Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2131/QĐ-UBND giá đất xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất Phú Yên 2016

Số hiệu: 2131/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 07/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2131/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 07 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 68 LÔ ĐẤT TẠI KHU DÂN CƯ THÔN THÂN BÌNH ĐÔNG, XÃ SƠN THÀNH ĐÔNG, HUYỆN TÂY HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ các Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh về Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016 trên địa bàn huyện Tây Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 404/TTr-STNMT ngày 24/6/2016, Báo cáo số 495/BC-STNMT ngày 01/9/2016); Biên bản thẩm định ngày 08/7/2016 của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và hồ sơ kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 68 lô đất tại Khu dân cư thôn Thân Bình Đông, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa; với nội dung như sau:

PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT

STT

Tên lô đất

Diện tích (m2)

Loại đất

Vị trí đất

Đường, đoạn đường hoặc khu vực

Giá đất phê duyệt (đ/m2)

 

KHU A (34 LÔ, DIỆN TÍCH 6.907m2)

 

1

Các lô số: Từ số 1, 2, 3 đến lô số 33.

202,4

Đất ở tại nông thôn

2

Đường Quốc lộ 29, đoạn từ giáp ranh xã Hòa Phú đến cổng Hòa

350.000

2

Lô số 34.

227,74

(ONT)

 

Bình thôn Phú Thịnh

350.000

KHU B (22 LÔ, DIỆN TÍCH 4.365,01m2)

 

1

Các lô số: 35, 36, 37, 38; từ lô số 40, 41 đến lô số 55.

202,4

Đất ở tại nông thôn (ONT)

2

Đường Quốc lộ 29, đoạn từ giáp ranh xã Hòa Phú đến cổng Hòa Bình thôn Phú Thịnh

350.000

2

Lô số 39.

151,8

Đất ở

2

Đường Quốc lộ 29, đoạn từ giáp

350.000

3

Lô số 56.

165,21

nông thôn (ONT)

(02 mặt tiền)

ranh xã Hòa Phú đến cổng Hòa Bình thôn Phú Thịnh

370.000

 

KHU C (12 LÔ, DIỆN TÍCH 2.126,78m2)

 

1

Lô số 57.

173,46

Đất ở tại nông thôn

2 (02 mặt tiền)

Đường Quốc lộ 29, đoạn từ giáp ranh xã Hòa Phú đến cổng

370.000

2

Các lô số: 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67.

177,1

2

350.000

3

Lô số 62.

176,65

(ONT)

 

Hòa Bình thôn Phú Thịnh

350.000

4

Lô số 68.

182,77

 

 

 

350.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- PCT UBND tỉnh (Hiến);
- Lưu: VT, Hg, HgAQD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2131/QĐ-UBND ngày 07/09/2016 phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 68 lô đất tại Khu dân cư thôn Thân Bình Đông, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


708

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!