Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện: Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Xuân Trường và thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Số hiệu: 2240/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Phùng Hoan
Ngày ban hành: 10/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2240/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CÁC HUYỆN: Ý YÊN, MỸ LỘC, VỤ BẢN, XUÂN TRƯỜNG VÀ THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của các huyện: Vụ Bản, Ý Yên, Xuân Trường, Mỹ Lộc, thành phố Nam Định đã được UBND tỉnh phê duyệt;

Căn cứ Công văn số 897/TTg-KTN ngày 16/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc danh mục các dự án lưới điện cấp bách của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2014;

Căn cứ Văn bản số 556/UBND-VP5 ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc hướng tuyến đường dây 220KV Trực Ninh cắt đường dây 220KV Ninh Bình - Nam Định điều chỉnh tránh đài DVOR/DME trên địa bàn xã Đại An, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định;

Căn cứ Văn bản số 7560/NPMB-ĐB ngày 09/9/2016 của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án: Đường dây 220kV Ninh Bình - Nam Định;

Xét đề nghị tại các Tờ trình số: 131/TTr-UBND ngày 05/10/2016 của UBND huyện Xuân Trường, 134/TTr-UBND ngày 04/10/2016 của UBND huyện Vụ Bản, 87/TTr-UBND ngày 26/9/2016 của UBND huyện Mỹ Lộc, 142/TTr-UBND ngày 26/9/2016 của UBND huyện Ý Yên, 120/TTr-UBND ngày 21/9/2016 của UBND thành phố Nam Định; 2457/TTr-STNMT ngày 06/10/2016 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện: Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Xuân Trường và thành phố Nam Định và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện: Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Xuân Trường và thành phố Nam Định, cụ thể như sau:

1. Dự án đường dây 220 KV Ninh Bình - Nam Định (đi qua các huyện Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc, thành phố Nam Định) cụ thể:

a. Huyện Ý Yên:

- Điều chỉnh bổ sung quy hoạch đất công trình năng lượng với diện tích 0,88 ha thuộc địa bàn các xã: Yên Phong, Yên Khánh, Yên Bình, Yên Dương, Yên Mỹ và thị trấn Lâm.

- Diện tích bổ sung quy hoạch được hủy bỏ từ 0,88 ha quy hoạch công trình đất thủy lợi đã được phê duyệt tại xã Yên Trung do chưa có nhu cầu sử dụng.

b. Huyện Vụ Bản:

- Điều chỉnh bổ sung quy hoạch đất công trình năng lượng với diện tích 0,72 ha thuộc địa bàn các xã: Minh Tân, Cộng Hòa, Trung Thành, Quang Trung, Đại An.

- Diện tích bổ sung quy hoạch được hủy bỏ từ 0,72 ha quy hoạch đất công trình năng lượng đã được phê duyệt tại các xã Tân Khánh, Đại An, Quang Trung, Hợp Hưng do chưa có nhu cầu sử dụng.

c. Huyện Mỹ Lộc:

- Điều chỉnh bổ sung quy hoạch đất công trình năng lượng với diện tích 0,91 ha thuộc địa bàn các xã: Mỹ Hưng, Mỹ Thắng, Mỹ Thành, Mỹ Phúc.

- Diện tích bổ sung quy hoạch 0,91 ha được hủy bỏ từ 0,91 ha quy hoạch đất công trình năng lượng đã được phê duyệt tại xã Mỹ Trung và thị trấn Mỹ Lộc do chưa có nhu cầu sử dụng.

d. Thành phố Nam Định

- Điều chỉnh bổ sung quy hoạch đất công trình năng lượng với diện tích 0,25 ha thuộc địa bàn xã Lộc Hòa.

- Diện tích bổ sung quy hoạch được hủy bỏ từ 0,25 ha quy hoạch đất công trình năng lượng (dự án xây dựng trạm biến áp tại xã Nam Vân) đã được phê duyệt do chưa có nhu cầu sử dụng.

2. Dự án đường dây 220KV Trực Ninh cắt đường dây 220KV Ninh Bình - Nam Định (Đoạn điều chỉnh tránh đài DVOR/DME trên địa bàn xã Đại An, xã Liên Bảo huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định)

- Điều chỉnh bổ sung quy hoạch đất công trình năng lượng với diện tích 0,51 ha để thực hiện dự án đường dây 220KV Trực Ninh cắt đường dây 220KV Ninh Bình - Nam Định (Đoạn điều chỉnh tránh đài DVOR/DME) thuộc địa bàn các xã Đại An, Liên Bảo huyện Vụ Bản.

- Diện tích bổ sung quy hoạch được hủy bỏ từ 0,51 ha quy hoạch đất công trình năng lượng đã được phê duyệt tại 2 xã Hợp Hưng, Minh Tân huyện Vụ Bản do chưa có nhu cầu sử dụng.

3. Dự án đường dây 220 kV mạch kép Thái Bình - Tiền Hải - Trực Ninh (đi qua 2 huyện Xuân Trường và Trực Ninh, trong đó huyện Trực Ninh đã lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đối với dự án)

- Điều chỉnh bổ sung quy hoạch đất công trình năng lượng với diện tích 1,52 ha thuộc địa bàn các xã Xuân Tân, Thọ Nghiệp, Xuân Trung, Xuân Phương, Xuân Vinh, thị trấn Xuân Trường, Xuân Tiến, Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Đài.

- Diện tích bổ sung quy hoạch được hủy bỏ từ 1,52 ha quy hoạch đất giao thông nội đồng đã được phê duyệt tại xã Xuân Kiên do chưa có nhu cầu sử dụng.

Điều 2. Căn cứ điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân các huyện: Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Xuân Trường, UBND thành phố Nam Định có trách nhiệm:

1. Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Trường hợp có sự bất cập giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các quy hoạch chuyên ngành khác và các quy định của tỉnh thì kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường xem xét trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Nam Định; Chủ tịch UBND các huyện: Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Xuân Trường; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
kt. chỦ tỊch
phó chỦ tỊch

Nguyễn Phùng Hoan

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện: Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Xuân Trường và thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


547
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90