Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2014/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đơn giá giao quyền sử dụng đất tái định cư và diện tích dôi dư ngoài diện tích tái định cư nhưng trong cùng một lô đất do quy hoạch tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 08/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2014/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ VÀ ĐƠN GIÁ GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH DÔI DƯ NGOÀI DIỆN TÍCH TÁI ĐỊNH CƯ NHƯNG TRONG CÙNG MỘT LÔ ĐẤT DO QUY HOẠCH TẠI CÁC KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc; Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc ban hành theo Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2361/TTr-STC ngày 02 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá giao quyền sử dụng đất tái định cư và đơn giá giao quyền sử dụng đất đối với diện tích dôi dư ngoài diện tích tái định cư nhưng trong cùng một lô đất do quy hoạch tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố Bảo Lộc; cụ thể như sau:

Số TT

Khu quy hoạch dân cư - Ký hiệu lô đất

Đơn giá đối với diện tích

Tái định cư (đồng/m2)

Ngoài diện tích tái định cư (đồng/m2)

I

Khu quy hoạch dân cư khu phố 3 - phường Lộc Tiến

 

01

Khu A4: Lô số 19

Đã phê duyệt

2.649.600

02

Khu A4: Lô số 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 và Khu A6: Lô số 10

Đã phê duyệt

2.208.000

03

Khu A5: Lô số 22

Đã phê duyệt

2.394.000

04

Khu A4: Lô số 62, 63; Khu A5: Lô số 05, 10; Khu A6: Lô số 36 và Khu A7: Lô số 9, 24

Đã phê duyệt

1.995.000

II

Khu quy hoạch dân cư khu phố 7, phường Lộc Phát

 

01

Khu B8: Lô số 15

1.162.000

Không có

III

Khu dân cư khu phố 3, phường B'Lao

 

01

Khu C: Lô số 45

1.449.600

Không có

02

Khu C: Lô số 46

1.449.600

2.232.000

IV

Khu quy hoạch dân cư Hà Giang

 

01

Khu P6&P7: Lô số 33

Đã phê duyệt

3.230.000

V

Khu G và khu tái định cư giáp trường Trưng Vương, phường 1

 

01

Khu G: Lô số 03

2.397.750

Không có

02

Lô số 19

2.637.525

5.291.000

03

Lô số 05, 06 và 07

Đã phê duyệt

4.810.000

VI

Khu quy hoạch chia lô, phường B'Lao

 

01

Lô số 2A

1.500.000

Không có

Điều 2. UBND thành phố Bảo Lộc có trách nhiệm:

1. Căn cứ diện tích giao cho các hộ và đơn giá giao quyền sử dụng đất ở đã được phê duyệt tại Điều 1, tính toán giá trị lô đất để thông báo cho các đối tượng đủ điều kiện được giao đất biết; thực hiện thu tiền sử dụng đất và tổ chức giao quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế thực hiện phạt nộp theo quy định tại khoản 9, Điều 2, Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ.

2. Quản lý và sử dụng số tiền thu được từ việc giao quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước, Cục thuế; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2014/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đơn giá giao quyền sử dụng đất tái định cư và diện tích dôi dư ngoài diện tích tái định cư nhưng trong cùng một lô đất do quy hoạch tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.685
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118