25

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

6,76

6,48

-

-

-

-

0,25

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

9,32

2,15

-

5,92

-

-

1,06

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

0,72

0,50

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 (các xã tiếp theo)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Mậu Duệ

Xã Đông Minh

Xã Mậu Long

Xã Ngam La

Xã Ngọc Long

Xã Đường Thượng

Xã Lũng Hồ

Xã Du Tiến

Xã Du Già

1

Đất nông nghiệp

NNP

16,79

0,30

0,10

-

-

-

-

-

-

0,03

1.1

Đất trồng lúa

LUA

6,76

0,02

-

-

-

-

-

-

-

0,01

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

6,76

0,02

-

-

-

-

-

-

-

0,01

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

9,32

0,06

0,10

-

-

-

-

-

-

0,03

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

0,72

0,22

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 3.

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 2592/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Yên Minh

Xã Thắng Mố

Xã Phú Lũng

Xã Sủng Cháng

Xã Bạch Đích

Xã Na Khê

Xã Sủng Thài

Xã Hữu Vinh

Xã Lao Và Chải

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

16,79

9,13

-

5,92

 

-

1,31

-

-

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

6,76

6,48

-

-

-

-

0,25

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

6,76

6,48

-

-

-

-

0,25

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

9,32

2,15

-

5,92

-

-

1,06

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

0,72

0,50

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 (các xã tiếp theo)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Mậu Duệ

Xã Đông Minh

Xã Mậu Long

Xã Ngam La

Xã Ngọc Long

Xã Đường Thượng

Xã Lũng Hồ

Xã Du Tiến

Xã Du Già

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

16,79

0,30

0,10

-

-

-

-

-

-

0,03

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

6,76

0,02

-

-

-

-

-

-

-

0,01

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

6,76

0,02

-

-

-

-

-

-

-

0,01

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

9,32

0,06

0,10

-

-

-

-

-

-

0,03

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

0,72

0,22

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 4.

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 2592/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Yên Minh

Xã Thắng Mố

Xã Phú Lũng

Xã Sủng Cháng

Xã Bạch Đích

Xã Na Khê

Xã Sủng Thài

Xã Hữu Vinh

Xã Lao Và Chải

1

Đất nông nghiệp

NNP

208,30

5,00

19,00

5,50

10,00

-

1,40

3,30

3,60

8,50

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

208,30

5,00

19,00

5,50

10,00

-

1,40

3,30

3,60

8,50

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1,82

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,42

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021 (các xã tiếp theo)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Mậu Duệ

Xã Đông Minh

Xã Mậu Long

Xã Ngam La

Xã Ngọc Long

Xã Đường Thượng

Xã Lũng Hồ

Xã Du Tiến

Xã Du Già

1

Đất nông nghiệp

NNP

208,30

11,00

9,00

13,00

8,00

24,00

12,00

18,00

21,00

36,00

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

208,30

11,00

9,00

13,00

8,00

24,00

12,00

18,00

21,00

36,00

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

0,64

-

0,40

-

-

-

0,63

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

0,64

-

0,40

-

-

-

0,23

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2592/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


143

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188