Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2070/QĐ-UBND năm 2011 xác định lợi nhuận định mức của dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 2070/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 05/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2070/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN ĐỊNH MỨC CỦA DỰ ÁN NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ TRÊN ĐA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà cho người có thu nhập thp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà sinh viên, nhà công nhân, nhà cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một s nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung liên quan đến việc bán, thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc S Xây dựng tại Tờ trình s 1656/TTr-SXD ngày 20/7/2011,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Lợi nhuận định mức của dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị (sau đây gọi tắt là dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được xác định như sau:

1. Nguyên tắc chung:

1.1. Lợi nhuận định mức của dự án đầu tư hoặc hạng mục công trình nhà ở cho người có thu nhập thấp đưa vào khai thác được xác định sau khi dự án đầu tư hoặc hạng mục công trình đó được phê duyệt quyết toán. Sau khi chủ đầu tư nộp đủ hồ sơ theo Điểm 1.2 Khoản này, Sở Xây dựng chủ trì cùng với các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các s, ngành có liên quan xác định lợi nhuận định mức dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp theo Khoản 2 Điều này, trình UBND tỉnh phê duyệt.

1.2. Hồ sơ đề nghị xác định lợi nhuận dự án gửi Sở Xây dựng, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị xác định lợi nhuận định mức dự án, trong đó ghi rõ:

+ Tiến độ triển khai dự án so với tiến độ nêu tại văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền (sao kèm văn bản chấp thuận đầu tư);

+ Tỷ lệ lãi suất vay ưu đãi / lãi suất thị trường liên ngân hàng (VNIBOR) kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm vay vốn ưu đãi và Tỷ lệ s vn vay ưu đãi trên tổng mức đầu tư (sao kèm hợp đng vay vốn ưu đãi có ghi rõ VNIBOR kỳ hạn 12 tháng tại thời đim vay vốn);

+ T lệ vốn huy động từ tiền mua nhà ứng trước của khách hàng / tổng mức đầu tư (trích dẫn và dẫn chiếu rõ nội dung này thể hiện đâu trong quyết toán công trình đã được phê duyệt và trong hồ sơ kim toán của cơ quan kiểm toán độc lập);

+ Tỷ lệ căn hộ cho thuê, thuê mua / tổng số căn hộ (trích dẫn và dẫn chiếu rõ nội dung này thể hiện ở đâu trong dự án đã được phê duyệt);

+ Tỷ lệ diện tích chủ đầu tư giữ lại để sử dụng vào mục đích dịch vụ thương mại / tổng diện tích sàn các căn hộ (trích dẫn và dẫn chiếu rõ nội dung này thể hiện ở đâu trong dự án đã được phê duyệt).

- Quyết toán dự án do chủ đầu tư phê duyệt kèm theo hồ sơ kiểm toán của cơ quan kiểm toán độc lập;

- Bản vẽ mặt bằng ghi chú rõ căn hộ cho thuê, cho thuê mua và diện tích chủ đu tư giữ lại để sử dụng vào mục đích dịch vụ thương mại.

1.3. Lợi nhuận định mức giả định của dự án nhà ở thu nhập thấp khi xác định giá bán tạm tính để huy động vốn từ tiền mua nhà ứng trước của khách hàng là lợi nhuận định mức tối đa do Thủ tướng Chính phủ quy định (PMAX) được nêu tại Khoản 2 Điều này. Chủ đầu tư xây dựng giá bán tạm tính gửi S Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành văn bản thẩm định.

2. Li nhuận định mức của dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp được xác định theo công thức sau:

PDA: Lợi nhuận định mức của dự án do UBND tỉnh phê duyệt.

PMAX: Lợi nhuận định mức ti đa do Thủ tướng Chính phủ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg: 10%;

PMIN: Lợi nhuận định mức tối thiểu: 3%.

MDA: Tổng cộng điểm bị giảm trừ do không đạt các tiêu chí đánh giá sau đây:

2.1. Mức độ đáp ng tiến độ triển khai dự án (trừ tối đa 30 điểm):

Tiến độ thực hiện được thể hiện thành một mục riêng trong văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền để làm cơ sở tính điểm giảm trừ, cụ thể:

- Dự án đúng tiến độ: không trừ;

- Dự án chậm tiến độ từ 06 tháng trở xuống trừ 05 điểm;

- Dự án chậm tiến độ trên 06 tháng đến 12 tháng trừ 10 điểm;

- Dự án chậm tiến độ trên 12 tháng đến 18 tháng trừ 15 điểm;

- Dự án chậm tiến độ trên 18 tháng đến 24 tháng trừ 20 điểm;

- Dự án chậm tiến độ trên 24 tháng đến 30 tháng trừ 25 điểm;

- Dự án chậm tiến độ trên 30 tháng trừ 30 điểm.

2.2. Mức độ hưởng thuận lợi do ưu đãi vay vốn (trừ tối đa 15 đim):

Điểm trừ = 15 điểm x

1 -

Lãi suất vay ưu đãi

x

Số vốn vay ưu đãi

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (VNIBOR) kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố

Tổng mức đầu tư

2.3. Mức độ huy động vốn từ tiền ứng trước của người mua nhà (trừ tối đa 30 điểm):

Điểm trừ =

Vốn huy động

x 30 điểm

Tổng mức đầu tư

2.4. Tỷ lệ căn hộ cho thuê, cho thuê mua trong tổng số căn hộ bán, cho thuê, cho thuê mua (trừ tối đa 20 điểm):

Điểm trừ =

1-

Số lượng căn hộ cho thuê, cho thuê mua

x 20 điểm

Tổng số căn hộ

2.5. Tỷ lệ diện tích chủ đầu tư giữ lại để sử dụng vào mục đích dịch vụ thương mại trong tổng diện tích sàn các căn hộ (trừ tối đa 05 điểm):

Tỷ lệ diện tích sàn chủ đầu tư giữ lại để sử dụng vào mục đích dịch vụ thương mại so với tổng diện tích sàn căn hộ của dự án nhà ở từ 10% trở xuống: không trừ điểm; nếu tỷ lệ này trên 10%: tr 5 điểm.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các S: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang; chủ đầu tư dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp; Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
Bộ Xây dựng;
-
Ngân hàng Nhà nước;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
Ngân hàng Nhà nước tnh Khánh Hòa;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam tỉnh Khánh Hòa;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Knh Hòa;
-
Báo Khánh Hòa;
- Lưu VT, HgP, MN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2070/QĐ-UBND năm 2011 xác định lợi nhuận định mức của dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.619
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7