Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1899/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 1899/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 30/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1899/-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Di Linh (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 26/4/2016), như sau:

Số thứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Din tích (ha)

Sử dụng từ loại đất

Ghi chú

I. B sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

 

1

Xây dựng kho trung chuyển xăng dầu (Công ty TNHH Dương Đông Tây Nguyên)

Xã Liên Đầm

2,15

Đất sản xuất nông nghiệp

Thuộc thửa 1, 5, tờ bản đồ số 32

2

Vườn ươm cây giống (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh)

Xã Gung Ré

0,17

Đất quy hoạch rừng sản xuất

Thuộc thửa 22, tờ bản đồ số 80 (đã sử dụng làm vườn ươm)

II. Bổ sung kế hoạch cho thuê đất

 

1

Xây dựng bến xe trung tâm huyện Di Linh

TT. Di Linh

0,87

Đt phi nông nghip

Thuộc thửa 376, tờ bản đồ số 17

III. Bổ sung kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất

 

1

Khu đất giáp Trung tâm văn hóa huyện (03 lô)

TT. Di Linh

0,05

Bán đấu giá quyền sử dụng đất đất ở

 

2

Lô đất giáp Trung tâm văn hóa huyện

TT. Di Linh

0,08

Bán đấu giá thuê quyền sử dụng đất chuyên dùng

 

3

Lô đất công

TT. Di Linh

0,42

Bán đấu giá quyền sử dụng đất đất ở

 

4

Lô đất công

Xã Đinh Lạc

0,01

Bán đấu giá quyền sử dụng đất đất

 

5

Lô đất Trường tiểu học Tân Lạc quản lý

Xã Đinh Lạc

0,07

Bán đấu giá quyền sử dụng đất đất ở

Một phần thửa số 5, tờ bản đồ số 31B

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Di Linh và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- TTHU, TTHĐND huyện Di Linh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng TN&MT huyện Di Linh;
- Lưu: VT, ĐC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1899/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


673
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31