Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 24/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 27/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2012/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 27 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và tài chính của tổ chức Phát triển quỹ đất;

Căn cứ Kết luận số 102-KL/BCS ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức lại Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 194/TTr-STNMT ngày 15 tháng 6 năm 2012; Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 843/TTr-SNV ngày 18 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Trung tâm phát triển quỹ đất (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, với các nội dung:

1. Vị trí và chức năng:

Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã tạo lập; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Kon Tum.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các công trình, dự án có quy mô lớn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ;

b) Quản lý quỹ đất được giao, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

d) Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2.2. Quyền hạn:

a) Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao;

b) Hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

c) Thuê tư vấn thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức:

Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm: Giám đốc (do một Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiêm nhiệm), 01 Phó Giám đốc chuyên trách và 04 chuyên viên giúp việc do Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế.

Ngoài ra, tùy theo công việc, được hợp đồng có thời hạn một số lao động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh theo quy định của pháp luật.

4. Biên chế: Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2005 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban TCTU;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo;
- Lưu VT-TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2012/QĐ-UBND về tổ chức lại Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.650

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140