Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2588/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 2588/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 30/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2588/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN XÍN MẦN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ văn bản số 1792/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 4 năm 2020 về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt; văn bản số; Văn bản số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện;

Căn cứ văn bản số 2102/UBND-KTTH ngày 06 tháng 7 năm 2020 về việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 131/TB-STNMT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021;

Căn cứ Báo cáo số 589/BC-STNMT ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của huyện Xín Mần tại Tờ trình số 296/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 342/TTr- STNMT ngày 25 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Xín Mần với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: (Chi tiết Phụ biểu 1);

2. Kế hoạch thu hồi đất: (Chi tiết Phụ lục 2);

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: (Chi tiết Phụ lục 3);

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: (Chi tiết Phụ lục 4);

Điều 2. Xác định trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện Xín Mần;

- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Xín Mần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTr. Tỉnh ủy;
- TTr. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH (đ/c Hùng, Hải, Hồng, Tuấn Anh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC 1.

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2021
(Kèm theo Quyết định số: 2588/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính : ha

 

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Cốc Pài

Xã Bản Díu

Xã Bản Ngò

Xã Chế Là

Xã Chí Cà

Xã Cốc Rế

Xã Khuôn Lùng

Xã Nà Chì

Xã Nàn Ma

 

LOẠI ĐẤT

 

58.652,33

1.646,06

2.572,60

2.260,93

2.690,08

2.776,41

1.440,14

4.004,38

8.023,43

1.912,48

1

Đất nông nghiệp

NNP

54.461,74

1.398,60

2.328,95

2.141,88

2.514,22

2.590,57

1.365,02

3.801,26

7.787,97

1.751,26

1.1

Đt trng lúa

LUA

3.058,93

44,77

211,67

149,39

160,50

72,98

142,35

131,16

294,78

97,66

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

847,84

-

7,53

61,02

31,26

-

54,60

62,51

133,47

1,04

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

19.151,53

1.112,97

1.078,49

1.113,43

1.093,00

1.742,48

351,43

723,19

951,34

1.306,80

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.735,65

11,89

81,20

105,12

79,84

70,85

45,53

251,51

333,53

69,90

1.4

Đt rừng phòng hộ

RPH

17.203,72

35,83

261,18

269,17

772,40

527,57

393,41

1.044,60

3.682,99

52,54

1.6

Đt rừng sản xuất

RSX

13.286,73

192,69

696,41

504,76

408,49

176,70

432,31

1.647,18

2.523,45

224,36

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

15,56

0,45

-

-

-

-

-

3,62

1,88

-

1.9

Đt nông nghiệp khác

NKH

9,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.009,70

198,11

97,87

87,89

73,48

67,35

57,83

91,96

138,29

73,34

2.1

Đt quc phòng

CQP

30,99

3,68

-

2,50

-

0,12

-

-

-

-

2.2

Đt an ninh

CAN

2,40

2,07

-

-

-

0,07

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

11,35

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

2,49

0,11

-

0,33

-

-

-

-

0,01

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

15,36

1,12

-

-

-

-

-

7,87

6,37

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng các cấp

DHT

986,86

125,12

39,52

36,81

25,59

38,03

23,33

50,60

25,58

38,59

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

17,66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

73,50

-

6,99

-

0,02

-

-

0,10

-

8,22

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

5,85

-

-

-

-

-

-

-

0,07

5,78

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

579,26

-

30,24

32,10

27,36

28,61

26,22

28,26

70,06

23,86

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

53,21

53,21

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

10,47

3,05

0,74

0,27

0,30

0,26

0,49

0,15

0,79

0,27

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,76

0,52

-

-

0,02

-

-

0,02

0,27

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa,

NTD

3,28

1,63

-

-

-

. -

-

0,07

0,75

-

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng,

SKX

7,20

-

3,49

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

8,44

0,38

0,21

0,21

0,51

0,23

1,42

0,61

1,31

0,02

2.22

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

0,44

0,44

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,47

0,31

-

-

-

0,04

-

-

-

0,12

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

198,72

5,45

16,68

15,67

19,68

-

6,37

4,29

33,08

(3,53)

3

Đất chưa sử dụng

CSD

2.180,89

49,35

145,78

31,17

102,38

118,48

17,28

111,15

97,17

87,88

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2021 (Các xã tiếp theo)

Đơn vị tính : ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Nàn Xỉn

Xã Nấm Dn

Xã Pà Vầy Sủ

Xã Quảng

Nguyên

Xã Tả Nhìu

Xã Thèn Phàng

Xã Thu Tà

Xã Trung Thịnh

Xã Xín Mần

I

LOI ĐT

 

58.652,33

2.728,12

3.894,07

2.510,57

9.948,46

2.026,54

2.766,79

2.776,39

2.994,86

1.680,04

1

Đất nông nghiệp

NNP

54.461,74

2.633,29

3.671,00

2.239,64

9.124,04

1.797,54

2.369,09

2.703,60

2.746,79

1.497,01

1.1

Đất trồng lúa

LUA

3.058,93

222,11

167,39

20,48

327,88

167,90

232,67

218,98

342,38

53,88

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

847,84

-

23,01

-

107,39

63,03

49,32

110,18

143,49

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

19.151,53

1.307,48

840,69

1.547,52

2.277,39

585,35

1.172,59

611,00

843,95

492,45

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.735,65

26,20

110,51

161,16

82,13

111,44

34,73

100,91

22,78

36,41

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

17.203,72

512,67

2.040,20

333,10

4.168,99

504,83

177,58

1.248,10

608,87

569,69

1.6

Đt rừng sản xuất

RSX

13.286,73

564,83

511,01

177,38

2.259,24

428,03

751,52

524,61

928,81

334,97

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

15,56

-

1,21

-

8,41

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

9,62

-

-

-

-

-

-

-

-

9,62

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.009,70

79,96

169,69

169,28

177,57

118,02

121,77

65,25

144,49

77,55

2.1

Đất quốc phòng

CQP

30,99

-

-

0,20

-

-

3,32

-

-

21,17

2.2

Đất an ninh

CAN

2,40

0,09

-

0,09

-

-

-

-

-

0,08

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

11,35

-

0,06

-

-

-

0,53

-

-

9,75

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi NN

SKC

2,49

-

-

-

0,67

-

1,36

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

15,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng các cấp

DHT

986,86

31,60

43,33

148,78

83,25

60,71

69,54

33,43

82,45

30,57

2.10

Đất danh lam thng cảnh

DDL

17,66

-

17,07

-

0,59

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

73,50

-

58,17

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

5,85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

579,26

36,91

32,10

17,24

47,66

43,63

37,10

26,86

56,66

14,38

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

53,21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

10,47

0,57

0,50

0,55

0,19

0,48

0,37

0,20

0,37

0,92

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,76

-

-

-

-

-

0,67

-

0,07

0,19

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

3,28

0,38

-

-

0,45

-

-

-

-

-

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng,

SKX

7,20

-

-

-

-

-

3,71

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

8,44

0,17

0,23

0,26

1,28

0,31

0,13

0,65

0,24

0,26

2.22

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

0,44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, suối

SON

198,72

10,24

18,22

2,15

43,48

12,89

5,02

4,10

4,70

0,24

3

Đất chưa sử dụng

CSD

2.180,89

14,87

53,38

101,65

646,85

110,97

275,93

7,54

103,58

105,47

 

PHỤ LỤC 2.

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 2588/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính : ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Cốc Pài

Xã Bản Díu

Xã Bản Ngò

Xã Chế Là

Xã Chí Cà

Xã Cốc Rế

Xã Khuôn Lùng

Xã Nà Chì

Xã Nàn Ma

1

Đất nông nghiệp

NNP

16,53

0,04

2,71

1,15

0,28

0,77

1,50

0,14

2,86

0,10

1.1

Đt trng lúa

LUA

0,41

-

-

-

0,02

-

0,02

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

5,69

0,03

1,62

0,02

0,03

0,67

1,00

0,04

0,06

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1,30

0,01

0,14

0,20

0,10

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

9,04

-

0,95

0,93

0,14

0,06

0,44

0,06

2,76

0,06

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2,96

1,51

0,88

-

-

0,30

0,15

-

-

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất PTHT cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2,38

1,51

0,40

-

-

0,30

0,15

-

-

-

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

0,48

-

0,48

-

-

-

-

-

-

-

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 (các xã tiếp theo)

Đơn vị tính : ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Nàn Xỉn

Xã Nấm Dn

Xã Pà Vầy Sủ

Xã Quảng Nguyên

Xã Tả Nhìu

Xã Thèn Phàng

Xã Thu Tà

Xã Trung Thịnh

Xã Xín Mần

1

Đất nông nghiệp

NNP

16,53

1,76

0,15

0,35

0,22

0,39

1,08

0,22

0,47

2,36

1.1

Đất trồng lúa

LUA

0,41

0,33

-

0,01

-

-

-

0,03

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

5,69

0,41

0,03

0,13

0,12

0,02

0,22

0,02

-

1,28

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1,30

0,07

0,05

0,04

0,04

0,06

0,05

0,04

0,04

0,26

1.4

Đt rừng phòng hộ

RPH

0,10

0,09

0,00

0,01

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

9,04

0,86

0,07

0,16

0,06

0,31

0,81

0,13

0,43

0,82

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2,96

0,04

-

-

-

-

-

-

-

0,08

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất PTHT cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2,38

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,10

0,02

-

-

-

-

-

-

-

0,08

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

0,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 3.

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 2588/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính : ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Cốc Pài

Xã Bản Díu

Xã Bản Ngò

Xã Chế Là

Xã Chí Cà

Xã Cốc Rế

Xã Khuôn Lùng

Xã Nà Chì

Xã Nàn Ma

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

16,53

0,04

2,71

1,15

0,28

0,77

1,50

0,14

2,86

0,10

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

0,41

-

-

-

0,02

-

0,02

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

5,69

0,03

1,62

0,02

0,03

0,67

1,0000

0,04

0,06

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

1,30

0,01

0,14

0,20

0,10

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

9,04

-

0,95

0,93

0,14

0,06

0,44

0,06

2,76

0,06

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất

 

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

0,00

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,85

-

0,40

-

-

0,30

0,15

-

-

-

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 (các xã tiếp theo)

Đơn vị tính : ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Nàn Xỉn

Xã Nấm Dn

Xã Pà Vy Sủ

Xã Quảng Nguyên

Xã Tả Nhìu

Xã Thèn Phàng

Xã Thu Tà

Xã Trung Thịnh

Xã Xín Mần

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

16,53

1,76

0,15

0,35

0,22

0,39

1,08

0,22

0,47

2,36

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

0,41

0,33

-

0,01

-

-

-

0,03

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

5,69

0,41

0,03

0,13

0,12

0,02

0,22

0,02

-

1,28

13

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

1,30

0,07

0,05

0,04

0,04

0,06

0,05

0,04

0,04

0,26

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

0,10

0,09

0,00

0,01

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

9,04

0,86

0,07

0,16

0,06

0,31

0,81

0,13

0,43

0,82

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất

 

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 4.

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 2588/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính : ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Cốc Pài

Xã Bản Díu

Xã Bản Ngò

Xã Chế Lả

Xã Chí Cà

Xã Cốc Rế

Xã Khuôn Lùng

Xã Nà Chì

Xã Nàn Ma

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trong lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Đt rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đt rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đt phi nông nghiệp

PNN

2,62

1,90

-

0,30

-

-

-

0,20

-

-

2.1

Đt quc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đt an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đt khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đt khu chế xut

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đt cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất PTHT cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,52

0,80

-

0,30

-

-

-

0,20

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

1,10

1,10

-

-

-

-

-

-

-

-

Kế hoạch đưa đt chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021 (các xã tiếp theo)

Đơn vị tính : ha

TT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Nàn Xỉn

Xã Nấm Dẩn

Xã Pà Vầy Sủ

Xã Quảng Nguyên

Xã Tả Nhìu

Xã Thèn Phàng

Xã Thu Tà

Xã Trung Thịnh

Xã Xin Mần

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đt rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đt phi nông nghiệp

PNN

2,62

0,02

0,20

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Đất quc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đt an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất PTHTcấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,52

0,02

0,20

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

1,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2588/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


181

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69