Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2577/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 800/QĐ-UBND về Danh mục thuộc Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất năm 2013 - Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm Văn hóa Lễ hội Tây Thiên tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 2577/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Dương Thị Tuyến
Ngày ban hành: 20/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2577/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 800/QĐ-UBND NGÀY 03/4/2013 CỦA UBND TỈNH: BỔ SUNG DANH MỤC THUỘC KẾ HOẠCH ỨNG VỐN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT NĂM 2013, DỰ ÁN BỒI THƯỜNG GPMB HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TRUNG TÂM VHLH TÂY THIÊN.

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Dự toán Ngân sách tỉnh năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Khu trung tâm Văn hóa Lễ hộ Tây Thiên;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất năm 2013;

Xét đề nghị của Quỹ Phát triển Đất tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 09/TTr-QPTĐ ngày 13/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh: Bổ sung Danh mục thuộc Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013, tại Biểu chi tiết kèm theo Quyết định, thêm 01 danh mục dự án thuộc huyện Tam Đảo, như sau:

Số TT

TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Quyết định phê duyệt

1

Bồi thường, giải phóng mặt bằng hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm Văn hóa Lễ hội Tây Thiên, huyện Tam Đảo

Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Kế hoạch vốn được ứng: Nằm trong tổng mức vốn tối đa cho huyện Tam Đảo năm 2013 (25 tỷ đồng), đã duyệt tại Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Mức vốn ứng cụ thể cho từng Dự án do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu vốn ứng của từng dự án theo Điều 23, Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Giao Quỹ phát triển đất tỉnh, Ban GPMB và phát triển quỹ đất tỉnh, UBND huyện Tam Đảo phối hợp chặt chẽ để thực hiện ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh; Chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư quản lý, sử dụng vốn ứng đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và hoàn trả vốn ứng đầy đủ, đúng thời gian quy định.

3. Các nội dung khác được giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Văn hóa Thể thao Du lịch, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Trưởng Ban GPMB và phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo; Giám đốc Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thị Tuyến

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2577/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 800/QĐ-UBND về Danh mục thuộc Kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất năm 2013 - Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm Văn hóa Lễ hội Tây Thiên tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.046
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168