Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2431/QĐ-UBND năm 2016 về quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại phường Tứ Hạ và phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2431/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2431/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MỘT SỐ LÔ ĐẤT TẠI PHƯỜNG TỨ HẠ VÀ PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đt cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019) và Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung giá đất ở tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới;

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của UBND tnh quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của UBND tnh về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 349/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 03 tháng 10 năm 2016 kèm Báo cáo thẩm định số 2562/BC-HĐTĐGĐ ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá đất cụ thể để đu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại phường Tứ Hạ và phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà như sau:

1. Đơn giá: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm, đơn giá này đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định.

2. Thông tin quy hoạch: Theo quy hoạch chi tiết phân lô đã được UBND thị xã Hương Trà thống nhất tại các văn bản: số 2049/UBND-QLĐT ngày 27/12/2013, số 2009/UBND-QLĐT ngày 17/12/2013.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

4. Thi hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 Quyết định này, giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ đấu giá tổ chức, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định tại khoản 1 Điu 118, Điều 119 Luật đất đai năm 2013 và Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT
UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 2431/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của UBND tnh)

TT

Ký hiệu lô đất

Khu vực - vị trí

Giá đất theo QĐ 75 và 37 x hệ số điều chỉnh giá đt (đồng/m2)

Đơn giá (đồng/m2)

I. Khu quy hoạch tái định cư Quốc lộ 1, tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ

1

A2

VT 1, đường gom tiếp giáp đường CMT8, đoạn 3 (2A);

2.112.500

2.450.000

2

A3

3

A4

4

A5

5

A6

2 mặt tiền, đường gom tiếp giáp đường CMT8, đoạn 3 (2A) và đường 10.5 (3C)

2.169.375

2.500.000

6

A23

2 mặt tiền đường 16.50 m (3A) và đường 10.50 m (3C)

1.397.825

1.700.000

7

A24

VT 1, đường 16.50 m (3A)

1.345.500

1.600.000

8

A25

9

A26

10

A27

11

A28

2 mặt tiền, đường 24.00 m (2C) và đường 16.50m (3A)

1.748.125

1.800.000

12

A29

VT1, đường 24.00 m (2C);

1.675.000

2.000.000

13

A30

14

A31

VT 1, đường 24.00 m (2C);

1.675.000

2.000.000

15

A32

16

A33

17

A34

18

A35

19

A36

20

A37

21

A38

22

A39

23

A40

24

A41

25

A42

26

A43

27

A44

28

B4

VT 1, đường 10.50 m (3C)

1.046.500

1.500.000

29

B5

30

B6

31

B7

32

B8

33

B9

34

B10

VT 1, đường 10.50 m (3C);

1.046.500

1.500.000

35

B11

36

B12

37

B13

38

B14

39

B15

40

B16

41

B17

42

B18

43

B19

44

B20

VT 1, đường 16.50 m (3A);

1.345.500

1.600.000

45

B21

46

B22

2 mặt tiền, đường 16.50 m (3A) và đường 10.50 m (3C)

1.397.825

1.700.000

II. Khu quy hoạch TĐC Quốc lộ 1, tổ dân phố Xuân Tháp, phường Hương Xuân

1

9 (LK 01)

VT1, đường Lê Đức Thọ, đoạn 1 (3B);

1.196.000

1.500.000

2

10 (LK01)

3

11 (LK 01)

4

12 (LK 01)

5

10 (LK 04)

VT1, đường 10.5 m (4.C);

693.000

1.000.000

6

11 (LK 04)

2 mặt tiền; đường 10.5 m (4.C) và đường 8.0 m

1.200.000

7

12 (LK 04)

8

13 (LK04)

VT1, đường 10.5 m (4.C);

1.000.000

9

14 (LK 04)

10

15 (LK 04)

11

16 (LK 04)

12

17 (LK 04)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2431/QĐ-UBND năm 2016 về quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại phường Tứ Hạ và phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


614

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250