Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 190/2005/QĐ-UB về quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 190/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 16/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 190/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
- Căn cứ Luật đất đai và Luật Xây dựng năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai và Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 38/2004/TTLT-BTNMT- BNV ngày 31/12/2004 của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất;
- Căn cứ Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 11/01/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quyết định số 4868/QĐ-UB ngày 15/7/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh bổ sung một số điều trong Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 11/01/2005 của UBND Thành phố Hà Nội;
- Xét Tờ trình số 13/TTr -TTPTQĐ ngày 20/4/2005 của Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng. Thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế Tổ chức hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất, gồm 5 chương và 16 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện có liên quan, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thi hành quyết định này./.

 

 

T/M UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 190/2005/QĐ-UB ngày 16/11/2005 của Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1.1. Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển Quỹ đất (gọi tắt là Trung tâm), được thành lập theo Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 11/01/2005 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

1.2. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại: Tòa nhà 5 tầng, ở số 269, phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

1.3. Điện thoại giao dịch: (04)8.236.217 Số Fax: (04)7.261.916.

Điều 2. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố; có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương II

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Chức năng:

Trung tâm phát triển Quỹ đất là Tổ chức phát triển quỹ đất của Thành phố Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau khi có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt và quản lý quỹ đất thuộc khu vực đô thị và khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị mà Nhà nước đã thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê. Chuẩn bị quỹ đặt để phục vụ các dự án xây dựng phát triển các cộng trình công cộng, các khu đô thị, khu công nghiệp, chế xuất..., theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao thực hiện.

Điều 4. Nhiệm vụ:

4.1. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng kế hoạch, lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình UBND Thành phố phê duyệt, thực hiện thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch;

4.2. Lập báo cáo nhiệm vụ đầu tư thu hồi các khu đất đã được UBND thành phố giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, trình UBND thành phố phê duyệt.

4.3. Thực hiện việc điều tra, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB theo quyết định thu hồi đất của UBND cấp có thẩm quyền đối với trường hợp thu hồi đất sau khi có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể;

4.4. Quản lý quỹ đất thu hồi theo mục 4.1 trên đây và quản lý quỹ đất do Nhà nước thu hồi theo các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 Luật đất đai đối với đất thuộc khu vực đô thị, khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị;

4.5. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đi nơi khác trước khi nhà nước quyết định thu hồi;

4.6. Giới thiệu địa điểm đầu tư, vận động đầu tư vào quỹ đất được giao quản lý lập kế hoạch sử dụng đất được giao quản lý trình UBND Thành phố xét duyệt;

4.7. Tổ chức đấu thầu dự án và đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất được giao quản lý theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

4.8. Quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà tái định cư trung khu đất được giao quản lý theo quy hoạch của Thành phố;

4.9. Sử dụng quỹ đất được giao quản lý làm quỹ đất dự trữ để điều tiết các nhu cầu về đất đai theo quyết định của UBND Thành phố phù hợp với qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

4.10. Bàn giao đất đang quản lý cho người được giao đất, cho thuê đất theo quyết định của UBND Thành phố;

4.11. Phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác đào tạo, chuyển đổi ngành nghề lao động đối với các hộ nằm trong khu vực bị thu hồi đất;

4.12. Thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo qui định;

4.13. Thực hiện chế độ hạch toán, quản lý về thu, chi tài chính cho các nhiệm vụ trên, trích nộp ngân sách theo Luật Ngân sách về quản lý vốn đầu tư, theo Quy chế thu chi tài chính của Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã được UBND Thành phố phê duyệt;

4.14. Quản lý tổ chức, biên chế cán bộ viên chức, lao động hợp đồng và tài sản được giao theo đúng chế độ quy định của Nhà nước và của Thành phố;

4.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao theo quy định của Thành phố và của Luật pháp hiện hành;

Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của Trung tâm:

5.1. Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố, Trung tâm được chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất sau khi đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt và quản lý quỹ đất nhà nước đã thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê;

5.2. Được phép sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn. Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm được thực hiện theo quy định của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thứ tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên và Quy chế quản lý Tài chính của Trung tâm được cấp có thẩm quyền phê chuẩn;

5.3. Được sử dụng các nguồn tạm ứng, vốn vay của các tổ chức tài chính, tín dụng (các Quỹ đầu tư, hỗ trợ, ngân hàng), cá nhân trong việc thực hiện chuẩn bị quỹ đất để phục vụ cho các dự án xây dựng phát triển các công trình theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

5.4. Trung tâm có trách nhiệm thực hiện tốt quy định của nhà nước và của Thành phố liên quan đến các nhiệm vụ được giao. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên được giao, Trung tâm xây dựng quy định mức khoán gọn từng công việc và công trình cho cán bộ, viên chức, nhân viên trong Trung tâm hoặc ký các hợp đồng thuê mướn các đơn vị, cá nhân có chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện các nhiệm vụ được giao tuân thủ đúng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố,

5.5. Các quyền khác theo quy định của Thành phố và Luật pháp hiện hành;

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ LAO ĐỘNG

Điều 6. Cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm:

Trung tâm Phát triển Quỹ đất hoạt động và điều hành theo chế độ một thủ trưởng. Về cơ cấu tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc Trung tâm và từ 01 đến 03 Phó giám đốc Trung tâm;

2. Các bộ phận giúp việc của Trung tâm, gồm:

2.1. Phòng Hành chính - Tổ chức:

- Thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo cán bộ, hành chính quản trị, văn phòng, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Trung tâm hoạt động theo nhiệm vụ được giao;

- Xây dựng kế hoạch và lập dự toán thu chi tài chính hàng năm theo chế độ hiện hành, tổ chức quản lý thực hiện nguồn kinh phí trên;

- Thực hiện quản lý các nguồn vốn của Trung tâm, hạch toán kế toán theo chế độ quy định của Nhà nước;

- Quản lý tài sản của cơ quan, thực hiện công tác lưu trữ và quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và người lao động theo qui định hiện hành;

- Nghiên cứu và đề xuất các chính sách liên quan đến các mức thu, chi phục vụ nhiệm vụ của Trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao;

2.2. Phòng Kế hoạch - kinh doanh:

- Đề xuất và xây dựng kế hoạch thu hồi (đất theo quy hoạch được duyệt ngắn hạn và dài hạn trên địa bàn thành phố;

- Căn cứ nhiệm vụ được giao về thu hồi đất theo quy hoạch hoặc giao đất thu hồi theo Điều 38 Luật Đất đai năm 2003, dự thảo các văn bản, công văn trình Giám đốc để báo cáo UBND Thành phố và gửi các sở, ngành liên quan giải quyết tạm thu hồi hoặc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng;

- Thực hiện nhiệm vụ về tổ chức đấu thầu dự án, đấu thầu công trình, đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm quản lý;

- Khảo sát, điều tra xã hội học, phối hợp hướng dẫn với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác đào tạo, chuyển đổi ngành nghề lao động đối với các hộ nằm trong khu vực bị thu hồi đất;

- Đề xuất phương án tư vấn đầu tư vào quỹ đất do Trung tâm quản lý;

- Tham gia đề xuất mức thu về đóng góp hạ tầng của các chủ đầu tư hoặc mua quỹ nhà tái định cư trên khu đất Trung tâm được giao quản lý, trình UBND Thành phố xem xét, phê chuẩn;

- Báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao;

2.3. Phòng Bồi thường giải phóng mặt bằng:

- Giúp Giám đốc Trung tâm, xây dựng kế hoạch chung và kế hoạch cho từng khu đất được giao thu hồi để tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy trình, quy định hiện hành;

- Đề xuất về chính sách giải phóng mặt bằng cụ thể áp dụng cho từng khu vực dự án;

- Lập phương án tổng thể và phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thẩm định và trình phê duyệt;

- Phối hợp với phòng Quản lý quỹ đất và nhà tiếp nhận, bàn giao đất sau giải phóng mặt bằng và bàn giao lại đất đã giải phóng mặt bằng cho tổ chức, cá nhân được giao sử dụng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao;

2.4. Phòng Quản lý quỹ đất và nhà:

- Đề xuất quy chế, quy định quản lý quỹ đất thu hồi, quỹ nhà tái định cư được giao quản lý;

- Đề xuất qui mô và địa điểm tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trên khu đất được giao quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tiếp nhận và quản lý quỹ đất sau khi đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng, quỹ nhà tái định cư sau khi xây dựng trên đất được giao và bàn giao cho người sử dụng theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Tiếp nhận, quản lý quỹ đất khi UBND Thành phố thu hồi và giao Trung tâm quản lý;

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đi nơi khác trước khi Nhà nước quyết định thu hồi đất;

- Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà tái định cư, tham gia tổ chức đấu thầu dự án công trình và đấu giá quyền sử dụng đất;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao;

2.5. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Là đơn vị trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất hoạt động tự trang trải, được thành lập và thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ các quy định tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 7. Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất:

7.1. Giám đốc Trung tâm do Trưởng ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố đề nghị UBND Thành phố bổ nhiệm và miễn nhiệm, có thời hạn;

7.2. Giám đốc Trung tâm là Thủ trưởng trực tiếp của Trung tâm Phát triển Quỹ đất, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố về các mặt hoạt động của Trung tâm;

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất:

8.1. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ được UBND Thành phố và Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố giao. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm pháp lý về các quyết định của cá nhân;

8.2. Điều chỉnh, sắp xếp lao động giữa các bộ phận của Trung tâm trong quy trình xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình công tác. Xây dựng và quy định chế độ làm việc, chế độ khen thưởng hoàn thành công việc và tổng kết năm theo quy định;

8.3. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, viên chức, nhân viên và lao động hợp đồng của Trung tâm. Được uỷ quyền của Trưởng Ban chỉ đạo ký hợp đồng lao động đối với cán bộ, nhân viên vào làm việc tại Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Thành phố;

8.4. Trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, nhân viên và hợp đồng lao động theo phân cấp quản lý;

8.5. Đề xuất với Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó giám đốc Trung tâm theo trình tự và quy định về công tác cán bộ của Thành phố;

8.6. Quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các chức vụ Trưởng, Phó phòng thuộc Trung tâm;

8.7. Được ký các hợp đồng nghiên cứu khoa học và các hợp đồng thuê, mướn chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công việc được giao;

8.8. Chịu trách nhiệm về các báo cáo thanh quyết toán tài chính và các chế độ thu chi tài chính của Trung tâm tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố Hà Nội về quản lý tài chính;

8.9. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan. Chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra của Nhà nước và của các cấp quản lý có thẩm quyền;

Điều 9. Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất:

9.1. Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc Giám đốc Trung tâm quản lý điều hành: một số mặt công tác do Giám đốc Trung tâm phân công và uỷ quyền, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Trung tâm về các mặt công tác được giao;

9.2. Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm đề nghị Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm;

Điều 10. Biên chế và lao động hợp đồng của Trung tâm:

10.1. Số lượng biên chế cán bộ, viên chức của Trung tâm nằm trong tổng biên chế của Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố do UBND Thành phố phân bổ hàng năm. Việc bổ sung thêm biên chế phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ khả năng phát triển của đơn vị và phải được Trưởng ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố nhất trí đề nghị;

Căn cứ vào số lượng biên chế được giao, Trung tâm thực hiện việc tuyển dụng và tiếp nhận cán bộ, viên chức theo đúng các quy định của Thành phố, tuân thủ Pháp lệnh cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

10.2. Hợp đồng lao động trong chỉ tiêu được giao và hợp động lao động theo Nghị Định 68/NĐ-CP của Chính phủ: Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và thực tế hoạt động, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố, đề nghị UBND Thành phố xem xét giao chỉ tiêu hợp đồng lao động để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

10.3. Ngoài số biên chế và hợp đồng lao động được hưởng các chế độ chính sách hiện hành của nhà nước, Trung tâm được sử dụng hợp đồng lao động thời vụ và hợp đồng lao động có thời hạn xác định, hưởng quỹ tiền công lấy từ nguồn kinh phí khác của Trung tâm, chế độ tiền lương, tiền công và các chính sách khác của các hợp đồng lao động được thực hiện theo Bộ Luật Lao động và các quy định của Nhà nước;

10.4. Việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và quy định của UBND Thành phố;

Chương IV

CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 11. Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị trực thuộc Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố, có trách nhiệm triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển quỹ đất của Thành phố, chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các tổ chức có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

Điều 12. Trong quan hệ công tác với Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố, Trung tâm là đơn vị trực thuộc, có trách nhiệm:

12.1. Xây dựng chương trình công tác của đơn vị báo cáo Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố;

12.2. Tuân thủ các quy định về quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo phân cấp của UBND Thành phố và quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố;

12.3. Tổng hợp thông tin, báo cáo tình hình hoạt động toàn diện của Trung tâm với lãnh đạo Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố để có công tác chỉ đạo kịp thời các mặt hoạt động của đơn vị;

12.4. Trong trường hợp được Trưởng Ban chỉ đạo uỷ quyền trực tiếp thực hiện một số hoạt động cụ thể, phải có báo cáo nội dung kết quả công việc được uỷ quyền và chịu trách nhiệm về nội dung của công việc được giao;

12.5. Đối với các mặt hoạt động công tác khác (như sinh hoạt: Đảng, đoàn thể chính quyền...) được tổ chức và thực hiện trong hoạt động chung với Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố;

Điều 13. Quan hệ giữa Trung tâm với các đơn vị có liên quan của Thành phố là quan hệ phối hợp, hợp tác, Trung tâm có trách nhiệm phối hợp để giải quyết các mặt công tác thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể là:

13.1. Về chế độ thông tin báo cáo, Trung tâm có trách nhiệm:

13.1.1. Cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết liên quan đến công tác của Trung tâm để các đơn vị có liên quan xem xét giải quyết, tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố;

13.1.2. Báo cáo thường xuyên với Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố với UBND Thành phố về tiến độ và sự phối kết hợp giữa các đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ công tác được giao;

13.1.3. Chủ động liên hệ với các đơn vị có liên quan để triển khai công tác thu hồi đất và quản lý quỹ đất đã thu hồi;

13.1.4. Thực hiện cải cách hành chính đối với công tác công việc được giao;

13.2. Về trụ sở làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác của Trung tâm:

13.2.1. Trụ sở làm việc và trang thiết bị phục vụ công tác của Trung tâm do UBND Thành phố bố trí và cấp theo quy định;

13.2.2. Trung tâm có trách nhiệm quản lý trụ sở nơi làm việc và sử dụng các trang thiết bị được cấp theo đúng công năng, tính năng, công dụng của trang thiết bị, tiết kiệm và hiệu quả đúng quy định;

Điều 14. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn có liên quan:

14.1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

14.1.1. Cung cấp tư liệu, tài liệu, bản đồ quy hoạch chi tiết các khu đất được UBND thành phố và cấp có thẩm quyền phê duyệt cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất (trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày được phê duyệt). Khi Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trình các số liệu và xác định chỉ giới đường đỏ các khu đất trên; khi Trung tâm yêu cầu, Sở có văn bản thoả thuận chấp thuận chỉ giới đường đỏ (trong thời hạn 05 ngày làm việc) để Trung tâm làm các thủ tục cần thiết thực hiện thu hồi đất;

14.1.2. Kể từ khi nhận được văn bản giao nhiệm vụ của UBND Thành phố, giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để thu hồi đất, Sở có văn bản giới thiệu địa điểm khu đất giải phóng mặt bằng để Trung tâm thực hiện (trong thời hạn 15 ngày làm việc); Đối với trường hợp trong văn bản đã ghi rõ vị trí, địa điểm, diện tích và chức năng phù hợp với quy hoạch được duyệt của khu đất thì Sở không cần ra văn bản giới thiệu địa điểm;

14.2. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất:

14.2.1. Cung cấp Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt và bản chi tiết kèm theo của từng sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất sau 15 ngày công bố quyết định;

14.2.2. Cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính về các khu đất đã được UBND Thành phố giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất sau 7 ngày nhận được văn bản đề nghị của Trung tâm;

14.2.3. Khi nộp hồ sơ xin giao đất (Thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi chưa có dự án đầu tư mà UBND Thành phố giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất giải phóng mặt bằng) thì hồ sơ nộp không phải có thoả thuận của địa phương, nơi có đất bị thu hồi, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất xem xét, trình UBND Thành phố ra Quyết định thu hồi đất;

14.2.4. Đối với đất thuộc khu vực đô thị, khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị phải thu hồi theo các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 Luật đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất xem xét, kiểm tra để trình UBND Thành phố ra quyết định thu hồi đất;

14.2.5. Sau khi có Quyết định giao đất đối với diện tích khu đất thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện nhiệm vụ thu hồi, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất chỉ đạo Công ty đo đạc địa chính cắm mốc và bàn giao mốc giới cho Trung tâm (trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày Trung tâm có văn bản đề nghị);

14.3. Sở Tài chính:

14.3.1. Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu vốn của Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện các công việc được UBND Thành phố giao về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị trước nguồn quỹ đất sạch, đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất Sở Tài chính chủ trì, xem xét để cân đối các nguồn vốn cấp, vốn vay ưu đãi..., tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được công văn đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất;

14.3.2. Hướng dẫn và thẩm định các mức giá để thu tiền khi đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất đóng góp xây dựng hạ tầng kỹ thuật..., do Trung tâm phát triển quỹ đất đề nghị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Sở nhận được công văn của Trung tâm;

14.4. Sở Kế hoạch Đầu tư:

14.4.1. Hàng năm, căn cứ kế hoạch thu hồi đất được UBND Thành phố phê duyệt giao cho Trung tâm thực hiện, Sở Kế hoạch - Đầu tư báo cáo UBND Thành phố bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án (nếu có) theo đúng quy định và chỉ đạo của UBND Thành Phố giao Trung tâm tổ chức triển khai thực hiện;

14.4.2. Sau khi có ý kiến của UBND Thành phố giao cho Trung tâm chuẩn bị quỹ đất trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ trình của Trung tâm, Sở Kế hoạch- Đầu tư trình UBND Thành phố ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, lập Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất cho Trung tâm. Trong đó bao gồm chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí phục vụ giải phóng mặt bằng, chi phí lập dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có);

14.5. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện:

14.5.1. Sau khi UBND thành phố có văn bản giao nhiệm vụ cho Trung tâm phát triển quỹ đất thu hồi đất tại các địa phương, UBND quận, huyện ra văn bản chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã (phường), thị trấn nơi có đất bị thu hồi (trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Trung tâm có văn bản đề nghị) tham gia công tác giải phóng mặt bằng theo quy định;

14.5.2. Thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo thẩm quyền để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn;

14.6. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

14.6.1. Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố và UBND quận, huyện, thực hiện các công việc có liên quan về bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn;

14.6.2. Thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, chống xâm phạm, lấn chiếm đất công, đất do Trung tâm được giao quản lý;

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Quy chế này có hiệu lực từ ngày được UBND Thành phố phê duyệt. Các quyết định khác trái với quy chế này đều được bãi bỏ. Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất có trách nhiệm phổ biến, công bố công khai cho các đơn vị có liên quan đến công tác chuẩn bị và phát triển quỹ đất, cán bộ, công chức, nhân viên và hợp đồng lao động của Trung tâm được biết và nghiêm chỉnh chấp hành;

Điều 16. Quy chế này gồm 5 Chương và 16 Điều. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi Quy chế này, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng Thành phố trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 190/2005/QĐ-UB về quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.689

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9