Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2561/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 2561/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Lê Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 08/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2561/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 08 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ LÀO CAI - TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 347/TTr- STNMT ngày 02 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Lào Cai với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Bổ sung 04 dự án với diện tích 81,4 ha đất (Đã được Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai thông qua) vào Danh mục các dự án phải thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng của Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Lào Cai.

2. Bổ sung 01 thửa đất với diện tích 0,011 ha vào Danh mục các thửa đất, công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất (không phải thu hồi đất) của Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Lào Cai.

(Có danh sách chi tiết các công trình bổ sung kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, y ban nhân dân thành phố Lào Cai có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sdụng đất theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. UBND tnh;
- Như Điều 3;
- STN&MT (02 bn);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Hưng

 

DANH MỤC

DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THÀNH PHỐ LÀO CAI
(Kèm theo
Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của UBND tnh Lào Cai)

Đơn vị tính: ha

STT

Danh mục các công trình, dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư

Tổng diện tích đất (ha)

Sử dụng từ các loại đất

Nguồn vốn

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất khác

A

CÁC CÔNG TRÌNH PHẢI THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Dự án XD kết cu hạ tầng KT của địa phương gồm giao thông, thủy li, cấp nưc, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lí chất thải (Đim b, khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai)

 

 

79,6

 

 

 

79,6

 

 

 

1

San gạt mặt bằng hai bên đường D1 đoạn từ Km0+750 (nút giao B1) đến Km9+353 (nút giao Đại lộ Trần Hưng Đạo)

Phường Bắc Cường, Nam Cường, Bình Minh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

76,7

 

 

 

76,7

Nguồn thu đấu giá đất

QĐ 697/QĐ UBND ngày 15/3/2016 phê duyệt dự án đầu tư

 

2

Hạ tầng giao thông nội thị ưu tiên, cấp bách để vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Quốc tế đưng bộ số 2 Kim Thành (Hạng mục: Đường D2 kéo dài, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai)

xã Vạn Hòa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2,75

 

 

 

2,75

Hỗ trợ hạ tầng khu KTCK

QĐ 1075/QĐ UBND ngày 14/4/2016 phê duyệt điều chnh, bổ sung dự án đầu tư

 

3

Thủy điện Ngòi Đường

Xã Tả Phời

Cty Thủy điện Ngòi Đường

0,10

 

 

 

0,10

Vốn DN

VB 225/TB-VPUBND ngày 13/7/2015 của Văn phòng UBND tnh LC, QĐ 1079/QĐ-UBND ngày 15/5/2007 của UBND tnh LC;

 

II

Dự án XD công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà xã hội, nhà công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, khu thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang

 

 

1,8

 

 

 

1,8

 

 

 

1

Khu TĐC Sơn Mãn - xã Vạn Hòa

xã. Vạn Hòa

UBND TP Lào Cai

1,8

 

 

 

1,8

Thu tiền SDĐ của ngân sách thành phố

1070/QĐ-UBND 14/4/2016 Vv giao nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư 2016

 

B

CÁC D ÁN CHUYN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐT

 

 

0,011

 

 

 

0,011

 

 

 

1

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất (01 hộ - tổ 27)

P Bắc Cường

 

0,011

 

 

 

0,011

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2561/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


506
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33