Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1979/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với công trình, dự án trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Số hiệu: 1979/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 13/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1979/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ PHỤC VỤ BỒI THƯỜNG GPMB ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI NHƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 428/TTr-STNMT ngày 30/5/2016, ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1909/TTr-STC-GCS ngày 07/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường GPMB đối với một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, cụ thể như sau:

1. Công trình Khu dân cư thị trấn Bồng Sơn:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

2. Công trình Khu dân cư thị trấn Tam Quan:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

3. Công trình Khu dân cư xã Hoài Đức:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

4. Công trình Khu dân cư xã Hoài Tân:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

5. Công trình Khu dân cư xã Hoài Thanh Tây:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

6. Công trình Khu dân cư xã Hoài Thanh:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

7. Công trình Khu dân cư xã Hoài Hảo:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

8. Công trình Khu dân cư xã Hoài Phú:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

9. Công trình Khu dân cư xã Hoài Sơn:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

10. Công trình Khu dân cư xã Hoài Châu Bắc:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

11. Công trình Khu dân cư xã Tam Quan Bắc:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

12. Công trình Khu dân cư xã Tam Quan Nam:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

13. Công trình Khu dân cư xã Hoài Hương:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

14. Công trình Khu dân cư xã Hoài Hải:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

15. Công trình Khu dân cư xã Hoài Mỹ:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

16. Công trình Khu dân cư xã Hoài Xuân:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

17. Công trình mở rộng diện tích trường THCS Tam Quan Nam:

Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

18. Công trình Đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Phước An), đoạn đi qua địa bàn huyện Hoài Nhơn:

+ Đối với đất vườn trong cùng thửa đất ở: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất vườn cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1,5 (áp dụng giá đất vườn quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

+ Đối với đất rừng sản xuất tại xã Hoài Sơn (xã miền núi, không thuộc xã 135): Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất rừng sản xuất cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 2 (áp dụng giá đất rừng sản xuất quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

+ Đối với đất rừng sản xuất tại thị trấn Bồng Sơn và các xã Hoài Châu, Hoài Phú, Hoài Hảo, Hoài Tân, Hoài Đức: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất rừng sản xuất cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất rừng sản xuất quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

+ Đối với các loại đất nông nghiệp còn lại: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 1 (áp dụng giá đất nông nghiệp còn lại quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

19. Dự án Khu Dịch vụ - Du lịch tổng hợp Hoàng Gia Tam Quan:

+ Đối với đất vườn trong cùng thửa đất ở: Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất vườn cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 2 (áp dụng giá đất vườn quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

+ Đối với đất ở thuộc tuyến đường liên xã An Đông - Thiện Chánh (đoạn từ ngã 3 Bưu điện văn hóa xã đến hết Trạm Biên phòng Tam Quan): Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất ở cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB phê duyệt bằng 2,5 (áp dụng giá đất ở quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn; tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1979/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với công trình, dự án trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


706

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215