Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trực Ninh và Hải Hậu tỉnh Nam Định

Số hiệu: 1967/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Phùng Hoan
Ngày ban hành: 21/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1967/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN TRỰC NINH VÀ HUYỆN HẢI HẬU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Trực Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Hậu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Văn bản số 380/UBND-VP5 ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc thỏa thuận hướng tuyến các đường dây 110Kv thuộc dự án “Đấu nối 110Kv sau TBA 220 Kv Trực Ninh”;

Căn cứ Văn bản số 541/UBND-VP3 ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Nam Định về chủ trương xây dựng Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giầy, dép OASIS tại xã Hải Tân, Hải Phương, huyện Hải Hậu;

Căn cứ Thông báo số 164/TB-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Ngô Gia Tự - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Xét đề nghị tại các văn bản số: 135/TTr-UBND ngày 07/9/2016 của UBND huyện Hải Hậu; 98/TTr-UBND ngày 01/9/2016 của UBND huyện Trực Ninh; 2275/TTr-STNMT ngày 14/9/2016 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Trực Ninh và huyện Hải Hậu và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trực Ninh và huyện Hải Hậu với tổng diện tích 17,88 ha, cụ thể như sau:

1. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Điều chỉnh bổ sung 5,39 ha đất cơ sản xuất phi nông nghiệp tại Hải Tân, huyện Hải Hậu để thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giầy, dép OASIS của Công ty TNHH Montop Holdings Limidted diện tích bổ sung được hủy bỏ từ chỉ tiêu quy hoạch đất sản xuất phi nông nghiệp của xã Hải Châu.

2. Đất phát triển hạ tầng

2.1. Đất công trình năng lượng: Điều chỉnh bổ sung 0,89 ha đất công trình năng lượng tại huyện Hải Hậu và huyện Trực Ninh để thực hiện dự án “Đấu nối 110Kv sau TBA 220 Kv Trực Ninh”, cụ thể như sau:

+ Tại huyện Hải Hậu: Điều chỉnh bổ sung 0,19 ha đất công trình năng lượng tại 03 xã:

- Xã Hải Giang: 0,08 ha được hủy bỏ từ chỉ tiêu quy hoạch đất công trình năng lượng của xã Hải Ninh;

- Xã Hải Phong: 0,05 ha được hủy bỏ từ chỉ tiêu quy hoạch công trình năng lượng của xã Hải Ninh 0,03 ha và xã Hải Phúc 0,02 ha;

- Xã Hải Toàn: 0,06 ha được hủy bỏ từ chỉ tiêu quy hoạch công trình năng lượng của xã Hải Phúc 0,06 ha.

+ Tại huyện Trực Ninh: Điều chỉnh bổ sung 0,7 ha đất công trình năng lượng (tại 04 xã, thị trấn) diện tích bổ sung được hủy bỏ từ chỉ tiêu quy hoạch đất đắp đê tại xã Trực Đại và xã Phương Định:

- Thị trấn Cát Thành: 0,09 ha;

- Xã Việt Hùng: 0,20 ha;

- Xã Trực Thái: 0,24 ha;

- Xã Trực Cường: 0,17 ha.

2.2. Đất thủy lợi: Điều chỉnh bổ sung 3,00 ha đất thủy lợi để thực hiện dự án xây dựng Trạm tăng áp cho nhà máy nước Hải Minh, huyện Hải Hậu tại 03 xã, thị trấn diện tích bổ sung được hủy bỏ từ chỉ tiêu quy hoạch đất giao thông của thị trấn Thịnh Long, cụ thể:

+ Xã Hải Cường: 1,00 ha;

+ Thị trấn Yên Định: 1,00 ha;

+ Thị trấn Thịnh Long: 1,00 ha.

3. Đất ở: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 8,6 ha đất ở tại 04 xã, thị trấn:

3.1. Đất ở nông thôn: Điều chỉnh bổ sung quy hoạch 8,2 ha đất ở tại xã Hải Giang, xã Hải Minh và xã Hải Trung, cụ thể:

- Xã Hải Giang: Điều chỉnh, bổ sung 0,26 ha đất ở. Trong đó:

+ Điều chỉnh vị trí thuộc tờ bản đồ số 29, thửa đất số 33 sang vị trí thuộc tờ bản đồ số 19, thửa đất số 177 - Bản đồ địa chính xã Hải Giang diện tích 0,01 ha.

+ Diện tích bổ sung được hủy bỏ 0,25 ha chỉ tiêu quy hoạch đất ở tại xã Hải Ninh.

- Xã Hải Minh: Điều chỉnh bổ sung 0,34 ha diện tích bổ sung được hủy bỏ từ chỉ tiêu quy hoạch đất ở tại xã Hải Ninh.

- Xã Hải Trung: Điều chỉnh bổ sung 7,6 ha để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư làng nghề tập trung diện tích bổ sung được hủy bỏ từ chỉ tiêu quy hoạch đất ở tại xã Hải Ninh.

3.2. Đất ở đô thị: Điều chỉnh 0,4 ha đất ở tại thị trấn Yên Định từ vị trí thuộc tờ bản đồ số 3, thửa đất số 6, 10 sang vị trí thuộc tờ bản đồ số 3, thửa đất số 6, 11- Bản đồ địa chính thị trấn Yên Định.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Trực Ninh và UBND huyện Hải Hậu có trách nhiệm:

1. Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Trường hợp có sự bất cập giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các quy hoạch chuyên ngành khác và các quy định của tỉnh thì kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường xem xét trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh; Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
kt. chỦ tỊch
phó chỦ tỊch
Nguyễn Phùng Hoan

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Trực Ninh và Hải Hậu tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


597

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78