Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 23/2005/QĐ-UB-HN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 18/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2005/QĐ-UB-HN

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI "

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 69/1999/QĐ-UB ngày 18 tháng 8 năm 1999 và Quyết định số 65/2001/QĐ-UB ngày 29 tháng 8 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, ph ường, xã, thị trấn; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn 

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 18 tháng 02 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở ổn định tại đô thị và nông thôn; xử lý các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Các loại đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (gọi tắt là Giấy chứng nhận).

1. Đất ở có đủ điều kiện theo quy định điều 50 Luật Đất đai 2003;

2. Đất của hộ gia đình, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất để xây dựng nhà ở;

3. Đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất cho tổ chức để xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên theo quy định của Luật Đất đai;

4. Đất ở, nhà ở của các hộ gia đình, cá nhân đ ược tái định cư giải phóng mặt bằng;

5. Đất của người trúng đấu giá được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép đấu giá quyền sử dụng đất ở;

6. Đất có nhà ở mua theo Nghị định 61/CP ngày 07/7/1994 của Chính phủ;

7. Nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân mua của tổ chức được Nhà nước giao đất để kinh doanh nhà ở và nhà ở của hộ gia đình chính sách mua thuộc quỹ nhà của Thành phố (kể cả nhà chung cư);

8. Đất khu nhà ở gia đình quân đội do Cục Quản lý Nhà đất - Xây dựng (Bộ Quốc phòng) thực hiện theo sự thống nhất giữa Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Quốc phòng.

9. Đất ở của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai, nhưng thực tế Nhà nước chưa quản lý và hộ gia đình, cá nhân đó vẫn đang quản lý, sử dụng, đã có quyết định giải quyết của Uỷ ban nhân dân thành phố;

10. Đất ở thuộc các trường hợp là nhà cải tạo, nhà vắng chủ, nhà công tư hợp doanh, nhà người Hoa, nhà trên đất quản lý theo thông tư 73/TTg ngày 07/7/1962 của Thủ tướng Chính phủ, đã có quyết định giải quyết của Uỷ ban nhân dân thành phố;.

11. Đất ở thuộc các trường hợp được xác lập quyền sở hữu nhà ở theo Nghị quyết số:

58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1998 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân

sự về nhà được xác lập trước ngày 01/7/2001 và Quyết định 41/2001/QĐ-UB ngày 15/6/2001

của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

“Đất ở có vườn, ao” là đất có nhà ở nằm trong cùng một thửa đất có vườn, ao thuộc khu dân cư đô thị hoặc nông thôn. Diện tích đất ở, đất vườn, ao được xác định theo quy định tại Điều 11 bản quy định này.

Đất ao, vườn xen kẽ trong khu nông thôn, không có nhà ở cùng nằm trong một thửa đất thì không được xác định là đất ở. Thời hạn sử dụng đất khi cấp chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003.

Điều 4. Điều kiện về hộ khẩu khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở , đất ở có vườn, ao tại đô thị và nông thôn nêu tại Điều 2 bản quy định này được xét cấp giấy chứng nhận phải có hộ khẩu th ường trú tại Hà Nội, trừ các trường hợp khác theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 5. Điều kiện được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất có một trong các loại giấy tờ sau đây được Uỷ ban nhân dân xã, ph ường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp thì diện tích đất sử dụng có giấy tờ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có th ẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao, tặng nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, ph ường, thị trấn xác nhận đã sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

f) Giấy tờ mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà n ước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán kinh doanh nhà ở;

g) Giấy tờ về quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được cơ quan Nhà nước thẩm quyền giao đất để xây dựng nhà ở, đã thực hiện nộp tiền sử dụng đất;

h) Giấy tờ về nhà, đất của hộ gia đình, cá nhân do tổ chức phân, giao khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, đã thực hiện nộp tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên;

i) Giấy tờ mua bán nhà ở, đất ở của các đối tượng chính sách; giấy tờ mua bán nhà ở, đất ở của các tổ chức kinh doanh nhà, sau khi người mua nhà đã thực hiện nộp tiền mua nhà ở, đất ở;.k) Quyết định giao đất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất tái định cư giải phóng mặt bằng đã thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước, nhưng thực tế Nhà nước chưa quản lý và hộ gia đình, cá nhân đó vẫn đang quản lý, sử dụng thì hộ gia đình, cá nhân đó được tiếp tục sử dụng, đ ược cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất.

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1/ Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan nhưng đến trước ngày 01/7/2004 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân xã, ph ường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất sau ngày 01/7/1994 phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất. 4. Hộ gia đình, cá nhân được công nhận, cho phép sử dụng đất ở theo bản án hoặc Quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án nhân dân cấp có thẩm quyền, Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành, đã được bàn giao đất trên thực địa thì được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (đối với diện tích đất được công nhận, cho phép sử dụng ) sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất không có các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1/ Điều này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, được Uỷ ban nhân dân xã, ph ường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt, công bố thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức quy định tại Khoản 2 Điều 10 bản quy định này. Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất sau ngày 01/7/1994 phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.

6. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định không có các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1/ Điều này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01/7/2004, nay được Uỷ ban nhân dân xã, ph ường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt, công bố thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2/ Điều 12 quy định này.

7. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Khoản 3/ Điều 12 bản quy định này.

Điều 6. Không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và xử lý các trường hợp không

được cấp giấy chứng nhận

1. Không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các trường hợp sau:

a) Lấn chiếm đất công, đất chưa sử dụng kể từ ngày Uỷ ban nhân dân ph ường, xã, thị trấn tiếp nhận, quản lý hồ sơ, quản lý diện tích đất công, đất chưa sử dụng;

b) Tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở sau ngày 09/4/2002 Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 17/2002/CT-UB;.c) Đã có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch;

d) Thuộc đối tượng sử dụng đất quy định tại Khoản 5, 6 Điều 5 có thửa đất nằm hoàn toàn trong phạm vi không được quy hoạch là đất ở, đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố trước thời điểm sử dụng đất; thời điểm sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận;

e) Thuộc đối tượng sử dụng đất quy định tại Khoản 5, 6 Điều 5 có thửa đất nằm hoàn toàn trong phạm vi hành lang bảo vệ các công trình: đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, cầu cống, đê, điện, di tích lịch sử, văn hoá, an ninh quốc phòng mà thời điểm sử dụng đất sau ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định về phạm vi hành lang bảo vệ công trình nói trên. Thời điểm sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận;

f) Các trường hợp mua bán, chuyển nhượng cho, tặng mà đất đó nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, cầu cống, đê, điện, di tích lịch sử, văn hoá, an ninh quốc phòng tại thời điểm sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định về phạm vi hành lang bảo vệ công trình nói trên. Thời điểm mua bán, chuyển nhượng cho, tặng do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận;

g) Các trường hợp mua bán, chuyển nhượng cho, tặng mà đất đó nằm trong phạm vi quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được quy hoạch không phải là đất ở tại thời điểm sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố. Thời điểm mua bán, chuyển nhượng cho, tặng do Uỷ ban nhân dân ph ường, xã, thị trấn xác nhận.

2. Xử lý các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận:

a) Các trường hợp quy định tại Mục a, b Khoản 1/ Điều này, Uỷ ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn phải cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật để trả lại hiện trạng ban đầu; công bố danh sách công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn, cụm dân cư để nhân dân kiểm tra, giám sát. Uỷ ban nhân dân quận, huyện căn cứ vào quy hoạch được phê duyệt, lập ph ương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật; b) Các trường hợp không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quy định tại Mục c, d, e, f, g Khoản 1/ Điều này, Uỷ ban nhân dân ph ường, xã, thị trấn lập hồ sơ, công bố danh sách chủ sử dụng, địa điểm, vị trí, diện tích, lý do công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn, cụm dân cư để nhân dân biết; đồng thời báo cáo Văn phòng đăng ký đất và nhà (thuộc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất) ghi vào hồ sơ địa chính.

Điều 7. Thẩm quyền xét, cấp giấy chứng nhận Uỷ ban nhân dân quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất.

Điều 8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở được cấp tới từng thửa đất cho hộ gia đình, cá nhân theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành. Nội dung, cách viết và quản lý giấy chứng nhận theo quy định tại Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và sử dụng từ ngày 02/12/2004; trường hợp có tài sản gắn liền với đất thì tài sản đó được ghi nhận trên giấy chứng nhận.

Điều 9. Thực hiện chế độ tài chính về đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Mọi trường hợp được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất phải nộp phí địa chính và lệ phí trước bạ (trường hợp trong quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền có ghi chủ sử dụng đất không phải nộp); trường hợp phải nộp thuế chuyển quyền thì nộp thêm thuế chuyển quyền..Việc nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính ph ủ về thu tiền sử dụng đất và Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

Chương 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 10. Hạn mức đất ở khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất ở không có vườn, ao

1. Trường hợp sử dụng đất có các loại giấy tờ theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5 bản quy định này có ghi nhận rõ ranh giới, diện tích thửa đất ở (hoặc thổ cư) thì toàn bộ diện tích đất đó được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phụ thuộc vào hạn mức sử dụng đất ở do Uỷ ban nhân dân thành phố quy định.

2. Người sử dụng đất ở quy định tại Khoản 5, 6 Điều 5 được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo hạn mức sử dụng đất ở quy định, cụ thể như sau:

a- Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức:

- Từ đường Vành đai 2 trở vào trung tâm Thành phố (thuộc 4 quận nội thành cũ, từ Vĩnh

Tuy - Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở - Cầu Giấy - Nhật Tân vào trung tâm), diện tích đất ở bằng

120m2;

- Từ đường Vành đai 2 trở ra, diện tích đất ở bằng 180m2;

- Các xã giáp ranh các quận, diện tích đất ở bằng 200m 2 ;

- Các xã vùng đồng bằng, diện tích đất ở bằng 300m2;

- Các xã vùng trung du, diện tích đất ở bằng 400m 2 .

Trường hợp diện tích thửa đất vượt quá hạn mức quy định tại Mục a Khoản 2/ Điều này thì diện tích đất vượt được xác định theo hiện trạng loại đất đang sử dụng.

b- Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức quy định tại Mục a Khoản 2/ Điều này thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.

3. Người sử dụng đất quy định tại Khoản 7/ Điều 5 bản quy định này được cấp giấy chứng nhận theo diện tích được giao theo Quyết định giao đất; Trường hợp hiện trạng sử dụng đất vượt quá diện tích đ ược giao, phù hợp với quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất với điều kiện phần diện tích đang sử dụng, nhưng tổng diện tích không vượt quá hạn mức quy định tại Mục a Khoản 2/ Điều này. Trường hợp vượt quá hạn mức quy định tại Mục a Khoản 2/ Điều này thì diện tích vượt được xác định theo hiện trạng loại đất đang sử dụng; nếu hiện trạng xác định là đất ở thì phần diện tích đất ở phải nộp tiền sử dụng đất.

Điều 11. Hạn mức đất ở khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao

1. Trường hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 mà trong hồ sở địa chính hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 5 bản quy định này có ghi nhận rõ ranh giới, diện tích thửa đất ở (hoặc thổ cư) thì toàn bộ diện tích đất đó (kể cả vườn, ao) được xác định là đất ở.

2. Trường hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 mà ranh giới thửa đất chưa đ ược xác định trong hồ sơ.địa chính hoặc trên các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 5 bản quy định này thì diện tích đất ở được xác định không quá năm (5) lần hạn mức quy định tại Mục a Khoản 2/ Điều 10 bản quy định này nhưng tổng diện tích không vượt quá diện tích đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng. Phần diện tích còn lại sau khi đã xác định đất ở thì được xác định theo hiện trạng loại đất đang sử dụng, nếu hiện trạng xác định là đất ở thì phần diện tích đất ở phải nộp tiền sử dụng đất.

3- Trường hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01/7/2004 mà người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 , 3 Điều 5 bản quy định này mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất vườn, ao được xác định theo giấy tờ đó.

4- Trường hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được sử dụng được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 5 bản quy định này mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất vườn, ao thì diện tích đất ở được xác định như sau:

a- Trường hợp diện tích đất ở có vườn, ao lớn hơn hạn mức quy định tại Mục a Khoản 2/ Điều 10 Bản quy định này thì diện tích đất ở không vượt quá hạn mức, phần diện tích còn lại được xác định theo hiện trạng loại đất đang sử dụng; nếu hiện trạng sử dụng xác định là đất ở thì phần diện tích đất ở phải nộp tiền sử dụng đất;

b- Trường hợp diện tích thửa đất ở có vườn, ao nhỏ hơn hạn mức quy định tại Mục a Khoản 2/ Điều 10 Điều này thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất ở có vườn, ao.

5. Trường hợp thửa đất không có giấy tờ về quyền sử dụng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 7 Điều 5 bản quy định này thì diện tích đất ở, đất vườn, ao cũng được xác định như quy

định tại Khoản 4 Điều này.

Điều 12. Thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người đang sử dụng

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất quy định tại Khoản 5/Điều 5 bản quy định này đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống trên diện tích đất vượt hạn mức quy định tại Khoản 2/ Điều 10 bản quy định này thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất do Uỷ ban nhân dân thành phố quy định tại thời điểm quyết định cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất vượt hạn mức.

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất quy định tại Khoản 6/ Điều 5 bản quy định này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định sau:

Nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất do Uỷ ban nhân dân thành phố quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đối với diện tích nằm trong hạn mức quy định tại Khoản 2 Điều 10 bản quy định này và nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất do Uỷ ban nhân dân thành phố quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đã xây dựng nhà ở hoặc xây dựng các công trình phục vụ đời sống vượt quá hạn mức quy định.

3. Các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất làm nhà ở từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà chưa nộp tiền sử dụng đất theo quy định trước ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực, mà nay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thu tiền sử dụng đất..4. Trường hợp đất ở có vườn, ao quy định tại Khoản 2/ Điều 11 bản quy định này và người đang sử dụng đã xây dựng nhà ở hoặc các công trình phục vụ đời sống có diện tích xây dựng vượt quá hạn mức quy định tại Khoản 2 Điều 11 bản quy định này thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất ở theo giá quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Trường hợp đất ở có vườn, ao quy định tại Khoản 3/ Điều 11 bản quy định này vàngười đang sử dụng đã xây dựng nhà ở hoặc xây dựng các công trình phục vụ đời sống có diện tích xây dựng vượt quá diện tích đất ở ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định sau:

a. Trường hợp đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 có diện tích đất ở ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất lớn hơn hạn mức quy định tại Khoản 2 Điều 10 bản quy định này thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất do Uỷ ban nhân dân thành phố quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng vượt quá diện tích đất ở ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất;

b. Trường hợp đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 có diện tích đất ở ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nhỏ hơn hạn mức quy định tại Khoản 2/ Điều 10 bản quy định này thì phải nộp 50 % tiền sử dụng đất theo giá đất do Uỷ ban nhân dân thànhphố quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng vượt quá hạn mức quy định;

c. Trường hợp đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 có diện tích đất ở ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất lớn hơn hạn mức quy định tại Khoản 2 Điều 10 bản quy định này thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất phần diện tích đất ở ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu chưa nộp tiền sử dụng đất) theo giá do Uỷ ban nhân dân thành phố quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp đã xây dựng nhà ở hoặc xây dựng các công trình phục vụ đời sống vượt quá diện tích đất ở ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phải nộp 100 % tiền sử dụng đất theo giá quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích xây dựng vượt hạn mức;

d. Trường hợp đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 có diện tích đất ở ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nhỏ hơn hạn mức quy định tại Khoản 2 Điều 10 bản quy định này thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất phần diện tích đất ở ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu ch ưa nộp tiền sử dụng đất) theo giá quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Trường hợp đã xây dựng nhà ở hoặc xây dựng các công trình phục vụ đời sống vượt quá diện tích đất ở ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất và hạn mức quy định; Trường hợp đã xây dựng nhà ở hoặc xây dựng các công trình phục vụ đời sống có diện tích vượt quá hạn mức quy định thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng vượt quá hạn mức.

6. Trường hợp đất ở có vườn, ao quy định tại Mục a Khoản 4/ Điều 11 bản quy định này và người đang sử dụng đã xây dựng nhà ở hoặc xây dựng các công trình phục vụ đời sống có diện tích xây dựng vượt quá hạn mức quy định tại Khoản 2 Điều 10 quy định này thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định sau:

a. Trường hợp đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 thì phải nộp 50 % tiền sử dụng đất theo giá quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng vượt quá hạn mức quy định tại Khoản 2 Điều 10 bản quy định này;.b. Trường hợp đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nằm trong hạn mức quy định tại Khoản 2/ Điều 10 bản quy định này (nếu ch ưa nộp tiền sử dụng đất); trường hợp đã xây dựng nhà ở hoặc xây dựng các công trình phục vụ đời sống có diện tích vượt quá hạn mức quy định thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng vượt quá hạn mức.

7. Trường hợp thửa đất có vườn, ao quy định tại Khoản 5 Điều 11 bản quy định này và người đang sử dụng đã xây dựng nhà ở hoặc xây dựng các công trình phục vụ đời sống có diện tích xây dựng vượt quá hạn mức quy định tại Khoản 2 Điều 10 bản quy định này thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định sau:

a. Nếu người sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất phần diện tích xây dựng vượt hạn mức quy định tại Khoản 2 Điều 10 bản quy định này theo giá quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b. Nếu người sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất phần diện tích xây dựng trong hạn mức và 100% tiền sử dụng đất phần diện tích đã xây dựng vượt hạn mức quy định tại Khoản 2 Điều 10 bản quy định này theo giá quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 13. Quy định về viết giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao và quy định khi chuyển từ đất vườn ao sang làm đất ở.

1. Vị trí đất ở, đất vườn, ao phải thể hiện tại sơ đồ thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mục đích sử dụng chính ghi trên giấy chứng nhận là đất ở, mục đích sử dụng phụ là mục đích sử dụng thuộc nhóm đất nông nghiệp phù hợp với hiện trạng sử dụng; kèm theo mỗi mục đích sử dụng là diện tích tương ứng với mục đích sử dụng đó.

2. Khi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn, ao sang làm đất ở phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Điều 14. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các trường hợp nằm trong quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa có quyết định thu hồi.

1. Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 bản quy định này nằm trong phạm vi quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và nông thôn (không bao gồm các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 6 bản quy định này) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không phải là đất ở, nhưng chưa có quyết định thu hồi, đã sử dụng đất trước thời điểm công bố quy hoạch, hoặc sau thời điểm công bố quy hoạch nhưng có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 7 Điều 5 thì vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng chủ sử dụng đất phải chấp hành đúng quy định về xây dựng. Khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch, người sử dụng đất phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định thu hồi đất. Các quy định về hạn chế sử dụng đất được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Người sử dụng đất nêu tại Khoản 5, 6 Điều 5 bản quy định này nằm trong phạm vi quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và nông thôn (không bao gồm các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 6 bản quy định này) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng sử dụng sau thời điểm công bố quy hoạch thì chỉ được cấp giấy chứng nhận phần nằm ngoài quy hoạch (nếu có). Phần nằm trong phạm vi quy hoạch không được cấp giấy chứng nhận mà chỉ xác định vị trí, diện tích và người đang.sử dụng đất; đồng thời chủ sử dụng đất phải chấp hành đúng quy định về xây dựng. Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch, người sử dụng đất phải chấp hành Quyết định thu hồi đất.

Điều 15. Cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp sử dụng đất ở nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, cầu cống, đê, sông, kênh, mương, công trình điện, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, an ninh quốc phòng

1. Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 bản quy định này đã sử dụng đất trước thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định về phạm vi hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, cầu cống, đê, sông, kênh, mương, công trình điện, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh (trừ các trường hợp sử dụng đất trong vùng 1 di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh), an ninh quốc phòng được cấp giấy chứng nhận, nhưng chủ sử dụng đất phải chấp hành đúng quy định về xây dựng, vệ sinh, tự chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng và công trình. Khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch, người sử dụng đất phải chấp hành Quyết định thu hồi đất. Các quy định về hạn chế sử dụng đất được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Người sử dụng đất nêu tại Khoản 5, 6 Điều 5 bản quy định này sử dụng đất sau thời điểm công bố phạm vi hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, cầu cống, đê, sông, kênh, mương, công trình điện, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, an ninh quốc phòng thì chỉ được cấp Giấy chứng nhận phần nằm ngoài phạm vi hành lang bảo vệ (nếu có), phần nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ không được cấp giấy chứng nhận mà chỉ xác định vị trí, diện tích trong Giấy chứng nhận. Khi đó chủ sử dụng đất phải chấp hành đúng quy định về xây dựng, vệ sinh và chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng và công trình. Khi nhà n ước thu hồi đất để thực hiện dự án theo phạm vi hành lang bảo vệ, người sử dụng đất phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định thu hồi đất.

Điều 16. Cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp đất ở nằm ở bãi sông Hồng, song Cầu, sông Đuống, sông Cà Lồ (nằm ngoài đê phía sông)

1- Người sử dụng đất có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 7 Điều 5 bản quy định này thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Người sử dụng đất có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 5, 6 Điều 5 bản quy định này và sử dụng đất trước ngày 15 tháng 12 năm 1990 (ngày Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 429/HĐBT quy định về thi hành Pháp lệnh về đê điều) thì được cấp Giấy chứng nhận; nếu sử dụng từ ngày 15 tháng 12 năm 1990 đến ngày 1/7/2004 thì không được cấp giấy chứng nhận mà chỉ được xác định vị trí, diện tích, hiện trạng sử dụng đất lưu hồ sơ địa chính phường, xã, thị trấn để quản lý, hướng dẫn sử dụng; đồng thời chủ sử dụng đất phải chấp hành đúng quy định về xây dựng, chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng và tài sản. Khi Nhà nước thu hồi, trưng dụng đất để thực hiện dự án theo quy hoạch, hoặc do yêu cầu khẩn cấp để bảo vệ đê điều, tạo hành lang thoát lũ, người sử dụng đất phải chấp hành Quyết định thu hồi, trưng dụng và chấp hành quy định về thoát lũ và đê điều. Sau khi Nhà nước xác định hành lang thoát lũ, phần diện tích đất nằm ngoài hành lang thoát lũ (nếu có) được xét cấp giấy chứng nhận.

3- Chủ sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1/2 Điều này phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất, không được xây mới, phải chấp hành quy định của Nhà nước về an toàn đê điều, thoát lũ, chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng và tài sản. Khi Nhà nước thu hồi, trưng dụng đất để thực hiện dự án theo quy hoạch, hoặc do yêu cầu khẩn cấp để bảo vệ đê điều, tạo hành lang thoát lũ, người sử dụng đất phải chấp hành Quyết định thu hồi, trưng dụng và chấp hành quy định về thoát lũ và đê điều. Các quy định về hạn chế sử dụng đất nêu trên được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 17. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất xây dựng nhà chung cư.

1. Trường hợp chủ đầu tư sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở chung cư kinh doanh thì người mua căn hộ chung cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hình thức sử dụng đất là sử dụng chung. Trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẽ sơ đồ thửa đất có nhà chung cư, vị trí nhà chung cư và vị trí căn hộ chung cư; phần tài sản có trên đất ghi trên giấy chứng nhận là diện tích sàn xây dựng căn hộ.

2. Trường hợp nhà chung cư và các công trình trực tiếp phục vụ nhà chung cư do cá nhân, hộ gia đình xây dựng để cho thuê thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu nhà chung cư với hình thức sử dụng đất là sử dụng riêng. Nếu sau đó bán cho một hoặc nhiều người khác thì hình thức sử dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp được chỉnh lý phù hợp với hình thức sở hữu nhà. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư, chủ sở hữu nhà chung cưlà tổ chức được thực hiện theo quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổchức.

Điều 18. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người có nhà ở thuộc sở hữu chung

1. Nhà ở thuộc sở hữu chung mà các chủ sở hữu tự thoả thuận phân chia toàn bộ diện tích đất thành từng thửa đất sử dụng riêng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất đó.

2. Nhà ở thuộc sở hữu chung mà các chủ sở hữu tự thoả thuận phân chia phần diện tích đất sử dụng riêng và có phần diện tích sử dụng chung thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho từng chủ sở hữu nhà; trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi phần diện tích đất sử dụng chung và phần diện tích đất sử dụng riêng.

3. Nhà ở thuộc sở hữu chung mà các chủ sở hữu không tự thoả thuận phân chia được diện tích đất sử dụng riêng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho từng chủ sở hữu nhà; hình thức sử dụng đất là sử dụng chung.

Chương 3:

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

Điều 19. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối vớ i các trường hợp người sử dụng đất trực tiếp lập và nộp hồ sơ

1. Đối với những quận, huyện đã thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 123 Luật Đất đai năm 2003.

2. Đối với những quận, huyện chưa thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định sau:

a. Hộ gia đình, cá nhân nộp một (01) bộ hồ sơ, gồm có:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 7

Điều 5 của bản quy định này (nếu có);

- Hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân (bản phô tô);

- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

Hồ sơ nộp tại Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi có đất..

b. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

- Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thẩm tra, xác minh hiện trạng sử dụng đất (trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì kiến nghị cơ quan quản lý cấp trên lập trích đo bản đồ địa chính, hồ sơ kỹ thuật thửa đất theo quy định - Thời gian cấp bản đồ, hồ sơ kỹ thuật thửa đất không tính trong thời gian thụ lý hồ sơ); Đối chiếu với hồ sơ quản lý về đất đai, quy hoạch để xác nhận về nguồn gốc, loại đất và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được xét duyệt, quy định về hành lang bảo vệ các công trình; Công bố công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở Uỷ ban nhân dân ph ường, xã, thị trấn trong thời gian mười lăm (15) ngày; Tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các trường hợp đủ điều kiện, Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn có trách nhiệm lập Tờ trình (kèm theo danh sách) và hồ sơ gửi Phòng Địa ch ính nhà đất và đô thị quận, huyện;

- Phòng Địa chính nhà đất và đô thị quận, huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ; xác nhận trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến (bằng văn bản) đối với trường hợp không đủ điều kiện. Trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật gửi cơ quan Thuế thu tiền, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định; viết giấy chứng nhận; trình Uỷ ban nhân dân quận, huyện quyết định cấp giấy chứng nhận. Các trường hợp không đủ điều kiện phải thông báo cho Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn và người sử dụng đất biết lý do hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thời gian thực hiện các công việc quy định tại các Mục a và b Khoản này không quá năm mươi lăm (55) ngày làm việc (không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Trường hợp đất ở, nhà ở của các hộ gia đình, cá nhân mua theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; đất ở, nhà ở của các hộ gia đình, cá nhân mua của các tổ chức được nhà nước giao đất kinh doanh nhà ở (kể cả nhà chung cư); đất ở của người trúng đấu giá được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép đấu giá quyền sử dụng đất; đất của tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất để xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên; đất ở, nhà ở của các trường hợp được giao đất, mua nhà ở tái định cư khi giải phóng mặt bằng, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

a) Các tổ chức bán, giao nhà, đất cho các hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thay hộ

gia đình, cá nhân (người nhận nhà, đất); hoặc cá nhân, hộ gia đình (nếu là trường hợp được giao đất, mua nhà ở tái định cư khi giải phóng mặt bằng) nộp một (01) bộ hồ sơ tại Phòng Địa chính nhà đất và đô thị quận, huyện; Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của tổ chức bán, giao nhà, đất về tình trạng tranh chấp nhà, đất (nếu là trường hợp được giao đất, mua nhà ở tái định cư khi giải phóng mặt bằng thì không phải xác nhận);

- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng nhà đất (Quyết định giao nhà, đất; Hợp đồng mua bán nhà ở, đất ở; Văn bản giao đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Văn bản giao nhà đất tái định cư giải phóng mặt bằng;...);

- Chứng từ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà, đất bán, giao (nếu có);.- Trích đo bản đồ địa chính khu đất kèm theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất do đơn vị tư vấn

đo đạc bản đồ lập theo quy phạm đo vẽ thành lập bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Biên bản bàn giao mốc giới nhà đất, sơ đồ vị trí và mặt bằng nhà chung cư (đối với nhà chung cư).

b) Phòng Địa chính nhà đất và đô thị quận, huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ; xác nhận trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến (bằng văn bản) đối với trường hợp không đủ điều kiện. Trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, gửi cơ quan Thuế thu tiền nộp ngân sách Nhà nước theo quy định; viết giấy chứng nhận, trình Uỷ ban nhân dân quận, huyện quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các trường hợp không đủ điều kiện phải thông báo cho Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn và người sử dụng đất biết lý do hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Thời gian thực hiện các công việc quy định tại Khoản 3 Điều này không quá hai mươi lăm (25) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Phòng Địa chính nhà đất và đô thị quận, huyện nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 20. Trình tự , thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đã kê khai đăng ký năm 1998, 2001 (trong đó mỗi lần xét duyệt cho nhiều hộ gia đình, cá nhân)

1. Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn có trách nhiệm:

a) Rà soát theo địa bàn từng cụm dân cư, tổ dân phố hoặc theo từng tờ bản đồ, lập danh sách tất cả các trường hợp đã kê khai, đăng ký nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một tổ dân phố được lập thành 01 hồ sơ;

b) Tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân bổ sung hồ sơ theo yêu cầu;

c) Thẩm tra xác minh hiện trạng sử dụng đất (trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì kiến nghị cơ quan quản lý cấp trên lập trích đo bản đồ địa chính, hồ sơ kỹ thuật thửa đất theo quy định - Thời gian cấp bản đồ, hồ sơ kỹ thuật thửa đất không tính trong thời gian thụ lý hồ sơ); Đối chiếu với hồ sơ quản lý về đất đai, quy hoạch để xác nhận về nguồn gốc, loại đất và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được xét duyệt, quy định về hành lang bảo vệ các công trình;

Công bố công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở Uỷ ban nhân dân ph ường, xã, thị trấn trong thời gian mười lăm (15) ngày; Tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các trường hợp đủ điều kiện, Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn có trách nhiệm lập Tờ trình (kèm theo danh sách) và hồ sơ gửi Phòng Địa chính nhà đất và đô thị quận, huyện.

2. Phòng Địa chính nhà đất và đô thị quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện; trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, gửi cơ quan Thuế thu tiền nộp ngân sách Nhà nước theo quy định; viết giấy chứng nhận; trình Uỷ ban nhân dân quận, huyện quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các trường hợp không đủ điều kiện phải thông báo cho Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn và người sử dụng đất biết lý do hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ..Thời gian thực hiện các công việc quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này tối đa không quá một trăm mười (110) ngày làm việc (không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nhận được kết quả bổ sung, chỉnh lý hồ sơ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chương 4:

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

Điều 21. Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi phát hiện nội dung ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót thì Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất có trách nhiệm kiểm tra, đính chính đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân thành phố đã cấp; Phòng Địa chính nhà đất và đô thị các quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra, đính chính đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân quận, huyện cấp.

Điều 22. Thu hồi và cấp mới lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp mới lại được thực hiện cho các trường hợp sau:

a- Thu hồi Giấy chứng nhận cho trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận theo mẫu mới khi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu;

b- Sạt lở tự nhiên đối với thửa đất;

c- Có thay đổi ranh giới thửa đất, gồm các trường hợp sau:

- Tạo thửa đất mới do được nhà n ước giao đất, cho thuê đất;

- Tạo thửa đất mới do hợp nhiều thửa thành một thửa;

- Tạo thửa đất mới trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất một phần thửa đất, chuyển đổi mục đích sử dụng một phần thửa đất, Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành hai hay nhiều thửa đất mà pháp luật cho phép;

- Ranh giới thửa đất bị thay đổi theo kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được Uỷ ban nhân dân ph ường, xã, th ị trấn công nhận; Quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai; Quyết định hoặc bản án có hiệu lực của Toà án nhân dân cấp có thẩm quyền; Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người sử dụng đất bị ố, nhoè, rách, hư hại hoặc b ị mất.

2. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp do Uỷ ban nhân dân thành phố cấp; Phòng Địa chính nhà đất và đô thị quận, huyện thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp do Uỷ ban nhân dân quận, huyện cấp.

3. Việc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này do Uỷ ban nhân dân quận, huyện thực hiện đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân quận, huyện cấp; Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất thực hiện theo uỷ quyền đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân thành phố cấp.

.4. Việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các đối tượng quy định tại Điều 38 Luật Đất đai được thực hiện theo Luật Đất đai và Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai

Điều 23. Xử lý các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có vườn, ao trước ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

1. Không điều chỉnh lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho dù diện tích đất ở đã cấp vượt quá hạn mức quy định tại Điều 11 bản quy định này.

2. Trường hợp diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có diện tích nhỏ hơn hạn mức quy định tại Điều 11 bản quy định này thì không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhỏ hơn khi chuyển mục đích sử dụng hay thực hiện các quyền sử dụng đất.

Điều 24. Xử lý tồn tại về nộp tiền sử dụng đất sau khi Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và Thông tư 117/2004/TT-BTC có hiệu lực thi hành

1. Không thu tiền sử dụng đất cho các trường hợp sau:

a. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 5 bản quy định này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đất đó đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 mà còn nợ tiền sử dụng đất.

b. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 5 bản quy định này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đất đó đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 mà còn nợ tiền sử dụng đất (chỉ áp dụng cho phần diện tích nằm trong hạn mức quy định tại Khoản 2 Điều 10 bản quy định này).

c. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có vườn, ao đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đất đó đã được sử dụng ổn định từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 mà còn nợ tiền sử dụng đất (chỉ áp dụng cho phần diện tích nằm trong hạn mức quy định tại Khoản 4 Điều 11 bản quy định này).

2. Các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thi hành mà thuộc các trường hợp đất sử dụng làm nhà ở từ ngày 15/10/1993 về sau phải nộp tiền sử dụng đất mà còn nợ thì tính và thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ và Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất do Uỷ ban nhân dân thành phố quy định tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc thu nợ tiền sử dụng đất theo chính sách trên có hiệu lực đến 31/12/2005. Từ ngày 01/01/2006 thì thực hiện tính và thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính và giá đất do Uỷ ban nhân dân thành phố quy định tại thời điểm thu tiền sử dụng đất.

3. Các trường hợp quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2004 ghi nộp 40%, 100% tiền sử dụng đất, nếu nay thuộc diện được miễn tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và Thông tư số 117/2004/TT-BTC thì phải xác nhận lại nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm bắt đầu sử dụng đất ở và đính chính nghĩa vụ tài chính.

Điều 25. Quy định về trách nhiệm đính chính nghĩa vụ tài chính

1. Các trường hợp quy định tại Khoản 1, 3 Điều 23 bản quy định này, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm bắt đầu sử dụng đất ở đối với giấy chứng nhận do Uỷ ban nhân dân thành phố cấp, làm căn cứ thu tiền sử dụng đất..2. Các trường hợp quy định tại Khoản 1, 3 Điều 23 bản quy định này, Phòng Địa chính nhà đất và đô thị quận, huyện xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm bắt đầu sử dụng đất ở đối với giấy chứng nhận do Uỷ ban nhân dân quận, huyện cấp, làm căn cứ thu tiền sử dụng đất.

Chương 5:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Trách nhiệm của các Sở, Ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp

1. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thi hành Quy định này; Cung cấp, hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu thực hiện các thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn cấp huyện và cấp xã để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện; Xử lý hoặc kiến nghị xử lý những cán bộ, công chức vi phạm quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

2. Sở Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm công bố quy hoạch xây dựng đô thị chi tiết của các quận, huyện; của phường, xã, thị trấn (đối với những nơi thuộc thẩm quyền do Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt) đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan cung cấp thông tin về quy hoạch, về phạm vi hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, đường sắt, đường bộ, cầu cống, công trình điện, mương thoát nước.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cung cấp các thông tin về phạm vi hành lang bảo vệ đê, sông, kênh, mương thuỷ lợi, hành lang thoát lũ, trả lời trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có văn bản đề nghị.

4. Sở Văn hoá Thông tin có trách nhiệm cung cấp các thông tin về phạm vi hành lang bảo vệ di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, trả lời trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có văn bản đề nghị.

5. Quân khu Thủ đô, Công an thành phố có trách nhiệm cung cấp các thông tin về hành lang bảo vệ các công trình an ninh, quốc phòng và trả lời phạm vi hành lang bảo vệ các công trình an ninh, quốc phòng trả lời trong thờ i gian 30 ngày kể từ ngày Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có văn bản đề nghị.

6. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các quận, huyện xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép và giải quyết ngay các vướng mắc liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Uỷ ban nhân dân các quận huyện có văn bản đề nghị.

7. Cục Thuế thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các Chi cục Thuế quận, huyện tổ chức thu tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền, phí và lệ phí trước bạ, đảm bảo việc giao giấy chứng nhận cho nhân dân đ ược kịp thời, thuận lợi và đúng quy định.

8. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí đúng quy định, đảm bảo đủ kinh phí để Uỷ ban nhân dân các quận, huyện hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

9. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm:

a- Căn cứ quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận, Uỷ ban nhân dân quận, huyện phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm cho Uỷ ban nhân dân ph ường, xã, thị trấn, các Phòng ban và cán bộ, công chức trong việc thực hiện..b- Rà soát toàn bộ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại các phường, xã, thị trấn thuộc quận, huyện; tổng hợp số lượng các trường hợp sử dụng đất nhà ở tư nhân chưa kê khai đăng ký và h ướng dẫn kê khai; tổng hợp số lượng các trường hợp bất khả kháng không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

c- Lập kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn quận, huyện đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

d- Tổ chức thẩm định hồ sơ và quyết định cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định tại bản quy định này.

e- Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn cấp huyện và cấp xã để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện; Xử lý hoặc kiến nghị xử lý những cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

10. Uỷ ban nhân dân các ph ường, xã, thị trấn có trách nhiệm:

a- Tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách về việc cấp giấy chứng nhận trên địa bàn phường, xã, thị trấn.

b- Thành lập Hội đồng xét cấp giấy chứng nhận ph ường, xã, thị trấn để tổ chức cho nhân dân kê khai, đăng ký, tổ chức phân loại, xét cấp giấy chứng nhận. Thành phần Hội đồng gồm:

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ph ường, xã, thị trấn - Chủ tịch Hội đồng;

+ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ph ường, xã, thị trấn phụ trách nhà đất đô thị - Uỷ viên thường trực;

+ Cán bộ địa chính phường, xã, thị trấn - Uỷ viên thường trực;

+ Đại diện Mặt trận Tổ quốc phường, xã, thị trấn - Uỷ viên;

+ Cán bộ Tư pháp phường, xã, thị trấn - Uỷ viên;

+ Trưởng Công an phường, xã, thị trấn - Uỷ viên.

c- Hội đồng xét cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm tiến hành phân loại hồ sơ, xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất ở, tình trạng tranh chấp, hiện trạng đất đang sử dụng phù hợp với quy hoạch đất ở; Lập hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân quận, huyện phê duyệt cấp giấy chứng nhận theo quy định tại bản quy định này.

Điều 27. Trách nhiệm của Người sử dụng đất

Người đang sử dụng đất có trách nhiệm kê khai chính xác, kịp thời và đầy đủ nội dung theo quy định về kê khai đăng ký đất ở, nhà ở, đất có vườn, ao. Mọi trường hợp cản trở người khác kê khai đăng ký, cố tình không kê khai đăng ký hoặc kê khai đăng ký không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở mà chưa kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận, có trách nhiệm kê khai, đăng ký tại Uỷ ban nhân dân ph ường, xã, thị trấn nơi có đất xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2005. Sau thời điểm trên, nếu chưa kê khai đăng ký mà không có lý do chính đáng thì Nhà nước không xem xét về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản quy định này.

Điều 28. Thành viên của Hội đồng xét cấp giấy chứng nhận phường, xã, thị trấn; Cán bộ, công chức thừa hành nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận nếu vì động cơ cá nhân, tư lợi, thiếu tinh thần trách nhiệm mà làm sai lệch hồ sơ, thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành.chính truy cứu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Điều 29. Hiệu lực thi hành

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quy định này thay thế các Quy định sau:

a) "Quy định về kê khai đăng ký nhà ở, đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị" ban hành kèm theo Quyết định 69/1999/QĐ-UB ngày 18/8/1999 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

b) "Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất ao và vườn liền kề khu dân cư nông thôn" ban hành theo Quyết định số 65/2001/QĐ-UB ngày 29/8/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện quy định này nếu phát sinh vướng mắc, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, các Sở, Ban, Ngành có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2005/QĐ-UB-HN ngày 18/02/2005 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.413

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47