Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2024/QĐ-UBND năm 2018 về bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 04 cơ sở, nhà đất thu hồi của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 2024/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Minh Chiến
Ngày ban hành: 08/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2024/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 04 CƠ SỞ, NHÀ ĐẤT THU HỒI CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 606/TTr-STC ngày 22 tháng 10 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 04 cơ sở nhà, đất thu hồi của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế (theo Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thu hồi 05 cơ sở nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế do sáp nhập, dôi dư đơn vị không có nhu cầu sử dụng), gồm:

1. Trung tâm Y tế dự phòng cũ gồm 03 cơ sở:

1.1. Cơ sở 1: Số 199, đường Hoàng Diệu, Phường 1, thành phố Bạc Liêu.

- Diện tích đất: 114 m2; Nguyên giá: 537.680.000 đồng; Giá trị còn lại: 537.680.000 đồng.

- Diện tích nhà: 343 m2; Nguyên giá: 600.000.000 đồng; Giá trị còn lại: 0 đồng.

1.2. Cơ sở 2: Số 57/2, đường Cao Văn Lầu, Phường 5, thành phố Bạc Liêu.

- Diện tích đất: 520 m2; Nguyên giá: 572.000.000 đồng; Giá trị còn lại: 572.000.000 đồng.

- Diện tích nhà: 384 m2; Nguyên giá: 600.000.000 đồng; Giá trị còn lại: 0 đồng.

1.3. Cơ sở 3: Số 47, đường Phùng Ngọc Liêm, Phường 2, thành phố Bạc Liêu.

- Diện tích đất: 120,4 m2; Diện tích nhà: 191,56 m2;

2. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Mỹ phẩm - Thực phẩm: Số 67, đường Điện Biên Phủ, Phường 3, thành phố Bạc Liêu.

- Diện tích đất: 95 m2; Nguyên giá: 787.338.000 đồng; Giá trị còn lại: 787.338.000 đồng.

- Diện tích nhà: 285 m2; Nguyên giá: 455.328.000 đồng; Giá trị còn lại: 0 đồng.

Lý do: Qua kiểm tra, rà soát thì hiện trạng trụ sở làm việc của 04 cơ sở nhà, đất này đã xuống cấp, nằm xen kẽ với nhà ở của dân, diện tích làm việc nhỏ, không phù hợp với quy hoạch trụ sở làm việc lâu dài.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan bàn giao các tài sản nêu trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh làm thủ tục bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 04 cơ sở nhà, đất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Số tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 04 tài sản nêu trên nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính, sau khi trừ các chi phí có liên quan sẽ nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu cập nhật, bổ sung 04 tài sản nêu trên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 (với mục đích sử dụng đất ở) để làm cơ sở bán đấu giá theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP (T.Tài) UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CH, MT(QĐ 01)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2024/QĐ-UBND năm 2018 về bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 04 cơ sở, nhà đất thu hồi của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


774

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40