Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 183/2005/QĐ-UB ban hành Quy chế đấu thầu thuê Biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 183/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 07/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 183/2005/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 07 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU THẦU THUÊ BIỆT THỰ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNĐ ngày 26/1l/2003;

- Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 53/2005/QĐ-UB ngày 02/3/2005 của UBND tỉnh Lâm Đống về việc ban hành Quy chế cho thuê Biệt thự thuốc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt;

- Theo đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 996/TTr/TC-GCS ngày 21/9/2005.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 Ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế đấu thầu thuê Biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Đà Lạt".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây Dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Mối trường, Du lịch và Thương Mại, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, và Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tính căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ liên quan để tổ chức thực hiện./.

 

 

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

QUY CHẾ

ĐẤU THẦU THUÊ BIỆT THỰ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 183/2005/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Các đối tượng được tham gia đấu thầu là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng được những điều kiện quy định tại Điều 1 Quy chế cho thuê quỹ Biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UB ngày 02/3/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là người tham gia đấu thầu). Cụ thể:

- Thuyết minh hoặc có phác thảo phương án đầu tư.

- Thuê Biệt thự để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nghỉ dưỡng.

- Tuân thủ về quản lý quy hoạch kiến trúc chung của địa phương; trong trường hợp cần thiết phải nâng cấp, sửa chữa thì phải tuân thủ các quy định và phải được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Cam kết sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày được ký hợp đồng thuê phải đưa Biệt thự vào hoạt động theo đúng dự án được phê duyệt.

- Thời hạn thuê Biệt thự tối thiểu 30 năm và tối đa 50 năm.

Điều 2. Nguyên tác đấu thầu

1. Chỉ tổ chức đấu thầu khi có từ 02 đơn đăng ký tham gia trở lên.

2. Việc đấu thầu quyền thuê thực hiện theo nguyên tắc trả giá trực tiếp, cống khai, trung thực, bào vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước và các bên tham gia đấu thầu.

3. Giá khởi điểm đấu thầu quyền thuê Biệt thự là giá được UBND tỉnh phê duyệt cho từng Biệt thự cụ thể.

4. Tổ chức, cá nhân trúng thầu được quyền thuê Biệt thự là tổ chức, cá nhân trả mức giá thuê cao nhất trong cuộc đấu thầu và không thấp hơn mức giá khởi điểm.

Giá trúng thầu được thực hiện ổn định ít nhất trong 05 năm và mức điều chỉnh tăng giá của chu kỳ sau không vượt quá 10% so với giá của chu kỳ trước liền kề.

CIIƯƠNG II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Điều 3. Hội đồng đấu thầu

1. Hội đồng đấu thầu quyền thuê Biệt thự do Giám đốc Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng, và các thành viên bao gồm đại diện: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch và Thương Mại, UBND thành phố Đà Lạt.

Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, kinh phí hoạt động được sử dụng từ phí đấu thầu thu được.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng đấu thầu

2. 1. Trách nhiệm

- Trước thời điểm tiến hành đấu thầu 30 ngày, Hội đồng đấu thầu có trách nhiệm tổ chức thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ít nhất 03 lần, mỗi lần cách nhau 03 ngày để các đối tượng có nhu cầu biết và đăng ký tham gia đấu thầu.

- Công khai các thông tin liên quan đến cuộc đấu thầu như mục đích, điều kiện sử dụng sau khi được thuê, diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, diện tích khuôn viên, hiện trạng chất lượng và giá khởi điểm của từng Biệt thự tại địa điểm nhận đơn đăng ký.

Thông báo, giải thích về thể lệ đấu thầu, thời điểm, địa điểm tổ chức đấu thầu, quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu thầu khi nhận đơn và trước khi tổ chức đấu thầu.

- Hoàn trả tiền bảo lãnh dự thầu cho các đối tượng tham gia đấu thầu nhưng không trúng thầu ngay sau khi công bố kết quả cuộc đấu thầu.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để ký hợp đồng cho thuê Biệt thự, hợp đồng thuê đất trong khuôn viên Biệt thự và tổ chức bàn giao Biệt thự, đất khuôn viên cho tổ chức, cá nhân trúng thầu trong thời hạn không quá 30 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày đấu thầu thành công.

2.2. Quyền hạn

- Từ chối nhận đơn xin tham gia đấu thầu đối với các trường hợp không thuộc đối tượng được tham gia đấu thầu.

- Thu phí đấu thầu, tiền bảo lãnh dự thầu của các đối tượng tham gia đấu thầu theo quy định.

- Yêu cầu người tham gia thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

- Huỷ bỏ cuộc đấu thầu khi phát hiện các đối tượng tham gia có các biểu hiện thông đồng, thoả hiệp về giá hoặc gây mất trật tự trong cuộc đấu thầu. Đồng thời thu tiền bảo lãnh dự thầu (không hoàn lại) đối với các đối tượng tham gia đấu thầu vi phạm nội quy đấu thầu.

- Quyết định tiếp tục hoặc ngưng tổ chức cuốc đấu thầu nếu cuộc đấu thầu đã có kết quá nhưng người trúng thầu rứt lại giá bỏ thầu.

Điều 4. tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu

1. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đăng ký đấu thầu phải trực tiếp đến tham gia và trả giá tại cuộc đấu thầu (nếu là tổ chức thì người đại diện phải là Thủ trưởng cơ quan hoặc người được uỷ quyền do Thủ trưởng cơ quan uỷ quyền bằng văn bản). Trường hợp có hai doanh nghiệp trong một liên doanh hoặc trong cùng một Tổng Công ty thì chỉ nhận đơn của một trong hai doanh nghiệp đó.

2. Quyền lợi

- Được yêu cầu Hội đồng đấu thầu giải thích, làm rõ các vấn đề liên quan đến các Biệt thự đưa ra đấu thầu.

- Nhận lại đầy đủ tiền bảo lãnh dự thầu trong trường hợp không trúng thầu.

3. Nghĩa vụ

- Nộp đơn xin tham gia đấu thầu.

- Chấp hành các quy định và thể lệ hông đấu thầu do Hột đồng cống bố.

- Nộp phí đầu thầu và tiền bảo lãnh dự thầu theo quy định của Hội đồng đấu thầu.

- Không được có những hành vi gây mất trật tự, thoả hiệp giảm giá hoặc cản hờ đến cuộc đấu thầu.

- Tổ chức, cá nhân trúng thầu có trách nhiệm

+ Ký vào biên bản đấu thầu ngay khi kết thúc cuộc đấu thầu.

+ Nộp tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng 10% trên tổng giá trị trúng thầu tính cho thời gian chu kỳ 05 năm đầu thuê Biệt thự (không bao gồm tiền thuê đất) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày trúng thầu.

+ Thực hiện các thủ tục ký hợp đồng thuê Biệt thự, thuê đất Biệt thự, nhận bàn giao tài sản.

Nếu quá thời hạn ghi tại điểm 2. 1 mục 2 Điều 3 mà tổ chức, cá nhân trúng thấu không thực hiện nghĩa vụ nêu trên thì xem như từ chối quyền trúng thầu. Tổ chức, cá nhân từ chối quyền trúng thầu không được hoàn trả tiền bảo lãnh dự thầu.

Điều 5. Phương thức đấu thầu

1. Tổ chức theo nguyên tắc công khai, bình đẳng với phương thức trả giá thuê trực tiếp, mức chênh lệch trả giá giữa các lần do Hội đồng quy định cụ thể trên cơ sở phù hợp với giá khởi điểm của từng Biệt thự hoặc cụm Biệt thự.

Thời gian trả giá của lần tiếp theo trong phạm vi không quá 02 phút kể từ thời điểm trả giá trước đó. Sau thời gian từ 02 đến 03 phút mà không có người trả giá cao hơn thì người trả giá lần cuối là người trúng thầu.

2. Tổ chức, cá nhân không trúng thầu quyền thuê Biệt thự, cụm biệt thự đã đăng ký; nếu có nhu cầu thì được phép đăng ký và nộp phí đấu thầu ngay tại cuộc đấu thầu để được tiếp tục tham gia đấu thầu quyền thuê đối với các Biệt thự, cụm Biệt thự đưa ra đấu thầu sau đó.

Điều 6. Phí tham gia đấu thầu và tiền bảo lãnh dự thầu

Tổ chức, cá nhân tham gia phải nộp phí đấu thầu và tiền bảo lãnh dự thầu ngay khi đăng ký hồ sơ tham gia đấu thầu.

1. Phí đấu thầu: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu phải nộp phí đấu thầu (không được hoàn trả lại) là 0,1% trên tổng giá trị gói thầu theo giá khởi điểm tính cho suốt thời hạn thuê Biệt thự. Hội đồng đấu thầu thu, quản lý và sử dụng phí đấu thầu theo chế độ hiện hành.

2. Tiền bảo lãnh dự thầu: này theo giá thuê của. từng Biệt thự, Hội đồng đấu thầu quy định cụ thể tỷ lệ tiền bảo lãnh dự thầu, tính từ 01% - 05% trên tổng mức giá khởi điểm tiền thuê tính cho suốt thời hạn thuê của Biệt thự đưa ra đấu thầu Tiền bảo lãnh dự thầu nộp bằng USD hoặc tiền Việt Nam quy đổi theo tỷ giá bình quân do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm thông báo tổ chức đấu thầu.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp đơn đăng ký đấu thầu nhưng không tham dự đấu thầu thì xem như bỏ cuộc, tiền bảo lãnh dự thầu sẽ được sung vào công quỹ Nhà nước..

CIIƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Hội đồng đấu thầu quyền thuê Biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm chấp hành quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 183/2005/QĐ-UB ngày 07/10/2005 ban hành Quy chế đấu thầu thuê Biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219