Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22/2003/QĐ-UB thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng và an ninh trật tự khu quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 22/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 27/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ AN NINH TRẬT TỰ KHU QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và Thông tư số 145/1998/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ ;
Căn cứ Quyết định số 154/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 892/CP-KG ngày 29 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001 - 2020;
Theo Công văn số 2903/UB-SX ngày 30 tháng 7 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Công văn số 848/CV/ĐHQG-HCM ngày 16 tháng 9 năm 2002 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng và an ninh trật tự ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 111/TCCQ ngày 24 tháng 12 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng và an ninh trật tự khu quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các Ông, Bà có tên sau :

1. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban thường trực;

3. Bà Trần Thị Kim Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Phó Trưởng Ban;

4. Bà Ngô Kim Liên, Phó Giám đốc Sở Tài chánh – Vật giá thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;

5. Ông An Dũng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;

6. Ông Võ Văn Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Minh Dũng, Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;

8. Ông Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;

9. Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;

10. Ông Chu Quốc Thắng, Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;

11. Ông Bùi Quốc Định, Phó Ban Kế hoạch – Tài chính Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;

12. Đại diện Sở Tài chánh – Vật giá tỉnh Bình Dương, Ủy viên;

13. Đại diện Công an tỉnh Bình Dương, Ủy viên;

14. Đại diện Sở Địa chính – Nhà đất tỉnh Bình Dương, Ủy viên;

15. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ :

1. Chỉ đạo triển khai và kiểm tra việc thực hiện giải phóng mặt bằng trên toàn bộ diện tích quy hoạch của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh gồm 643,7ha thuộc địa phận quận Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) và địa phận huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương), nhằm đảm bảo mục tiêu, tiến độ và kế hoạch xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân trong khu vực thực hiện tốt các chính sách, chủ trương và quy định của Nhà nước có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu vực liên quan đến địa phận thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền, công an và các đoàn thể địa phương phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giữ gìn an ninh, trật tự, bài trừ các tệ nạn xã hội, chống lấn chiếm xây dựng trái phép trên địa bàn khu quy hoạch Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Ban Chỉ đạo tổ chức và hoạt động theo quy chế cụ thể do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định, sau khi thống nhất với các thành viên Ban Chỉ đạo.

Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ chuyên viên do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định tùy theo yêu cầu công tác cần thiết.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu riêng. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận và thực hiện theo quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo sẽ chấm dứt hoạt động khi dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Tài chánh – Vật giá thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Địa chính – Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thủ tướng Chính phủ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Sở TC-VG tỉnh Bình Dương
- Sở ĐC-NĐ tỉnh Bình Dương
- CA tỉnh Bình Dương
- UBND huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- ĐH Quốc gia TP.HCM
- Chi nhánh KBNN/TP
- Ban TCCQ.TP
- VP Đoàn Đại biểu QH.TPHCM.
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các Tổ NCTH
- Văn phòng Tiếp công dân thành phố
- Lưu (ĐB-C)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2003/QĐ-UB thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng và an ninh trật tự khu quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status